Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád

Částka 41/1975
Platnost od 31.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1983 (108/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 11. prosince 1975,

kterou se vydává Telefonní řád

Federální ministerstvo spojů v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 3 odst. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, stanoví:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Podmínky pro zřizování a používání telefonních zařízení a poskytování jiných telefonních služeb správy se stanoví v Telefonním řádu, který tvoří přílohu této vyhlášky. 1)

(2) Sazby za zřizování a používání telefonních zařízení a jiných telefonních služeb správy, pro něž stanoví podmínky Telefonní řád, jsou stanoveny v Telefonním sazebníku. 2)

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Ustanovení Telefonního řádu, týkající se podmínek pro telefonní styk, platí jen pro území Československé socialistické republiky. 3)

(2) Telefonní řád obsahuje

a) všeobecná ustanovení,

b) podmínky telefonního účastnictví,

c) ustanovení o telefonním provozu.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Telefonní řád z r. 1965, schválený Ústřední správou spojů č. j. 10 332 - T - 1964, jehož vydání bylo oznámeno v částce 15 Sbírky zákonů z r. 1965, ve znění výnosu Ústřední správy spojů č. j. 3419/1966 - T/5, jehož vydání bylo oznámeno v částce 7/1966 Sb., výnosu Ústřední správy spojů č. j. 15 547/1966 - T/5, jehož vydání bylo oznámeno v částce 46/1966 Sb. a opatření Federálního výboru pro pošty a telekomunikace č. 6/1970 Věstníku pošt a telekomunikací, jehož vydání bylo oznámeno v částce 7/1970 Sb.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr: Ing. Chalupa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Telefonní řád a Telefonní sazebník se vydávají jako zvláštní publikace, které lze obdržet v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1, Hybernská 5. Lze do nich nahlédnout u federálního ministerstva spojů a u organizací, závodů a provozoven spojů (veřejných hovoren - viz též pozn. 3).

2) Telefonní sazebník, jeho změny a doplňky, se vyhlašuje ve Věstníku Federálního ministerstva spojů, jeho vydání se oznámí ve Sbírce zákonů - viz též pozn. 3).

3) Podmínky pro mezinárodní telefonní styk stanoví Mezinárodní telefonní řád, vydaný Mezinárodní telekomunikační unií. Sazby platné v mezinárodním telefonním styku jsou uvedeny v "Přehledu sazeb v mezinárodním telefonním styku ČSSR". Do Mezinárodního telefonního řádu (eventuálně do jeho překladu) lze nahlédnout u meziměstských telefonních ústředen v Praze, Bratislavě, ve všech krajských městech a v těch dalších městech, kde jsou sídla tranzitních telefonních ústředen vyznačená na mapce v každém telefonním seznamu. Do Přehledu sazeb v mezinárodním telefonním styku lze nahlédnout u veřejných hovoren. Jeho změny a doplňky se vyhlašují ve Věstníku federálního ministerstva spojů.

Přesunout nahoru