Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva

Částka 22/1976
Platnost od 01.10.1976
Účinnost od 01.10.1976
Zrušeno k 01.04.1986 (24/1986 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 28. září 1976

o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v dohodě s federálním ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti k zásadám nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, pokud se týkají tvorby, používání a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (dále jen "fond") jednotného zemědělského družstva (dále jen "družstvo").

Tvorba fondu

§ 2

Fond kulturních a sociálních potřeb se tvoří přídělem ze zisku; může být doplňován prostředky rezervního fondu, popřípadě i prostředky, jež družstvo získá za mimořádné výsledky ve své činnosti, především v rámci socialistického soutěžení.

§ 3

(1) Fond se vytváří ze základního a doplňkového přídělu.

(2) Základní příděl fondu činí 380 Kčs na osobu ročně. 1) Tento příděl je družstvo povinno provést i v případě, že nevykazuje zisk nebo vykazuje ztrátu; v tomto případě se tvoří přídělem z rezervního fondu.

(3) Doplňkový příděl fondu činí nejvýše 10 % zisku po úhradě daní a odvodů do státního rozpočtu, rozpočtu národních výborů a do státních fondů. Je-li takto stanovený příděl nižší, než určuje plán, může družstvo na úhradu pravidelných příspěvků k důchodům členům-důchodcům družstva doplnit tento příděl z rezervního fondu.

(4) Do doplňkového přídělu se nezapočítávají výnosy z úplatného převodu (prodeje) základních prostředků a jiných předmětů pořízených z fondu, ani případný zisk ze závodního stravování a prostředky, jež družstvo získá za mimořádné výsledky ve své činnosti, především v rámci socialistického soutěžení, jakož i splátky půjček a případné úroky těchto půjček a úroky z uložených prostředků fondu.

(5) Mimo základní a doplňkový příděl se přidělují do fondu též částky, odpovídající výši ročních trvalých příspěvků členům - důchodcům družstva. 2)

(6) Za účelem lepšího využívání fondů mohou družstva sdružovat prostředky těchto fondů.

(7) O převodu prostředků fondu do fondu výstavby družstva, popřípadě do fondu bytové výstavby, rozhoduje představenstvo družstva; převody do ostatních fondů družstva nejsou přípustné.

(8) Ministerstvo zemědělství a výživy republiky může v jednotlivých zvláště odůvodněných případech povolit zvýšení doplňkového přídělu fondu podle odstavce 3 pro poskytování přídělu na družstevní bytovou výstavbu, popřípadě v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy stanovit i základní příděl fondu odchylně.

ČÁST DRUHÁ

Používání fondu

§ 4

Účel fondu

(1) Fond slouží členům (včetně členů-důchodců) a pracovníkům družstva, jakož i důchodcům, kteří do odchodu do důchodu pracovali v družstvu v pracovním poměru; pokud další ustanovení vyhlášky nestanoví jinak, lze jej používat i ve prospěch rodinných příslušníků.

(2) Za rodinného příslušníka se pro účely fondu považují manželka (manžel, druh, družka), děti do skončení povinné školní docházky, mladiství po skončení povinné školní docházky do dosažení věku 26 let, pokud se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání, nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou nebo duševní vadu neschopni práce.

(3) Fondu používá družstvo v souvislosti s plněním komplexního programu péče o své členy a pracovníky, a to zejména k úplnému nebo částečnému krytí výdajů na politickovýchovné, kulturní, vzdělávací, sociální, bytové, zdravotní, rekreační a tělovýchovné účely, na závodní stravování, na příspěvky k důchodům členů-důchodců družstva, na nepeněžní odměny při oceňování pracovních zásluh a pracovní iniciativy, k pořizování investic a jiných předmětů trvalé hodnoty 3) a další v této vyhlášce uvedené účely.

§ 5

Politickovýchovná, kulturní a vzdělávací činnost

(1) Z fondu lze poskytnout příspěvek na pořízení, rekonstrukci, modernizaci a na vybavení kulturních zařízení družstva.

(2) Z fondu je možné přispívat na politickovýchovnou, kulturní a vzdělávací činnost družstva.

(3) V rámci politickovýchovné činnosti lze přispívat z fondu na ideově výchovnou práci, propagaci socialistického soutěžení, technicko-ekonomickou propagaci a na věcné náklady spojené s přiznáním čestného vyznamenání družstvu, s významnými dny v zemědělském družstevnictví a významnými výročími družstva.

(4) Přispívat lze z fondu též na:

a) náklady při školení pořádaném svazem družstevních rolníků,

b) úhradu případného schodku z činnosti kulturních zařízení družstva, popřípadě i ztráty při vydávání časopisu družstva,

c) úhradu výdajů na pohoštění a případný věcný dar u příležitosti Mezinárodního dne žen, akcí pro děti a besed s důchodci,

d) vybavení (předměty neinvestiční povahy) školy, mateřské školy a jeslí, nad kterými převzalo družstvo patronát.

(5) Prostředků fondu lze použít i k úhradě nákladů spojených s významnými společenskými akcemi pořádanými družstvem, zejména u příležitosti pořádání dožínek apod., jakož i k úhradě výdajů spojených s konáním členských schůzí družstva (sboru zástupců).

(6) V rámci kulturní a vzdělávací činnosti je možné z fondu přispět i rodinným příslušníkům na kulturní akce, včetně vstupenek do divadel, koncertů apod., zájmovou činnost kroužků a souborů, nákup knih a časopisů pro knihovny a klubovny, rudé koutky, přednášky, promítání filmů a besedy. V zájmové činnosti kroužků však nelze hradit materiál v kroužcích použitý.

(7) Fondu lze dále použít jako doplňkového zdroje k poskytování stipendia členům, popřípadě pracovníkům družstva (včetně učňů) při studiu na středních školách. Předpokladem pro přiznání stipendia je, že pracovník se písemně zaváže, že po skončení studia bude po dohodnutou dobu pracovat v družstvu.

§ 6

Závodní stravování

Z fondu lze poskytnout příspěvek na:

a) pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení zařízení závodního stravování,

b) výdaje, o nichž zvláštní předpisy stanoví, že je lze hradit z fondu.

§ 7

Bytové účely

(1) Z fondu lze jako z doplňkového zdroje poskytnout příspěvek na podnikovou bytovou výstavbu družstva a na vybavení družstevních hromadných ubytoven. 4)

(2) K řešení vlastní bytové situace členů, popřípadě pracovníků družstva (nikoliv jejich rodinných příslušníků nebo jiných osob) lze jim poskytnout z fondu na základě písemné smlouvy návratnou půjčku. Tuto půjčku lze poskytnout na výstavbu nebo koupi bytu nebo rodinného domku do osobního vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení družstevního členského podílu a na vybavení bytů nábytkem nebo na větší stavební úpravy bytů a rodinných domků (modernizace, 5) přístavba, nástavba, přestavba, větší stavební opravy) v osobním vlastnictví.

(3) Návratnou půjčku je možné poskytnout z fondu členovi, popřípadě pracovníkovi družstva i na modernizaci jím užívaného bytu v domech v osobním nebo socialistickém vlastnictví.

(4) Za členy, popřípadě pracovníky družstva, jimž poskytne státní spořitelna půjčku na bytové účely uvedené v odstavci 2 (kromě půjček na nábytek) až do výše podle odstavce 5 písm. a), je možné na základě písemné smlouvy s nimi uhradit z fondu úroky. Tato úhrada se provádí jednorázově maximálně ve výši úrokových nákladů při pravidelném splácení připadajících na půjčku poskytnutou státní spořitelnou na dobu 10 let. Úhradu úroků je třeba posuzovat jako půjčku členovi, popřípadě pracovníkovi, která se promine při splacení půjčky od státní spořitelny, z níž byly uhrazeny úroky. Nelze ji převádět na jinou osobu ani ji jiná organizace nemůže převzít.

(5) Návratné půjčky z fondu se poskytují za těchto podmínek:

a) výše půjčky podle odstavce 2 může činit až 35 000 Kčs, podle odstavce 3 až 10 000 Kčs;

b) půjčka je splatná nejpozději do 10 let od uzavření smlouvy o půjčce;

c) půjčku na výstavbu nebo koupi bytu nebo rodinného domku (jeho části) nebo na složení družstevního členského podílu je možné poskytnout současně každému z manželů, pokud jsou oba členy (pracovníky) družstva, přičemž součet obou půjček nesmí přesáhnout 35 000 Kčs;

d) zásadně je možné členovi, popřípadě pracovníkovi družstva poskytnout z fondu jen jednu půjčku; druhou půjčku mu lze poskytnout pouze podle odstavce 2 za předpokladu, že první půjčku poskytnutou mu z fondu splatil;

e) půjčené částky se převádějí na bezúročné účty členů, popřípadě pracovníků u státní spořitelny (popř. na účet stavebního bytového družstva u Státní banky československé); lze jich použít pouze na účely, na něž byly poskytnuty. Při jejich uvolňování postupuje státní spořitelna obdobně jako při výplatách z půjček, které sama poskytuje.

(6) V případech, kdy účely v odstavci 2 a 3 byly financovány z jiných zdrojů družstva, nelze návratnou půjčku z fondu poskytnout; tuto půjčku nelze též poskytnout na úhradu nákladů, které byly kryty z půjčky od spořitelny nebo z jiných zdrojů.

(7) Při zániku členství 6) nebo rozvázání pracovního poměru je půjčka (nebo úhrada neprominutých úroků podle odstavce 4) splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne zániku členského, popřípadě rozvázání pracovního poměru.

(8) V jednotlivých případech může družstvo za účelem stabilizace pracovních sil poskytnout členovi, popřípadě pracovníkovi, z fondu půjčku na družstevní bytovou výstavbu nejvýše do 15 000 Kčs, která může být částečně prominuta až do 90 %, splní-li písemný závazek, že bude 10 let po jejím poskytnutí v družstvu nepřetržitě pracovat a v družstevním bytě bydlet. Tuto půjčku lze poskytnout na uvedený účel pouze jednou za předpokladu, že člen, popřípadě pracovník neobdržel jinou půjčku z fondu; nelze ji převádět na jinou osobu ani ji jiná organizace nemůže převzít. Při nesplnění uvedeného závazku je povinen člen, popřípadě pracovník družstva půjčku nebo její zůstatek vrátit nejpozději do šesti měsíců ode dne zániku členství, popřípadě rozvázání pracovního poměru.

§ 8

Zdravotnická a dětská zařízení, zdravotní a léčebná péče

(1) Fondu lze používat k poskytování příspěvků na:

a) pořízení, rekonstrukci, modernizaci a vybavení družstevních zdravotnických zařízení, jakož i družstevních jeslí a družstevních mateřských škol;

b) rekonstrukci, modernizaci a vybavení hygienických zařízení družstva (např. umýváren, šaten, sprch, apod.); hlavním zdrojem je fond výstavby, popřípadě provozní prostředky družstva;

c) zlepšení pracovního prostředí a nákup zařízení ke zvýšení zdravotní péče o členy, popřípadě pracovníky družstva;

d) zvýšení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(2) Členům, popřípadě pracovníkům družstva, u nichž bylo lékařsky schváleno lázeňské léčení (včetně ambulantního), může být z fondu poskytnut příspěvek na úhradu nákladů spojených s léčením, stravováním a ubytováním v léčebných zařízeních.

§ 9

Rekreace

(1) Z fondu se hradí pořízení, rekonstrukce, modernizace a vybavení rekreačních zařízení družstva. Z fondu se dále přispívá na provoz a udržování těchto zařízení s tím, že se přitom postupuje obdobně jako u státních hospodářských organizací. 7)

(2) Z fondu je možné poskytnout členům, popřípadě pracovníkům družstva, jakož i jejich rodinným příslušníkům - pokud se v odstavci 7 nestanoví jinak - příspěvky na výběrovou rekreaci organizovanou svazem družstevních rolníků, rekreaci organizovanou družstvem, popřípadě orgány svazu družstevních rolníků v tuzemsku (jíž se rozumějí veškeré zájezdy pořádané družstvem, popřípadě orgány svazu družstevních rolníků), na rekreaci a tematické a kulturně výchovné zájezdy do socialistických zemí organizované družstvem, nebo orgány svazu družstevních rolníků, popřípadě prostřednictvím cestovních kanceláří a na pionýrské tábory. Příspěvek lze poskytnout i na rekreaci učňů spojenou v horských oblastech s lyžařským výcvikem. Příspěvek nelze poskytnout členovi, popřípadě pracovníkovi družstva v hotovosti. Nelze jej poskytnout na kapesné, režijní výlohy cestovní kanceláře (manipulační poplatky apod.), na dopravu osobním dopravním prostředkem do místa rekreace a zpět.

(3) Rekreaci v zařízeních družstva (odstavec 1) organizuje kulturní a sociální komise a provozuje ji družstvo. Rozpočet finančního a materiálového zabezpečení provozu rekreačního zařízení družstva sestavuje kulturní a sociální komise družstva a schvaluje členská schůze (sbor zástupců).

(4) Při rekreaci organizované družstvem v tuzemsku i v zahraničí a při zahraničních zájezdech je každý její účastník povinen hradit ze svých prostředků náklady na stravování; při tuzemské rekreaci hradí cenu potravin spotřebovaných na přípravu jídel.

(5) Z fondu je možné hradit i výdaje spojené s využíváním rekreačního zařízení jiné organizace k rekreačním účelům.

(6) Zahraniční rekreací organizovanou družstvem v socialistických zemích se rozumí organizování rekreačních pobytů svazem družstevních rolníků

a) ve vlastních, popřípadě sdružených stanových táborech a rekreačních základnách vybudovaných do konce roku 1972;

b) v najímaných rekreačních zařízeních typu chat, bungalovů, stanů, společných nocleháren, míst v kempinku a ubytování v soukromí. Svaz družstevních rolníků zajišťuje zahraniční rekreaci, včetně jejího umísťování v najímaných objektech (prostorách), prostřednictvím zahraničních partnerů, popřípadě cestovní kanceláře Čedok.

(7) Na zahraniční tematické a kulturně výchovné zájezdy nelze z fondu přispívat rodinným příslušníkům.

(8) Za rekreaci organizovanou družstvem v zahraničí se pro účely fondu považuje též rekreace v Sovětském svazu prováděná svazem družstevních rolníků prostřednictvím cestovní kanceláře Čedok, jakož i vlak družby do SSSR.

(9) V rámci schválených družebních dohod lze přispívat z fondu na vzájemnou výměnnou rekreaci organizovanou svazem družstevních rolníků, popřípadě cestovní kanceláří v socialistických zemích jako na rekreaci organizovanou družstvem v zahraničí.

(10) Na pionýrské tábory a na zahraniční výměnnou rekreaci dětí lze z fondu přispívat i v případě, že je pořádá jiné družstvo, svaz družstevních rolníků, Revoluční odborové hnutí, Socialistický svaz mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý červený kříž nebo Československý svaz tělesné výchovy, popřípadě jiná socialistická organizace.

(11) V těch družstvech, která nemají vlastní ani sdružené rekreační zařízení, popřípadě dostatečnou kapacitu vlastního rekreačního zařízení, výjimečně je možno použít fondu též pro poskytnutí příspěvků na rekreaci v tuzemsku organizovanou svazem družstevních rolníků ve spolupráci s cestovními kancelářemi formou nájmu v rekreačních a turistických chatách a ve stanových táborech.

(12) Družstvem budované nové stavby k rekreačním účelům v tuzemsku lze financovat i z prostředků fondu výstavby družstva za předpokladu, že tím nebudou ohroženy jeho plánované úkoly a ostatní povinnosti.

§ 10

Tělovýchova

(1) Z fondu se hradí pořizování, rekonstrukce, modernizace a vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení družstva, přispívá na jejich provoz, 8) na nákup předmětů pro potřeby masové tělovýchovy a sportu členů, popřípadě pracovníků družstva a jejich rodinných příslušníků.

(2) Z fondu lze přispívat

a) aktivním účastníkům sportovních a tělovýchovných soutěží organizovaných svazem družstevních rolníků a jinými organizacemi, popřípadě na jimi organizované sportovní akce konané v rámci schválených družebních dohod, a to na dopravné, ubytování, stravování, 9) popřípadě i na věcnou cenu; ve stejném rozsahu lze přispět i vedoucím výpravy a doprovázejícím lékařům. Příspěvek se poskytuje pořádající organizaci;

b) tělovýchovným jednotám na pořizování tělovýchovných a sportovních zařízení, nářadí, náčiní nebo jiného tělovýchovného a sportovního inventáře, na jejich opravy a na technický provoz za předpokladu, že bude písemnou smlouvou zajištěno, aby toto zařízení a inventář sloužily masové tělovýchově a sportu a mohli jich využívat i členové, popřípadě pracovníci družstva a jejich rodinní příslušníci (kteří nejsou členy těchto jednot), a to v míře odpovídající výši prostředků, které družstvo k tomu poskytlo; příspěvky lze poskytovat pouze v době, po kterou trvá uvedené využívání;

c) na nájem tělovýchovných a sportovních zařízení pro účely rekreační tělovýchovy a sportu členů, popřípadě pracovníků družstva a jejich rodinných příslušníků;

d) závodní (místní) organizaci Svazarmu na sportovní branná zařízení a předměty sloužící masové tělovýchově, výcviku nebo sportu za předpokladu, že bude písemnou smlouvou zajištěna možnost jejich využívání všemi členy, popřípadě pracovníky družstva a jejich rodinnými příslušníky.

(3) Pro členy, popřípadě pracovníky družstva je možné zakoupit z fondu vstupenky na sportovní a tělovýchovné akce, pořádané svazem družstevních rolníků, popřípadě jinými organizacemi. 10)

§ 11

Sociální výpomoc a příspěvky k důchodům

(1) Fondu lze používat na jednorázovou výpomoc nejbližším pozůstalým po členovi, popřípadě pracovníkovi družstva, který utrpěl smrtelný pracovní úraz, nebo jej může být použito pro člena, popřípadě pracovníka (nejbližší pozůstalé) družstva v jiných mimořádně závažných případech (např. při živelných pohromách apod.).

(2) Výpomoc podle odstavce 1 může v jednotlivých případech činit až 5000 Kčs.

(3) Členům-důchodcům družstva lze z fondu poskytovat příspěvky k důchodům 11) a jiným dávkám sociálního zabezpečení. 12)

(4) Z fondu lze též poskytnout členům-důchodcům družstva příspěvky na úhradu za poskytnuté zemědělské výrobky. 13)

§ 12

Nepeněžní odměny a dary

(1) Z fondu lze poskytovat členům, popřípadě pracovníkům družstva nepeněžní odměny a věcné dary. Tato odměna (dar) má dlouhodobě připomínat dobrý vztah mezi družstvem a jeho členem, popřípadě pracovníkem. Při poskytování těchto odměn (darů) lze přihlížet k individuálnímu zájmu odměňovaného člena, popřípadě pracovníka družstva.

(2) Nepeněžní odměnu (věcný dar) lze poskytnout zejména:

a) vítězům socialistického soutěžení;

b) za příkladné soustavné plnění pracovních úkolů nebo za mimořádnou společenskou angažovanost;

c) u příležitosti pracovních výročí (20, 25, 30, 35, 40 a každých dalších 5 let práce v družstvu) a životních jubileí (50, 55, 60 a každých dalších 5 let věku nebo při prvním odchodu do důchodu).

(3) Celková výše nepeněžních odměn a věcných darů z prostředků fondu nesmí pro jednotlivého člena, popřípadě pracovníka družstva překročit v běžném roce 1 000 Kčs.

(4) Nepeněžní odměnou (věcným darem) není poukázka na nákup jakéhokoliv zboží.

ČÁST TŘETÍ

Hospodaření s fondem

§ 13

Sestavování rozpočtu fondu, jeho schvalování a příděly do fondu během roku

(1) O tvorbě a používání fondu sestavuje kulturní a sociální komise družstva rozpočet, který schvaluje členská schůze (sbor zástupců). Rozpočtovými zdroji jsou zůstatek fondu k 1. lednu běžného roku, základní příděl za běžný rok a předpokládaný doplňkový příděl za předcházející rok.

(2) Za řádnou účetní agendu, za správu majetku pořízeného z fondu a za dodržování předpisů souvisejících s hospodařením s prostředky fondu odpovídá předseda družstva.

(3) Členská schůze (sbor zástupců) schvaluje zásady pro poskytování půjček z fondu na bytové účely a příspěvků na rekreaci, jednotlivé konkrétní případy sociální výpomoci a příspěvků k důchodům a půjček, jejichž část lze prominout, jakož i stipendia. V rámci schváleného rozpočtu fondu a schválených zásad rozhoduje o poskytování příspěvků z fondu v konkrétních případech představenstvo družstva, pokud v odstavci 10 se nestanoví jinak.

(4) Příděl do fondu se plánuje ve výši stanovené touto vyhláškou. Během roku se přiděluje do fondu pouze základní příděl, a to čtvrtletně ve výši 95 Kčs na osobu.14) Výše doplňkového přídělu se schvaluje při závěrečném hodnocení ročních hospodářských výsledků družstva.

(5) K vyrovnání schváleného rozpočtu kulturních zařízení družstva se poskytuje z fondu záloha. Správné použití této zálohy ověří revizní komise družstva odpovědného za činnost kulturního zařízení.

(6) Nepoužité prostředky fondu koncem roku nepropadají a převádějí se do příštího roku.

(7) Na plnění z fondu není právní nárok. Při jeho poskytování se přihlíží k pracovní a společenské angažovanosti členů, popřípadě pracovníků družstva.

(8) Podmínky užívání (propůjčování) předmětů pořízených z fondu schvaluje představenstvo družstva. Případné poplatky za jejich užívání jsou příjmem družstva.

(9) Kontrolu hospodaření s fondem provádí revizní komise družstva. Výsledky kontroly a návrhy opatření se projednávají za účasti zástupce okresního výboru svazu družstevních rolníků.

(10) Prostředky fondu lze sdružovat (§ 3 odst. 6), popřípadě poskytovat z něho příspěvky k účelům, jimž fond slouží, se souhlasem členské schůze (sboru zástupců).

(11) Prostředky fondu jsou uloženy na zvláštním účtě u Státní banky československé. Výdaje na vrub fondu lze uskutečňovat jen do výše těchto prostředků.

(12) Z neoprávněné tvorby, popřípadě použití fondu se členové a pracovníci družstva odpovídají podle příslušných předpisů. 15)


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Celoroční příděl do fondu za rok 1976 se provede podle § 3 s tím, že jeho výše může být překročena nad stanovenou hranici, nejvýše však do výše přídělu stanoveného ve schváleném prováděcím hospodářském plánu družstva na rok 1976.

§ 15

Ministerstvo zemědělství a výživy republiky může v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy povolit v jednotlivých případech výjimky z ustanovení části druhé a třetí této vyhlášky.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vychází se z počtu členů a pracovníků družstva ve fyzických osobách podle stavu k 1. 1. kalendářního roku.

2) Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 30. 1. 1976 čj. FM 01-123/76 k poskytování příspěvků k důchodům některým skupinám rolnických důchodců.

3) Vyhláška č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

4) Hlavním zdrojem je fond výstavby, popř. provozní prostředky družstva.

5) Modernizací se rozumějí úpravy, jimiž je dosaženo vyššího standardu bydlení, tj. např. zřízení koupelny, prádelny, WC, kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, provedení tepelných a vodotěsných izolací, zvětšení oken k většímu prosvětlení bytu. Za modernizaci nelze považovat běžnou údržbu nebo zřizování garáží.

6) § 19 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

7) Vyhláška č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

8) Opravy a udržování základních prostředků hradí družstvo podle vyhlášky č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

9) V rozsahu vyhlášky č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

10) Např. akce Zlatá podkova, organizovaná Zemědělskými novinami.

11) Směrnice FMZVž ze dne 30. 1. 1976 čj. FM 01-123/1976 k poskytování příspěvků k důchodům některým skupinám rolnických důchodců.

12) § 90 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

13) Výnos FMZVž ze dne 22. 12. 1973 čj. FM 01-183/13/1973 - část II k usměrňování vývoje odměn za práci a poskytování zemědělských výrobků v jednotných zemědělských družstvech.

14) Vychází se z počtu členů a pracovníků ve fyzických osobách.

15) Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, nařízení vlády ČSSR č. 137/1975 Sb., nařízení vlády ČSSR č. 138/1975 Sb.

Přesunout nahoru