Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky

Částka 22/1976
Platnost od 01.10.1976
Účinnost od 22.07.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. srpna 1976

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky


Dne 15. října 1975 byla v Tripoli podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 9 dnem 22. července 1976.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Libyjské arabské republiky,

vedeny přáním rozvinout vzájemnou spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví a sportu,

přesvědčeny, že taková spolupráce přispěje k posílení vzájemných dobrých vztahů a k utužení přátelských svazků mezi lidem obou zemí,

dohodly se takto:

Článek 1

Obě strany budou vyvíjet veškeré úsilí k rozvoji vzájemné spolupráce a výměny informací, poznatků a zkušeností v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví, umění a sportu.

K splnění tohoto cíle uskuteční:

a) výměnu vědců, profesorů, expertů, výzkumných pracovníků, studentů a stážistů;

b) výměnu kulturních delegací, uměleckých souborů, folkloristických skupin;

c) kulturní, vědecké a umělecké výstavy v obou zemích;

d) výměnu knih, publikací a vědeckých a kulturních materiálů;

e) výměnu sportovních skupin a delegací mládeže.

Článek 2

Každá ze stran poskytne v rámci svých možností druhé straně stipendia ke studiu a krátkodobým stážím na univerzitách, uměleckých vysokých školách, vědeckovýzkumných ústavech a výcvikových střediscích.

Článek 3

Obě strany budou usilovat o dosažení dohody o ekvivalentnosti vysvědčení, diplomů a vědeckých hodností, poskytnutých školami, univerzitami a instituty v obou zemích.

Článek 4

Obě strany učiní vše pro to, aby zajistily správné objektivní informace o kultuře, historii a zeměpisu druhé země ve svých učebních osnovách a učebnicích.

Článek 5

Obě strany umožní vědcům a výzkumným pracovníkům návštěvu knihoven, muzeí, historických objektů a archívů, a to v rámci zákonů a předpisů platných v obou státech. Budou si rovněž vyměňovat informace o objevech a historických dokumentech týkajících se druhé země.

Článek 6

Obě strany budou podporovat spolupráci svých rozhlasových, televizních, filmových a tiskových organizací a jejich představitelů. Za tím účelem budou vyměňovat programy, informace a další materiály přispívající k vzájemnému poznání lidu obou zemí.

Článek 7

Obě strany budou podporovat překládání a vydávání (každá ve své zemi) nejvýznamnějších děl druhé strany z oblasti literatury, vědy, umění a kultury.

Článek 8

K provádění této dohody budou obě strany sjednávat prováděcí programy obsahující praktické kroky k splnění článků této dohody.

Článek 9

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin pořízených v souladu s procedurou platnou v obou zemích.

Dohoda bude platná po dobu pěti let ode dne nabytí její účinnosti. Bude automaticky obnovována na stejnou dobu, jestliže jedna ze stran neuvědomí druhou stranu o svém přání smlouvu upravit nebo zrušit, a to šest měsíců před uplynutím její platnosti.

Dáno v Tripoli dne 11. Šawál, 1395 Hidžry, což odpovídá 15. říjnu 1975, ve dvou vyhotoveních, každé v českém a arabském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Miloš Vojta v. r.

Za vládu Libyjské arabské republiky:

Alí Abdel Salam Trekí v. r.

Přesunout nahoru