Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 26/1975 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství

Částka 8/1975
Platnost od 28.03.1975
Účinnost od 01.04.1975
Zrušeno k 20.01.1992 (23/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 26. března 1975

o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství

Vláda České socialistické republiky stanoví podle § 47 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), a § 24 odst. 1 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


ČÁST PRVNÍ

Ukládání pokut organizacím

§ 1

Obecná ustanovení

Okresní národní výbory 1) ukládají pokuty organizacím, které

a) odeberou nebo jinak užijí povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodohospodářského orgánu nebo v rozporu s ním (dále jen "nedovolené užití vod"),

b) vypustí odpadní vody 2) do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do veřejné kanalizace bez potřebného povolení vodohospodářského orgánu, nebo v rozporu s ním, popřípadě v rozporu s kanalizačním řádem (dále jen "nedovolené vypouštění vod"),

c) znečistí povrchové nebo podzemní vody, nebo ohrozí jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním s látkami škodlivými vodám, které nejsou odpadními vodami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do veřejné kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem (dále jen "nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám"),

d) poškodí veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci nebo odebírají vodu z veřejného vodovodu v rozporu s úpravou podle § 30 odst. 3, popřípadě odst. 4 vodního zákona (dále jen "nedovolený odběr vod"),

e) poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem, zákonem o státní správě ve vodním hospodářství, nebo podle nich uložené, jinak než je uvedeno pod písmeny a) až d) (dále jen "jiné povinnosti").

§ 2

Pokuty za nedovolené užití vod

(1) Pokuta za nedovolené užití povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 1,- Kčs za 1 m3 nedovoleně užitých povrchových vod celkovým množstvím těchto vod.

(2) Pokuta za nedovolené užití podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 7,- Kčs za 1 m3 nedovoleně užitých podzemních vod celkovým množstvím těchto vod.

(3) Nejnižší pokuta podle odstavců 1 a 2 se stanoví ve výši 5 000,- Kčs.

§ 3

Pokuty za nedovolené vypouštění vod

(1) Výše pokut ukládaných v případech uvedených v § 1 písm.

b) se stanoví podle závadnosti odpadních vod z jednotlivých druhů výrob nebo zdrojů znečištění (dále jen "výroba") a podle množství surovin nebo hotových výrobků v těchto výrobách ročně, popřípadě v jedné kampani zpracovávaných nebo vyráběných.

(2) Podle závadnosti odpadních vod se jednotlivé druhy výrob člení do čtyř kategorií s uvedením technických jednotek výroby nebo zpracovávaných surovin (dále jen "technické jednotky"), uvedených v příloze tohoto nařízení.

(3) V pochybnostech o zařazení výroby do jednotlivých kategorií a technické jednotce rozhodne orgán ukládající pokutu po projednání s ministerstvem lesního a vodního hospodářství.

(4) Výše pokuty se stanoví násobkem sazby za technickou jednotku celkovým množstvím technických jednotek za poslední kalendářní rok provozu, popřípadě za poslední kampaň; u nově zaváděných výrob podle plánované roční nebo kampaňové výroby. Sazba za technickou jednotku a nejnižší pokuta v jednotlivých kategoriích činí:

v I. kategorii 5,- Kčs 15 000,- Kčs
ve II. kategorii 3,- Kčs 10 000,- Kčs
ve III. kategorii 2,- Kčs 5 000,- Kčs
ve IV. kategorii 0,20 Kčs 10 000,- Kčs.

(5) Je-li týž druh výroby u jedné organizace rozdělen do několika výrobních objektů, je rozhodující pro výpočet pokuty počet technických jednotek dosažených jen v těch výrobních objektech, u nichž k nedovolenému vypouštění vody došlo.

(6) Výroba meziproduktů se považuje za samostatnou výrobu, je-li uvedena v příloze tohoto nařízení. Jinak ji lze zařadit podle odstavce 3 do příslušné kategorie jen v případě, že jde o výrobu v samostatném výrobním objektu.

(7) Vodohospodářský orgán může snížit vypočtenou pokutu,

a) udržuje-li organizace řádně v provozu alespoň některé části čistírny odpadních vod nebo

b) prokáže-li organizace, že jde o zcela výjimečný případ a ani při vynaložení veškerého úsilí nemohla zabránit znečištění.

(8) Vypočtená pokuta se v případě podle odstavce 7 písm. a) sníží o tolik procent, o kolik se snížila hodnota rozhodujícího ukazatele znečištění; orgán ukládající pokutu určí, který ukazatel znečištění je rozhodující. Pokuta snížená podle odstavce 7 nesmí být nižší než nejnižší pokuta podle odstavce 4.

§ 4

Pokuty za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám

(1) Pokuta za nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám se stanoví ve výši od 3 000,- Kčs do 500 000,- Kčs podle závažnosti znečištění nebo ohrožení čistoty, popřípadě zdravotní nezávadnosti vod. Při ukládání pokuty se přihlíží též k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, a k tomu, jak se organizace přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.

(2) Při posouzení závažnosti znečištění nebo ohrožení se přihlédne zejména ke škodlivosti a množství závadné látky, ke škodlivým následkům, k možnostem jejich odstranění, k vlivu na povrchové vody nebo na zásoby podzemních vod a k možnostem jejich dalšího využití.

§ 5

Pokuty za poškození veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace a za nedovolený odběr vod

(1) Pokuta se stanoví za poškození

a) vodovodního potrubí o průměru 500 mm a větším, nebo kanalizačního potrubí o průměru 800 mm a větším ve výši

30 000,- Kčs,

b) vodovodního potrubí o průměru menším než 500 mm nebo kanalizačního potrubí o průměru menším než 800 mm ve výši 10 000,- Kčs,

c) veřejné části vodovodní přípojky ve výši 500,- Kčs,

d) veřejné části kanalizační přípojky ve výši 1 000,- Kčs.

(2) Za nedovolený odběr vod se stanoví pokuta ve výši pětinásobku příslušné sazby vodného, počítaného za množství neoprávněně odebrané vody, nejméně však ve výši 1 000,- Kčs.

§ 6

Pokuty za porušení jiných povinností

(1) Pokuta za porušení jiných povinností podle § 1 písm. e) se stanoví ve výši od 500,- Kčs do 100 000,- Kčs podle závažnosti porušení povinností.

(2) Při ukládání pokuty se přihlíží zejména k tomu, jaké následky porušení povinnosti způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem za nichž k němu došlo, a jak se organizace přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.

(3) Pokuta podle odstavce 1 se neuloží, došlo-li zároveň k porušení povinností, za něž se ukládá pokuta podle § 1 písm. a) až d).

§ 7

Pokuty za opakované porušení povinností

Poruší-li organizace v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoli povinnost, za niž se ukládá pokuta podle tohoto nařízení, uloží se další pokuta ve výši dvojnásobku sazeb. Je-li pro určení výše ukládané pokuty stanovena nejnižší a nejvyšší hranice, zvyšuje se tato hranice na dvojnásobek; částky nejnižších pokut podle § 2, § 3 odstavec 4 a podle § 5 odstavec 2 se zvyšují na dvojnásobek.

§ 8

Nejvyšší hranice pokuty

Pokuta i v případě zvýšení podle § 7 může činit nejvýše 1 000 000,- Kčs.

ČÁST DRUHÁ

Ukládání pokut pracovníkům organizací

§ 9

Okresní národní výbory ukládají pokuty i pracovníkům organizací, kteří porušení povinností organizací uvedených v § 1 zavinili, nejde-li o trestný čin nebo přečin. Pokuta činí nejvýše trojnásobek průměrného měsíčního výdělku pracovníka. 3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k míře zavinění a k rozsahu způsobené škody.


ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

Splatnost pokuty

Pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

§ 11

Řízení o uložení pokuty nelze zahájit po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se vodohospodářský orgán o skutečnostech podle § 1 dověděl, nejdéle však po uplynutí tří let ode dne, kdy k nim došlo.

§ 12

Při ukládání zvýšené pokuty podle § 7, se pokuty uložené podle vládní vyhlášky č. 120/1966 Sb., o ukládání pokut za porušení povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním, posuzují jako pokuty uložené podle tohoto nařízení.

§ 13

Zrušuje se vládní vyhláška č. 120/1966 Sb., o ukládání pokut za porušení povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním. Řízení o uložení pokuty zahájené podle této vyhlášky před účinností tohoto nařízení dokončí orgán, který toto nařízení zahájil jako příslušný, podle předchozích předpisů.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

2) § 22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

3) § 275 zákoníku práce.


Příloha k nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb.

Rozdělení výrob podle jednotlivých kategorii

I. Kategorie:Technické jednotky:
1. výroba sulfitové celulózy (nebělené) 1 t výrobku
2. výroba viskózových vláken 1 t výrobku
3. výroba klihu a želatiny 1 t suroviny
4. tepelné zpracování hnědého uhlí 10 t prosazeného uhlí
5. prádla vlny 500 kg prané vlny
6. výroba kyanovodíku a kyanidů 100 kg výrobku
7. máčírny lnu a konopí 1 t suchého stonku
8. koželužny 1 t suroviny
9. galvanizovny a provozovny s tepelnou úpravou kovů 1 kg spotřebovaných chemikálií obsahujících kyanidy nebo těžké kovy nebo 10 kg ostatních druhů spotřebovaných chemikálií
10. dělení butadienu mědnými solemi 1 kg spotřebovaných mědných solí
11. suchá destilace dřeva 2 t zpracovaného dřeva
12. chemická úprava uranové rudy 5 t rudniny
13. výroba pesticidních látek na bázi organických látek s obsahem fosforu, chlorovaných uhlovodíků a na bázi pentachlorfenolu 100 kg vyrobeného prostředku
14. výroba biologicky neodbouratelných saponátů a saponátových detergentů 1 t aktivní látky ve výrobku
15. výroba mazacích olejů 10 t suroviny
16. výroba syntetického fenolu 1 t výrobku
17. výroba syntetického lihu 1 t výrobku
18. výroba farmaceutických a čistých chemikálií organickou syntézou 100 kg výrobku
19. výroba čistých chemikálií s obsahem těžkých kovů a radioaktivních látek 100 kg výrobku
20. zpracování technických tuků 1 t zpracovaného tuku
II. Kategorie:Technické jednotky:
1. tepelné zpracování černého uhlí 10 t prosazeného uhlí
2. výroba chemické dřevoviny 1 t výrobku
3. výroba sulfátové celulózy 1 t výrobku
4. zpracování dehtu 1 t zpracovaného dehtu
5. výroba škrobu 1 t zpracovaných brambor
6. výroba kyseliny citrónové 1 t zpracované melasy
7. výroba droždí 500 kg zpracované suroviny
8. výroba krmiv kvasnou cestou 1 t suroviny
9. výroba plastické kůže 100 m2 vyrobené kůže
10. sýrárny 10 hl zpracovaného mléka
11. jatky 500 kg masa v živé váze
12. zpracování drůbeže 100 kg zpracované drůbeže
13. výroba umělých klíhkových střev 500 ks zpracované suroviny
14. výroba mýdla 1 t výrobku
15. výroba jedlých tuků 3 t výrobku
16. výroba biologicky odbouratelných saponátů a saponátových detergentů 1 t aktivní látky ve výrobku
17. chemická úprava rud 10 t suroviny
18. výroba pesticidních látek [pokud nejsou uvedeny v 1. kategorii) 100 kg vyrobeného prostředku
19. výroba organické chemie s výjimkou výrob uvedených v ostatních kategoriích 1 t výrobku
20. výroba dřevovláknitých desek 1 t výrobku
21. mokré odkorňování dřeva, paření dřeva 1 t suroviny
22. výroba chlorprenového kaučuku 1 t výrobku
23. výroba antibiotik 1 t suroviny na živnou půdu
24. mokrá prádelna provozu lýkových vláken 1 m3 použité vody
25. vaječná výroba v drůbežářských závodech 100 kg nezahuštěného vaječného obsahu
26. výroba cukru 3 t zpracované řepy
27. infekční odd. zdravot, zařízení 20 m3 potřeby vody
28. masná výroba 500 kg masných výrobku
29. sušárny brambor 1 t suroviny
3i). sídliště 1 připojený ekv. obyvatel
31. čokoládovna — výroba poločokoládového želé a žvýkací gumy 1 t výrobku
32. strojírenská výroba — použití řezných a chladicích emulzí 10 kg ropných látek
33. výkrmny vepřů 1 chovaný kus
34. lihovary 1 t suroviny
III. Kategorie:Technické jednotky:
1. výroba lepenky lze starého papíru] 1 t výrobku
2. pivovary 10 hl vystaveného piva
3. sladovny 1 t výrobku
4. konzervárny zeleniny a masa 500 kg výrobku
5. výroba polévkového koření 1 t suroviny
6. výkrmny kachen 10 chovaných kachen
7. mořírny barevných kovů 1 m3 použité vody
8. mořírny železa 5 m3 použité vody
9. výroba anorganické chemie s výjimkou výrob uvedených v ostatních kategoriích 1 t výrobku
10. výroba butadienového kaučuku 1 t výrobku-
11. výroba gumárenského regenerátu 1 t výrobku
12. praní prádla 100 kg prádla
13. rafinerie benzolu 1 t suroviny
14. výroba průmyslových hnojiv 10 t výrobku tel quel
15. výroba papíru 1 t výrobku
16. výroba dřevité lepenky a bílé drevoviny 1 t výrobku
17. válcovny kovů, tažírny drátů 10 t výrobku
18. konzumní mlékárny 20 hl mléka
19. sušárny mléka 20 hl mléka
20. bělení celulózy 10 t bělené suroviny
21. zušlechťování textilu a karbonizace vlny 100 kg výrobku
22. mytí dopravních, stavebních a zemědělských strojů a jejich součástí 1 m3 použité vody
23. gumárenská výroba 1 t směsi
21 výroba čistých chemikálií s výjimkou výrob uvedených v I. kategorii 100 kg výrobku
25. výroba polymerů s výjimkou kaučuků 1 t výrobku
26. finální výroba a adjustace léků 100 kg výrobku
27. neinfekční oddělení zdravotnických zařízení 20 m3 potřeby vody
28. ošetření a tavení sýrů 500 kg výrobku
29. rumplovny skla 100 kg rumplovaného skla
30. lodní doprava 20 kg spotřebovaných pohonných hmot
31. výroba nealkoholických nápojů 50 hl výrobku
32. mlýnský provoz 3 t vypraného obilí
33. alkalické odmašťování kovů 100 1 potřeby vody
34. opravny strojů kromě alkalického odmašťování kovů 200 1 použité vody
35. flotační úprava rud 5 t vsázky rudy
30. výroba hliníkových slitin 1 t výrobku
37. výroba olova a olověných slitin 5.t výrobku
38. kotelny na kapalná paliva (jen při vypouštění odpadních vod, jejichž vznik je technologicky odůvodněn) 1 t spotřebovaného kapalného paliva
39. sklady ropných látek (jen při vypouštění odpadních vod, jejichž vznik je technologicky odůvodněn) 10 t skladované ropné látky
40. výroba panelů 1 m3 použité vody
41. dezinfekční stanice (ČSD) 1 m3 použité vody
42. brusírna skla 1 m3 použité vody
43. broušení tmelu 1 m3 použité vody
44. strojírenská výroba (pokud není v jiných kategoriích) 1 m3 použité vody
IV. kategorie:Technické jednotky:
1. briketárny 5 t výrobku
2. hydraulické doprava popílku a škváry 5 t prosazeného uhlí
3. granulace strusky 5 t suroviny
4. zpracování ropy na paliva 5 t zpracované ropy
5. těžba ropy 5 t vytěžené ropy
6. prádla uhlí 2 t suroviny
7. výroba železa 2 t výrobku
8. plavírny kaolínu a hlín 1 t suroviny
9. těžba uranu 1 t rudniny
10. chemické úpravny vody 10 m3 upravené vody
11. magnetická a mechanická úprava rudy 1 t zpracované rudniny
Přesunout nahoru