Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 36/1975 Sb.Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

Částka 11/1975
Platnost od 29.04.1975
Účinnost od 01.10.1975
Zrušeno k 01.01.2001 (258/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. dubna 1975

o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Organizace jsou povinny činit v rozsahu své působnosti opatření potřebná k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek a zdravého způsobu života a práce (dále jen "zdravé životní podmínky") a předcházet tak škodám na zdraví a majetku občanů a národohospodářským škodám. K plnění těchto povinností má napomáhat i ukládání pokut organizacím a jejich pracovníkům podle tohoto zákona. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů6) a právnická osoba.

§ 2

Podmínky ukládání pokut

(1) Pokuta se uloží organizaci, jestliže nesplní povinnost stanovenou právními předpisy o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 1) nebo neprovede opatření uložené podle těchto právních předpisů, které upravují

a) péči o zdravé životní prostředí, o zdravotní nezávadnost poživatin a předmětů běžného užívání, o zdravý vývoj dětí a dorostu a o příznivé působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících,

b) ochranu zdraví při zacházení s jedy a jinými látkami škodlivými zdraví,

c) ochranu zdraví před ionizujícím zářením,

d) ochranu proti přenosným nemocem a

e) ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

(2) Pokuta se uloží též pracovníkovi organizace, který zavinil, že tato organizace nesplnila povinnost nebo neprovedla opatření podle odstavce 1, nejde-li o trestný čin nebo přečin.

(3) Uložením pokuty podle odstavců 1 a 2 zůstává nedotčena odpovědnost organizace i odpovědnost pracovníků organizace 2) podle předpisů o náhradě škody.

(4) Byla-li pracovníkovi organizace uložena pokuta podle odstavce 2, nelze mu z téhož důvodu uložit pokutu podle jiných právních předpisů.

§ 3

Výše pokuty

(1) Organizaci se uloží pokuta až do výše 500 000 Kčs a pracovníku organizace až do výše rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku; 3) přitom se přihlíží zejména k míře ohrožení zdravých životních podmínek, k rozsahu škodlivých následků a k tomu, zda organizace již v minulosti ohrozila zdravé životní podmínky.

(2) V rozhodnutí o uložení pokuty organizaci se určí i lhůta, ve které má odstranit nedostatky. Jestliže v této lhůtě organizace nedostatky neodstraní, uloží se jí další pokuta až do výše dvojnásobku pokuty uložené podle odstavce 1.

§ 4

Ukládání pokut

(1) Pokuty ukládají okresní národní výbory, jim na roveň postavené národní výbory a městské národní výbory uvedené v § 10 odst. 3 a 4 zákona o národních výborech (dále jen "národní výbor"). Řízení 4) se zahajuje z podnětu orgánů hygienické služby a pokud jde o ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, z podnětu Českého inspektorátu lázní a zřídel.

(2) Pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se národní výbor dozvěděl o tom, že organizace nesplnila povinnost nebo neprovedla opatření uvedené v § 2 odst. 1, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy se měla povinnost splnit nebo opatření provést.

§ 5

Placení pokut

(1) Pokuta se platí národnímu výboru, který ji uložil.

(2) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Organizace je povinna zaplatit za každý den prodlení penále ve výši jednoho promile z nezaplacené částky.

§ 6

Odklad placení , snížení a prominutí pokut

(1) Národní výbor, který pokutu uložil, může povolit odklad placení pokuty, popřípadě její placení ve splátkách, její snížení nebo prominutí.

(2) Odklad placení pokuty anebo její placení ve splátkách lze povolit

a) organizaci, jestliže vznikly okolnosti, které znemožňují okamžité zaplacení pokuty,

b) pracovníku, jestliže bez svého zavinění nemůže zaplatit pokutu v době její splatnosti a její okamžité vymáhání by bylo pro něj příliš tvrdé.

(3) Snížení nebo prominutí pokuty lze povolit, jestliže vznikly mimořádné okolnosti, pro něž by se zaplacení pokuty projevilo jako nepřiměřená tvrdost. Snížení nebo prominutí pokuty uložené organizaci lze vázat na podmínku, že organizace provede ve stanovené lhůtě další opatření ke zlepšení péče o zdravé životní podmínky. Jestliže organizace stanovenou podmínku nesplní, je povinna zaplatit pokutu včetně penále z prodlení.

(4) Proti rozhodnutí o žádosti o odklad placení pokuty, o její placení ve splátkách, o snížení, popřípadě o prominutí pokuty se nelze odvolat; rozhodnutí nelze přezkoumat ani v rámci obnovy řízení ani mimo odvolací řízení.

§ 7

Použití výnosu pokut

(1) Pokuta je příjmem národního výboru, který ji uložil. Výnosu pokut se použije k financování zařízení a opatření sloužících ke zlepšení péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, popřípadě k financování činností, kterými se předchází nedostatkům v této péči.

(2) Z výnosu pokut mohou národní výbory, které je uložily k účelům uvedeným v odstavci 1 poskytnout socialistickým organizacím n a jejich žádost příspěvek, jestliže nemohou potřebná zařízení nebo opatření provést ze svých prostředků. Příspěvek nelze poskytnout na zařízení nebo opatření běžné povahy, která má organizace zajišťovat z vlastních prostředků.

§ 8

Vztah k jiným předpisům

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na případy, kdy lze organizaci nebo pracovníkovi organizace uložit pokutu podle předpisů o vodním hospodářství, o opatřeních proti znečišťování ovzduší, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, o dozoru státní báňské správy, o využití nerostného bohatství a podle zákoníku práce. 5)


§ 9

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1975.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydané k jeho provedení v oblasti péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek.

2) § 172 a násl. zákoníku práce.

3) § 275 zákoníku práce.

4) Zákon č . 71/1967 Sb., o správním řízení.

5) Nařízení vlády ČSR č . 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství, zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství, a § 270a zákoníku práce.

6) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 142/1996 Sb.
Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

Přesunout nahoru