Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 23/1975
Platnost od 15.09.1975
Účinnost od 24.05.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. června 1975

o Úmluvě o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci


Dne 21. června 1974 byla v Sofii podepsána Úmluva o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci.

President republiky Úmluvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře Úmluvy, dne 24. února 1975.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku III dnem 27. března 1975 a pro Československou socialistickou republiku dnem 24. května 1975.


Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Republiky Kuba, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,

řídíce se zásadami spolupráce členských států RVHP a úkoly Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států RVHP a snahou zabezpečit další zvýšení efektivnosti hospodářské a vědeckotechnické spolupráce,

vycházejíce z toho, že včasné stanovení a uplatnění pokrokových technických hodnot a požadavků na předměty spolupráce mají nanejvýše důležitý význam,

s ohledem na to, že v rámci RVHP jsou již získány velké zkušenosti na úseku vypracování a uplatnění normativně technických dokumentů pro normalizaci,

za účelem zvýšení úlohy těchto dokumentů při spolupráci států,

přihlížejíce k usnesení XXVIII. Zasedání Rady o schválení Statutu norem RVHP, který stanoví postup vypracování a schvalování norem RVHP,

se dohodly na následujícím:

Článek I

1. Státy - účastníci Úmluvy zajistí závazné a přímé (bezprostřední) uplatňování norem RVHP, vypracovaných a schválených Radou vzájemné hospodářské pomoci v souladu s jí stanoveným postupem, ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy za účelem zvýšení efektivnosti spolupráce prostředky normalizace, a také uplatňování norem RVHP v národním hospodářství za účelem dalšího rozvoje technického pokroku v každém z těchto států.

2. Závazným a přímým (bezprostředním) uplatňováním normy RVHP ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy - účastníky Úmluvy podle bodu 1 tohoto článku se rozumí závazné uplatnění normy RVHP na předmět spolupráce, a to uvedením odvolávky na normu RVHP v dokumentech určujících smluvně právní vztahy (dohody, smlouvy, kontrakty).

3. Smluvně právními vztahy se rozumějí vztahy, jež vznikly v procesu realizace mnohostranné a dvoustranné hospodářské a vědeckotechnické spolupráce členských států - účastníků Úmluvy a jejich hospodářských organizací na základě dohod, smluv, kontraktů o specializaci a kooperaci výroby, vzájemných dodávkách a obchodu mezi členskými státy RVHP, vědeckovýzkumných a experimentálních pracích, dodávkových, stavebních, montážních, dopravně expedičních službách a jiné odpovídající vztahy, vzniklé v procesu spolupráce.

4. Kompetentní národní orgány a hospodářské organizace států - účastníků Úmluvy, uplatňují normy RVHP při přípravě, uzavírání a realizaci dohod, smluv a kontraktů v rámci RVHP o specializaci, kooperaci, vzájemných dodávkách a obchodu mezi státy - účastníky Úmluvy, jakož i o jiných formách spolupráce; přitom dodržují všechny hodnoty a požadavky norem RVHP.

Při dodávkách materiálů, součástí, uzlů a výrobků zhotovených na základě licencí se dovolují odvolávky ve smluvně právních dokumentech na jiné normativně technické dokumenty v souladu s požadavky daných licencí.

Pokud chybí normy RVHP, využívají se normativně technické nebo jiné dokumenty v souladu s národními zákony států - účastníků Úmluvy, jejichž organizace jsou účastníky smluv, dohod a kontraktů.

5. Odchylky od hodnot a požadavků stanovených normami RVHP, na něž jsou odvolávky ve smlouvách, dohodách a kontraktech, jsou dovoleny s podmínkou souhlasu stran zúčastněných na daných smlouvách, dohodách a kontraktech.

Povolení k odchylkám od norem RVHP ve smluvně právních vztazích dávají uvnitř států - účastníků Úmluvy, orgány (organizace) států zplnomocněné vládami, bezprostředně se účastnící schvalování norem RVHP.

Obsah odchylek od hodnot a požadavků norem RVHP se uvádí ve smlouvách, dohodách a kontraktech.

6. Uplatňování normy RVHP v národním hospodářství států - účastníků Úmluvy, podle bodu 1 tohoto článku, se rozumí, buď bezprostřední uplatňování normy RVHP jako národní normy beze změn a úprav, nebo její zavedení do národních norem za podmínek zabezpečení úplné shodnosti ukazatelů národních norem s ukazateli normy RVHP.

Přitom státy - účastníci Úmluvy jsou oprávněny stanovit v národních normách vyšší ukazatele jakosti výrobků, než jsou ukazatelé jakosti norem RVHP, při zachování požadavků vzájemné zaměnitelnosti a technické slučitelnosti.

Národní normy vypracované na základě normy RVHP musí mít označení svědčící o shodě s normou RVHP.

7. Odchylky od normy RVHP, platné v národním hospodářství států - účastníků Úmluvy, nebo od normy RVHP, zavedené do národních norem, se povolují v souladu s národními zákony států - účastníků Úmluvy.

8. Státy - účastníci Úmluvy mohou prohlásit, že nebudou používat jednotlivé normy RVHP.

Prohlášení o nepoužití jednotlivých norem RVHP členskými státy - účastníky Úmluvy, se netýká závazků, vyplývajících z již dříve uzavřených smluv, dohod a kontraktů, v nichž jsou odvolávky na dané normy.

Článek II

Tato Úmluva se netýká smluvně právních vztahů při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy - účastníky Úmluvy, platných ke dni počátku platnosti Úmluvy.

Článek III

1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci států, které ji podepsaly. Ratifikační listiny se odevzdávají do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, jenž bude plnit funkci depozitáře této Úmluvy.

2. Tato Úmluva nabývá platnosti devadesátým dnem po dni odevzdání páté ratifikační listiny do úschovy depozitáři.

3. Pro státy, jejichž ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy depozitáři po nabytí platnosti této Úmluvy, nabývá Úmluva platnosti devadesátým dnem po dni odevzdání jejich ratifikačních listin depozitáři.

Článek IV

Po nabytí platnosti Úmluvy se k ní mohou připojit se souhlasem států - účastníků Úmluvy, též jiné státy, buď v plném rozsahu, nebo v části týkající se uplatňování norem RVHP ve smluvně právních vztazích mezi těmi státy a státy - účastníky Úmluvy, a to tím, že předají depozitáři dokument o tomto připojení .

Článek V

Každý stát zúčastněný na této Úmluvě , může od ní odstoupit, o čemž předem uvědomí depozitáře. Výpověď nabývá platnosti po 12 měsících ode dne, kdy depozitář obdrží toto sdělení. Odstoupení státu od Úmluvy se netýká smluvně právních vztahů v hospodářské a vědeckotechnické spolupráci, platných ke dni, kdy výpověď nabude platnosti.

Článek VI

Depozitář bude neprodleně informovat všechny státy, které tuto Úmluvu podepsaly, nebo se k ní připojily, o datu, kdy mu byla odevzdána do úschovy každá ratifikační listina nebo dokument o připojení k Úmluvě, o datu počátku platnosti Úmluvy, jakož i o obdržení jiných sdělení, vyplývajících z této Úmluvy.

Článek VII

Depozitář této Úmluvy učiní příslušná opatření za účelem registrace této Úmluvy v sekretariátě Organizace spojených národů v souladu s její Chartou.

Článek VIII

Tato Úmluva se odevzdává do úschovy depozitáři, který rozešle náležitě ověřené kopie Úmluvy státům, které Úmluvu podepsaly nebo se k ní připojily.

Sepsáno v Sofii v jednom vyhotovení v ruském jazyce 21. června 1974.

Přesunout nahoru