Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce

Částka 21/1975
Platnost od 12.08.1975
Účinnost od 22.01.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. dubna 1975

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce


Dne 22. ledna 1975 byla v Bonnu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce, která podle svého článku 9 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 22. ledna 1975.


Český text Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spolkové republiky Německa

- přejíce si v souladu se Smlouvou o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa z 11. prosince 1973 prohloubit hospodářskou, průmyslovou a technickou spolupráci,

- a uznávajíce, že je účelné zajistit a rozšířit tuto spolupráci dlouhodobými ujednáními

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany usilují o rozšíření a prohloubení hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi jejich příslušnými podniky, organizacemi a institucemi na základě oboustranné výhodnosti. Budou podporovat a napomáhat této spolupráci v rámci svých možností.

Článek 2

Smluvní strany stanoví prostřednictvím Smíšené komise uvedené v článku 6 oblasti, v nichž je rozšíření spolupráce dlouhodobě žádoucí, zejména na úseku průmyslu, zemědělství, potravinářství a stejně tak i v oblasti stavebnictví, dopravy a spojů. Přitom vezmou v úvahu především oboustranné potřeby a zdroje surovin, energie, technologie, zařízení a spotřebního zboží.

Článek 3

Dlouhodobá spolupráce obsahuje na základě oboustranného zájmu v rámci této dohody zejména:

- společné zřizování, výstavbu a modernizaci průmyslových zařízení a závodů s cílem lepšího využití existujících a získávání nových kapacit, stejně jako doplňování výrobních programů,

- společnou výrobu a společný odbyt polotovarů a hotových výrobků, stejně jako dělbu práce na úseku výroby a odbytu,

- výrobu a dodávky surovin a energie,

- vzájemnou výměnu patentů, licencí, know-how a technických informací, využívání a zlepšování nových technických postupů, jakož i vzájemné zaškolování a výměnu odborníků a praktikantů,

- výměnu zkušeností jakož i vzájemná ujednání v oblasti normování, metrologie a zkoušení materiálů.

Článek 4

Podmínky pro jednotlivé záměry hospodářské, průmyslové a technické spolupráce budou dohodnuty v souladu s platnými zákony a předpisy vždy mezi zainteresovanými podniky, organizacemi a institucemi.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých příslušných podniků, organizací a institucí ve třetích zemích.

Článek 6

K dosažení cílů této dohody zřizují smluvní strany Smíšenou komisi, která je složena ze zástupců obou vlád. Práce komise se mohou zúčastnit zástupci hospodářských kruhů. Komise se schází nejméně jednou ročně střídavě v jedné z obou zemí.

K úkolům komise patří:

a) se zřetelem na celkové oboustranné hospodářské vztahy zabývat se všemi otázkami hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi oběma zeměmi;

b) pravidelně si vyměňovat názory o dalším vývoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce a určovat nové možnosti kooperací a náměty pro určité oblasti v obou zemích i na třetích trzích;

c) projednávat další otázky, které vyplynou z provádění této dohody.

Komise může vytvářet pracovní skupiny, na které budou přenášeny určité úkoly z úseku hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

Článek 7

Podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971 se tato dohoda v souladu se stanovenými procedurami rozšiřuje na Berlín (Západní).

Článek 8

Tato dohoda se nedotýká dříve uzavřených dvoustranných a vícestranných smluv a ujednání Československé socialistické republiky a Spolkové republiky Německa.

V této souvislosti se budou smluvní strany v případě potřeby konzultovat na návrh jedné ze smluvních stran, přičemž však tyto konzultace nesmějí uvádět v pochybnost základní cíle této dohody.

Článek 9

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Může být každou smluvní stranou vypovězena písemně diplomatickou cestou v šestiměsíční lhůtě.

Ustanovení dohody budou použita i v případě skončení její platnosti na dříve uzavřené a nerealizované kooperační smlouvy.

Dáno v Bonnu dne 22. ledna 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v české a německé řeči, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Andrej Barčák v. r.

Za vládu Spolkové republiky Německa: Hans-Dietrich Genscher v. r.

Přesunout nahoru