Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů

Částka 21/1975
Platnost od 12.08.1975
Účinnost od 30.01.1975
Zrušeno k 19.10.2000 (109/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 9. dubna 1975

o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů


Dne 7. června 1972 byla v Praze podepsána Úmluva o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku II dnem 30. ledna 1975 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů

Vlády socialistických států:

Bulharské lidové republiky

Maďarské lidové republiky

Vietnamské demokratické republiky

Německé demokratické republiky

Kubánské republiky

Mongolské lidové republiky

Polské lidové republiky

Rumunské socialistické republiky

Svazu sovětských socialistických republik

Československé socialistické republiky

ve snaze přispět k prohloubení a rozšíření spolupráce v oblasti vědy a vzdělání a podporovat jejich další společensko-ekonomický rozvoj, rozhodly se uzavřít tuto úmluvu a dohodly se na tomto:

Článek I

1. Uznávat na území všech smluvních států za ekvivalentní všechny doklady, které jsou uznávány na území každého z nich, o ukončeném středním (všeobecném nebo odborném) studiu, dávající jejich držitelům právo zapsat se na univerzitu nebo vysokou školu univerzitního typu.

2. Uznávat na území všech smluvních států za ekvivalentní všechny doklady o absolvování vysokých škol stejného typu (univerzit, technik a jednooborových vysokých škol univerzitního typu nebo fakult), jež jsou uznávány na území každého ze smluvních států, dávající jejich držitelům právo na získání vědecké hodnosti.

3. Uznávat na území všech smluvních států za ekvivalentní doklady o udělení vědeckých hodností a titulů, které byly na území každého ze smluvních států vydány podle zákonných norem platných v dané zemi vysokými školami, vědeckovýzkumnými ústavy, ministerstvy, resorty a jinými organizacemi vědeckým a vědeckopedagogickým pracovníkům na níže uvedených stupních atestace:

a) vědecké hodnosti - kandidáta věd nebo doktora vědeckého oboru,

b) nejvyšší vědecké hodnosti - doktora věd, habilitovaného doktora, doktora - docenta,

c) prvního vědeckopedagogického titulu (docenta),

d) druhého vědeckopedagogického titulu (profesora).

Článek II

1. Úmluva musí být podepsána a schválena v souladu se zákonnými normami každé ze smluvních stran.

2. Úmluva nabývá platnosti po uplynutí 30 dní ode dne, kdy byly depozitáři doručeny všemi smluvními stranami doklady o jejím podepsání.

Článek III

1. K této úmluvě mohou přistoupit - za souhlasu všech jejích účastníků - i další státy, jestliže odevzdají depozitáři listinu o přístupu. Depozitář o tom neprodleně zpraví všechny smluvní strany.

2. Smluvní strany sdělí depozitáři svůj názor nejpozději 30 dní ode dne, kdy obdržely sdělení.

3. Depozitář uvědomí vládu, která informovala o přístupu, o rozhodnutí smluvních stran.

4. Přístup nabývá platnosti po uplynutí 30 dní ode dne, kdy všechny smluvní strany vyjádřily svůj souhlas.

Článek IV

1. V úmluvě mohou být provedeny změny a dodatky a přijaty za souhlasu všech smluvních stran.

2. Návrhy na změny a dodatky se podávají depozitáři, který je neprodleně rozešle všem smluvním stranám.

3. Smluvní strany oznámí depozitáři svoje stanovisko k návrhům nejpozději 30 dní ode dne jejich obdržení. Během 15 dní od obdržení posledního sdělení oznámí depozitář všem smluvním stranám úmluvy všechna stanoviska, která dostal.

4. Jednomyslně schválené změny a dodatky nabývají platnosti po uplynutí 15 dní ode dne, kdy depozitář uvědomil všechny smluvní strany o jejich schválení.

Článek V

1. Každá ze smluvních stran může úmluvu vypovědět písemným oznámením depozitáři. Vypovězení úmluvy nabývá platnosti pro smluvní stranu, která úmluvu vypověděla, za 6 měsíců ode dne oznámení výpovědi.

Článek VI

1. Úmluva se odevzdává vládě Polské lidové republiky, která bude vykonávat funkci depozitáře.

2. Depozitář zašle kopie úmluvy podle originálního textu úmluvy všem smluvním stranám, které ji podepsaly, a rovněž vládám těch zemí, které k ní přistoupí.

3. Depozitář bude neprodleně oznamovat všem vládám, které podepsaly úmluvu a které k ní přistoupily, obdržení každého dokumentu týkajícího se změn, dodatků a vypovězení úmluvy, které byly podány kteroukoli ze smluvních stran.

Článek VII

1. Originál této úmluvy v ruském jazyce bude uložen u vlády Polské lidové republiky, která zašle ověřené kopie smluvním stranám úmluvy.

Signatáři úmluvy byli zplnomocněni svými vládami, což bylo prokázáno příslušnými doklady.

Dáno v Praze dne 7. června 1972 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Přesunout nahoru