Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

Částka 19/1975
Platnost od 16.07.1975
Účinnost od 04.12.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. února 1975

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu


Dne 22. května 1974 byla v Teheránu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu.

Podle svého článku 9 vstoupila Dlouhodobá obchodní dohoda v platnost dnem 4. prosince 1974. Tímto dnem podle svého článku 12 vstoupila rovněž v platnost Dlouhodobá platební dohoda.


České znění obou dohod se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

Vláda Československé socialistické republiky a Císařská vláda Íránu, vycházejíce z ustanovení Obchodní, celní a plavební úmluvy mezi vládou Československé republiky a Císařskou vládou Íránu, podepsané dne 30. dubna 1929, a vedeny přáním podpořit v nejširší možné míře obchodní styky mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Článek 1

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět na základě listin "A" (vývozy z Íránu do Československa) a "B" (vývozy z Československa do Íránu), přiložených k této dohodě.

Za tím účelem se obě strany zavazují, že povolí v souladu se zákony a předpisy platnými v příslušné zemi dovoz a vývoz zboží, uvedeného v listinách "A" a "B" a jiného zboží, které bude dohodnuto později mezi příslušnými orgány obou stran.

Listiny "A" a "B" tvoří nedílnou část této dohody.

Položky zboží ve shora uvedených listinách jsou stanoveny pro období od 1. července 1974 do 30. června 1975.

Obě strany se dohodly, že položky zboží pro každý zbývající rok budou určeny dva měsíce před ukončením každého běžného roku.

Položky zboží uvedené v listinách "A" a "B" mohou být revidovány nebo upravovány pouze vzájemnou dohodou příslušných orgánů obou zemí.

Článek 2

Pro účely této dohody bude zboží, vyráběné nebo zpracovávané v Československu a vyvážené z Československa, považováno za československé zboží, a zboží, vyráběné nebo zpracovávané v Íránu a vyvážené z Íránu, bude považováno za íránské zboží.

Osvědčení o původu pro zboží, podléhající ustanovení této dohody, bude vydáváno kompetentními úřady příslušné země a bude připojováno k dopravním dokladům.

Článek 3

Obě strany učiní nezbytná opatření, aby zboží dovážené ze země jedné strany nebylo reexportováno do třetí země bez předchozího souhlasu druhé strany.

Článek 4

Dovoz a vývoz zboží podle této dohody bude se provádět mezi oprávněnými československými organizacemi jako nezávislými právnickými osobami a Íránskými fyzickými a právnickými osobami v souladu se zákony a předpisy platnými v příslušné zemi.

Článek 5

Platy za zboží vyměňované podle této dohody budou prováděny v rámci platební dohody podepsané oběma stranami dnešního dne.

Článek 6

Pro obchody uzavřené a schválené příslušnými úřady obou zemí během platnosti této dohody budou až do jejich konečného provedení platit ustanovení této dohody, pokud pro vyřízení nebudou uzavřena mezi oběma stranami zvláštní ujednání.

Článek 7

Pro usnadnění plnění této dohody a pro další rozvoj obchodních styků mezi oběma zeměmi souhlasí obě strany s vytvořením Smíšené komise složené ze zástupců obou zemí, kteří budou určeni příslušnými vládami . Tato komise se sejde na žádost jedné z obou stran ve lhůtě co nejkratší střídavě v Praze a v Teheránu a bude sledovat a zkoumat:

1. plnění ustanovení této Dlouhodobé obchodní dohody a Dlouhodobé platební dohody;

2. nezbytná opatření potřebná k odstranění obtíží, které by mohly vzniknout v průběhu provádění Dlouhodobé obchodní a Dlouhodobé platební dohody;

3. návrhy předložené jednou z obou stran v rámci této dohody, směřující k dalšímu rozšíření a diverzifikaci obchodu mezi oběma zeměmi;

4. úpravu a revizi listin "A" a "B" uvedených výše v článku 1.

Článek 8

Tato dohoda nahradí od 1. července 1974 Obchodní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu ze dne 12. března 1969.

Tato dohoda je uzavřena na dobu tří let , bude prováděna od 1. července 1974 a bude platit do 30. června 1977. Po tomto období bude automaticky prodlužována z roku na rok (v tomto případě se obě strany dohodnou dva měsíce před datem skončení platnosti pro každý smluvní rok na nových položkách zboží pro listiny "A" a "B"), pokud jedna z obou stran ji tři měsíce před skončením příslušného roku písemně nevypoví nebo nepožádá o uzavření nové dohody.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy obou zemí a vstoupí v platnost dnem výměny nót, jimiž bude potvrzeno její schválení.

Sepsáno v Teheránu dne 22. května 1974 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za Císařskou vládu Íránu:

Fereidun Mahdavi v. r.

LISTINA "A"

Iránský vývoz do Československa

hodnota: v tisících US dolarů

Zboží Od 1. července 1974
do 30. června 1975
1.Pletené zboží, vlněné výrobky, bavlněné kusové zboží, pletený materiál a samet3 000
2. Hotové oděvy500
3. Košile200
4. Ponožky a punčochy600
5. Obuv2 000
6. Nástroje a průmyslová zařízení2 000
7. Elektromotory500
8. Hliníkové ingoty3 000
9. Síra800
10. Domácí spotřebiče: ledničky, mrazící boxy, plynové sporáky, ohřívače vody2 500
11. Mýdla a prací prostředky250
12. Holicí čepelky50
13. Lékárnické výrobky50
14. Alkoholické nápoje500
15. Ořechová dýha300
16. Čokoláda150
17. Koření, kmín aj. P. M.
18. Tabák300
19. Čaj P. M.
20. Sušené ovoce 1 200
21. Tragant700
22. Ovčí, kozí a jehněčí kožky a kůže1 500
23. Ovčí střívka600
24. Surová bavlna6 500
25. Rudy, koncentráty zinku, olova, chrómu a mědi2 500
26. Koberce600
27. Pokrutiny2 000
28. Zvířecí chlupy P. M.
29. Rudkodělky50
30. Vyvolané filmy, knihy, noviny P. M.
31.Různé 1 650
Celkem34 000

LISTINA "B"

Československý vývoz do Iránu

hodnota: v tisících US dolarů

Zboží Od 1. července 1974
do 30. června 1975
1. Semena a zrna všeho druhu, chmel, slad, škrob, glukóza300
2.Mlékárenské výrobky, masné výrobky, umělá střeva500
3. Chemické a lékárenské výrobky, laboratorní chemikálie a čisté chemikálie500
4. Barviva, pigmenty, barvy a laky, polotovary, pomocné chemické přípravky, glazury500
5. Brusiva, brusné kotouče, brusné papíry a plátna, brusné kameny100
6. Stroje, zařízení a náhradní díly9 400
7. Přístroje a nástroje vědecké, měřicí, vážící, optické, časoměrné, přesné a kontrolní přístroje a nástroje včetně počítačů100
8. Lékařsko-chirurgické přístroje, zubolékařská zařízení, zařízení pro nemocnice a operační sály, rentgenové aparáty, náhradní díly500
9.Telekomunikační zařízení200
10. Přístroje kinematografické, fotografické a optické, fotografický materiál, brýle a kontaktní čočky200
11. Rádiové elektronky, žárovky a zářivky pro elektrické osvětlení, transformátory, izolátory, odporové materiály, baterie, elektroinstalační materiál, regulátory, spínače, pojistky, rozvodové skříně a zásuvky (pro elektrotechniku vysokého napětí)500
12.Výrobky ze dřeva včetně impregnovaných sloupů100
13.Stroje a zařízení pro tiskárny a tiskárenský průmysl, statistické stroje a náhradní díly150
14. Jízdní kola, části jízdních kol, jejich příslušenství a náhradní díly450
15. Osobní automobily, nákladní automobily, užitkové a speciální automobily, jejich příslušenství a náhradní díly2 000
16.Motocykly, skútry, mopedy a náhradní díly200
17. Elektrické a mechanické vybavení pro motorová vozidla300
18. Silniční, stavební a zemní stroje a zařízení, stroje pro zemědělské účely a náhradní díly1 900
19. Pneumatiky a duše1 000
20. Výrobky z gumy, umělých hmot, azbestu, papíru a kůže pro průmyslové, technické, lékařské a sanitární účely500
21. Cvičná a sportovní letadla a náhradní díly600
22. Ploché okenní sklo, bezpečnostní sklo, ploché sklo broušené, ploché sklo s drátěnou síťkou a ozdobné lahve500
23. Výrobky ze skla1 000
24. Láhve a ostatní sklářské výrobky pro obalovou techniku100
25. Keramické a porcelánové výrobky všeho druhu, ohnivzdorné materiály a výrobky300
26. Hutnické, ocelářské a železářské výrobky3 000
27. Výrobky z kovu a oceli: zámky, visací zámky, řetězy, řetězy pro jízdní kola a motocykly, hřebíky, šrouby do dřeva, šrouby a matky, nýty, hřebíky obuvnické, hřebíky pro nábytkářský a sedlářský průmysl, zámky pro aktovky a tobolky a kování pro cestovní potřeby, nástroje všeho druhu1 000
28. Smaltované zboží z litiny, koupací vany, sanitární výrobky, zařízení pro domácnost zhotovené z oceli a litiny, masořezky, lisy na ovoce, větruvzdorné lampy250
29. Krejčovské, obuvnické a čalounické a pletařské potřeby, galanterie150
30. Kancelářské potřeby200
31. Papír a lepenka, výrobky z papíru500
32. Deštníky, štětky, břitvy a žiletky50
33. Sportovní vybavení a zboží100
34. Sportovní a lovecké zbraně a střelivo400
35. Hudební nástroje100
36. Vlněné látky, pletací příze a plyše500
37.Bavlněná metráž, výrobky z umělých vláken, lněné zboží a plachtoviny2 500
38. Bavlněné šicí nitě, mercerizovaná a lněná příze100
39. Rayonové a viskozové vlákno, nylonová příze a suroviny pro jejich výrobu500
40. Tkaniny pro technické účely včetně tkanin pro obuvnický průmysl, vlasové plstěné kotouče, knihařská vlákna a bělené absorpční hydrofilové gázy200
41. Žíněné vložky, pružné stuhy, prýmky a ozdobné prýmkařské zboží, tyly a krajky300
42. Plsti a plstěné klobouky100
43. Pyrotechnické materiály, rozbušky, bleskovnice a zápalnice400
44. Knihy, časopisy, hudebniny, kinematografické filmy, gramofonové desky a umělá hmota pro výrobu desek50
45. Bižuterie200
46. Kaolín1 000
47. Cukr P. M.
48. Různé500
Celkem34 000

DLOUHODOBÁ PLATEBNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

Vláda Československé socialistické republiky a Císařská vláda Íránu, odvolávajíce se na článek 5 Dlouhodobé obchodní dohody, podepsané dnešního dne mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Článek 1

Platy mezi fyzickými nebo právnickými osobami, sídlícími v Československé socialistické republice, a fyzickými nebo právnickými osobami, sídlícími v Íránu, uvedené níže v článku 4, budou prováděny v rámci této dohody a podle předpisů, platných v příslušné zemi.

Článek 2

(1) Platy mezi Československou socialistickou republikou a Íránem budou prováděny z československé strany Československou obchodní bankou, a. s., Praha, a z íránské strany Bank Markazi Iran, Teherán.

(2) Bank Markazi Iran, Teherán, jednající jménem Císařské vlády Íránu, otevře ve svých knihách na jméno Československé obchodní banky, a. s., Praha, účet v US dolarech (zúčtovací jednotka) nazvaný "Clearingový účet Československá obchodní banka, a. s., Praha".

(3) Československá obchodní banka, a. s., Praha, jednající jménem vlády Československé socialistické republiky, otevře ve svých knihách na jméno Bank Markazi Iran, Teherán, účet v US dolarech (zúčtovací jednotka) nazvaný "Clearingový účet Bank Markazi Iran, Teherán".

Tyto účty nebudou úročeny a budou vedeny bez bankovních výloh.

(4) Ve prospěch "Clearingového účtu Bank Markazi Iran, Teherán", budou připisovány částky určené k vyrovnání platů, které budou provádět podle této dohody fyzické a právnické osoby sídlící v Československu ve prospěch fyzických a právnických osob sídlících v Íránu a obdobným způsobem budou k jeho tíži připisovány částky platebních příkazů přijatých a provedených Československou obchodní bankou, a. s., Praha.

(5) Ve prospěch "Clearingového účtu Československá obchodní banka, a. s., Praha" budou připisovány částky určené k vyrovnání platů, které budou provádět podle této dohody fyzické a právnické osoby sídlící v Íránu ve prospěch fyzických a právnických osob sídlících v Československu a obdobným způsobem budou k jeho tíži připisovány částky platebních příkazů přijatých a provedených Bank Markazi Iran, Teherán.

Článek 3

(1) Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Bank Markazi Iran, Teherán, si budou okamžitě navzájem sdělovat všechny platy provedené podle této dohody.

(2) Platy příjemcům budou prováděny oběma bankami v pořadí přijatých platebních příkazů a v rámci zůstatků na účtech, uvedených v článku 2, a to se zřetelem k technickému úvěru uvedenému níže v článku 5.

Článek 4

Za platy podle této dohody budou považovány tyto platy:

1. Platy týkající se výměny zboží podle Dlouhodobé obchodní dohody, podepsané dnešního dne mezi oběma zeměmi, včetně výloh s tím spojených, jako:

dopravních výloh všeho druhu, skladovacích výloh, výloh kontroly zboží, celních výloh, přístavních výloh, provize, úroků a bankovních výloh, platů předem, výloh obchodního zastoupení, reklamních výloh, výloh a zisků vyplývajících z tranzitního obchodu, montážních výloh a výloh souvisejících s uvedením do provozu, atd.

2. Prémie a náhrady škod z pojištění a zajištění v rozsahu, ve kterém příslušné kontrakty připouštějí placení v US dolarech (zúčtovací jednotka).

3. Periodická vyrovnávání mezi poštovními, telegrafními, telefonními a rozhlasovými správami.

4. Úhrady za služby, studijní, cestovní, udržovací a pobytové výlohy a výlohy za nemocniční léčení.

5. Mzdy, penze, podpory, odměny a honoráře.

6. Poplatky a příjmy z patentů a licencí, ochranných známek, autorských práv a filmů.

7. Předplatné časopisů, periodického tisku a novin.

8. Daně, taxy, poplatky, pokuty a soudní výlohy.

9. Výlohy diplomatického zastoupení a výlohy vynaložené na jiné oficiální účely.

10. Výlohy spojené s výstavami a veletrhy.

11. Výlohy týkající se vědeckotechnické spolupráce, kursů odborné přípravy a vysílání expertů.

12. Příjmy umělců a sportovců.

13. Ostatní platy, na nichž se dohodnou obě banky.

Článek 5

K zabezpečení plynulosti platů mezi oběma zeměmi v rámci této dohody poskytnou si Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Bank Markazi Iran, Teherán, vzájemně na účtech uvedených výše v článku 2 technický úvěr do výše 2 500 000 US dolarů (zúčtovací jednotka).

Překročí-li zůstatek technický úvěr, dohodnou se obě strany o nezbytných opatřeních k úhradě tohoto přetažku dodávkami zboží během tří měsíců.

Nebude-li přetažek vyrovnán ve lhůtě tří měsíců, zaplatí dlužnická strana na požádání věřitelské strany ve lhůtě 14 dnů od data takové žádosti částku přetažku v US dolarech nebo v jiné vzájemně přijatelné měně.

Věřitelská strana však příznivě posoudí žádost dlužnické strany o poskytnutí zvláštního úvěru za předpokladu, že taková žádost bude podána ve výše uvedené lhůtě tří měsíců.

Článek 6

Nabídky, kontrakty, účty a platební příkazy v rámci ustanovení Dlouhodobé obchodní dohody, jakož i této dohody, budou vyjadřovány pouze v US dolarech (zúčtovací jednotka).

Článek 7

Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Bank Markazi Iran, Teherán, se dohodnou o technickém provádění této dohody.

Článek 8

Při skončení platnosti této dohody zůstanou clearingové účty i nadále otevřeny po dobu 6 měsíců za tím účelem, aby bylo umožněno dlužnické straně vyrovnání zůstatku vývozem zboží věřitelské straně, jejíž úřady vydají příslušná dovozní povolení, jestliže vydání takových povolení bude vyžadováno platnými zákony a předpisy v příslušné zemi.

Jestliže na konci této šestiměsíční lhůty budou clearingové účty vykazovat ještě zůstatek, bude dlužnická strana povinna jej vyrovnat okamžitě na požádání věřitelské strany v US dolarech nebo v jakékoliv jiné volné měně, na které se obě strany dohodnou.

Transakce, které zůstanou nevyřízeny po uplynutí výše uvedené lhůty 6 měsíců, budou vyrovnány obvyklým způsobem v souhlase s předpisy platnými v den úhrady.

Článek 9

Zůstatky vykázané k 30. červnu 1974 na účtech uvedených v článku 2 Platební dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu, podepsané dne 12. března 1969, budou převedeny na nové clearingové účty uvedené v článku 2 této dohody.

Platy z kontraktů uzavřených v rámci dohod podepsaných dne 12. března 1969 nevyrovnané do dne vstupu této dohody v platnost budou prováděny prostřednictvím účtů uvedených v článku 2 této platební dohody.

Článek 10

Tato dohoda tvoří nedílnou část Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu podepsané dnešního dne.

Článek 11

Tato dohoda nahradí od 1. července 1974 Platební dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu ze dne 12. března 1969.

Tato dohoda je uzavřena na dobu 3 let, bude prováděna od 1. července 1974 a bude platit do 30. června 1977. Po tomto období bude automaticky prodlužována z roku na rok, pokud jedna z obou stran ji 3 měsíce před skončením příslušného roku písemně nevypoví nebo nepožádá o uzavření nové dohody.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy obou zemí a vstoupí v platnost dnem výměny nót, jimiž bude potvrzeno její schválení.

Sepsáno v Teheránu dne 22. května 1974 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za Císařskou vládu Íránu:

Fereidun Mahdavi v. r.

Přesunout nahoru