Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 23/1975
Platnost od 15.09.1975
Účinnost od 30.04.1975
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. června 1975

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Dne 30. dubna 1975 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, která podle svého článku 13 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 30. dubna 1975.

Český text Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky

se na základě

Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsané 17. března 1967,

jakož i Deklarace o upevnění přátelství a prohloubení bratrské spolupráce mezi Komunistickou stranou Československa a Jednotnou socialistickou stranou Německa a mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, podepsané 17. října 1974,

s cílem prohloubit vzájemné vztahy v oblasti cestovního ruchu a rozšířit vzájemnou spolupráci, rozhodly uzavřít tuto Dohodu.

Za tím účelem smluvní strany jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Františka Žurka, náměstka ministra zahraničního obchodu Československé socialistické republiky,

vláda Německé demokratické republiky

Dr. Volkmara Winklera, náměstka ministra dopravy Německé demokratické republiky,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně rozvíjet spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou.

Smluvní strany budu podporovat stálou úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány cestovního ruchu obou států, jakož i mezi dalšími orgány, organizacemi a institucemi zúčastněnými na rozvoji a provádění cestovního ruchu.

Článek 2

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vzájemného cestovního ruchu a za tím účelem budou podporovat a usnadňovat zejména turistické skupinové a individuální cesty organizované prostřednictvím cestovních kanceláří, cesty u příležitosti kulturních a sportovních událostí, výstav, veletrhů a mezinárodních setkání, jakož i specializované tematické zájezdy.

Smluvní strany budou i nadále věnovat zvláštní pozornost rozvoji turistiky mládeže.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci při vytváření materiálních a organizačních předpokladů k rozvoji cestovního ruchu.

Rovněž budou podporovat vhodné formy rozvoje železniční, silniční, letecké a říční přepravy mezi oběma zeměmi.

Článek 4

Každá smluvní strana učiní opatření, aby vhodným propagačním, informačním a náborovým působením, pokud možno v jazyce druhého státu, byla zlepšena informovanost občanů obou států o možnostech cestování na území druhého státu.

Článek 5

Smluvní strany budou prostřednictvím příslušných orgánů a organizací cestovního ruchu napomáhat spolupráci při náboru turistů z třetích států, zejména společnými nabídkami turistických služeb a propagačními opatřeními, jak ve třetích státech, tak i vůči občanům třetích států, kteří se zdržují na území jednoho státu, k cestám do druhého státu .

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat stálou a systematickou výměnu zkušeností na všech úsecích domácího a zahraničního cestovního ruchu obou států.

Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat výměnu odborníků z různých oblastí cestovního ruchu.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti cestovního ruchu sledující rozvoj jeho materiálně technické základny v obou zemích.

Článek 8

Každá smluvní strana může zřídit na území druhého státu informační středisko cestovního ruchu. Zřízení a činnost těchto středisek, jejich práva a povinnosti se řídí právními předpisy přijímajícího státu.

Smluvní strany se budou vzájemně podporovat při zřizování těchto středisek.

Článek 9

Platy vyplývající z plnění této Dohody mezi oběma státy se budou provádět podle příslušné platební dohody mezi smluvními stranami a jiných smluvních dokumentů upravujících tyto otázky.

Článek 10

Smluvní strany budou prohlubovat spolupráci v mezinárodních organizacích cestovního ruchu a uskutečňovat stálou výměnu zkušeností z činnosti v těchto organizacích.

Článek 11

Příslušné orgány cestovního ruchu smluvních stran budou uzavírat protokoly k provádění této Dohody; kdykoliv to budou považovat za nutné , budou hodnotit její plnění a průběh vzájemného cestovního ruchu.

Článek 12

Změny a doplňky k této Dohodě musí být uvedeny v písemné formě a na základě souhlasu obou smluvních stran.

Článek 13

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu.

Dohoda se uzavírá na období pěti let a bude považována za prodlouženou vždy o další rok, jestliže ji jedna ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před skončením příslušného období její platnosti písemně nevypoví.

Sepsáno v Praze dne 30. dubna 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Žurek v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky Winkler v. r.

Přesunout nahoru