Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví

Částka 20/1976
Platnost od 10.09.1976
Účinnost od 23.05.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. května 1976

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví


Dne 23. dubna 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví. Na základě svého článku 9 Dohoda vstoupila v platnost dnem 23. května 1976.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

přejíce si podporovat další rozvoj a rozšíření spolupráce mezi svými zeměmi v oblasti lékařství a zdravotnictví,

vědomy si své odpovědnosti za poskytování všestranné zdravotní péče svým občanům a přejíce si zajistit na reciproční základně poskytování lékařské péče svým občanům při pobytu v druhé zemi,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví na základě reciprocity a s přihlédnutím ke vzájemným zájmům. Různé oblasti této spolupráce budou dohodnuty po vzájemné dohodě s přihlédnutím ke zkušenostem získaným oběma stranami v průběhu vzájemných výměn, návštěv a jiných kontaktů.

Článek 2

Smluvní strany vynaloží maximální úsilí, aby především usnadnily:

a) výměnu informací společného zájmu v oblasti zdravotnictví,

b) výměnu odborníků za účelem studia a konzultací,

c) přímé kontakty mezi institucemi a organizacemi v jejich zemích,

d) výměnu informací o nových přístrojích, farmaceutických výrobcích a technologickém vývoji, vztahujících se k lékařství a zdravotnictví,

e) ostatní formy spolupráce v oblasti lékařství a zdravotnictví, jež mohou být vzájemně dohodnuty.

Článek 3

Za účelem provádění této dohody budou smluvní strany projednávat podrobné plány spolupráce na období dvou let, přičemž místo jednání bude střídavě v Československé socialistické republice a ve Spojeném království. V rámci ustanovení této dohody a s přihlédnutím k příslušným postupům a předpisům obou smluvních stran budou

a) vypracovány programy výměn specialistů a delegací,

b) stanoveny obsah, formy, metody a podmínky spolupráce,

c) budou hodnoceny a analyzovány výsledky takové spolupráce.

Článek 4

Spolupráce v rámci této dohody bude financována na základě ujednání vypracovaných podle článku 3 ze zdrojů ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví a sociálního zabezpečení Spojeného království nebo v případech, na něž se to vztahuje, z prostředků organizací a institucí účastnících se této spolupráce.

Článek 5

1. V případech úrazu, akutního onemocnění nebo jiných případech, vyžadujících okamžité lékařské ošetření (nemocniční i ambulantní), obdrží občané Československé socialistické republiky a občané Spojeného království lékařské ošetření při pobytu v druhé zemi za stejných podmínek jako občané přijímající země v souladu se zdravotnickými zákonnými předpisy platnými v této zemi v době trvání platnosti této dohody.

2. Lékařské ošetření podle odstavce 1 tohoto článku bude poskytováno bezplatně příslušnými orgány přijímající země s výjimkou poplatků normálně placených občany této země.

3. Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na občana jedné země, který navštíví druhou zemi se zřejmým cílem získat prospěch z lékařské péče podle této dohody.

Článek 6

Strany poskytnou možnost mezinárodním lékařským organizacím, zvláště Světové zdravotnické organizaci, aby využily zkušenosti obou stran včetně zkušeností získaných v průběhu jejich spolupráce.

Článek 7

Pokud jde o Československou socialistickou republiku, "občanem" se rozumí osoba, která má řádný trvalý pobyt v Československé socialistické republice, a která je držitelem platného československého pasu. Pokud jde o Spojené království, území na které se tato dohoda vztahuje bude Velká Británie a Severní Irsko a za "občana" bude považována osoba, která má řádný trvalý pobyt ve Spojeném království a pro kterou byl vydán platný cestovní pas Spojeného království, opravňující k výjezdu do Československé socialistické republiky.

Článek 8

Nic v této dohodě nelze vykládat ke škodě nebo jako změny jiných dohod uzavřených mezi oběma zeměmi.

Článek 9

Tato dohoda vstoupí v platnost měsíc po podpisu a zůstane v platnosti neomezenou dobu, pokud jedna ze stran neuvědomí písemně druhou stranu o ukončení dohody, a to nejméně šest měsíců předem. Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvou vyhotoveních v Praze dne 23. dubna 1976 v jazyce českém a anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

David Ennals v. r.

Keith Gordon Macinnes v. r.

Přesunout nahoru