Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 25/1975 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

Částka 8/1975
Platnost od 28.03.1975
Účinnost od 01.04.1975
Zrušeno k 16.04.1992 (171/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 26. března 1975,

jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

Vláda České socialistické republiky stanoví podle § 23 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


§ 1

(1) Ukazatele přípustného stupně znečištění povrchových vod (dále jen "ukazatele"), uvedené v příloze tohoto nařízení, jsou závazné pro vodohospodářské orgány při povolování vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod povrchových; vodohospodářské orgány přitom v závažných případech, zejména v zájmu ochrany životního prostředí, popřípadě jiných důležitých zájmů společnosti, použijí při povolování vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod povrchových pro jednotlivé vodní toky, popřípadě jejich úseky, které nejsou prohlášeny za toky vodárenské, hodnoty přísnější, a to až do výše hodnot stanovených pro toky vodárenské.

(2) Povolí-li vodohospodářský orgán s ohledem na důležitý zájem společnosti výjimečně vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod podzemních, musí být vypouštěné vody tak vyčištěny, popřípadě upraveny, aby nezhoršily ani neohrozily jakost vod podzemních.

§ 2

(1) Ukazatele se vztahují k množství látek v recipientu po smíšení s odpadními nebo zvláštními vodami. Vliv vypouštěných odpadních nebo zvláštních vod na vody v recipientu se zjišťuje přepočtem z hodnot těchto vod na poměry v recipientu tak, že se uvažuje skutečný objem vody v recipientu, který se u vodních toků nahrazuje 355denním průtokem. V uměle vzdutých úsecích vodních toků (vodní nádrže apod.) se tento průtok určuje v profilu, kde dochází k výtoku vody ze vzdutého úseku.

(2) Zjišťování jakosti vod v recipientu se provádí rozborem těchto vod podle technických norem o provádění rozborů pro stanovení stupně znečištění povrchových vod. 1) Pro určení jakosti vody v toku jsou především rozhodující výsledky měření provedených při 355denním průtoku.

(3) Ukazatele stanovené pro vodárenské toky musí být v těchto tocích dodrženy v kterémkoli místě. Ukazatele stanovené pro ostatní povrchové vody musí být dodrženy v místech, která určí vodohospodářský orgán v souvislosti s povolováním vypouštění odpadních nebo zvláštních vod; vychází přitom ze současného a plánovaného nakládání s vodami. U sedimentačních nádrží a jiných obdobných zařízení určených k dočišťování, akumulaci nebo jinému nakládání s odpadními nebo zvláštními vodami musí být dodrženy jen v místech výtoku vod z těchto zařízení.

(4) Je-li jakost povrchové vody již horší než odpovídá některému ukazateli, je její další znečišťování odpadními, popřípadě zvláštními vodami v tomto ukazateli nepřípustné.

§ 3

(1) Zrušují se směrnice Ústřední správy vodního hospodářství č. 74/1957 Ú. l., o jakosti povrchových vod v recipientech.

(2) Výjimky povolené podle čl. 6 směrnic č. 74/1957 Ú. l., o jakosti povrchových vod v recipientech a podle § 9 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb., zůstávají v platnosti po dobu, na niž byly stanoveny.

1) Do doby vydání technických norem se používají "Jednotné metody chemického rozboru vod", "Jednotné metody biologického rozboru vod I. a II." a "Metody mikrobiologického rozboru vod".


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975.


Korčák v. r.


Příloha

UKAZATELE přípustného stupně znečištění povrchových vod

I. Základní ukazatele, které při povolování vypouštění odpadních, popř. zvláštních vod do vod povrchových nesmějí být porušeny, popř. překročeny:

1. biologický stav vod vyjádřený indexem znečištění (saprobity) menším než 2,2 u vodárenských toků a biologický stav vod vyjádřený indexem znečištění (saprobity) menším než 3,2 u ostatních povrchových vod;

2. normální život ryb pstruhovitých ve vodárenských tocích a kaprovitých v ostatních povrchových vodách;

3. stav bez pachu u vod vodárenských toků a nádrží a slabě cizorodý u ostatních vod;

4. stav, při němž barevné změny nejsou patrné u vod vodárenských toků ve vrstvě do 20 cm, u ostatních povrchových vod do 10 cm;

5. teplota do 20“ C u vod pstruhových a vodárenských toků a do 26“ C u ostatních povrchových vod;

6. neporušená samočistící schopnost povrchových vod;

7. stav povrchových vod, při němž nedochází k nadměrnému vývoji nežádoucích organismů (např. vodní květ), ani ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí vodní hladiny pěnou, tuky a oleji nebo jinými látkami;

8. stav povrchových vod, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví před ionizujícím zářením;2)

9. stav povrchových vod, při němž nedochází k toxickému působení radioaktivních a jiných látek na vodní organismy.

II. Ukazatele přípustného množství látek obsažených v povrchových vodách:

hodnoty platné ve vodárenských tocích hodnoty platné v ostatních povrchových vodáchPoznámka
1.rozpuštěný kyslík (nasycení v %)min. 70 min. 50 vylučují se rozbory nočních a ranních vzorků
2.BSK5 mg O2/l max. 4 max. 8
3.oxidovatelnost manganistanem mg O2/lmax. 8max. 20s vyloučením vlivu přirozených huminových látek
4.volný sirovodík (H2S) mg/l max. 0 max. 0,1
5.rozpuštěné látky mg/l max. 500max. 1 000
6.chloridové ionty (Cl) mg/l max. 200 max. 400
7.síranové ionty (SO4) mg/l max. 200 max. 300
8.vápníkové ionty (Ca) mg/l max. 250 max. 300
9.hořčíkové ionty (Mg) mg/l max. 125 max. 200
10.celková tvrdost (ºN)max. 20 max. 46
11.fluoridy (F) mg/l max. 1,5 max. 2,4
12.amoniak a amonné ionty (NH4 + ) mg/lmax. 0,5max. 3,-ve vodárenských tocích nesmí být volný amoniak vůbec
13.dusičnanové ionty (NO3) mg/l max. 15 max. 50
14.celkové železo (Fe) mg/l max. 0,5 max. 1,5
15.mangan (Mn) mg/l max. 0,2 max. 0,5
16. fenoly jednomocné (těkající s vodní parou) mg/lmax. 0,05max. 0,2
17.anionaktivní tenzidy mg/l max. 0,1 max. 3,-
18.ostatní tenzidy s výjimkou kationaktivních mg/l max. 0,5 max. 3,-
19.kyanidové ionty (CN) mg/l max. 0,01 max. 0,2 celkových
max. 0,05toxických
20.zinek (Zn) mg/l max. 0,05 max. 0,1 kromě přirozeně tvrdých vod
21.nikl (Ni) mg/l max. 0,05 max. 0,1
22.olovo (Pb) mg/l max. 0,05 max. 0,5
23.chrom (CrIII) mg/l max. 0,1 max. 0,5
24.arsen (As) mg/l max. 0,05 max. 0,5
25.měď (Cu) mg/l max. 0,05 max. 0,1
26.selen (Se) mg/l max. 0,05 max. 0,1
27.rtuť (Hg) mg/l max. 0,0001 max. 0,005
28.kadmium (Cd) mg/l max. 0,01 max. 0,3
29.chrom (CrVI) mg/l max. 0,05 max. 0,1
30.stříbro (Ag) mg/l max. 0,01 max. 0,05
31.vanadium (V) mg/l max. 0,005 max. 0,05
32.uran (U) mg/l max. 0,05 max. 0,1
33.ropa a ropné látky3) mg/l max. 0,01 max. 0,2 stanovené jako nepolární extrahované látky
34.coli-index v 1 litru vody max. 80 000 max. 600 000 v místech pásma hygienické ochrany I. stupně nejvýše 10 000
35.pH6,0 - 8,55,0 - 9,0s výjimkou přirozeně kyselých a zásaditých vod

V položkách 20 až 32 se mezní přípustná koncentrace toxických kovů vztahuje na součet rozpuštěné a nerozpuštěné formy jednotlivé látky.

2) Vyhláška č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

3) Vyhláška č. 35/1972 Sb., o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami.

Přesunout nahoru