Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi

Částka 17/1975
Platnost od 23.06.1975
Účinnost od 01.07.1975
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 9. června 1975

o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), a podle § 10 odst. 5 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


§ 1

Tato vyhláška upravuje odborný technickobezpečnostní dohled, který jsou povinni na přehradách, jezech a na hrázích, i jako součástech staveb, určených k úpravě vodních toků, k ochraně před povodněmi, k plavebním účelům, k odběru vod, k vypouštění odpadních vod a k jinému užívání vod, jakož i na jimi vytvořených nádržích (dále jen "díla") zajišťovat správci (vlastníci, uživatelé, popřípadě investoři) těchto děl (dále jen "správci"), a technickobezpečnostní dozor, který na dílech provádějí národní výbory.

ČÁST PRVNÍ

ODDÍL 1

Odborný technickobezpečnostní dohled

§ 2

(1) Odborný technickobezpečnostní dohled (dále jen "dohled") je odborná činnost ke zjištění technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti a stability a možných příčin poruch a k návrhu opatření k nápravě.

(2) Dohled se zabezpečuje v období přípravy díla a provádí se při výstavbě nebo rekonstrukci a po celou dobu provozu díla až do jeho uvedení do neškodného stavu.

(3) V období přípravy a výstavby díla plní investor povinnosti uložené touto vyhláškou správci.

ODDÍL 2

Kategorie děl

§ 3

(1) Pro účely dohledu se díla zařazují do I. až IV. kategorie. Kategorii díla určuje ministerstvo lesního a vodního hospodářství (dále jen "ministerstvo") po projednání s příslušným krajským národním výborem.

(2) U děl, s výjimkou děl, která ke dni 1. ledna 1974 byla ve výstavbě nebo provozu, je jejich správce povinen nejpozději před ukončením projektového úkolu stavby nebo rekonstrukce, popřípadě do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky, předložit ministerstvu návrh na určení kategorie díla. Návrh je povinen doložit odborným posudkem organizace pověřené ministerstvem prováděním dohledu (dále jen "pověřená organizace") zahrnujícím návrh kategorie díla a kritéria použitá k vypracování návrhu kategorie; pro díla, která ke dni 1. 1. 1974 byla ve výstavbě nebo provozu, určí ministerstvo kategorii díla bez návrhu správce.

(3) Při rekonstrukci nebo změně využití díla a u děl III. a IV. kategorie i v případech, kdy se změní zástavba v území dílem ohroženém, je správce povinen navrhnout ministerstvu přezkoušení stanovené kategorie díla.

ODDÍL 3

Zásady provádění dohledu

§ 4

(1) V rámci dohledu se podle druhu a typu díla, přiměřeně kategorii a technickému stavu, sledují zejména změny a výskyt těchto jevů a skutečností:

a) statická a dynamická stabilita díla, popřípadě jeho částí,

b) prostorové změny díla jako celku vzhledem k jeho okolí,

c) deformace díla, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny v konstrukčním materiálu,

d) deformace podloží,

e) fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiálů,

f) režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlost proudění vody, dílčí a celkové množství průsaků, vývěry vody v prostoru díla,

g) funkce ochranných, těsnicích, filtračních a drenážních prvků díla a jeho podloží,

h) hydraulický spád v konstrukčních a podložních materiálech a jejich filtrační stabilita,

i) vlivy prostředí na technický stav díla a jeho technologická zařízení, tj. účinky povětrnosti (zvláště mrazu a vlnobití), sesuvů břehů nádrže a sesuvů v blízkém okolí díla, agresivní účinky vzduchu a vody v nádrži, podzemní a průsakové vody, účinky stavebních a trhacích prací v okolí díla, zemětřesení, poddolování, provozních a dopravních otřesů, vegetace a živočichů a nepovolených zásahů třetích osob,

j) vliv provozu na technický stav díla a jeho technologických zařízení, tj. účinky manipulace s vodou v nádrži, mechanické a jiné účinky vypouštěné vody a vodou unášených materiálů, opotřebení a možné důsledky selhání uzávěrů a hradících konstrukcí výpustí, přelivů a odběrných zařízení,

k) průtokové poměry v porovnání s původními předpoklady návrhu výpustných a přelivných zařízení, např. ovlivnění průtoků na horním toku novými díly nebo poruchou nebo zrušením stávajících děl, změnou odtokových poměrů v povodí, ledovými zácpami, vegetací,

l) jiné jevy a skutečnosti, které mohou podle místních poměrů ovlivnit bezpečnost díla.

§ 5

(1) Dohled se provádí zejména pozorováním díla, měřením jeho deformací a zpracováním, rozbory a hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním 1) nebo i kritickým 2) hodnotám, předpokladům projektu, poznatkům z výstavby a z dosavadního provozu díla.

(2) Podkladem pro provádění dohledu jsou účelně rozdělená sledování skutečností, včetně běžných měření veličin a jevů, které jsou pro bezpečnost díla významné, jakož i obchůzky, hlášení a prohlídky.

(3) Výběr možných příčin poruch a dalších jevů a skutečností, které dohled sleduje, volba prostředků a metod pozorování a měření, množství instalovaných přístrojů, rozsah a četnost pracovních úkonů musí být úměrné kategorii díla, stavu a provozu díla, popřípadě místním poměrům a musí být v souladu s platnými technickými normami a současným stavem inženýrských znalostí a možností realizace.

§ 6

(1) Pro díla I. a II. kategorie je správce povinen zajistit provádění dohledu prostřednictvím pověřené organizace, které je však povinen předávat podklady podle § 5 odst. 2 v rozsahu stanoveném programem dohledu.

(2) U děl III. a IV. kategorie provádí správce dohled sám.

(3) Dohled se provádí úměrně kategorii díla, nejméně však v rozsahu stanoveném touto vyhláškou. Pokud jde o díla I. a II. kategorie, mohou se správce a pověřená organizace dohodnout na dočasné nebo trvalé úpravě dohledu nad rozsah stanovený touto vyhláškou.

§ 7

O dohledu se sestavují zprávy, a to v období výstavby nebo rekonstrukce dílčí a souhrnné, v období ověřovacího provozu díla dílčí a celkové a v období trvalého provozu díla etapové a souhrnné etapové zprávy.

§ 8

Všechny zprávy o dohledu je správce povinen předložit vodohospodářskému orgánu, do jehož působnosti přísluší dílo povolit (dále jen "příslušný vodohospodářský orgán"); u děl I. a II. kategorie je povinen předložení zajistit prostřednictvím pověřené organizace.

§ 9

Jestliže v průběhu výstavby nebo rekonstrukce díla použije dodavatel takovou technologii výstavby nebo rekonstrukce, že přechodně vznikne konstrukce, která zadržuje nebo může zadržovat vodu, má dodavatel ve vztahu k této části výstavby nebo rekonstrukce povinnosti dohledu, které jsou touto vyhláškou uloženy správci.

ODDÍL 4

Rozsah dohledu u děl jednotlivých kategorií

§ 10

(1) U děl I. kategorie se sledují všechny jevy a skutečnosti, jejichž změna může objektivně signalizovat nebo způsobit překročení předpokladů projektu v takové míře, že stupeň stability díla nebo jeho významné části by klesl pod přípustnou hranici danou technickými normami. Povětrnostní a provozní poměry se zjišťují v rozsahu potřebném pro hodnocení všech sledovaných jevů a skutečností.

(2) Měření se musí provádět nejen v místech charakterizujících průměrné poměry, ale i v místech, kde by především mohlo dojít k nespojitému vývoji jevů, např. poruchy v základech, změny v uspořádání a spojení těsnicích a drenážních prvků.

(3) V pochybnostech o spolehlivosti způsobu sledování nejdůležitějších jevů a skutečností určí pověřená organizace použití více měřických metod.

§ 11

U děl II. kategorie je rozsah dohledu týž jako u děl I. kategorie s tím, že není třeba sledovat jevy a skutečnosti, jejichž existenci, popřípadě nepřiměřenou změnu, je možno včas odvodit z jiného jevu nebo souhrnného projevu, např. celkových průsaků, celkových deformací nebo posunů. Měření se zpravidla soustřeďuje do charakteristických profilů. Zjišťují se jen takové povětrnostní a provozní poměry, které bezprostředně objasňují sledované jevy a skutečnosti.

§ 12

U děl III. kategorie se dohled provádí odborným hodnocením jevů a skutečností a jejich vývoje, zjištěných zpravidla jen při obchůzkách. Z běžných měření se zavádí jen měření průsaků, popřípadě i tlaků vody a měření celkových deformací na povrchu díla. Z povětrnostních a provozních poměrů se zjišťují jen srážky a teploty vzduchu a hladina vody v nádrži.

§ 13

U děl IV. kategorie se dohled provádí hodnocením jevů a skutečností, zjištěných při obchůzkách. Měření se zavádějí jen dočasně k objasnění neobvyklých jevů a skutečností.

ODDÍL 5

Příprava dohledu před výstavbou nebo rekonstrukcí díla

§ 14

(1) K projektovému úkolu stavby nebo rekonstrukce díla I. až III. kategorie je správce povinen přiložit vyjádření o rozsahu dohledu od pověřené organizace; pro díla IV. kategorie se vyjádření o rozsahu dohledu nezpracovává.

(2) Vyjádření o rozsahu dohledu obsahuje zejména:

a) podrobný popis a rozbor rizik spojených s budoucí existencí díla v daném prostředí a s prognózou budoucího provozního režimu,

b) požadavky na průzkumné a projektové práce nad rámec platných československých státních a oborových norem,

c) požadavky na budoucí prostředky dohledu, na přístroje a zařízení pro pozorování a měření,

d) požadavky na spojové prostředky, na varovná a signalizační zařízení pro účely dohledu, jakož i na nouzová opatření při výstavbě a provozu,

e) orientační odhad nákladů na prostředky dohledu a jeho výkon při výstavbě nebo rekonstrukci a při provozu díla.

§ 15

(1) Pro díla I. nebo II. kategorie zajišťuje správce současně s projektovou dokumentací zpracování projektu měření, a to v úrovni, v jaké je zpracovávaná projektová dokumentace. Pro díla III. kategorie zajišťuje správce projekt měření jen v případech, kdy to pověřená organizace navrhne ve vyjádření o rozsahu dohledu; pro díla IV. kategorie se projekt měření nezajišťuje.

(2) Projekt měření musí vycházet z vyjádření o rozsahu dohledu, požadavků příslušných technických norem a ze zásad provádění dohledu (§ 4 a 5).

(3) Projekt měření obsahuje, kromě dokumentace kontrolních přístrojů a zařízení, zejména:

a) přehled důležitých předpokladů bezpečnosti a stability dlouhodobého provozu díla a odhad jejich zabezpečenosti,

b) návrh a zdůvodnění druhu, rozsahu a přesnosti metod měření a přístrojů a zařízení k provádění dohledu,

c) přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost díla a jím ohroženého území,

d) návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,

e) harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby.

(4) Pokud některé požadavky uvedené ve vyjádření o rozsahu dohledu nebudou řešeny v projektu měření, musí být promítnuty do jiné části projektové dokumentace.

ODDÍL 6

Dohled při výstavbě nebo rekonstrukci díla

§ 16

(1) Dohled při výstavbě nebo rekonstrukci se provádí u děl I. až III. kategorie podle vyjádření o rozsahu dohledu (§ 14). U děl všech kategorií se rozvrh pozorování, popřípadě měření stanoví v dohodě s autorským dozorem projektanta.

(2) Správce je povinen při výstavbě nebo rekonstrukci díla zajistit postup prací dodavatele tak, aby přístroje a zařízení pro pozorování a měření mohly být včas a odborně zabudovány, přezkoušeny a chráněny před poškozením a kontinuita pozorování a měření a spolehlivost výsledků nebyla ohrožena. U děl I. a II. kategorie zajistí správce odborné posouzení zabudování přístrojů a zařízení, včetně ověření technické dokumentace prostřednictvím pověřené organizace.

(3) Dohled v období výstavby nebo rekonstrukce díla musí být v souladu s postupem výstavby nebo rekonstrukce díla.

§ 17

(1) Výsledky pozorování a měření se zpracovávají v průběhu výstavby u děl I. a II. kategorie nejméně v jedné dílčí zprávě; souhrnná zpráva o dohledu při výstavbě musí být zpracována před zahájením ověřovacího provozu.

(2) U děl III. kategorie, popřípadě při rekonstrukci děl I. a II. kategorie, se zpracovává před zahájením provozu jen souhrnná zpráva o dohledu při výstavbě nebo rekonstrukci.

(3) U děl IV. kategorie se ani dílčí, ani souhrnná zpráva o dohledu při výstavbě nebo rekonstrukci díla nezpracovávají.

§ 18

Souhrnná zpráva o dohledu při výstavbě nebo rekonstrukci díla obsahuje:

a) popis dohledu,

b) dokumentaci umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení určených k dohledu,

c) souhrnné zpracování výsledků všech dosud provedených pozorování a měření,

d) vyhodnocení všech sledovaných jevů a zjištěných skutečností ve srovnání s předpoklady projektu a jejich vlivu na bezpečnost a stabilitu díla a jeho podloží,

e) program dohledu v ověřovacím provozu.

ODDÍL 7

Dohled v ověřovacím provozu díla

§ 19

(1) Ověřovacím provozem díla je období prvního zatížení díla jako celku vzdutou vodou a zahrnuje vyzkoušení takových provozních situací a v takovém počtu, že lze odpovědně zhodnotit splnění předpokladů projektu a posoudit spolehlivou funkci a bezpečnost díla.

(2) Dohled na dílech I. až III. kategorie se provádí podle programu dohledu v ověřovacím provozu; pro díla IV. kategorie se program dohledu nesestavuje.

(3) Program dohledu v ověřovacím provozu díla obsahuje:

a) údaj o tom, kdo a jaká pozorování a měření koná,

b) podrobné pokyny (termíny, pracovní postupy, zápis výsledků) pro měření konaná obsluhou díla,

c) pokyny pro obchůzky konané obsluhou díla,

d) mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností,

e) pokyny, které výsledky měření a obchůzek a komu obsluha díla okamžitě hlásí, kterých spojových prostředků použije, jaká nouzová a varovná opatření jsou k dispozici pro mimořádné situace,

f) formulář hlášení, pokyny pro vyplnění, termíny odeslání a adresy hlavních pracovníků dohledu,

g) údaje o tom, kdo a v jakých termínech zpracovává a hodnotí výsledky v dílčích zprávách.

(4) Program dohledu v ověřovacím provozu díla se ukládá nejméně v jednom vyhotovení

a) u správce,

b) u pověřené organizace pro díla I. a II. kategorie,

c) u obsluhy díla.

(5) Správce je povinen určit hlavního pracovníka dohledu. Jmenování je povinen ohlásit příslušnému vodohospodářskému orgánu. Správce díla I. nebo II. kategorie je povinen zároveň oznámit jméno hlavního pracovníka dohledu pověřené organizace.

§ 20

(1) Pozorování a měření u děl I. až III. kategorie se provádí v rozsahu a termínech podle programu dohledu. U děl IV. kategorie se pozorování a měření provádí v rozsahu podle § 13 této vyhlášky.

(2) Výsledky měření se zapisují do hlášení. Zjištění mezních, popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha díla neprodleně hlavním pracovníkům dohledu.

(3) Výsledky měření musí být ihned porovnány s předem stanovenými mezními, popřípadě kritickými hodnotami nebo s předem stanoveným mezním vývojem sledovaných jevů.

§ 21

(1) Při obchůzkách se sleduje dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, pravidelnost chodu všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených až zbahněných míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení.

(2) Obchůzky se provádějí nejméně jedenkrát denně u díla I. kategorie, třikrát týdně u díla II. kategorie, jedenkrát týdně u díla III. kategorie a jedenkrát měsíčně u díla IV. kategorie.

(3) Obchůzky provádí obsluha díla.

(4) Výsledky obchůzek se zapisují do hlášení. Zjištění mezních nebo jiných neobvyklých skutečností, jež by mohly mít vliv na bezpečnost a stabilitu díla, hlásí obsluha díla neprodleně hlavním pracovníkům dohledu.

§ 22

(1) Hlášení výsledků měření a obchůzek se provádí u díla I. až III. kategorie na formuláři podle programu dohledu, u díla IV. kategorie písemným záznamem. Na hlášení je uvedeno, kdo a kdy měření, popřípadě obchůzky vykonal.

(2) Hlášení se zpracovává ve dvou, popřípadě ve třech vyhotoveních. Originál je uložen u obsluhy díla. Další vyhotovení se zasílají hlavním pracovníkům dohledu.

(3) Hlášení se zasílá ihned po skončení období stanovených programem dohledu, nejméně však u děl I. kategorie dvakrát měsíčně, u děl II. kategorie jedenkrát měsíčně, u děl III. kategorie jedenkrát za dva měsíce, u děl IV. kategorie jedenkrát za půl roku.

§ 23

(1) Správce, nebo u děl I. a II. kategorie pověřená organizace, posoudí údaje hlášení nejpozději do konce období pro předložení dalšího hlášení. Mezní hodnoty a skutečnosti nebo jiné mimořádné údaje, hlášené obsluhou díla bezprostředně po zjištění, se posuzují ihned.

(2) Zjistí-li správce, nebo u děl I. a II. kategorie pověřená organizace, při posuzování nebo při zpracování výsledků pozorování a měření, že vývoj sledovaných jevů nebo skutečností neodpovídá předpokladům, prověří údaje na místě, zavede mimořádná měření, průzkumné šetření, popřípadě jiná opatření až do vysvětlení mimořádného vývoje a do zjednání nápravy.

(3) Jestliže sledovaný jev nebo skutečnost dosáhne kritické hodnoty, je správce povinen činit okamžitě nouzová opatření.

§ 24

(1) O výsledcích dohledu v ověřovacím provozu díla se zpracovávají u děl I. až III. kategorie v termínech stanovených programem dohledu dílčí zprávy. Na závěr ověřovacího provozu se zpracovává celková zpráva o dohledu v ověřovacím provozu. U děl IV. kategorie se ani dílčí, ani celkové zprávy o dohledu v ověřovacím provozu nezpracovávají.

(2) Celková zpráva o dohledu v ověřovacím provozu obsahuje:

a) popis dohledu,

b) celkové zpracování výsledků pozorování a měření,

c) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností,

d) zjištění, že dílo po prověrce všech hlavních zatěžovacích stavů a provozních situací, popřípadě po provedení opatření k nápravě, nemá z hlediska dohledu závady, které by bránily jeho trvalému provozu (užívání),

e) program dohledu při trvalém provozu díla.

§ 25

Pokud ověřovací provoz díla probíhá ještě před předáním a převzetím díla správcem, má povinnost dohledu investor.

ODDÍL 8

Dohled při trvalém provozu díla

§ 26

(1) Dohled na dílech I. až III. kategorie se provádí podle programu dohledu při trvalém provozu díla. Pro díla I. až III. kategorie, která ke dni účinnosti této vyhlášky jsou v trvalém provozu, se zpracuje program dohledu při trvalém provozu díla jako samostatný dokument a správce je povinen předložit jej příslušnému vodohospodářskému orgánu.

(2) Program dohledu při trvalém provozu díla obsahuje:

a) dokumentaci umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení nebo odkaz na tuto dokumentaci v předchozích zprávách o dohledu při výstavbě nebo rekonstrukci a v ověřovacím provozu díla,

b) údaje podle § 19 odst. 3 této vyhlášky.

(3) Jinak platí pro dohled při trvalém provozu přiměřeně ustanovení § 19 odst. 4 a 5 a § 20 až 23 této vyhlášky.

§ 27

(1) O výsledcích dohledu při trvalém provozu se zpracovávají etapové zprávy, a to nejméně u děl I. kategorie jedenkrát ročně, u děl II. kategorie jedenkrát za dva roky a u děl III. kategorie jedenkrát za čtyři roky.

(2) Etapová zpráva dohledu obsahuje:

a) popis dohledu za uplynulé období trvalého provozu,

b) stručný přehled výsledků pozorování a měření,

c) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností ve vztahu k mezním hodnotám,

d) návrh opatření k nápravě.

(3) Nejméně každá pátá etapová zpráva se zpracovává jako souhrnná etapová zpráva.

(4) Souhrnná etapová zpráva obsahuje:

a) popis dohledu za období od poslední souhrnné etapové zprávy,

b) dokumentaci všech změn ve vybavení díla měřicími přístroji a zařízeními,

c) souhrnné zpracování výsledků pozorování a měření,

d) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností,

e) výsledky přezkoušení stability hlavních konstrukcí díla a zjištění stupně bezpečnosti na základě nově získaných poznatků podle současně platných technických norem,

f) posouzení vlivu prostředí a provozu na stárnutí, funkční spolehlivost a celkovou bezpečnost díla,

g) návrh opatření k nápravě,

h) prověrku programu dohledu, včetně mezních, popřípadě kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností.

(5) Etapové zprávy a souhrnné etapové zprávy se nejméně v jednom vyhotovení ukládají u obsluhy díla.

(6) U děl IV. kategorie se ani etapové, ani souhrnné etapové zprávy nezpracovávají.

ODDÍL 9

Prohlídky díla

§ 28

(1) Správce je povinen provádět prohlídky díla, a to nejméně u děl I. kategorie jedenkrát ročně, u děl II. kategorie jedenkrát za dva roky a u děl III. kategorie jedenkrát za čtyři roky. Četnost prohlídek děl IV. kategorie není předepsána.

(2) Termíny prohlídek díla je povinen správce oznámit příslušnému vodohospodářskému orgánu nejméně 3 týdny předem.

(3) Prohlídku díla řídí hlavní pracovník dohledu správce; správce dále zajistí účast

a) pracovníka odpovědného za provoz díla,

b) obsluhy díla,

c) u děl I. a II. kategorie hlavního pracovníka dohledu z pověřené organizace,

d) znalců z oboru strojního, elektrotechnického, popřípadě dalších oborů podle druhu a typu díla, vyžaduje-li to povaha hlavních projednávaných otázek.

(4) Správce přizve k prohlídce díla ty uživatele díla, kteří mohou svou činností ovlivnit jeho bezpečný provoz.

(5) Předmětem prohlídky díla jsou zejména:

a) prověrka provozní schopnosti a funkční spolehlivosti díla,

b) prověrka provozu a údržby,

c) prověrka dohledu a jeho výsledků,

d) projednání všech námětů na zlepšení technického stavu, užívání, provozu a údržby a na zvýšení bezpečnosti díla,

e) plán oprav a opatření k nápravě.

(6) Při prohlídce sepíše hlavní pracovník dohledu správce díla zápis a zašle jej příslušnému vodohospodářskému orgánu. Nejméně v jednom vyhotovení musí být zápis o prohlídce uložen u obsluhy díla.

ČÁST DRUHÁ

ODDÍL 1

Technickobezpečnostní dozor

§ 29

(1) Technickobezpečnostní dozor jako součást vodohospodářského dozoru spočívá v kontrole plnění povinností, uložených správci vodním zákonem 3) a touto vyhláškou.

(2) Technickobezpečnostní dozor provádějí národní výbory, kterým přísluší vodohospodářský dozor, 4) od doby povolení díla až do jeho uvedení do neškodného stavu.

§ 30

(1) Národní výbor vychází při technickobezpečnostním dozoru zejména z těchto podkladů:

a) z povolení k dílu, popřípadě k jeho změnám,

b) z určení kategorie díla,

c) ze zápisu o vodohospodářském schválení,

d) z rozhodnutí o uvedení díla do trvalého provozu (užívání),

e) ze závěrečného technickoekonomického vyhodnocení stavby,

f) ze schváleného manipulačního řádu, popřípadě provozního řádu a z rozhodnutí týkajících se úprav hospodaření s vodou,

g) z pasportu nebo jiného dokladu o hlavních technických parametrech díla a údajů o opravách a rekonstrukcích,

h) z oznámení správce o jmenování hlavních pracovníků dohledu,

i) z programů dohledu a zpráv o dohledu, popřípadě z hlášení o obchůzkách,

j) ze zápisů o prohlídkách díla,

k) z dokladů o dříve uložených opatřeních k nápravě a o kontrole jejich plnění,

l) z dokladů o výkonu předchozí kontrolní činnosti.

(2) Národní výbory provádějí technickobezpečnostní dozor především

a) sledováním a kontrolou podkladů uvedených v odstavci 1,

b) kontrolou na díle,

c) kontrolou plnění opatření k nápravě.

ODDÍL 2

Výkon technickobezpečnostního dozoru

§ 31

(1) Kontroly na díle provádí národní výbor soustavně s přihlédnutím ke kategorii a k technickému stavu díla. Při nich přímo na díle kontroluje plnění povinností správce se zvláštním zřetelem k tomu, jak správce zajišťuje dohled a jak plní opatření k nápravě.

(2) Požaduje-li národní výbor při kontrole na díle informace nebo účast odpovědných pracovníků správce, kteří nejsou trvale na díle přítomni, nebo předložení dokumentace, která není na díle povinně k dispozici, oznámí konání kontroly na díle správci předem.

§ 32

Národní výbor provede mimořádnou kontrolu na díle, k níž zpravidla přizve odborné znalce, zejména:

a) zjistí-li, že se významnou měrou zhoršil stav díla a že se neprovádějí účinná opatření,

b) připravuje-li se změna užívání nebo provozu díla,

c) plánuje-li se oprava většího rozsahu, rekonstrukce nebo zrušení díla,

d) potřebuje-li podrobný podklad pro uložení opatření k nápravě většího rozsahu,

e) uloží-li mimořádnou kontrolu na díle ministerstvo.

§ 33

Národní výbor sepíše o kontrole nebo mimořádné kontrole na díle zápis, který je dokladem o výkonu technickobezpečnostního dozoru.

§ 34

(1) Zjistí-li národní výbor při provádění technickobezpečnostního dozoru nedostatky v plnění povinností dohledu nebo závady v technickém stavu díla, uloží rozhodnutím opatření k nápravě s termínem jejich plnění. Správce je povinen oznámit národnímu výboru splnění uložených opatření k nápravě.

(2) Zjistí-li národní výbor na díle I. až III. kategorie závadu, která ve svých důsledcích znamená bezprostřední ohrožení veřejných zájmů, životů a majetku v ohroženém území a nemůže-li ani opatření k nápravě, ani okamžité zavedení nouzových opatření zvýšené nebezpečí podstatně snížit, oznámí to zároveň národnímu výboru vyššího stupně, popřípadě ministerstvu se žádostí o účinnou pomoc správci díla.

(3) Vznikne-li v důsledku poruchy na díle situace, která odpovídá některému stupni povodňové aktivity, postupuje se podle předpisu o ochraně před povodněmi. 5)


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 35

U děl, která byla ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky v přípravě, výstavbě nebo v provozu, musí být dohled, popřípadě dokumentace dohledu doplněny v rozsahu podle této vyhlášky u děl I. kategorie do jednoho roku, u děl II. kategorie do jednoho a půl roku a u děl III. a IV. kategorie do dvou roků od účinnosti této vyhlášky; jména a adresy hlavních pracovníků dohledu podle § 19 odst. 5 je správce povinen oznámit příslušnému vodohospodářskému orgánu do 6 měsíců od účinnosti této vyhlášky.

§ 36

Zrušují se:

1. směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 31. května 1962 čj. 51 429/70-62 o provádění technickobezpečnostních prohlídek vodohospodářských děl a zařízení, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory v částce 21/1962 pod poř. č. 31,

2. směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 31. května 1962 čj. 51 430/70-62 o pozorování a měření na přehradách, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory v částce 21/1962 pod poř. č. 32.

§ 37

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1975.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Mezní hodnota je limitní očekávaná hodnota jevu nebo skutečnosti pro zvolený zatěžovací stav.

2) Kritická hodnota je hodnota sledovaného jevu nebo skutečnosti, jejíž výskyt vzbuzuje obavy o bezpečnost díla, a při které se proto předpisuje použít nouzových opatření.

3) § 41 odst. 1 písm. c).

4) Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

5) Nařízení vlády ČSR č. 27/1975 Sb., o ochraně před povodněmi.

Přesunout nahoru