Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 21/1975
Platnost od 12.08.1975
Účinnost od 25.03.1975
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. dubna 1975

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Dne 25. března 1975 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, která podle svého článku 15 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 25. března 1975.

Český text Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky

a vláda Německé demokratické republiky,

v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou podepsané v Praze dne 17. března 1967, jakož i Deklarace o upevnění přátelství a prohloubení bratrské spolupráce mezi Komunistickou stranou Československa a Jednotnou socialistickou stranou Německa a mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze 17. října 1974,

vedeny přáním podporovat ještě užší spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd v souladu se zásadami socialistického internacionalismu a tradičního přátelství mezi oběma státy,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Prof. MUDr. Jaroslava Prokopce, CSc.,

ministra zdravotnictví České socialistické republiky,

vláda Německé demokratické republiky

Prof. Dr. sc. med. Ludwiga Mecklingera,

ministra zdravotnictví Německé demokratické republiky,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v řádné a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany dále rozvíjejí a prohlubují spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Tato spolupráce přispívá dalšímu zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si vyměňují zkušenosti z uplatňování zásad socialistické zdravotnické politiky v obou státech.

Článek 3

1. Smluvní strany podporují přímé styky mezi zdravotnickými zařízeními a přímou spolupráci mezi výzkumnými kolektivy ve vybraných oblastech zdravotnictví a lékařských věd.

2. Smluvní strany se při tom zaměřují zejména na takové oblasti lékařského výzkumu, jejichž výsledky jsou zvláště důležité pro zlepšení zdravotní péče o obyvatelstvo.

Článek 4

Smluvní strany koordinují svůj postup v oblasti mezinárodních vztahů týkajících se zdravotnictví a lékařských věd.

Článek 5

Smluvní strany podporují výměnu zkušeností v oblasti prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace. Na požádání jedné smluvní strany umožní druhá smluvní strana vyslání odborníků k provedení zvláštních opatření v léčebné péči.

Článek 6

1. Smluvní strany podporují další spolupráci v oblasti hygieny, zejména při prevenci a boji proti přenosným nemocem. Přitom se vzájemně informují o epidemiologické situaci infekčních nemocí na svém území, včetně okamžitého vyrozumění o důležitých epidemiologických jevech, které mohou mít vliv na cestovní ruch a dopravu mezi oběma státy.

2. Smluvní strany spolupracují v oblasti hygieny životního prostředí a přitom koordinují zdravotnická opatření k ochraně životního prostředí na svém území.

Článek 7

1. Smluvní strany spolupracují zejména při společném vypracovávání podmínek pro klinické zkoušení léčiv a požadavků na užitnou hodnotu, jakož i výkonové parametry zdravotnických přístrojů.

2. Smluvní strany podporují v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci práce směřující ke standardizaci požadavků na kvalitu léčiv (Compendium medicamentorum) a řešení dalších úkolů v oblasti zdravotnictví.

Článek 8

1. Smluvní strany umožňují přímé styky mezi odbory a samostatnými odděleními svých ministerstev zdravotnictví.

2. Smluvní strany podporují vzájemné vysílání vědeckých pracovníků, lékařů a jiných odborných pracovníků činných ve zdravotnictví zejména:

a) k zavedení a realizaci úzké koordinace a součinnosti za účelem dělby práce,

b) k dlouhodobé činnosti v zařízeních druhé smluvní strany při řešení společných výzkumných úkolů,

c) k přebírání nebo zprostředkování zkušeností a konzultacím,

d) k účasti na vědecko-lékařských akcích,

e) k výchově a doškolování,

f) k operativnímu poskytnutí pomoci na žádost druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany umožní výměnu informací, materiálů, zpráv, statistických přehledů a právních předpisů z oblasti zdravotnictví.

Článek 9

Smluvní strany rozšiřují spolupráci při výchově mladých odborníků a vyměňují si navzájem aspiranty. Rovněž se vzájemně podporují při zvyšování úrovně doškolování pracovníků ve zdravotnictví.

Článek 10

Smluvní strany podporují spolupráci vědecko-lékařských společností a redakčních rad zdravotnických časopisů, včetně vzájemné účasti na vědecko-lékařských akcích, a výměny odborných časopisů a zdravotnických publikací.

Článek 11

1. Každá smluvní strana zajišťuje občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, nezbytnou lékařskou péči a léky při úrazech, akutních onemocněních nebo v jiných naléhavých případech.

2. Smluvní strany umožní na žádost druhé strany přijetí nemocných k speciálnímu léčení nebo lázeňskému léčení.

3. Smluvní strany si na žádost vzájemně poskytnou pomoc při katastrofách.

Článek 12

Smluvní strany sjednávají k provádění této dohody tyto finanční podmínky:

a) Informace, materiály, zprávy, statistické přehledy a právní předpisy z oblasti zdravotnictví podle článku 8, odst. 3 se poskytují bezplatně.

b) Pro zasílání odborných časopisů a zdravotnických publikací podle článku 10 budou finanční podmínky stanoveny v plánech spolupráce ministerstev zdravotnictví.

c) Provádění výzkumu a předávání vědeckých výsledků jakož i jejich využívání se provádí podle doporučení, přijatých členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci.

d) Při vysílání pracovníků v rámci bezdevizové výměny podle článku 3 a 8, odst. 1 a 2, písm. a), b), c) a d) hradí vysílající strana cestovní výlohy do místa určení a zpět. Přijímající strana hradí náklady spojené s ubytováním, stravováním, kapesným a cestovné po svém území, pokud to vyžaduje splnění pracovního programu. Výše nákladů na stravování a kapesné bude stanovena v plánech spolupráce.

e) Vysílající strana hradí veškeré náklady spojené s vysláním pracovníků podle článku 8, odst. 2, písm. e), pokud v plánech spolupráce nebude stanoveno jinak.

f) Při vyslání pracovníků podle článku 8, odst. 2, písm. f) hradí veškeré náklady smluvní strana, na jejíž žádost se vyslání uskutečnilo.

g) Při vyslání nemocných podle článku 11, odst. 2 hradí veškeré náklady vysílající strana, pokud nebude stanoveno jinak.

h) Všechny vzájemně zúčtovatelné neobchodní platy vyplývající z této dohody se budou provádět podle platných platebních dohod mezi oběma státy.

Článek 13

K provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat plány spolupráce.

Článek 14

Dnem, kdy vstoupí v platnost tato dohoda, pozbývá platnosti Úmluva o zdravotnické spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky, podepsaná v Berlíně dne 17. února 1954.

Článek 15

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 16

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje automaticky vždy o dalších pět let, ledaže by ji některá smluvní strana písemně vypověděla nejméně šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Berlíně dne 25. března 1975 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc. v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky: Prof. Dr. sc. med. L. Mecklinger v. r.

Přesunout nahoru