Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Částka 20/1976
Platnost od 10.09.1976
Účinnost od 29.04.1976
Zrušeno k 21.10.2004 (54/2006 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. května 1976

o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky


Dne 11. září 1975 byla v Praze podepsána Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky. Na základě svého článku 13 Úmluva vstoupila v platnost dnem 29. dubna 1976.


Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky vedeny přáním prohloubit spolupráci v oblasti zdravotnictví a rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd s cílem soustavně zlepšovat zdravotní stav lidu obou zemí.

Článek 2

Obě smluvní strany přistoupí k výměně zkušeností získaných v oblasti techniky zdravotnictví. Tato výměna se bude zejména týkat zdravotních metod jako prevence, hygieny, boje proti epidemiím a zdravotní výchovy.

Článek 3

Obě smluvní strany si budou vyměňovat publikace a informace, lékařské filmy, prostředky a metody užívané v oblasti zdravotní výchovy, zejména audiovizuální metody.

Článek 4

Obě smluvní strany budou podporovat a rozšiřovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, lékařskými fakultami, zdravotnickými školami, popřípadě dalšími zdravotnickými institucemi.

Článek 5

Příslušné organizace v zemích obou smluvních stran si budou vyměňovat programy a dokumentaci, týkající se lékařských kongresů, konferencí a zasedání, zejména takových, které mají mezinárodní charakter a které se budou konat na území jedné ze smluvních stran, a pozvou na ně zástupce druhé strany.

Článek 6

Obě smluvní strany budou spolupracovat v oblasti profesionálního školení zdravotnického personálu, a to zejména:

1. Budou podporovat výměnu lékařů, laboratorních odborníků a jiných zdravotníků, aby jim umožnily zlepšit jejich znalosti nebo se specializovat nebo se případně věnovat studiu jistých druhů nemocí, a poskytovat nezbytná stipendia k realizaci tohoto cíle.

2. Budou uskutečňovat výměnu zkušeností, učebních pomůcek a dokumentace, týkajících se oblasti zdravotnictví.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat při rozvoji zdravotnictví v obou zemích tím, že budou na žádost druhé smluvní strany vysílat zkušené odborníky pro technické školení lékařských kádrů, jako lékaře, laboratorní pracovníky a jiné. Na druhé straně usnadní studium a specializaci jmenovaným kádrům ve svých školách a hygienických institucích.

Článek 8

Příslušné organizace a instituce obou smluvních stran, aby zabránily šíření nakažlivých nemocí, budou si periodicky vyměňovat informace o epidemiologické situaci.

Článek 9

1. Každá z obou smluvních stran poskytne studentům druhé strany lékařskou péči za stejných materiálních podmínek, za jakých je tato péče poskytována vlastním studentům.

2. Zdravotnické instituce obou smluvních stran budou přijímat nemocné druhé strany. Poskytnou lékařskou péči občanům druhé strany, budou-li postiženi náhlým onemocněním během své přítomnosti na území druhé strany. Podrobnosti, zejména pokud jde o rozsah a podmínky této péče, budou stanoveny kompetentními ministerstvy obou zemí na základě Prováděcího programu, uzavřeného v duchu paragrafu 4, článku 11 této Úmluvy.

Článek 10

K provádění této Úmluvy smluvní strany budou sjednávat dvouleté Prováděcí programy.

Článek 11

Výdaje vzniklé při provádění této Úmluvy budou hrazeny oběma smluvními stranami podle těchto zásad:

1. Výměna lékařské literatury, učebních a audiovizuálních prostředků, seznamů filmů a materiálů, používaných při zdravotní výchově, se bude provádět zdarma.

2. Úhrada výdajů vzniklých vysíláním delegací nebo účastí na konferencích, kongresech a zasedáních, se bude provádět podle Prováděcích programů na základě článku 10 této Úmluvy.

3. Výdaje vzniklé vysíláním a pobytem lékařů a jiných členů zdravotního personálu na území jedné ze smluvních stran, budou na náklady smluvní strany, na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány.

4. Výdaje vzniklé hospitalizací a lékařskou pomocí na základě článku 9 této Úmluvy budou poskytovány zdarma určitému počtu nemocných, který bude stanoven v Prováděcím programu, zmíněném v článcích 9 a 10. Jinak náklady, týkající se hospitalizace nemocných, jejichž počet převýší počet stanovený v Prováděcím programu, budou hrazeny tou smluvní stranou, která nemocné vyšle. Lékařská pomoc poskytnutá příslušníkům druhé smluvní strany v případě náhlého onemocnění bude poskytována zdarma.

Článek 12

Úprava nákladů předvídaných v článku 11 této Úmluvy bude prováděna podle dlouhodobé obchodní dohody platné mezi oběma zeměmi.

Článek 13

Tato Úmluva vstoupí v platnost dnem výměny nót o její ratifikaci nebo schválení a bude platná po dobu pěti let. Bude vždy automaticky prodlužována o další období pěti let, nepožádá-li jedna ze dvou smluvních stran o její ukončení šest měsíců před jejím vypršením.

Dáno v Praze dne 11. září 1975 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Syrské arabské republiky:

N. A. Nuralláh v. r.

Přesunout nahoru