Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1976 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy

Částka 19/1976
Platnost od 26.08.1976
Účinnost od 01.09.1976
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 19. července 1976,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 26 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 25. července 1973 č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 druhá věta zní:

"Plněním svých úkolů a úzkou spoluprací se školou se sdružení stává významnou formou aktivní účasti pracujících na řešení otázek komunistické výchovy dětí a mládeže a na řízení škol a výchovných zařízení."

2. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Národní výbory dbají, aby se při školách a výchovných zařízeních jimi odborně vedených zřídilo sdružení. Sdružení se zřizují v zařízeních předškolní výchovy a při školách poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání, včetně škol a výchovných zařízení v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR a zařízení pro výchovu učňů v oboru působnosti příslušných ústředních orgánů. Sdružení se mohou zřizovat též při mimoškolních výchovných zařízeních, za která se pro účely této vyhlášky považují lidové školy umění, lidové školy jazyků, dětské domovy, domovy mládeže, stanice mladých techniků, turistů, přírodovědců, domy pionýrů a mládeže, a při učňovských střediscích."

3. K § 2 odstavci 3 se připojuje věta, která zní:

"Ustavující členskou schůzi svolává národní výbor, který odborně vede školu, při níž má sdružení vzniknout."

4. V § 2 odstavci 4 se slova "národnímu výboru, který spravuje školu," nahrazují slovy "národnímu výboru, který odborně vede školu,".

5. § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Ve své činnosti se sdružení řídí ustanovením této vyhlášky a jinými obecně závaznými právními předpisy."

6. § 3 se doplňuje o odstavce 3 a 4, které zní:

"(3) Za účelem správného zaměření činnosti sdružení svolává národní výbor, který odborně vede školy, podle potřeby funkcionáře sdružení k projednání hlavních úkolů školské politiky a jiných úkolů týkajících se sdružení.

(4) Národní výbor, který odborně vede školu, usměrňuje činnost sdružení a jeho orgánů, pečuje o zlepšování jejich činnosti, o zevšeobecňování a rozšiřování nejlepších zkušeností a usměrňuje spolupráci sdružení se školou, se společenskými organizacemi, se závody a kulturními zařízeními, jakož i poskytuje sdružení metodickou pomoc. Při poskytování metodické pomoci sdružením při všech školách, které odborně vede, využívá poradního sboru, 1) který zřizuje jako svůj aktiv z vybraných členů sdružení."

7. V § 4 odstavci 4 se slova "plnit podle potřeby další úkoly ve prospěch školy," nahrazují slovy "poskytovat škole další pomoc,".

8. V § 10 se na konci odstavce 2 připojuje tato věta: "Požádá-li o to národní výbor, který odborně vede školu, při níž je sdružení zřízeno, podá mu výbor sdružení o své činnosti zprávu."

9. V § 10 odstavci 4 se slova "národnímu výboru, který spravuje školu," nahrazují slovy "národnímu výboru, který odborně vede školu,".

10. § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Revizní komise sdružení se schází podle potřeby; ve své první schůzi zvolí ze svého středu předsedu komise."

11. Nadpis § 16 zní:

"Hmotné prostředky sdružení a kontrola hospodaření".

12. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Namátkové a periodické kontroly hospodaření s prostředky sdružení a kontrolu správy jeho majetku provádí národní výbor, který odborně vede školu, při níž je sdružení zřízeno."

13. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Zánik sdružení a zastavení jeho činnosti

(1) Činnost sdružení může být podle zvláštních předpisů 2) zastavena, popřípadě sdružení může být rozpuštěno, jestliže jeho činnost je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo jestliže sdružení neplní úkoly podle této vyhlášky.

(2) Sdružení též zanikne, usnese-li se na tom členská schůze, zpravidla v důsledku změny sítě škol . Zánik sdružení oznámí jeho předseda národnímu výboru, který odborně vede školu, a jde-li o odborné učiliště, národnímu výboru, který v odborném učilišti kontroluje výchovu učňů.

(3) Majetek sdružení , které zaniklo podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, dosavadní výbor sdružení řádně zabezpečí a vyrovná z něj všechny závazky sdružení. Zbytek předá národnímu výboru, který odborně vede školu, při níž bylo sdružení zřízeno, ve prospěch školských účelů; jde-li o sdružení vzniklé při odborném učilišti nebo při učňovském středisku, předá zbytek jmění organizaci, která je spravuje nebo spravovala."


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1976.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 65 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

2) Ustanovení § 2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 99/1969 Sb.

Přesunout nahoru