Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán

Částka 20/1976
Platnost od 10.09.1976
Účinnost od 06.05.1976
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. května 1976

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán


Dne 29. ledna 1976 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán. Na základě svého článku 9 Dohoda vstoupila v platnost dne 6. května 1976.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Islámské republiky Pákistán,

vedeny snahou o rozšíření kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi v zájmu dalšího vzájemného porozumění,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci této dohody rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, umění, zdravotnictví, literatury, tisku, filmu, rozhlasu, televize, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnné návštěvy a jiné styky vědců, kulturních, školských a zdravotnických pracovníků, umělců, pracovníků hromadných sdělovacích prostředků a představitelů tělesné výchovy a sportu.

Smluvní strany budou zvát příslušné zástupce druhé smluvní strany na kongresy, konference, semináře a jiná odborná setkání pořádaná na jejich území s mezinárodní účastí.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat poznávání druhého státu, zejména formou:

a) pořádání uměleckých a jiných výstav kulturního a informačního charakteru,

b) pořádání koncertů, divadelních představení a vystoupení umělců,

c) překládání a vydávání literárních a vědeckých děl,

d) výměny knih, časopisů a jiných publikací kulturní a vědecké povahy, jakož i různých audiovizuálních pomůcek,

e) výměny rozhlasových a televizních materiálů v oblastech a za podmínek vzájemně dohodnutých mezi příslušnými organizacemi obou zemí,

f) promítání uměleckých, vědeckých a výchovných filmů.

Článek 4

a) Smluvní strany budou poskytovat občanům druhého státu stipendia ke studiu na svých vědeckých, vzdělávacích, kulturních a zdravotnických zařízeních a ke studijním pobytům.

b) Smluvní strany kromě toho usnadní vědcům, výzkumným a vědeckým pracovníkům přístup do svých knihoven, archivů, muzeí, galerií a jiných kulturních a vědeckých institucí.

Článek 5

Každá ze smluvních stran bude v souladu se svými vnitrostátními předpisy uznávat vědecké hodnosti, tituly, vysvědčení a diplomy udělené nebo vydané příslušnými orgány druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou usilovat o prohloubení dalších vzájemných styků na úseku tělesné výchovy a sportu zejména tím, že budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, tělovýchovných expertů, sportovních družstev, jakož i pořádání sportovních soutěží.

Článek 7

a) Společný výbor, jehož členové jsou jmenováni ve stejném počtu oběma vládami a jemuž mohou pomáhat experti, se bude v zásadě scházet každý druhý rok v Československé socialistické republice a v Islámské republice Pákistán. V Československé socialistické republice bude mu předsedat čs. státní příslušník a v Islámské republice Pákistán pákistánský státní příslušník.

b) Společný výbor bude zkoumat otázky, týkající se realizace této dohody a přijímat program akcí, jež budou uskutečněny v dohodnutém časovém údobí.

Článek 8

Smluvní strany budou ve své dvoustranné spolupráci pokračovat i v rámci mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a kulturních organizací.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany oznámí toto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude se prodlužovat vždy na dalších pět let, jestliže ji žádná ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby platnosti.

Sepsáno v Praze dne 29. ledna 1976 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

M. Klusák v. r.

Za vládu Islámské republiky Pákistán:

A. H. Pirzada v. r.

Přesunout nahoru