Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti

Částka 11/1975
Platnost od 29.04.1975
Účinnost od 01.04.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. dubna 1975

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti


Dne 31. ledna 1975 byla v Helsinkách podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti, která podle svého článku 7 vstoupila v platnost dnem 1. dubna 1975.


Český překlad dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o zrušení vízové povinnosti

Vláda Československé socialistické republiky a

vláda Finské republiky

v zájmu dalšího rozvoje vzájemných vztahů, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu o zrušení vízové povinnosti:

Článek 1

Státní občané Československé socialistické republiky a Finské republiky jsou zproštěni vízové povinnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Dohodou.

Článek 2

(1) Státní občané jednoho státu, mající platný pas, mohou cestovat na území druhého státu bez víz a pobývat tam po dobu nepřesahující tři měsíce.

(2) Státním občanům Československé socialistické republiky se do výše uvedené doby pobytu tří měsíců na území Finské republiky započítává pobyt na území severských států, které jsou smluvními stranami Úmluvy o upuštění od pasové kontroly na státních hranicích mezi severskými státy ze dne 12. července 1957, včetně pobytu, který se uskutečnil v době šesti měsíců před vstupem na území Finské republiky.

Článek 3

(1) Překračovat státní hranice za podmínek stanovených touto Dohodou lze pouze na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

(2) Příslušné ústřední úřady Československé socialistické republiky a Finské republiky si do třiceti dnů ode dne podpisu této Dohody vymění diplomatickou cestou vzory pasů. O změnách těchto dokladů se budou informovat stejnou cestou, nejpozději třicet dní před jejich zavedením a současně si zašlou jejich vzory.

Článek 4

Tato Dohoda se nedotýká práva obou států odepřít nežádoucímu státnímu občanu vstup na jejich území a práva zkrátit jeho pobyt podle vnitrostátních předpisů nebo jej vyhostit.

Článek 5

Státní občané jednoho státu jsou povinni po dobu pobytu na území druhého státu dodržovat jeho právní předpisy.

Článek 6

Smluvní strany mohou z důvodu veřejného pořádku dočasně pozastavit provádění Dohody buď celé nebo její části. Pozastavení musí být ihned oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Článek 7

(1) Tato Dohoda se sjednává na neurčitou dobu a nabývá platnosti dnem 1. dubna 1975.

(2) Smluvní strany mohou tuto Dohodu písemně vypovědět. Dohoda pozbude platnosti uplynutím tří měsíců ode dne výpovědi.

Dáno v Helsinkách dne 31. ledna 1975 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Finské republiky:

Ahti Karjalainen v. r.

Helsinky dne 31. ledna 1975

Excelence,

mám čest Vám oznámit, že při provádění dnes podepsané Dohody o zrušení vízové povinnosti budou příslušné orgány Československé socialistické republiky a Finské republiky, v souladu se zásadami mezinárodního práva, vzájemně konzultovat možné problémy vznikající v souvislosti s osobami současně považovanými oběma státy za jejich státní občany.

V případě, že státní občan Finské republiky ztratí na území Československé socialistické republiky pas, vyžadují čs. právní předpisy, aby o ztrátě vyrozuměl příslušné československé orgány, které vydají potvrzení o oznámení této ztráty.

Přijměte, excelence, projev mé nejhlubší úcty.

Bohuslav Chňoupek v. r.

Jeho excelence

Dr Ahti Karjalainen

ministr zahraničních věcí Finské republiky

Helsinky

Helsinky dne 31. ledna 1975

Excelence,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu ze dne 31. ledna 1975 tohoto znění:

"Mám čest Vám oznámit, že při provádění dnes podepsané Dohody o zrušení vízové povinnosti budou příslušné orgány Československé socialistické republiky a Finské republiky, v souladu se zásadami mezinárodního práva, vzájemně konzultovat možné problémy vznikající v souvislosti s osobami současně považovanými oběma státy za jejich státní občany.

V případě, že státní občan Finské republiky ztratí na území Československé socialistické republiky pas, vyžadují čs. právní předpisy, aby o ztrátě vyrozuměl příslušné československé orgány, které vydají potvrzení o oznámení této ztráty."

Přijměte, excelence, projev mé nejhlubší úcty.

Ahti Karjalainen v. r.

Jeho excelence

Ing. Bohuslav Chňoupek

ministr zahraničních věcí Československé socialistické republiky

Praha

Přesunout nahoru