Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1975 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji

Částka 10/1975
Platnost od 18.04.1975
Účinnost od 01.05.1975
Zrušeno k 01.01.1983 (165/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 9. dubna 1975

o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, federálním ministerstvem financí a dalšími zúčastněnými ústředními orgány podle § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:


Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při

a) řešení výzkumných a vývojových úkolů plánů rozvoje vědy a techniky [státních plánů rozvoje vědy a techniky a hospodářských plánů v částech týkajících se plánu rozvoje vědy a techniky 1)],

b) zavádění výsledků těchto řešení do výroby nebo ostatní společenské praxe a při poskytnutí jiné odborné pomoci v této oblasti.

(2) Na hospodářské závazky při řešení výzkumných a vývojových úkolů pro zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti státu se tato vyhláška vztahuje, pokud zvláštní předpisy nestanoví něco jiného.

§ 2

Účastníci smluvních vztahů

(1) Dodavatelem (řešitelem) podle této vyhlášky je organizace řešící úkol plánu rozvoje vědy a techniky nebo jeho části, popřípadě zpracovávající jiné výzkumné a vývojové práce. Dodavatelem podle této vyhlášky je i organizace poskytující odbornou pomoc při zavádění výsledku řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky do výroby nebo ostatní společenské praxe.

(2) Odběratelem (realizátorem) podle této vyhlášky je organizace, která řešení úkolu objednává a bude zavádět výsledek řešení úkolu do výroby nebo ostatní společenské praxe, zejména tím, že bude vyrábět nově vyvinuté výrobky nebo užívat nově vyvinuté technologie, nebo že bude jinak užívat výsledek výzkumných a vývojových prací. Odběratelem může být i ústřední orgán nebo jiný orgán hospodářského řízení, pokud sám v postavení organizace uzavře hospodářskou smlouvu podle této vyhlášky. Odběratelem je též organizace, která objednává řešení části úkolu (dílčího úkolu, etapy), nebo organizace, která objednává odbornou pomoc.

ČÁST PRVNÍ

Hospodářské smlouvy ve výzkumu a vývoji

§ 3

(1) Na řešení výzkumných a vývojových úkolů a na odbornou pomoc při zavádění výsledků řešení úkolů do výroby nebo ostatní společenské praxe organizace uzavírají tyto smlouvy:

- smlouvu o provedení výzkumných prací,

- smlouvu o vývoji nového výrobku nebo nové technologie,

- smlouvu o odborné pomoci.

(2) Podle povahy řešení úkolu mohou organizace upravit své závazky jednotlivými smlouvami nebo společně v jediné smlouvě.

§ 4

Smlouva o provedení výzkumných prací

Smlouvou o provedení výzkumných prací se dodavatel zavazuje provést výzkumné práce a odevzdat odběrateli jejich výsledek, odpovídající dohodnutému cíli. Odběratel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a výsledek prací odebrat. S výjimkou úkolů státního plánu a resortního plánu rozvoje vědy a techniky financovaných ze státního rozpočtu, kde je způsob placení upraven zvláštními předpisy, 2) je odběratel povinen zaplatit cenu stanovenou podle platných předpisů.

§ 5

Smlouva o vývoji nového výrobku nebo nové technologie

(1) Smlouvou o vývoji nového výrobku nebo nové technologie se dodavatel zavazuje provést vývoj nového výrobku nebo vývoj nové technologie a odevzdat odběrateli výsledek vývojových prací odpovídající dohodnutému cíli . Odběratel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a výsledek prací odebrat. S výjimkou úkolů státního plánu a resortního plánu rozvoje vědy a techniky financovaných ze státního rozpočtu, kde je způsob placení upraven zvláštními předpisy, 2) je odběratel povinen zaplatit cenu stanovenou podle platných předpisů.

(2) Zabezpečuje-li se smlouvou vývoj nové technologie pro připravovanou stavbu, je odběratel povinen projednat návrh smlouvy s generálním projektantem (s organizací přicházející v úvahu jako generální projektant) a s dalšími organizacemi, které přicházejí v úvahu jako budoucí účastníci výstavby, pokud jejich spolupráce není zabezpečena smlouvou podle § 271 zákona.

§ 6

Smlouva o odborné pomoci

(1) Smlouvou o odborné pomoci se dodavatel zavazuje poskytnout odbornou pomoc při zavádění výsledku řešení úkolu do výroby nebo ostatní společenské praxe, popřípadě poskytnout jiné práce a výkony výzkumného nebo vývojového zaměření (např. projekty racionalizačních opatření, rešerše) ve sjednaném rozsahu a lhůtě. Odběratel se zavazuje výsledek prací odebrat a zaplatit dodavateli cenu stanovenou podle platných předpisů.

(2) Další ustanovení této části se vztahují na smlouvu o odborné pomoci , jen pokud je předmětem závazku z této smlouvy poskytnutí prací a výkonů výzkumného nebo vývojového zaměření, nebo pokud je odborná pomoc v těchto ustanoveních výslovně upravena. Jinak se pro smlouvu o odborné pomoci použijí další ustanovení pouze přiměřeně.

§ 7

Povinnost uzavřít hospodářskou smlouvu

(K § 161, 164 a 270 zákona)

(1) Na základě plánovacího aktu je i odběratel povinen uzavřít hospodářskou smlouvu upravenou touto vyhláškou.

(2) V rozsahu stanoveném koordinačním plánem 3) jsou dodavatel i odběratel části úkolu (dílčího úkolu, etapy) povinni uzavřít smlouvu upravenou touto vyhláškou k zabezpečení úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky i v těch případech, kdy plánovací akt nebude vydán.

(3) Dodavatel i odběratel jsou povinni uzavřít smlouvu upravenou touto vyhláškou též na základě protokolu o projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů. 4)

§ 8

Uzavírání hospodářských smluv

(1) Není-li v rozpisu úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky, popřípadě v rozpisu úkolu směrnic pro vypracování návrhu státního plánu rozvoje vědy a techniky (pokud je takový úkol již ve směrnici označen jako plánovací akt) stanoveno něco jiného, je dodavatel povinen předložit odběrateli návrh smlouvy nejpozději do dvou měsíců od obdržení rozpisu úkolu. U úkolů hospodářských plánů týkajících se plánu rozvoje vědy a techniky postupují organizace obdobně.

(2) Organizace, která návrh smlouvy předkládá, je svým návrhem vázána p o dobu dvou měsíců od jeho odeslání.

(3) Organizace, která návrh smlouvy obdržela, je povinna se k němu vyjádřit nejpozději do dvou měsíců od jeho odeslání.

(4) Pokud se organizace dohodnou, že návrh smlouvy předkládá odběratel, je povinen dodržet lhůtu k předložení návrhu smlouvy podle odstavce 1.

§ 9

Předmět a čas plnění

(K § 153 zákona)

(1) Dohoda o předmětu plnění musí být v souladu s úkolem plánu; musí obsahovat dohodu o technických, ekonomických nebo technologických parametrech výsledku řešení úkolu a dohodu o formě, v jaké bude výsledek řešení úkolu odevzdán.

(2) Organizace v hospodářské smlouvě uvedou též, zda výsledek řešení celého úkolu bude odevzdán a převzat až ke konečné lhůtě dokončení prací, anebo dohodnou, které dokončené části úkolu (dílčí úkoly, etapy) a ke kterým lhůtám budou samostatně odevzdány a přejímány. Jestliže smlouva neobsahuje výslovnou dohodu o samostatném odevzdávání po dokončených částech úkolů (dílčích úkolech, etapách), platí, že výsledek řešení úkolu bude odevzdán a převzat až ke konečné lhůtě dokončení prací.

(3) Organizace ve smlouvě zpravidla uvedou též lhůty a způsob postupného upřesňování předmětu plnění.

§ 10

Ostatní náležitosti hospodářské smlouvy

(1) Hospodářská smlouva kromě náležitostí potřebných pro vznik smlouvy (§ 153 odst . 1 zákona) obsahuje zejména

a) způsob a formu spolupráce organizací při řešení úkolu;

b) podrobnosti o financování a o fakturování a placení podle povahy dodávky v souladu s předpisy o financování a o fakturování a placení;

c) cenu výzkumných a vývojových prací (předběžnou cenu) a podrobné podmínky pro její zpřesňování, zvýšení nebo snížení podle cenových předpisů; 5)

d) způsob posuzování dosaženého výsledku řešení úkolu a jeho kontroly a lhůtu pro zahájení přejímacího řízení;

e) způsob vykonání zkoušek, popřípadě postup a spolupráci organizací při osvojení výroby;

f) podmínky ochrany, využívání a správy průmyslových práv v souladu se zvláštními předpisy; 6)

g) rozsah a způsob utajení;

h) podmínky, za nichž je dodavatel, popřípadě odběratel oprávněn v souladu se zvláštními předpisy poskytnout výsledek řešení úkolu dalším organizacím, pokud to vzhledem k povaze případu přichází v úvahu.

(2) Lhůta k podání žádosti o rozhodnutí sporů o jiných náležitostech (§ 153 odst. 3 zákona) je tři měsíce od vzniku smlouvy.

§ 11

Povinnosti účastníků smluvních vztahů

(K § 119 zákona)

(1) Dodavatel i odběratel jsou povinni zejména

a) spolupracovat při stanovení konečných i etapových cílů řešeného úkolu a jeho technických, ekonomických nebo technologických parametrů s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům vědy a techniky;

b) vzájemně se informovat o průběhu řešení úkolu, neprodleně se informovat o vzniklých překážkách a činit opatření k jejich odstranění;

c) vytvářet podmínky pro efektivní zavedení výsledku úspěšně vyřešeného úkolu do výroby nebo ostatní společenské praxe;

d) v dohodnutém rozsahu utajovat [§ 10 odst. 1 písm. g)] průběžné i konečné výsledky řešení úkolu a zabránit nedovolenému rozšiřování informací o průběhu prací a o jejich výsledcích. 7)

(2) Dodavatel je povinen zejména

a) řešit úkol tvůrčím způsobem ve stanovených lhůtách a parametrech, na úrovni nejnovějších poznatků a metod vědy a techniky, s cílem dosažení co nejvyšší ekonomické efektivnosti výsledku řešení úkolu při současném dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy, zejména ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí;

b) v případě, že zjistí možnost rychlejšího nebo efektivnějšího postupu prací vzhledem ke stanoveným cílům, nebo že zjistí nutnost zvýšení nebo snížení nákladů, rozšíření, omezení nebo zastavení prací, popřípadě jiných závažných změn, které mají vliv na základní parametry nebo cíle úkolu, nebo že zjistí nemožnost dosažení dohodnutého cíle, vypracovat zdůvodněný návrh na změnu hospodářského závazku (§ 12) a urychleně jej projednat s odběratelem; u úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky změnu závazku lze uskutečnit jen po odpovídající změně úkolu plánu;

c) v dohodnutém rozsahu poskytnout odběrateli potřebnou odbornou pomoc při zavádění výsledku řešení úkolu do výroby nebo ostatní společenské praxe.

(3) Odběratel je povinen zejména

a) spolupracovat v dohodnutém rozsahu na zajištění cílů uvedených v hospodářské smlouvě a v tomto rozsahu poskytnout dodavateli smluvená plnění;

b) podávat dodavateli zprávy o výsledcích zkoušek nového výrobku nebo nové technologie, které provedl v rámci dohodnuté spolupráce;

c) při řešení úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky předložit dodavateli návrh na změnu závazku a úkolu, pokud se změnily podmínky pro zavedení výsledku řešení úkolu proti předpokladům při uzavření smlouvy;

d) ve stanoveném rozsahu a lhůtách zavést výsledek úspěšně vyřešeného úkolu do výroby nebo ostatní společenské praxe;

e) poskytnout dodavateli na požádání informace o hospodářských přínosech realizovaného výsledku řešení úkolu.

§ 12

Změna a zrušení hospodářského závazku

(K § 125 zákona)

(1) Dojde-li ke změně úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky, jsou organizace povinny v souladu s touto změnou upravit vzájemné závazky, i když se schválená změna neprovádí změnou rozpisu úkolu.

(2) Jestliže v důsledku změny úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky bylo další řešení úkolu zastaveno, jsou organizace povinny závazek zrušit, pokud nedojde k splnění dodávky podle § 14 odst. 1. Při změně jiných úkolů je dodavatel na žádost odběratele povinen přistoupit na zrušení závazku, jestliže další pokračování prací se jeví jako nepotřebné.

(3) Dojde-li ke zrušení závazku, odběratel hradí dodavateli skutečně vynaložené náklady a zisk za podmínek stanovených cenovými předpisy. 8)

(4) Pokud je splnění dodací lhůty závislé na spolupůsobení odběratele a odběratel své povinnosti v dohodnuté lhůtě řádně nesplnil, dohodnou organizace opatření k dodržení původní smluvené lhůty dodávky; v tom případě nahradí odběratel dodavateli zvýšené náklady. Nejsou-li taková opatření pro dodavatele možná, jsou organizace povinny dohodnout novou dodací lhůtu a odběratel nahradí dodavateli případné zvýšené náklady.

Splnění dodávky

§ 13

(1) Povinnost dodat je splněna řádným vyřešením úkolu včetně úspěšného provedení stanovených nebo dohodnutých zkoušek a závěrečného oponentního řízení úkolu, pokud je tak stanoveno zvláštním předpisem. 9) Povinnost odebrat je splněna prohlášením odběratele v zápise o převzetí, že výsledek řešení úkolu přejímá.

(2) Dodavatel odevzdává a odběratel přejímá dokončené řešení celého úkolu nebo jeho části (dílčího úkolu, etapy), na jehož odevzdání a převzetí se organizace dohodly.

(3) Dodávka odborné pomoci je splněna poskytnutím této pomoci, pokud se v jednotlivém případě organizace nedohodly jinak.

§ 14

(1) Nedokončené řešení úkolu nebo jeho části (dílčího úkolu, etapy) může být odevzdáno a převzato jen v případě zastavení řešení úkolu.

(2) Před převzetím je možné užívat výsledek řešení úkolu jen ve výjimečných případech a se souhlasem dodavatele.

(3) O užívání výsledku řešení úkolu podle odstavce 2 nejde, jestliže se jím ověřuje dohodnutým způsobem výsledek řešení úkolu.

§ 15

(1) Odběratel nesmí odmítnout převzetí výsledku řešení úkolu pro závady, jejichž původ záleží ve vadách podkladů, materiálů, strojů nebo zařízení, které dodavateli sám dodal, popřípadě ve vadách jiného spolupůsobení, které dodavateli sám poskytl. Dodavatel je povinen v takovém případě dohodnout s odběratelem lhůtu k odstranění zjištěných závad za úplatu.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jestliže dodavatel při provádění příslušných prací věděl nebo vědět musel o vadách uvedených v odstavci 1 a odběratele na ně neupozornil.

§ 16

(1) O převzetí výsledku řešení úkolu nebo jeho části (dílčího úkolu, etapy) se sepisuje zápis, který obsahuje zejména vyhodnocení dosaženého výsledku, soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a pokud nedošlo k dohodě, stanoviska dodavatele a odběratele; dále obsahuje prohlášení odběratele, že odevzdaný výsledek řešení úkolu nebo jeho části (dílčího úkolu, etapy) přejímá.

(2) Odmítá-li odběratel výsledek řešení úkolu převzít, organizace sepíší zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Důsledky porušení závazku

§ 17

Odpovědnost za vady

(K § 133 zákona)

(1) Dodavatel odpovídá za to, že výsledek řešení úkolu má a po stanovenou dobu bude mít stanovené technickoekonomické parametry a že je v souladu se stanoveným cílem, za odborné provedení prací podle nejnovějších poznatků vědy a techniky, pokud z povahy řešení nevyplývá něco jiného, a za to, že je bez právních vad.

(2) Dodavatel neodpovídá za vady řešení úkolu, jestliže prokáže, že byly způsobeny okolnostmi, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, a při využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky; na požádání odběratele je však povinen, pokud je to hospodářsky účelné, odstraňovat vady za úplatu.

(3) Výsledek řešení úkolu se nepokládá za vadný, prokáže-li dodavatel řešením, že dohodnutého cíle nelze vůbec dosáhnout (negativní řešení).

(4) Při poskytnutí odborné pomoci odpovídá dodavatel, není-li dohodnuto něco jiného, jen za správnost poskytnutých jednotlivých úkonů; neodpovídá však za případné důsledky, které vznikly tím, že odběratel neuposlechl jeho pokynů, popřípadě že práce provedl v rozporu s jeho pokyny.

§ 18

Záruční doba

(1) Je-li předmětem smlouvy provedení výzkumných prací, dodavatel je povinen odstranit vady, jestliže je odběratel reklamoval nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě význam z hlediska technického nebo ekonomického.

(2) Je-li předmětem smlouvy vývoj nového výrobku, určeného k hromadné nebo sériové výrobě, končí záruční doba uplynutím záruční doby pro první hromadně nebo sériově vyrobený výrobek.

(3) Je-li předmětem smlouvy vývoj nové výrobní technologie, končí záruční doba uplynutím záruční doby pro první hromadně nebo sériově vyrobený výrobek podle nové technologie. Je-li však předmětem smlouvy současně též vývoj nového technologického zařízení, končí záruční doba uplynutím záruční doby pro první vyrobené technologické zařízení.

(4) Nejde-li o výrobní technologii, činí záruční doba za vývoj nové technologie šest měsíců ode dne zavedení výsledku řešení úkolu do společenské praxe.

(5) Je-li předmětem smlouvy vývoj jediného výrobku svého druhu (unikátu), činí záruční doba dvanáct měsíců ode dne splnění dodávky.

(6) Záruční doba za poskytnutou odbornou pomoc činí šest měsíců ode dne splnění dodávky.

§ 19

Práva z odpovědnosti za vady

Odběratel má právo na bezplatné odstranění vad, za něž dodavatel odpovídá; pokud je vada neodstranitelná nebo jestliže by odstranění vady bylo spojeno s neúměrnými náklady anebo by bylo z technických či ekonomických důvodů neúčelné nebo vzhledem k povaze věci nemožné, má odběratel právo na přiměřenou slevu z ceny. 10)

§ 20

Odpovědnost za prodlení

(K § 139 zákona)

U závazků zabezpečujících úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky nelze použít ustanovení věty první § 139 zákona.

§ 21

Majetkové sankce

(1) Dodavatel, který je v prodlení se splněním povinnosti dodat, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý započatý měsíc prodlení.

(2) Odběratel, který je v prodlení se splněním smluvně dohodnuté povinnosti ke spolupůsobení, je povinen zaplatit dodavateli za každý případ a den prodlení penále ve výši 500 Kčs, nejvýše však za každý případ 15 000 Kčs.

(3) Odběratel, který ve stanovené lhůtě nevytvořil potřebné předpoklady pro přejímání, nezahájil je, řádně v něm nepokračoval nebo neoprávněně odmítl řádně nabídnutou dodávku převzít, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 500 Kčs za každý den prodlení.

(4) Organizace, jimž vzniklo právo na majetkové sankce podle odstavce 1 až 3, mohou od jejich účtování nebo vymáhání zčásti nebo zcela upustit.

§ 22

Rozsah náhrady škody

(K § 147 zákona)

Byla-li porušením závazku nebo porušením jiné právní povinnosti stanovené touto vyhláškou způsobena organizaci škoda, hradí povinná organizace jen to, oč se majetek poškozené organizace škodnou událostí zmenšil. Pokud si organizace nedohodnou vyšší hranici náhrady škody, hradí se škoda jen do výše ceny předmětu plnění.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní úprava odpovědnosti za vady některých dodávek souborů strojů a zařízení

§ 23

(K § 298 zákona)

(1) V případech, kdy vady dodávky souboru strojů a zařízení jsou způsobeny tím, že bylo použito strojů nebo zařízení, které jsou výsledkem výzkumných a vývojových prací a které dosud nebyly vyzkoušeny v provozu, 11) omezuje se odpovědnost dodavatele souboru strojů a zařízení na povinnost odstraňovat vady za úhradu podílu nákladů, na kterém se dohodnou nadřízené orgány; dohoda musí být v souladu se zvláštními předpisy. 12) Předpokladem tohoto omezení odpovědnosti je, že dodavatel souboru strojů a zařízení prokáže, že vady byly způsobeny okolnostmi, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat, a při využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky.

(2) Jestliže odběratel oprávněně odmítl převzetí dodávky souboru strojů a zařízení pro vady uvedené v předchozím odstavci, 13) není dodavatel v prodlení se splněním dodávky po dobu, po kterou odstraňoval vady s maximálním úsilím; předpokladem je, že ostatní části dodávky souboru strojů a zařízení byly provedeny včas, řádně a bez vad.

(3) U souboru strojů a zařízení, v němž bylo použito strojů a zařízení, které jsou výsledkem výzkumných a vývojových prací a které dosud nebyly vyzkoušeny v provozu, je dodavatel povinen na žádost odběratele provést v závěru zkušebního provozu garanční zkoušky ve sjednaném rozsahu.


ČÁST TŘETÍ

§ 24

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1975.

(2) Právní vztahy z hospodářských smluv, které upravuje tato vyhláška, vzniklé před její účinností, se řídí jejími ustanoveními teprve od 1. 1. 1976.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) Tj. resortní (odvětvový), oborový a podnikový plán rozvoje vědy a techniky.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 141/1971 Sb., o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

3) Příloha A - oddíl III Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhu pětiletého plánu na léta 1976 až 1980.

4) § 26 odst. 3 a § 27 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže ČSSR č. 33/1975 Sb., o projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

5) Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách.

6) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

7) Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti utajování stanovené zvláštními předpisy.

8) § 72 odst. 4 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách.

9) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 13. 7. 1971 čj. 11 713/IV-1/1971, pro oponentní řízení u úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky (Zpravodaj federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, částka 6/1971).

10) § 73 odst. 2 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách.

11) § 35 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

12) Např. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, vyhláška federálního ministerstva financí č. 141/1971 Sb., o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

13) Tím nejsou dotčena ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, o případné úpravě projektové dokumentace, jestliže odstranění vad by nebylo možné.

Přesunout nahoru