Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 180/1975 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů

Částka 41/1975
Platnost od 31.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 23. prosince 1975,

kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pro sazbu poplatku je rozhodný počet obyvatel obce zjištěný posledním sčítáním lidu. Místní národní výbor může stanovit, jestliže počet obyvatel obce v období mezi dvěma sčítáními lidu podstatně převýší hranici rozhodnou pro sazbu poplatku nebo pod ni klesne, že poplatek podle odst. 3 se bude vybírat takovou sazbou, která odpovídá příslušnému počtu obyvatel obce k 1. lednu běžného roku. Při sloučení obce s jinou obcí nebo s několika obcemi může příslušný národní výbor použít v jednotlivých částech sloučené obce sazbu poplatku, která tam platila před sloučením."

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Národní výbory v obcích s počtem obyvatel do 6 000 nemusí počínaje dnem 1. ledna 1976 vyžadovat podávání přiznání k místnímu poplatku ze psů podle odstavce 1 a hlášení podle odstavce 2 za podmínky, že evidence psů bude zajištěna poprvé přiznáním při vzniku poplatkové povinnosti a v dalších letech soupisem provedeným současně se soupisem hospodářského zvířectva k 1. lednu běžného roku. Ohlášení psa do soupisu v druhém roce a dalších letech nahrazuje v těchto obcích přiznání podle odstavce 1 a hlášení podle odstavce 2."

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.

Přesunout nahoru