Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie

Částka 1/1975
Platnost od 20.01.1975
Účinnost od 30.07.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1974

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie


Dne 23. dubna 1974 byla v Brně podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie, která podle svého článku 17 vstoupila v platnost dnem 30. července 1974.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Federativní republiky Nigerie

Vláda Československé socialistické republiky a federální vojenská vláda Federativní republiky Nigerie (dále smluvní strany),

přejíce si rozšířit hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všem, co se týká obchodu mezi oběma zeměmi.

(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se však nevztahuje na výhody, které

a) jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku;

b) vyplývají z celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž je nebo se stane kterákoli smluvní strana členem.

Článek 2

(1) Během období platnosti této dohody budou smluvní strany usilovat o dosažení vyrovnané obchodní výměny zahrnující dovozy, vývozy a neobchodní platy.

(2) Příslušné úřady obou smluvních stran udělí v případě nutnosti dovozní nebo vývozní licence na základě doložky nejvyšších výhod.

(3) Vývozy zboží z Federativní republiky Nigerie do Československé socialistické republiky a z Československé socialistické republiky do Federativní republiky Nigerie budou prováděny podle listin "A" a "B", které jsou přiloženy k této dohodě.

(4) Ustanovení této dohody budou uplatňována i na zboží, které není uvedeno v listinách "A" a "B", ale které budou předmětem obchodních operací mezi nigerijskými právnickými a fyzickými osobami a československými organizacemi zahraničního obchodu.

Článek 3

Obchodní operace v rámci této dohody budou uzavírány mezi nigerijskými právnickými a fyzickými osobami na jedné straně a československými nezávislými právnickými osobami oprávněnými podle československých zákonů provádět zahraniční obchod, na straně druhé.

Článek 4

Žádné ustanovení této dohody nebude vykládáno tak, aby se vyloučily zákazy nebo omezení vývozů, dovozů nebo průvozů zboží oprávněné na základě veřejné morálky, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany života nebo zdraví lidí, živočichů nebo rostlin, ochrany národních památek, zlata a stříbra, za předpokladu, že tato opatření nebudou uplatňována způsobem, který by znamenal svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci.

Článek 5

Smluvní strany si v souladu se zákony a předpisy platnými v každé zemi vzájemně poskytnou svobodu průvozů zboží jedné smluvní strany přepravovaného přes území druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany podniknou veškerá opatření k rozšíření vzájemné výměny zboží uskutečňované podle této dohody.

Článek 7

Zboží dodané v rámci této dohody nebude reexportováno v obchodním měřítku do třetí země bez předchozího souhlasu příslušných úřadů druhé smluvní strany.

Článek 8

Každá smluvní strana podpoří přepravu zboží vyměňovaného podle této dohody národními dopravními organizacemi za předpokladu, že ceny a podmínky těchto organizací budou schopné soutěže.

Článek 9

(1) Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všem co se týká obchodní plavby.

(2) Smluvní strany podniknou veškerá možná opatření, aby umožnily lodím kterékoli strany, jakož i lodím najatým právnickými a fyzickými osobami kterékoli smluvní strany dopravovat pokud možno největší množství zboží, které bude vyměňováno podle této dohody.

Článek 10

S cílem usnadnit rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi, obě smluvní strany umožní v souladu s platnými zákony a předpisy a s podmínkami dohodnutými příslušnými úřady obou smluvních stran organizování veletrhů a výstav na svých územích a poskytnou si vzájemně pomoc při jejich organizování a provádění.

Článek 11

Smluvní strany, v souladu s platnými zákony a předpisy, povolí a osvobodí od cel, daní a jiných poplatků dovoz a vývoz následujících výrobků s podmínkou, že v případě jejich prodeje budou zaplacena příslušná cla, daně a jiné poplatky:

a) vzorky zboží a propagační materiály nutné pouze pro získání objednávek a propagaci;

b) vystavované předměty, výrobky a nástroje, které budou použity při instalaci veletrhů a výstav;

c) výrobky určené pro výzkum a zkoušky;

d) kontejnery dovezené pro použití při dopravě zboží a kontejnery použité při dovozu zboží, které mají být vráceny.

Článek 12

Výměna zboží v rámci této dohody mezi osobami uvedenými v článku 3 bude uskutečňována na základě převládajících světových cen.

Článek 13

Smluvní strany se dohodly, že všechny platby vyplývající z provádění této dohody, budou uskutečňovány ve volně směnitelné měně dohodnuté stranami uvedenými v článku 3 této dohody prostřednictvím obvyklého bankovního spojení a v souladu se zákony a předpisy platnými v příslušné zemi.

Článek 14

(1) Smluvní strany se sejdou nebo poradí na žádost kterékoli z nich o opatřeních pro rozšíření vzájemné hospodářské spolupráce, obchodních styků a o řešení otázek týkajících se provádění této dohody a v případě nutnosti vypracují odpovídající doporučení.

(2) Schůzka uskutečněná na žádost jedné smluvní strany v souladu s tímto článkem se bude konat ve vzájemně dohodnutém místě, v době pokud možno co nejkratší, ale ne později než 60 dní od data, kdy žádost byla předložena.

Článek 15

Ustanovení této dohody budou používána i po uplynutí její platnosti i nadále pro kontrakty, které by zůstaly nesplněny ku dni ukončení její platnosti.

Článek 16

Žádné ustanovení této dohody nebude vykládáno tak, že by jím byly rušeny jakékoli stávající mezinárodní závazky kterékoli smluvní strany.

Článek 17

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena v souladu s ústavními předpisy smluvních stran a bude platit po dobu tří let ode dne výměny nót.

(2) Platnost této dohody bude automaticky prodloužena na další období dvou let, pokud jedna ze smluvních stran nevypoví dohodu písemně tři měsíce před uplynutím její platnosti.

Dáno a podepsáno v Brně dne 23. dubna 1974 ve dvou vyhotoveních v angličtině, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. A. Barčák

Za federální vojenskou vládu Federativní republiky Nigerie:

W. O. Briggs v. r.

Listina "A"

Zboží pro vývoz z Federativní republiky Nigérie do Československé socialistické republiky

1. Kolumbit

2. Tantalit - koncentrát

3. Cín

4. Olovo a zinek

5. Káva a kávové výtažky

6. Kakaové boby a kakaové máslo

7. Palmový olej, palmové jádro a palmové koláče

8. Olejniny

9. Sezam

10. Kopra

11. Ostatní olejnatá semena

12. Ostatní rostlinné oleje

13. Ostatní olejové koláče

14. Melounová semena

15. Kaučuk

16. Kůže a kožky - surové a činěné

17. Podzemnice olejná, podzemnicový olej a koláče

18. Bavlněné vlákno

19. Bavlněné hotové výrobky

20. Exotická kulatina

21. Koření

22. Citrusové plody

23. Banány

24. Ananas

25. Ostatní tropické ovoce - čerstvé a konzervované

26. Sušené ovoce

27. Rukodělky

28. Ropa, ropné výrobky a zemní plyn

29. Klovatina

30. Pneumatiky a vzdušnice

31. Koberce a předložky

32. Matrace a polštáře

33. Výrobky z pěnové gumy

34. Mramor a terasové dlaždice

35. Dřevěný nábytek

36. Kufry a cestovní potřeby

37. Filmy, tiskoviny, gramodesky

38. Ostatní hotové výrobky a polotovary

Listina "B"

Zboží pro vývoz z Československé socialistické republiky do Federativní republiky Nigérie

1. Stroje a zařízení pro hydroelektrárny, cementárny, keramičky, pneumatikárny, koželužny, obuvárny, výrobu příborů atd.

2. Obráběcí stroje

3. Textilní stroje

4. Tiskárenské stroje

5. Šicí stroje

6. Dřevoobráběcí stroje

7. Stavební stroje

8. Zemědělské stroje

9. Čerpadla a zavodňovací zařízení

10. Naftové motory a generátory

11. Kompresory

12. Motorová vozidla a autobusy

13. Motocykly

14. Jízdní kola

15. Traktory

16. Měřicí přístroje

17. Elektroměry a vodoměry

18. Zdravotnické zařízení a lékařské přístroje

19. Psací stroje a počítací stroje

20. Statistické stroje

21. Zařízení pro laboratoře

22. Zeměměřičské přístroje

23. Optické přístroje a zařízení

24. Výrobky ze železa a oceli

25. Chemické výrobky

26. Barvy a laky

27. Farmaceutické výrobky

28. Porcelánové a kameninové výrobky

29. Stavební a zdravotní keramika

30. Domácí spotřebiče a zařízení

31. Výrobky ze skla

32. Textilní výrobky

33. Hudební nástroje

34. Hračky

35. Zápalky

36. Kancelářské potřeby (pera, tužky atd.)

37. Výrobky z kůže

38. Filmy, knihy, gramodesky

39. Cukr

40. Obuv

41. Bižuterie (povolené druhy)

42. Papír a papírové výrobky

43. Nábytek

44. Pivo

45. Chmel

46. Ostatní výrobky

Přesunout nahoru