Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací

Částka 13/1975
Platnost od 12.05.1975
Účinnost od 12.05.1975
Zrušeno k 01.01.1989 (185/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 12. května 1975

o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 26 odst. 2 a § 27 odst. 3 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


ČÁST PRVNÍ

Uvedení užívání povrchových, podzemních a důlních vod do souladu s vodním zákonem

§ 1

Národní výbor, příslušný k vydání povolení k užívání povrchových, podzemních a důlních vod 1) (dále jen "národní výbor") posoudí na základě vydaných povolení, popřípadě údajů a dokladů vyžádaných od uživatelů povrchových, podzemních a důlních vod, zda užívání těchto vod ke dni účinnosti zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), je v souladu s tímto zákonem.

§ 2

Zjistí-li národní výbor, že dosavadní užívání povrchových, podzemních nebo důlních vod není v souladu s vodním zákonem, uloží uživateli vod uvést další užívání vod do souladu s vodním zákonem nejpozději do jednoho roku ode dne jeho účinnosti; odvolání nemá odkladný účinek.

ČÁST DRUHÁ

Uvedení vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s vodním zákonem

§ 3

Organizace, které vypouštějí odpadní nebo zvláštní vody do vod povrchových nebo podzemních (dále jen "organizace") jsou povinny do tří měsíců od účinnosti zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství (dále jen "zákon"), oznámit národnímu výboru příslušnému k vydání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do vod povrchových nebo podzemních (dále jen "národní výbor"), tyto údaje:

a) skutečné množství vypouštěných vod, v nich obsažené množství znečišťujících látek, a to jak v mg/l (nebo v % apod.), tak za časovou jednotku např. v kg, t za den, měsíc, rok (dále jen "koncentrační a bilanční hodnoty") a jejich teploty za kalendářní rok 1974 a to zvlášť za každý druh vody a každé vyústění do toku nebo horizontu podzemních vod,

b) dosud povolené množství vypouštěných vod, jejich povolené koncentrační a bilanční hodnoty a jejich teploty; v případě, že v povolení vodohospodářského orgánu k vypouštění těchto vod nejsou tyto hodnoty uvedeny, údaje o těchto hodnotách se odvodí podle dřívějších předpisů, 2)

c) způsob čištění vypouštěných vod,

d) návrh nejvyššího přípustného množství znečištění vypouštěných odpadních nebo zvláštních vod s jejich koncentračními i bilančními hodnotami z hlediska ukazatelů přípustného stupně znečištění vod, 3)

e) návrh opatření nutných k dosažení hodnot uvedených pod písm. d) spolu s uvedením doby, do kdy je lze realizovat a připojit opis povolení k zvláštnímu užívání vody, 4) popřípadě opis povolení vydaného na základě výjimky podle ustanovení dřívějších předpisů. 5)

§ 4

(1) Jestliže povolení vydané podle § 8 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb. je neúplné, (chybí např. údaj o povoleném množství vypouštěných vod a o jejich koncentračních a bilančních hodnotách), národní výbor vydá nové rozhodnutí.

(2) V případě, že vypouštění odpadních nebo zvláštních vod je v rozporu s ustanoveními vodního zákona, stanovenými ukazateli přípustného znečištění vod a nebyla povolena výjimka podle dřívějších předpisů, 5) národní výbor rozhodne po provedeném řízení o tom, zda a v jakém rozsahu a za jakých podmínek jejich vypouštění povoluje. Povolí-li jejich vypouštění, stanoví zejména nejvyšší přípustné množství vypouštěných vod a jejich nejvyšší přípustné koncentrační a bilanční hodnoty. Nemůže-li organizace splnit dané podmínky ihned, stanoví jí lhůtu k jejich splnění. Tato lhůta nesmí být delší dvou let a jde-li o vypouštění odpadních nebo zvláštních vod z veřejné kanalizace tří let od účinnosti zákona.

§ 5

Národní výbor rozhodne v případech uvedených v § 4 nejpozději do 31. prosince 1975; odvolání nemá odkladný účinek.

ČÁST TŘETÍ

Vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací

§ 6

Správci nebo vlastníci nemovitostí, popřípadě jejich částí a zařízení, z nichž se vypouštějí do veřejných kanalizací odpadní nebo zvláštní vody, které při svém vzniku obsahují znečištění přesahující nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem, jsou povinni uvést ve svých žádostech podle § 24 odst. 3 vodního zákona a § 27 odst. 2 zákona, národnímu výboru tyto údaje:

a) skutečné množství vypouštěných vod, míru jejich znečištění, množství znečišťujících látek za časovou jednotku např. v kg, t za den, měsíc, rok (dále jen "koncentrační a bilanční hodnoty") a teplotu,

b) způsob čištění vypouštěných vod,

c) návrh nejvyššího přípustného množství vypouštěných odpadních nebo zvláštních vod s jejich koncentračními a bilančními hodnotami a teplotou z hlediska nejvyšší přípustné míry znečištění stanovené kanalizačním řádem,

d) návrh opatření k dosažení hodnot předpokládaných pod písm. c) s uvedením doby, kdy je lze realizovat.

§ 7

(1) Zjistí-li národní výbor po přezkoumání správnosti údajů oznámených žadatelem, že znečištění odpadních nebo zvláštních vod při jejich vzniku je sice větší než připouští kanalizační řád, ale před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace jsou čištěny tak, že jejich znečištění nepřesahuje nejvyšší přípustnou míru znečištění, stanovenou kanalizačním řádem, udělí povolení podle § 24 odst. 3 vodního zákona.

(2) Přesahuje-li znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem, národní výbor vydá povolení podle § 24 odst. 3 vodního zákona na dobu, v níž má být podle jeho rozhodnutí

a) vybudováno jednoduché čisticí zařízení, realizována jednoduchá investiční výstavba nebo změněna technologie výroby, jichž je třeba k vyčištění těchto vod na stupeň odpovídající kanalizačnímu řádu, nejdéle však na dobu do dvou let ode dne účinnosti zákona,

b) vybudováno složité čisticí zařízení, realizována složitá investiční výstavba a změněna technologie výroby, jichž je třeba k vyčištění těchto vod na stupeň odpovídající kanalizačnímu řádu, nejdéle však na dobu tří let ode dne účinnosti zákona.


ČÁST ČTVRTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 8

Národní výbor při posuzování údajů uvedených v § 1 a 3 je oprávněn vyžadovat si od České vodohospodářské inspekce a správců vodních toků potřebná odborná stanoviska, popřípadě podklady.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

2) Směrnice č. 74/1957 Ú. l., o jakosti povrchových vod v recipientech.

3) Nařízení vlády č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

4) § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.

5) § 9 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb. a čl. 6 směrnic č. 74/1957 Ú. l., o jakosti povrchových vod v recipientech.

Přesunout nahoru