Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958

Částka 19/1975
Platnost od 16.07.1975
Účinnost od 29.12.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. ledna 1975

o Stockholmském dodatkovém znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958


Dne 14. července 1967 bylo ve Stockholmu sjednáno Dodatkové znění k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891.

President republiky Stockholmské dodatkové znění ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 ratifikoval a listina o přístupu ČSSR byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví dne 22. září 1970.

Stockholmské dodatkové znění vstoupilo v platnost na základě svého článku 5, 1. dnem 26. dubna 1970. Pro Československou socialistickou republiku vstoupilo v platnost dnem 29. prosince 1970.


Český překlad Stockholmského dodatkového znění se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


STOCKHOLMSKÉ DODATKOVÉ ZNĚNÍ

ze dne 14. července 1967 k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958

Článek 1

Listiny o přístupu k Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 (dále označené jako "Madridská dohoda"), revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 (dále označeno jako "Lisabonské znění") se ukládají u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (dále označený jako generální ředitel), který oznámí jejich uložení členským zemím dohody.

Článek 2

Odkazy v článku 5 a 6, 2) Lisabonského znění na články 16, 16 bis a 17 bis všeobecné Úmluvy se považují za odkazy na ta ustanovení Stockholmského znění Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, která odpovídají uvedeným článkům.

Článek 3

1. Každá členská země Madridské dohody může podepsat toto dodatkové znění a každá země, která ratifikovala Lisabonské znění nebo k němu přistoupila, může ratifikovat toto dodatkové znění nebo může k němu přistoupit.

2. Ratifikační listiny nebo listiny o přístupu jsou uloženy u generálního ředitele.

Článek 4

Každá země, která dosud neratifikovala nebo nepřistoupila k Lisabonskému znění, bude vázána také články 1 a 2 tohoto dodatkového znění ode dne, kdy její přistoupení k Lisabonskému znění vstoupí v platnost, s tou výhradou však, že nevstoupí-li do tohoto dne dodatkové znění v platnost podle článku 5, 1), bude tato země vázána článkem 1 a 2 tohoto dodatkového znění pouze od jeho vstupu v platnost.

Článek 5

1. Toto dodatkové znění vstoupí v platnost v den, kdy vstoupí v platnost Stockholmská úmluva ze dne 14. července 1967 zřizující Světovou organizaci duševního vlastnictví, s tou výhradou však, že nebudou-li uloženy do tohoto dne alespoň dvě ratifikace tohoto dodatkového znění nebo dvě přistoupení k němu, potom toto dodatkové znění vstoupí v platnost v den, kdy budou uloženy dvě ratifikace tohoto dodatkového znění nebo dvě přistoupení k němu.

2. Pro každou zemi, která uloží ratifikační listinu nebo listinu o přístupu po dni, kdy toto dodatkové znění vstoupí v platnost podle předcházejícího odstavce, vstoupí toto dodatkové znění v platnost tři měsíce po dni, kdy generální ředitel oznámil její ratifikaci nebo přístup.

Článek 6

1. Toto dodatkové znění je podepsáno v jediném vyhotovení ve francouzském jazyce a je uloženo u švédské vlády.

2. Toto dodatkové znění zůstává otevřeno k podpisu ve Stockholmu až do dne, kdy vstoupí v platnost podle článku 5, 1) podepsaného textu.

3. Generální ředitel předá dvě kopie tohoto dodatkového znění, ověřené švédskou vládou a podepsané, vládám všech členských zemí Madridské dohody a na žádost kterékoli jiné země.

4. Generální ředitel dá zaregistrovat toto dodatkové znění u sekretariátu Organizace spojených národů.

5. Generální ředitel oznamuje vládám všech členských zemí Madridské dohody podpisy, uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu, vstup v platnost a jiná požadovaná sdělení.

Článek 7

1. Do doby, než se první generální ředitel ujme svého úřadu, má se za to, že odkazy v tomto dodatkovém znění na generálního ředitele jsou odkazy na ředitele Spojených mezinárodních úřadů na ochranu duševního vlastnictví.

Na důkaz toho níže podepsaní, majíce k tomu řádné plné moci, podepsali toto dodatkové znění.

Dáno ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Přesunout nahoru