Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech

Částka 17/1975
Platnost od 23.06.1975
Účinnost od 01.07.1975
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 16. června 1975

o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech


ČÁST PRVNÍ

Podávání zpráv o zjištění podzemních vod

§ 1

(1) Organizace, která zjistí zdroj podzemní vody 1) o vydatnosti větší než 1 l/s při výstavbě zařízení pro jímání podzemní vody nebo při ověřování nebo výzkumu zásob a režimu podzemních vod, je povinna o tom podat písemnou zprávu Hydrometeorologickému ústavu Praha.

(2) Stejnou povinnost má organizace, která

a) při jiné investiční činnosti než uvedené v odstavci 1 zjistí zdroj podzemní vody v neobvyklém množství (např. v takovém množství, které si vyžádá změnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštění od realizace stavby na tomto staveništi apod.),

b) při jakékoliv své činnosti zjistí zdroj podzemní vody s napjatou hladinou (artéské vody) o vydatnosti větší než 0,5 l/s.

§ 2

(1) Ve zprávě organizace uvede:

a) svůj název a sídlo,

b) přesnou lokalizaci místa výskytu (kraj, okres, obec, katastrální území a parcelní číslo pozemku),

c) datum zjištění výskytu zdroje podzemní vody; organizace je povinna podat zprávu do 7 dnů ode dne zjištění zdroje podzemní vody.

(2) Organizace, která však při činnostech uvedených v § 1 odstavci 2 zjišťuje druh, jakost, množství a stav hladiny podzemní vody, uvede tyto další údaje ve zprávě, kterou podá ve lhůtě 60 dnů ode dne zjištění zdroje, pokud se nedohodne s Hydrometeorologickým ústavem Praha i o lhůtě delší.

(3) Hydrometeorologický ústav Praha je oprávněn požadovat od organizací k oznámeným údajům vysvětlení a další nutné údaje a oznámené údaje svým| pracovníky na objektech a nemovitostech organizací ověřovat, jakož i ověřovat výskyt podzemní vody vůbec.

§ 3

Organizace, která počínaje 1. lednem 1976 hodlá provádět výzkum nebo průzkum podzemních vod za účelem jejich odběrů, je povinna před započetím prací zjistit u Hydrometeorologického ústavu Praha stav prozkoumanosti podzemních vod v zájmových územích a zjištěné údaje použít při uvedených pracích.

ČÁST DRUHÁ

Oznamování údajů a odběrech podzemní vody

§ 4

(1) Organizace užívající podzemní vodu je povinna oznamovat údaje o odběrech v množství přesahujícím 15 000 m3 v jednom roce nebo přesahujícím 1250 m3 v jednom měsíci vždy do 15. února běžného roku místně příslušným správcům vodních toků vodohospodářsky významných 2) (dále jen "správci toků") v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze k této vyhlášce.

(2) Správci toků oznamují souhrnné údaje o odběrech podzemních vod do 31. prosince každého roku národnímu výboru, příslušnému povolovat odběry podzemních vod.

(3) Při odběrech podzemních vod z pramenů, artéských vrtů nebo studní je organizace povinna stanovit jejich nevyužitou vydatnost a oznamovat ji současně s údaj| o odběrech příslušným správcům toků.

(4) V případech, které na návrh správců toků určí národní výbor příslušný povolit odběr podzemní vody, bude organizace povinna odběry podzemní vody měřit vodoměry, popřípadě jinými měřidly.

(5) Správci toků jsou oprávněni požadovat od organizace vysvětlení a dokladové materiály k oznámeným údajům a tyto údaje svými pracovníky ověřovat.


ČÁST TŘETÍ

Přechodné a závěrečné ustanovení

§ 5

Organizace užívající podzemní vodu zašle prvé oznámení údajů o odběrech (§ 4 odst. 1) příslušnému správci toků do tří měsíců ode dne počátku účinnosti této vyhlášky.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1975.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.
Poznámka: Tato vyhláška se nevztahuje na důlní vody [§ 40 odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon)] a na zdroje přírodních léčivých vod a přírodních minerálních vod stolních (§ 31 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů).

2) Správci vodních toků vodohospodářsky významných jsou státní vodohospodářské organizace Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy a Povodí Odry.


Příloha k vyhlášce č. 63/1975 Sb.

Vysvětlivky k formuláři

Formulář se vyplňuje samostatně pro každý odběr vody. Výjimečně se vyplňuje jeden formulář pro více odběrů pouze v tom případě, že se jedná o odběr vody z jednoho zdroje uskutečněný větším počtem jímacích zařízení, jejichž identifikační údaje 01-06 jsou stejné.

V tomto případě je pro hlášení rozhodující celkový odběr vody.

01 číslo odběratele:

uvede se číslo organizace podle "Jednotného číselníku organizací" (FSÚ 1972).

02 číslo hydrologického pořadí:

označení povodí, ve kterém se uskutečňuje odběr podle "Hydrologických poměrů ČSSR" vydaných Hydrometeorologickým ústavem v Praze v roce 1965.

03 kraj, okres, obec, katastrální území:

označení území, na kterém se uskutečňuje odběr, podle "Jednotného číselníku obcí" (FSÚ 1972).

04 podniky Povodí:

číslo podniku Povodí, na jehož území se odběr uskutečňuje, podle následujícího číselníku:

podnik Povodí Labe 1
podnik Povodí Vltavy 2
podnik Povodí Ohře 3
podnik Povodí Moravy 4
podnik Povodí Odry 5

05 hydrogeologický rajón:

označení hydrogeologického rajónu, ve kterém se uskutečňuje odběr vody, podle mapové přílohy SVP ČSR vydané MLVH ČSR (v tisku).

06 původ odebírané vody:

označí se číselným symbolem podle následujícího číselníku:

hlubinná voda 4
mělká voda 5
původ není určen 6

07 artéská voda:

označí se číselným symbolem podle následujícího číselníku:

zdroj s pozitivním artéským napětím (napjatá hladina vody nad terénem) 1
zdroj s negativním artéským napětím (napjatá hladina vody pod terénem) 2
zdroj bez artéského napětí 9

08 způsob zachycení vody:

označí se číselným symbolem podle následujícího číselníku:

pramenní jímka 4
jímací štola nebo zářez 5
studna 6
jiný způsob 9

09 způsob úpravy:

uvádí se číselným symbolem na pravou stranu formuláře podle následujícího číselníku:

používá se bez úpravy 1
pouze dezinfekce 2
jiná úprava 3

Ve střední části formuláře se v případě "jiná úprava" uvede heslovitě způsob úpravy, např. odkyselování, ztvrzování, úprava obsahu železa, manganu, dekarbonizace, demineralizace, jednostupňová - dvoustupňová separace apod.

10 způsob stanovení hodnot odběru:

číselným symbolem se označí, jakým způsobem byly stanoveny hodnoty odběru v minulém roce (skutečný odběr):

odběr měřen 2
stanoven odvozením 6
výpočtem 7
odhadem 8

11 kapacita jímacích zařízení:

vztahuje se na vybudovaná zařízení.

12 číslo evidenčního listu vodohospodářského povolení:

ve smyslu vyhlášky MLVH o vodohospodářské evidenci (do doby přidělení evidenčního čísla se uvede číselný symbol - 999999).

13 číslo evidenčního listu ochranného pásma zdroje:

obdobně jako u bodu 12

14 vodohospodářské povolení odběru:

a) množství - v silně orámované části se uvede povolené množství odběru pouze v l/s. Obsahuje-li vodohospodářské povolení údaj v jiné jednotce než je v l/s, uvede se tento údaj (včetně jednotky) pod silně orámovanou část; není-li ve vodohospodářském povolení žádný číselný údaj, vypíše se slovně pod silně orámovanou část - nestanoveno;

b) vydal - uvede se zkratka vodohospodářského orgánu, který povolení vydal (např. ONV Prostějov);

c) čj. - uvede se číslo jednací lomené rokem vydání povolení.

15 ochranné pásmo vyhlásil:

uvede se zkratka vodohospodářského orgánu a číslo jednací lomené rokem vydání rozhodnutí.

16 zákres v mapě:

nehodící se škrtněte:

Zákres se předává pouze při prvém hlášení, nebo při změně místa odběru.

17-22 odběry podzemní vody:

hodnoty se uvádějí na jedno desetinné místo. Uváděné časové úrovně platí pouze pro hlášení podávaná v roce 1975. Obecně jsou časové úrovně charakterizovány takto:

řádek 17 - skutečnost za minulý rok
řádek 18 - plán pro příští rok
řádek 19 - řádek 18 + 4 roky
řádek 20 - řádek 18 + 5 let
řádek 21 - nejbližší celé pětiletí následující po řádku 20
řádek 22 - řádek 21 + 5 let.

23-24 počet hodin odběru:

uvádějí se zaokrouhleně celé hodiny. Časové úrovně uváděné ve formuláři platí pouze pro rok 1975, obecně jsou charakterizovány takto:

řádek 23 - skutečnost za minulý rok
řádek 24 - jako řádek 19.

25-26 využití vody:

hodnoty se uvádějí na jedno desetinné místo.

Každý rok se vyplňuje záhlaví a řádky 01 a 17 až 26. Ostatní řádky se vyplní pouze při prvém oznámení nebo pokud dojde ke změně některého údaje. V tomto případě se vyplňuje formulář v celém rozsahu.

Přesunout nahoru