Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1975 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků

Částka 8/1975
Platnost od 28.03.1975
Účinnost od 01.04.1975
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 28. března 1975,

kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky po projednání s dotčenými orgány státní správy a krajskými národními výbory stanoví podle § 20 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


ČÁST PRVNÍ

Vodárenské toky a jejich povodí

§ 1

Vodárenskými toky jsou úseky vodních toků určené jako zdroj vody k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Počátek vodárenského toku je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je určen další jeho úsek za vodárenský tok, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Konec vodárenského toku tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec vodárenského toku profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky názvem přilehlé lokality.

§ 2

Povodím vodárenského toku je území, ze kterého povrchové vody přirozeně stékají do vodního toku, k profilu vymezujícímu ukončení vodárenského toku, jakož i území, ze kterého jsou povrchové vody do povodí vodárenského toku uměle převáděny.

§ 3

Kromě staveb, zařízení, popřípadě činností uvedených již v § 13 vodního zákona, je třeba v povodí vodárenského toku souhlasu příslušného vodohospodářského orgánu pro tyto stavby, zařízení nebo činnosti:

a) velkokapacitní stavby pro živočišnou výrobu, za které se považují

1. stavby pro chov skotu, a to stavby pro dojnice o celkové kapacitě od 400 kusů, stavby pro telata od 800 kusů, odchovny mladého skotu od 500 kusů, stájové objekty pro chov dobytka na žír od 500 kusů,

2. stavby pro chov prasat, a to stavby pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu od 5000 kusů a porodny prasnic a odchovny prasat v předvýkrmu o celkové kapacitě od 700 kusů,

b) zemní sila a objekty silážních zařízení,

c) stavby nemocnic, léčebny a jiná zařízení a provozy, s nimiž souvisí možnost vzniku nebezpečí infekčních onemocnění,

d) těžbu, úpravu a použití radioaktivních látek, popřípadě jedů, 1)

e) leteckou aplikaci hnojiv a chemických látek pro ochranu rostlin,

f) objekty pro skladování a manipulaci s ropnými látkami a objekty pro skladování umělých hnojiv a postřikových ochranných látek.

ČÁST DRUHÁ

Vodohospodářsky významné vodní toky

§ 4

Vodními toky vodohospodářsky významnými jsou vodní toky, popřípadě jejich vodohospodářsky ucelené úseky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 5

Ustanoveními této části nejsou dotčeny předpisy upravující výkon státní správy na úseku vodního hospodářství ve vyhrazených prostorách Československé lidové armády a ozbrojených bezpečnostních sborů. 2)


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení závěrečná

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr: Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

2) Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.


Příloha 1 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.

Seznam vodárenských toků

Poř. č.
toku
Název toku
(lokalita určující počátek)
Číslo hydrologického pořadí3)Ukončující profil
(název lokality)
1 2 3 4
1.Labe1-01-01-005Labská
2.Úpa1-01-02-008Lata
3.Metuje1-01-03-013Petrovice
4.Divoká Orlice1-02-01-009Klášterec nad Ohří
5.Zdobnice1-02-01-045Pěčín
6.Chrudimka1-03-03-031Práčov
7.Klejnárka1-04-01-008Březí
8.Vrchlice1-04-01-031Vrchlice
9.Kamenice1-05-01-060Josefův Důl
10.Černá Desná1-05-01-065Souš
11.Jizera1-05-02-023Příšovice
12.Jizera (od Benátek nad Jizerou)1-05-03-013 až 015Sojovice
13.Malše1-06-02-039Římov
14.Blanice1-06-03-027Husinec
15.Hamerský potok1-07-03-048Jindřiš
16.Ostružná1-08-01-069Čachrov
17.Brzina1-08-05-036Hrachov
18.Strž 1-09-01-004Žďár nad Sázavou
19.Staviště1-09-01-006Staviště
20.Borovský potok1-09-01-032Stříbrné Hory
21.Želivka1-09-02-109 Želivka
22.Mže1-10-01-012Lučina
23.Radbuza1-10-02-015Štítary
24.Úhlava1-10-03-088Plzeň
25.Střela1-11-02-019 Žlutice
26.Klíčava1-11-03-049Klíčava
27.Stroupínský potok1-11-04-043Hředle
28.Lomnický potok1-13-01-030Stanovice
29.Libocký potok1-13-01-080Horka
30.Libava1-13-01-084Libavské Údolí
31.Rolava1-13-01-157Chaloupky
32.Teplá1-13-02-001Podhora
33.Pramenský potok1-13-02-008Mnichov
34.Křímovský potok1-13-03-111Křímov
35.Bílina1-14-01-003Jirkov
36.Loupnice1-14-01-017Janov
37.Bílý potok1-14-01-020Šumná
38.Chřibská Kamenice1-14-05-014Chřibská
39.Rybný potok (Gottleuba)1-15-02-020státní hranice
40.Přísečnice1-15-03-017Kryštofovy Hamry
41.Černá Voda1-15-03-021Černý Potok
42.Flájský potok1-15-03-029Fláje
43.Černá1-15-04-005Mysliny
44.Moravice2-02-02-002Kružberk
45.Ostravice2-03-01-015Šance
46.Morávka2-02-01-042Morávka
47.Lomná2-03-03-08 Horní Lomná
48.Černý potok2-04-04-056Velký Kraš
49.Černá Nisa2-04-07-016Bedřichov
50.Kouba4-02-01-010 státní hranice
51.Morava4-10-01-027Hanušovice
52.Desná4-10-01-065 Pod Hučivou Desnou
53.Nemilka4-10-02-047Nemilka
54.Oslava4-10-03-051Dlouhá Loučka
55.Stanovnica4-11-01-018Karolinka
56.Juhyně4-11-02-010Rajnochovice
57.Velička4-11-02-042Olšovce
58.Velká Haná4-12-02-003Hamiltony
59.Malá Haná4-12-02-008Opatovice
60.Fryštácký potok4-13-01-008Fryšták
61.Dřevnice4-13-01-015Slušovice
62.Kolelač4-13-01-087Bojkovice
63.Lutkovický potok4-13-01-106Lutkovice
64.Velička4-13-02-031Javorník
65.Ochoz4-14-01-030Nová Říše
66.Pstruhový potok4-14-01-065Lantštejn
67.Svratka4-15-01-037Vír
68.Bělá4-15-02-050Boskovice
69.Maršovský potok4-16-01-028Hubenov
70.Brtnice4-16-01-072Střížov
71.Oslava4-16-02-093Čučice
72.Kyjovka4-17-01-065Koryčany
73.Vlára4-21-08-028Vlachovice

3) Číslo hydrologického pořadí detailní plošky povodí podle publikace "Hydrologické poměry ČSSR" Hydrometeorologického ústavu, Praha 1965, ve které je situován vodárenský odběr, hráz vodárenské nádrže nebo převod vody určený k vodárenskému využití.

Příloha 2 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.

Seznam vodohospodářsky významných vodních toků

Poř.č. Název toku Číslo hydrologického pořadí4) v úseku5)
1.Labe1-01-01-001
2.Bílé Labe1-01-01-002
3.Malé Labe1-01-01-014 1
4.Čistá1-01-01-026
5.Luční potok1-01-01-029
6.Pilníkovský potok1-01-01-034 1
7.Kalenský potok1-01-01-052
8.Netřeba1-01-01-068
9.Harský potok1-01-01-070
10.Běluňka1-01-01-082
11.Úpa1-01-02-001
12.Zelený potok1-01-02-002
13.Malá Úpa1-01-02-006
14.Babský potok1-01-02-022
15.Ličná1-01-02-024 14 km
16.Sněžný potok1-01-02-029
17.Chvalečský potok1-01-02-034
18.Petříkovický potok1-01-02-033
19.Rtyňka1-01-02-044
20.Olešnice1-01-02-052
21.Špinka1-01-02-053
22.Metuje1-01-03-001
23.Adršpašský potok1-01-03-002
24.Zdoňovský potok1-01-03-004
25.Ledhujka1-01-03-018
26.Židovka1-01-03-020
27.Dřevíč1-01-03-026
28.Jívka1-01-03-027
29.Střela (Slánský potok) 1-01-03-038
30.Radechovka1-01-03-040
31.Olešenka1-01-03-042
32.Rozkoš1-01-03-054
33.Trotina1-01-04-013 výústní trať
34.Piletický potok1-01-04-034
35.Divoká Orlice1-02-01-001
36.Rokytenka1-02-01-017
37.Zdobnice1-02-01-037
38.Bělá1-02-01-053
39.Kněžná1-02-01-067
40.Javornický potok1-02-01-074
41.Náhon1-02-01-083
42.Tichá Orlice1-02-02-001
43.Lipkovský potok (Lipka) 1-02-02-008
44.Orličský potok1-02-02-014
45.Lukavický potok1-02-02-024 nad obec Lukavice
46.Libchavský potok1-02-02-034
47.Třebovka1-02-02-036
48.Velinský potok1-02-02-080
49.Orlice1-02-03-001
50.Dědina1-02-03-008
51.Brtevský potok1-02-03-018
52.Zlatý potok1-02-03-032
53.Ještětický potok1-02-03-032
54.Dlouhá strouha1-02-03-032
55.Jalový potok1-02-03-038
56.Bělečský potok1-02-03-058
57.Stříbrný potok1-02-03-066
58.Labský náhon1-03-01-002
59.Melounka1-03-01-003
60.Biřička1-03-01-010
61.Ředický potok1-03-01-029
62.Loučná1-03-02-001
63.Desná1-03-02-022 1
64.Končinský potok1-03-02-034
65.Labuťka1-03-02-042
66.Sloupnický potok(pod Labuťkou)1-03-02-043
67.Zminka1-03-02-081
68.Chrudimka1-03-03-001 1
69.Novohradka1-03-03-040
70.Krounka1-03-03-051
71.Anenský potok1-03-03-061 po přítok od Skutíčka
72.Žejbro1-03-03-069 1
73.Ležák1-03-03-082 1
74.Halda1-03-03-110
75.Bilanka1-03-04-004
76.Podolský potok1-03-04-018
77.Velká strouha1-03-04-029
78.Rajská strouha1-03-04-037 1
79.Opatovický kanál1-03-04-062
80.Doubrava1-03-05-001
81.Zlatý potok1-03-05-024
82.Hostačovka1-03-05-032
83.Doubravka1-03-05-043
84. (Čáslavka) Brslenka1-03-05-050
85.Klejnárka1-04-01-004
86.Vranidolský potok1-04-01-007
87.Paběnický potok1-04-01-009/-010
88.Vrchlice1-04-01-021
89.Cidlina1-04-02-001
90.Porák1-04-02-006 až -008
91.Javorka1-04-02-024
92.Heřmanka1-04-02-033
93.Chotečský potok1-04-02-037 po silnici Choteč-Lužany
94.Bystřice1-04-03-001
95.Bašnický potok1-04-03-012
96.Třesický potok1-04-03-024
97.Sánský kanál1-04-04-015
98.Mrlina1-04-05-001
99.Hasinský potok1-04-05-008 pro soutok s Libáňským potokem
100.Libáňský potok1-04-05-019
101.Štítarský potok1-04-05-031 1
102.Jeptiška1-04-05-040
103.Smíchovský potok1-04-05-044
104.Výrovka1-04-06-001 1
105.Bečvárka1-04-06-020
106.Šembera1-04-06-034
107.Vlkava1-04-07-008
108.Mlynařice1-04-07-042
109.Výmola1-04-07-048
110.Jirenský potok1-04-07-057
111.Jizera1-05-01-001
112.Mumlava1-05-01-006
113.Roudnický potok1-05-01-018
114.Jizerka1-05-01-020
115.Jilemka1-05-01-025
116.Oleška1-05-01-035
117.Rokytka1-05-01-036
118.Popelka1-05-01-038
119.Kamenice1-05-01-058
120.Černá Desná1-05-01-065
121.Bílá Desná1-05-01-068
122.Desná1-05-01-069
123.Vošmenda1-05-01-077
124. Žernovník1-05-02-002
125.Libuňka1-05-02-010
126. Žehrovka 1-05-02-024
127.Ještědka1-05-02-041
128.Mohelka1-05-02-034
129.Zábrdka1-05-02-052
130.Bělá1-05-02-061 2
131.Rokytka1-05-02-068
132.Kněžmostka1-05-02-073
133.Klenice1-05-02-081 1
134.Strenický potok1-05-03-004
135.Vinořský potok1-05-04-006
136.Martínský potok1-05-04-022
137.Kojetický potok1-05-04-035
138.Košátecký potok1-05-04-037
139.Černavka1-05-04-057
140.Vltava1-06-01-001
141.Řasnice1-06-01-024 8 km
142.Volarský potok1-06-01-040
143.Studená Vltava1-06-01-044
144.Olšina1-06-01-082 pod hráz rybníka Olšina
145.Větší Vltavice1-06-01-127
146.Polečnice (Kájovský potok) 1-06-01-159 2
147.Chvalšínský potok1-06-01-172 2
148.Jílecký potok1-06-01-187 1
149.Křemžský potok1-06-01-195 2 9 km
150.Malše1-06-02-001
151.Černá1-06-02-024
152.Pohořský potok1-06-02-029
153.Stropnice1-06-02-040
154.Svinenský potok1-06-02-059
155.Mlýnská stoka1-06-02-080
156.Dobrovodská stoka1-06-03-0021
157.Dehtářský potok1-06-03-006 12 km
158.Bezdrevský potok1-06-03-017
159.Kyselá voda1-06-03-0515 km
160.Lužnice1-07-01-0011
161.Dračice1-07-02-011 17 km
162.Koštěnický potok1-07-02-018 12 km
163.náhon1-07-02-077
164.Kamenice1-07-03-001 17 km
165.Žirovnice1-07-03-018
166.Nežárka1-07-03-025
167.Hamerský potok1-07-03-032 24 km
168.Studenský potok1-07-03-035 14 km
169.Nová řeka1-07-03-058
170.Řečice1-07-03-072 9 km
171.Bechyňský potok1-07-04-002 3 km
172.Černovický potok1-07-04-027 12 km
173.Chotovinský potok1-07-04-051 5 km
174.Košínský potok1-07-04-067 10 km
175.Smutná1-07-04-093
176.Milevský potok1-07-04-102
177.Židova strouha1-07-04-113 10 km
178.Vydra1-08-01-001 1
179.Křemelná1-08-01-019 1, 2
180.Otava1-08-01-038
181.Losenice1-08-01-041 1
182.Volšovka1-08-01-057 1
183.Ostružná1-08-01-065 1
184.Volyňka1-08-02-001 1
185.Spůlka1-08-02-010
186.Peklov1-08-02-032 8 km
187.Blanice1-08-03-001 1, 2
188.Živný potok (Prachatický potok) 1-08-03-030 1
189.Zlatý potok1-08-03-052
190.Lomnice1-08-04-001 1
191.Skalice1-08-04-034 1
192.Brzina1-08-05-026
193.Mastník1-08-05-047
194.Kocába1-08-05-084 1
195.Sychrovský potok1-08-05-095
196.Sázava1-09-01-001
197.Stržský potok1-09-01-002
198.Staviště1-09-01-006
199.Borovský potok1-09-01-024
200.Břevnický potok1-09-01-040
201.Šlapanka1-09-01-044
202.Zlatý potok1-09-01-053
203.Žabinec1-09-01-074
204.Rozkošský potok1-09-01-078
205.Úsobský potok1-09-01-080
206.Perlový potok1-09-01-084
207.Sázavka1-09-01-102
208.Pstružný potok1-09-01-114
209.Ostrovský potok1-09-01-134
210.(Hejlovka) Želivka1-09-02-001
211.Bělá1-09-02-010
212.Jankovský potok1-09-02-022
213.Trnava1-09-02-036
214.Kejtovský potok1-09-02-053
215.Novodvorský potok1-09-02-056
216.Martinický potok1-09-02-074
217.Blažejovický potok1-09-02-090
218.Sedlický potok1-09-02-104
219.Štěpánovský potok1-09-03-002
220.Blanice1-09-03-022
221.Chotýšanka1-09-03-077
222.Propast1-09-03-106
223.Mnichovka1-09-03-124
224.Benešovský potok1-09-03-136
225.Konopišťský potok (Bystrá) 1-09-03-144
226.Janovický potok1-09-03-160
227.Bojovský potok1-09-04-008 1
228.Mže1-10-01-002
229.Sedlišťský potok1-10-01-019
230.Hamerský potok1-10-01-029
231.Kosový potok1-10-01-053 1
232.Úšovický potok1-10-01-060
233.Úhlavka1-10-01-089 2
234.Výrovský potok1-10-01-110/-111
235.Úterský potok1-10-01-135 1
236.Hadovka1-10-01-156
237.Vejprnický potok1-10-01-187
238.Radbuza1-10-02-001
239.Černý potok (Čerchovka) 1-10-02-018 1
240.Zubřina1-10-02-044
241.Merklínka1-10-02-085 2
242.Luční potok1-10-02-103
243.Úhlava1-10-03-001
244.Svinský potok1-10-03-004
245.Zelenský potok1-10-03-006
246.Jelenka1-10-03-025 1
247.Drnový potok1-10-03-039 1
248.Berounka1-10-04-002
249.Úslava1-10-05-001 66 km
250.Myslívský potok1-10-05-014 8 km
251.Bradava1-10-05-046 7 km
252.Klabava1-11-01-006 1, 2
253.Holoubkovský potok1-11-01-023 1
254.Třemošná1-11-01-047
255.Bělá1-11-01-052
256.Střela1-11-02-001
257.Manětínský potok1-11-02-036
258.Mladotický potok1-11-02-056
259.Kaznějovský potok1-11-02-070
260.Kralovický potok1-11-02-078
261.Javornice1-11-02-101
262.Zbirožský potok1-11-02-123
263.Rakovnický potok1-11-03-001
264.Klíčava1-11-03-045
265.Habrový potok1-11-03-057
266.Litavka1-11-04-001 1, 2
267.Pilský potok1-11-04-002 1, 2
268.Obecnický potok1-11-04-004 1, 2
269.Příbramský potok1-11-04-008 1
270.Červený potok1-11-04-026 1, 2
271.Stroupínský potok1-11-04-033 2 4 km
272.Suchomastský potok1-11-04-054
273.Loděnice1-11-05-001 1
274.Radotínský potok1-11-05-049 3 km
275.Bo1-12-01-014 1
276.Rokytka1-12-01-026 1
277.Říčanský potok1-12-01-029
278.Litovický potok1-12-02-002
279.Zákolanský potok1-12-02-022 1
280.Dřetovický potok1-12-02-031
281.Knovízský potok1-12-02-041
282.Bakovský potok1-12-02-049 1
283.Zlonický potok1-12-02-056
284.Červený potok1-12-02-072 2
285.Vranský potok1-12-02-082
286. laterální kanál1-12-02-097
287.Pšovka1-12-03-004
288.Liběchovka1-12-03-020
289.Úštěcký potok1-12-03-044
290.Ohře1-13-01-001
291.Libský potok1-13-01-002
292.Slatinný potok1-13-01-015
293.Sázek1-13-01-023
294.Lubinka1-13-01-046
295.Odrava1-13-01-053
296.Mohelský potok1-13-01-059
297.Libocký potok1-13-01-074 24 km
298.Zadní Liboc1-13-01-077
299.Libava1-13-01-082
300. Malá Libava1-13-01-083
301.Habartovský potok1-13-01-086
302.Tisová1-13-01-090
303.Svatava1-13-01-094
304.Rotava1-13-01-106 9 km
305.Bystřina1-13-01-107 4 km
306.Skřiváň1-13-01-109
307.Lomnický potok1-13-01-124
308.Lobezský potok1-13-01-127
309.Dlouhá stoka1-13-01-137
310.Chodovský potok1-13-01-143
311.Černý potok1-13-01-148
312.Vlčí potok1-13-01-149
313.Rolava1-13-01-153
314.Černá voda (Slatinný potok)1-13-01-156
315.Limnice1-13-01-164
316.Teplá1-13-02-001
317.Pramenský potok1-13-02-006
318.Mnichovský potok1-13-02-007
319.Otročínský potok (Debrný potok)1-13-02-010 6 km
320.Dolský potok1-13-02-018
321.Lomnický potok1-13-02-022
322.Žalmanovský potok (Mlýnský potok) 1-13-02-025 2
323.Javorná1-13-02-027
324.Dražovský potok1-13-02-029
325.Vitický potok1-13-02-035
326.Lužický potok1-13-02-036
327.Lachovský potok (Rybniční potok) 1-13-02-038
328.Lučinský potok1-13-02-043 2
329.Dubinský potok (Hadovka) 1-13-02-044
330.Lomnice1-13-02-047 2
331.Petrovský potok1-13-02-055 2
332.Bystřice1-13-02-057
333.Bublava1-13-02-093 2
334.Široký potok1-13-02-097
335.Podmilecký potok1-13-02-099
336.Klášterecký potok1-13-02-100
337.Hradišťský potok1-13-02-105
338.Donínský potok (Brodecký potok) 1-13-02-107 2
339.Prunéřovský potok1-13-02-111
340.Úhošťanský potok (Lužný potok) 1-13-02-118 2
341.Liboc1-13-03-001 2
342.Dubá1-13-03-004 2
343.Dolánecký potok1-13-03-021
344.Hutná1-13-03-029
345.Blšanka1-13-03-043 1, 2
349.Sádecký potok1-13-03-053
347.Podvinecký potok1-13-03-060 8 km
348.Vlkovský potok1-13-03-079
349.Sádecký potok1-13-03-085
350.Chomutovka1-13-03-106
351.Kamenička1-13-03-107
352.Křimovský potok1-13-03-111
353.Hačka1-13-03-115
354.Rosovka1-13-04-042 1
355.Čepel1-13-04-057 1
356.Bílina1-14-01-001
357.Malá voda1-14-01-002
358.Lužec (Nivský potok) 1-14-01-006
359.Kundratický potok1-14-01-008
360.Šramnický potok1-14-01-008
361.Jiřetínský potok1-14-01-016
362.Loupnice1-14-01-017
363.Bílý potok1-14-01-020
364.Divoký potok1-14-01-021
365.Otvický potok (Hutná, Hutní potok) 1-14-01-024
366.Srpina1-14-01-026
367.Počeradský potok1-14-01-035 5 km
368.Lukovský potok1-14-01-050
369.Lomský potok1-14-01-053
370.Bouřlivec1-14-01-056
371.Loučenský potok1-14-01-061
372.Osecký potok1-14-01-063
373.Bystřice (Teplický potok) 1-14-01-073
374.Zalužanský potok1-14-01-087
375.Modlanský potok1-14-01-090
376.Ždírnický potok1-14-01-093 1
377.Telnický potok1-14-01-094 1
378.Podhořský potok (Novoveský potok) 1-14-01-100
379.Klíšský potok1-14-01-103
380.Jírovský potok1-14-02-026
381.Ploučnice1-14-03-001 2
382.Ještědský potok1-14-03-003
383.Panenský potok1-14-03-015
384.Svitavka1-14-03-039
385.Sporka1-14-03-055
386.Robečský potok1-14-03-063 2
387.Bystrá1-14-03-097
388.Kamenice1-14-05-001
389.Pryský potok1-14-05-004
390.Šenovský potok1-14-05-005
391.Chřipská Kamenice1-14-05-014
392.Vilémovský potok (Poustevenský potok) 1-15-01-020
393.Šenovský potok1-15-01-021
394.Liščí potok1-15-01-023
395.Mikulášovický potok1-15-01-025
396.Luční potok1-15-01-027
397.Jiříkovský potok1-15-01-038
398.Rožanský potok1-15-01-046
399.Lesní potok1-15-01-047
400.Rybný potok (Gottleuba)1-15-02-020
401.Přísečnice1-15-03-011
402.Hamerský potok1-15-03-012
403.Černá voda (Černý potok) 1-15-03-019
404.Flájský potok1-15-03-023
405.Svídnice1-15-03-034
406.Telčský potok (Rudolickýpotok) 1-15-03-046
407.Černá1-15-04-004
408.Rokytnice1-15-05-005
409.Bílý Halštrov1-15-05-012
410.Odra2-01-01-001 2
411.Libavský potok2-01-01-006 2
412.Budišovka2-01-01-025
413.Luha2-01-01-051 výustní trať
414.Jičinka2-01-01-069 1
415.Husí potok2-01-01-081
416.Sedlnice2-01-01-109
417.Bílovka2-01-01-115
418.Sezina2-01-01-118
419.Lubina2-01-01-125 23 km
420.Kopřivnička2-01-01-138
421.Ondřejnice2-01-01-147 20 km
422.Porubka2-01-01-157 1
423.Černá Opava2-02-01-001 1
424.Střední Opava2-02-01-004 1
425.Opava2-02-01-011
426.Opavice2-02-01-038 1
427.Čižina2-02-01-067
428.Moravice2-02-02-001 1
429.Podolský potok2-02-02-012 1
430.Lomnický potok2-02-02-026
431.Důlní potok (Kočovský potok) 2-02-02-028
432.Černý potok2-02-02-036
433.Razovský potok2-02-02-054
434.Lomnice (Lobník) 2-02-02-060
435.Hvozdnice2-02-02-078
436.Černý příkop2-02-04-002
437.Bílá (Bílá Ostravice) 2-03-01-001
438.Černá (Černá Ostravice) 2-03-01-006
439.Ostravice2-03-01-007
440.Řečice2-03-01-012
441.Baštice2-03-01-032
442.Morávka2-03-01-034
443.Skalka (Nytrová) 2-03-01-038/-039
444.Slavíč2-03-01-041 6 km
445.Mohelnice2-03-01-047
446.Olešná2-03-01-058
447.Lučina2-03-01-062
448. přiváděč Morávka/Žermanice2-03-01-063
449.Sušanka2-03-01-071
450.Petřvaldská Stružka2-03-02-004 1
451.Orlovská Stružka2-03-02-005 1
452.Doubravská Stružka2-03-02-005
453.Bohumínská Stružka2-03-02-012
454.Olše2-03-03-001 1
455.Lomná2-03-03-008
456.Tyrka2-03-03-032
457.Ropičanka2-03-03-040 9 km
458.Stonávka2-03-03-052
459.Černý potok2-03-03-055 4 km
460.Karvinský potok2-03-03-067
461.Petrůvka2-03-03-068
462.Oldřišovský potok2-04-01-007
463.Osoblaha2-04-02-001
464.Zlatý potok2-04-02-020 1
465.Prudník2-04-02-024
466.Stěnava2-04-03-001
467.Vidnavka2-04-04-035 1
468.Černý potok2-04-04-048
469.Bělá2-04-04-063
470.Stařič2-04-04-082 1
471.Bílá Nisa (Lužická Nisa) 2-04-07-001
472.Lučanská Nisa2-04-07-002
473.Novoveský potok2-04-07-003
474.Mšenský potok2-04-07-005
475.Lužická Nisa2-04-07-007
476.Doubský potok2-04-07-010
477.Slunný potok2-04-07-012
478.Spojovací potok2-04-07-012
479.Harcovský potok2-04-07-014
480.Janovodolský potok2-04-07-015
481.Františkovský potok2-04-07-015
482.Černá Nisa2-04-07-016
483.Jeřice2-04-07-024 1
484.Malá Jeřice (Chrastavský potok) 2-04-07-025
485.Fojtka2-04-07-027
486.Včelí potok2-04-07-028
487.Albrechtický potok2-04-07-029 1
488.Václavický potok2-04-07-036
489.Mandava2-04-08-001
490.Oleška2-04-09-002
491.Smědá2-04-10-001
492.Libverdský potok2-04-10-006
493.Malý Sloupský potok (Bílý Štolpich) 2-04-10-008
494.Sloupský potok (Černý Štolpich) 2-04-10-009
495.Lomnice2-04-10-016
496.Řasnice2-04-10-020
497.Višňovský potok2-04-10-022
498.Bulovský potok2-04-10-024
499.Řezný potok (Kouba) 4-02-01-001
500.Morava4-10-01-001
501.Krupá4-10-01-012
502.Branná4-10-01-028
503.Desná4-10-01-059
504.Hučivá Desná4-10-01-062
505.Merta4-10-01-070
506.Moravská Sázava4-10-02-001
507.Březná4-10-02-035
508.Nemilka4-10-02-047
509.Mírovka4-10-02-054
510.Třebůvka4-10-02-066 1
511.Jevíčka4-10-02-083
512.Úsobrnský potok4-10-02-086 1
513.Malonínský potok4-10-02-092
514.Mlýnský potok4-10-03-008
515.Písečná4-10-03-0161
516.Cholynka4-10-03-020 1
517.Oskava4-10-03-022 1
518.Oslava4-10-03-037 9 km
519.Sitka4-10-03-071
520.Truskovický potok4-10-03-086
521.Bystřice4-10-03-092
522.Mlýnský potok4-10-03-114
523.Morávka4-10-03-118
524.Olešnice4-10-03-123 1, 2
525.Vsetínská Bečva4-11-01-001
526.Stanovnice4-11-01-018
527.Senice4-11-01-042
528.Bystřice4-11-01-082
529.Rožnovská Bečva4-11-01-094
530.Bečva4-11-02-001
531.Juhyně4-11-02-008
532.Velička4-11-02-037 2
533.Jezernice4-11-02-051 k obci Podhoří
534.Blata4-12-01-002 1
535.Šumice4-12-01-005 výústní trať
536. (Jeseňka) Romže4-12-01-0261
537.Hloučela4-12-01-039 2
538.Valová4-12-01-052
539.Český potok (Vyklička) 4-12-01-053
540.Vřesůvka4-12-01-059 výústní trať
541.Velká Haná4-12-02-001 2
542.Malá Haná4-12-02-004 1, 2
543.Haná4-12-02-018
544. (Drahanský potok) Brodečka4-12-02-043
545.Moštěnka4-12-02-072
546.Dolnonětčický potok4-12-02-081
547.Bystřička4-12-02-085
548.Malá Bečva4-12-02-098
549.Rusava4-12-02-122 1
550.Dřevnice4-13-01-001
551.Trnávka4-13-01-008
552.Bratřejovka4-13-01-017
553.Fryštácký potok4-13-01-026
554.Březnice4-13-01-065
555.Olšava4-13-01-086 38 km
556.Kolelač (Vasilsko) 4-13-01-087
557.Kladenka4-13-01-093
558.Luhačovický potok4-13-01-101
559.Ludkovický potok4-13-01-106
560.Nivnička4-13-01-117
561.Dlouhá řeka4-13-02-004 1
562.Okluky4-13-02-009
563.Syrovinka4-13-02-022 1
564.Velička4-13-02-027
565.Radějovka4-13-02-045 1
566.Morávka4-13-02-054
567.Moravská Dyje4-14-01-001
568.Myslůvka4-14-01-010
569.Vápovka4-14-01-025 po soutok s Řečicí
570. (Olšanský potok) Řečice4-14-01-030
571.Pstruhový potok4-14-01-046
572.Pstruhovec4-14-01-065
573.Dyje4-14-02-001
574. Želetavka4-14-02-010
575.Mlýnská strouha4-14-02-079
576.Daníž 4-14-02-080 1
577.Jevišovka4-14-03-001
578.Skalnička4-14-03-038
579.Baštýnský potok4-14-03-051
580.Svratka4-15-01-001
581.Bílý potok4-15-01-010
582.Fryšávka (Vršava) 4-15-01-022
583.Bystřice4-15-01-038
584.Nedvědička4-15-01-060
585.Borůvka4-15-01-076
586.Bílý potok4-15-01-132
587.Kuřimka4-15-01-142 1
588.Svitava4-15-02-001
589.Křetínka4-15-02-020
590.Bělá4-15-02-048
591.Punkva4-15-02-074
592.Křtinský potok4-15-02-098 2 km
593.Bobrava4-15-03-002
594.Litava4-15-03-028
595.Rakovec4-15-03-067 1
596.Říčka4-15-03-092 31 km
597.Jihlava4-16-01-001
598.Třešťský potok4-16-01-020
599.Jedlovský potok4-16-01-026
600. Maršovský potok4-16-01-028 1
601.Jiřínský potok4-16-01-030
602.Jihlávka4-16-01-036
603.Brtnice4-16-01-060
604.Stařečský potok4-16-01-088 1
605.Lub4-16-01-092
606.Oslava4-16-02-001
607.Bohdalovský potok4-16-02-008 1
608.Balinka4-16-02-026
609.Rokytná4-16-03-001 1
610.Rouchovanka4-16-03-034
611.Mlýnský náhon4-16-04-010
612.Šatava4-16-04-026
613.Štinkovka4-17-01-004 1
614.Trkmanka4-17-01-012
615.Spálený potok4-17-01-021
616.Včelínek4-17-01-047
617.Kyjovka (Stupava) 4-17-01-065
618.Vlára4-21-08-021
619.Zelenský potok4-21-08-039
620. (Kloboucký potok) Brumovka4-21-08-041

Vysvětlivky pro označení v třetím sloupci:

1 - v úseku, který ke dni 31. 3. 1975 byl v péči organizace řízené MLVH ČSR a jehož konec bude vyznačen mezníkem.

2 - s přihlédnutím k dohodě mezi FMNO a MLVH ČSR na podkladě zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

4) Pomocné číselné označení vodního toku na místo evidenčního čísla toku slouží zejména k rozlišení toků stejných názvů a k orientaci, neboť určuje s výjimkou toků s plochou povodí pod 5 kilometrů čtverečních, místo toku v hydrologické soustavě. Je určeno číslem hydrologického pořadí první detailní plošky povodí, v níž tok pramení nebo začíná (náhony apod.) podle publikace "Hydrologické poměry Československé socialistické republiky" - díl I. (Hydrometeorologický ústav, Praha 1965), které je přiřazeno celému toku. Tokům s plochou povodí pod 5 kilometrů čtverečních je přiřazeno číslo hydrologického pořadí detailní plošky povodí toku vyššího řádu, v níž se takový tok nalézá.

5) Není-li uvedeno, je vodohospářsky významný celý tok. Počátkem úseku je ústí vodního toku, popř. místo, v němž vodní tok opouští území ČSR. Délka udává přibližně oblast, kde je tok významný; přesné hranice pro účely zprávy se určí při komisionálním řízení a vyznačí mezníkem.

Přesunout nahoru