Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Částka 23/1975
Platnost od 15.09.1975
Účinnost od 07.02.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. června 1975

o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou


Dne 8. května 1974 byla v Nikósii podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou, která podle svého článku 9 vstoupila v platnost dnem 7. února 1975.


Český text Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky přejíce si dále rozšiřovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod a uznávajíce důležitost cestovního ruchu

dohodly se na tomto:

Článek 1

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky budou věnovat zvláštní pozornost rozvíjení a rozšiřování vztahů v oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi směřujícímu ke zlepšení vzájemné informovanosti o životě, dějinách a kultuře jejich národů.

Článek 2

Smluvní strany budou v rámci svých platných právních předpisů usnadňovat cestovní formality v zájmu rozvoje cestovního ruchu mezi oběma zeměmi.

Článek 3

Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost rozvoji cestovního ruchu mezi oběma zeměmi, zejména pokud jde o organizovaný a neorganizovaný cestovní ruch, tematické odborné zájezdy, návštěvy kongresů, symposií, výstav, sportovních akcí a hudebních a divadelních festivalů.

Článek 4

Smluvní strany v zájmu rozvoje vzájemného cestovního ruchu budou vytvářet podmínky k tomu, aby jejich občané byli lépe informováni o možnostech cestování ve druhé zemi, a to zejména vhodným propagačním, informačním a náborovým působením, výměnou tiskovin, filmů a výstav, jakož i materiálů a filmů pro rozhlasové a televizní vysílání.

Výše uvedené vzájemně vyměňované materiály budou osvobozeny od celních poplatků.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat rozvoj stálé úzké spolupráce mezi jejich orgány, organizacemi a institucemi, zúčastněnými na rozvoji a provádění cestovního ruchu.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat další rozvoj spolupráce jejich příslušných orgánů v mezinárodních organizacích cestovního ruchu a budou se informovat o zkušenostech v této oblasti.

Článek 7

Smluvní strany budou dbát o to, aby příslušné orgány a organizace obou států si systematicky vzájemně vyměňovaly zkušenosti, údaje, informace a ostatní dokumentaci týkající se cestovního ruchu.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran mohou podle potřeby sjednávat vždy na určitá časová období protokoly, v nichž stanoví podrobné formy provádění této dohody.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost v den výměny nót potvrzujících toto schválení.

Článek 10

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Dáno v Nicosii dne 8. května 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a řeckém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu

Kyperské republiky:

Ch. Veniamin v. r.

Přesunout nahoru