Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 59/1975 Sb.Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150

Částka 17/1975
Platnost od 23.06.1975
Účinnost od 23.06.1975
Zrušeno k 01.10.1977 (39/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

ZÁSADY

řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150

K zavedení účelové vědecké aspirantury jako další formy organizované výchovy nových vědeckých pracovníků se vydávají tyto zásady:

I. Základní ustanovení

1. Účelová vědecká aspirantura (dále jen "účelová aspirantura") se zavádí počínaje 1. říjnem 1975 jako jedna ze základních forem, v nichž se organizuje výchova nových vědeckých pracovníků.

2. Cílem účelové aspirantury je

a) příprava vědecky kvalifikovaných odborníků schopných využívat a rozvíjet výsledky vědy a výzkumu v oborech tradičních i nově se rozvíjejících pro organizace, které nejsou školícími pracovišti pro výchovu nových vědeckých pracovníků v daném oboru;

b) napomáhat k upevnění vztahů mezi výzkumem, výrobou a dalšími oblastmi v souvislosti se společným řešením úkolů plánu rozvoje vědy a techniky a výrazněji uplatnit jejich výsledky ve společenské praxi.

3. Účelovou aspiranturu zabezpečují školící pracoviště a školitelé určení pro výchovu nových vědeckých pracovníků podle vyhlášky č. 199/1964 Sb.

II. Podmínky přijetí a přijímací řízení do účelové aspirantury

4. Do účelové aspirantury jsou přijímáni uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním, s nejméně tříletou praxí ve zvoleném oboru, v zásadě mladší 35 let, kteří se s úspěchem podrobili přijímací zkoušce na školícím pracovišti.

5. Do účelové aspirantury jsou vysíláni uchazeči (pracovníci) svými zaměstnavatelskými organizacemi. Tyto organizace odpovídají za výběr vysílaných uchazečů a vycházejí přitom ze

a) svých perspektivních plánů výchovy, zvyšování kvalifikace a rozmísťování kádrů;

b) komplexního pracovně politického hodnocení uchazečů a z plánů jejich osobního rozvoje.

6. Školící pracoviště obsazují místa určená pro účelovou aspiranturu bez konkursu podle schváleného plánu (bod 19) a podle dohody s vysílající organizací (bod 18).

7. Po schválení plánu účelové aspirantury předloží vysílající organizace školícímu pracovišti návrh na přijetí konkrétního uchazeče a připojí k němu doklady uvedené v § 9 odst. 3 vyhlášky č. 199/1964 Sb.

III. Vedení, studium a evidence

8. Pro přijímací zkoušku do účelové aspirantury, odborné i ideově politické vedení aspiranta, metody jeho studia, sestavení studijního plánu, studium a kandidátské zkoušky z marxismu-leninismu, z ruštiny a dalšího světového jazyka, pro odbornou kandidátskou zkoušku, výroční hodnocení a ostatní kontrolu průběhu aspirantury, práva a povinnosti aspirantů na školícím pracovišti, zajištění studijní kázně a evidenci o účelové aspirantuře platí příslušná ustanovení vyhlášky č. 199/1964 Sb.

IV. Výběr a řešení tématu

9. V průběhu účelové aspirantury zpracovává aspirant na školícím pracovišti téma kandidátské disertační práce, za jehož výběr odpovídá vysílající organizace a její nadřízený ústřední orgán. Téma je třeba zvolit tak, aby bylo součástí plánu rozvoje vědy a techniky vysílající organizace nebo na něj navazovalo (zejména bylo potřebné z hlediska perspektivních úkolů vysílající organizace) a aby se mohl určit vlastní zpracovatelský podíl aspiranta, i když jde o vědeckou práci kolektivní. Téma musí být předem dohodnuto se školícím pracovištěm a lze je při splnění předepsaných náležitostí zařadit i do úkolů plánu rozvoje vědy a techniky školícího pracoviště.

V. Trvání, přerušení a zrušení účelové aspirantury

10. Účelová aspirantura trvá dobu potřebnou ke splnění svého cíle, nejdéle tři roky . Neodevzdá-li aspirant kandidátskou disertační práci do konce určené doby účelové aspirantury, může ji pak dokončit a odevzdat jen při zaměstnání. Ze závažných důvodů může být účelová aspirantura po dohodě mezi školícím pracovištěm a vysílající organizací přerušena, a to nejdéle na dobu 24 měsíců. Doba přerušení účelové aspirantury se nezapočítává do její celkové doby trvání.

11. Účelová aspirantura může být zrušena, a to zejména z důvodů stanovených v § 38 odst. 1 vyhlášky č. 199/1964 Sb. Rozhodnutí o zrušení účelové aspirantury činí vedoucí školícího pracoviště na základě dohody mezi školícím pracovištěm a vysílající organizací a po předchozím souhlasu jejich nadřízených ústředních orgánů. Předtím musí být aspirantu dána příležitost, aby se mohl vyjádřit k podkladu rozhodnutí a uplatnit své návrhy.

12. Vedoucí školícího pracoviště vydá aspirantu potvrzení o ukončení (popř. zrušení) účelové aspirantury , v němž uvede všechny podstatné skutečnosti o jejím průběhu a o aspirantem dosažených výsledcích.

VI. Právní postavení a finanční zabezpečení aspirantů

13. Po dobu trvání účelové aspirantury se nepřerušuje pracovní poměr aspiranta s organizací, která ho do účelové aspirantury na školící pracoviště vyslala. 1)

14. Vysílající organizace je povinna uzavřít s aspirantem dohodu podle § 143 zákoníku práce. V této dohodě se vyslaný aspirant též zaváže, že po dobu účelové aspirantury bude dodržovat organizační a pracovně právní předpisy platné na školícím pracovišti.

15. Vysílající organizace poskytují aspirantům po dobu trvání účelové aspirantury stipendium ve výši průměrného výdělku zjištěného naposled pro účely náhrady mzdy po srážce daně ze mzdy. Hospodářské a příspěvkové organizace vyplácejí tato stipendia ze svých provozních prostředků na ostatní náklady rozvoje vědy a techniky (§ 4 vyhlášky č. 141/1971 Sb.) a rozpočtové organizace ze svých rozpočtů na stipendia.

16. Ostatní náklady spojené s účelovou aspiranturou plánují školící pracoviště nebo vysílající organizace ve svých rozpočtech a plánech v souladu s dohodou uzavřenou podle bodů 18 c) a d).

17. Ubytování, které je v případě potřeby nutno aspirantu poskytnout v době trvání účelové aspirantury, se mu poskytuje bezplatně. Výše nákladů n a ubytování se nezapočítává do základu pro zdanění jeho stipendia.

18. Školící pracoviště uzavře s vysílající organizací dohodu o zabezpečení účelové aspirantury přijatého aspiranta. V dohodě se stanoví zejména:

a) vybrané téma, které bude aspirant řešit, popř . bližší podrobnosti týkající se jeho zpracování;

b) termín zahájení účelové aspirantury;

c) v případě potřeby též kdo a jak zajistí ubytování aspiranta v době trvání účelové aspirantury a které pracoviště (zda vysílající organizace nebo školící pracoviště) uhradí náklady za toto ubytování;

d) další důležité skutečnosti, např. náklady spojené s materiálním zabezpečením účelové aspirantury, potřebnou kapacitu v dílnách, ve výpočetním středisku apod., které se zavazuje zajistit a přímo uhradit vysílající organizace, popř. vyslání aspiranta během účelové aspirantury ke studijním pobytům na pracoviště v ČSSR nebo v zahraničí.

VII. Plánování a řízení účelové aspirantury

19. Plánování účelové aspirantury bude zajištěno zahrnutím příslušných ukazatelů do pětiletých i ročních plánů výchovy vědeckých pracovníků tvořících součást plánu rozvoje vědy a techniky.

20. Zaměření účelové aspirantury na rozhodující směry rozvoje vědy a techniky zabezpečuje federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj.

21. Po stránce metodické je účelová aspirantura řízena v souladu s vyhláškou č. 199/1964 Sb.

VIII. Závěrečné ustanovení

22. Zásady nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Po dobu trvání účelové aspirantury vysílající organizace (ani školící pracoviště) nezapočítává vyslané pracovníky do evidenčního počtu a v tomto počtu je nevykazuje ve smyslu Směrnic Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek "Pracovníci a mzdy" (směrnice FSÚ 21 Práce Všeob.).

Přesunout nahoru