Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c1/1975 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1975
Platnost od 20.01.1975
Účinnost od 20.01.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy

1. výnos ze dne 22. listopadu 1974 čj. 12 610/1974 - IX/3 o nomenklatuře funkcí a základních platů pracovníků obvodních hospodářských správ školských zařízení a dětských jeslí v Bratislavě a

2. výnos ze dne 22. listopadu 1974 čj. 12 611/1974 - IX/3 o nomenklatuře funkcí a základních platů odborných a technickohospodářských pracovníků krajských psychologickovýchovných klinik a středisek pro volbu povolání a okresních psychologickovýchovných poraden a poraden pro volbu povolání.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy výnos z 23. júla 1987 č. 1 620/1987-44, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 22. novembra 1974 č. 12 611/1974-IX 3 o nomenklatúre funkcií a základných platov odborných a technicko-hospodárskych pracovníkov krajských psychologicko-výchovných kliník a stredísk pre voľbu povolania a okresných psychologicko-výchovných poradní a poradní pre voľbu povolania (registrovaná v čiastke 1/1975 Zb.). Zmeny a doplňky podľa vydaného výnosu sa týkajú odmeňovania riadiacich a odborných pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní. Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR v ročníku 1987 zošite 8, možno do neho nahliadnuť na všetkých odboroch školstva ONV a KNV a NV hlavného mesta SSR Bratislavy a na Ministerstve školstva SSR.

Přílohou výnosu jsou nomenklatury funkcí a základních platů a základní pracovní a kvalifikační charakteristiky funkcí.

Výnos uvedený pod č. 2 zrušuje výnos ze dne 1. prosince 1968 čj. 35 185/1968 - V/4 o platových poměrech pracovníků odborných psychologickovýchovných pracovišť (klinik) a jejich složek (Zvěsti PŠ a PKI 1968 sešit 12, reg. v částce 16/1969 Sb.).

Výnosy jsou uveřejněny ve Zvěstech ministerstva školství a ministerstva kultury SSR v sešitě 12 ze dne 31. prosince 1974; lze do nich nahlédnout ve všech odborech školství ONV a KNV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru