Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 163/1975 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy

Částka 39/1975
Platnost od 29.12.1975
Účinnost od 29.12.1975
Zrušeno k 01.09.1980 (39/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1975

o přijímání ke studiu na vysoké školy

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 19 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


ČÁST I

Přijímání do řádného studia

ODDÍL PRVNÍ

Denní studium

§ 1

Všeobecné podmínky

K řádnému studiu na vysokých školách mohou být v souladu s potřebami společnosti přijímáni uchazeči, kteří mají úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a prošli úspěšně přijímacím řízením na vysoké škole; na vysoké škole uměleckého směru může děkan výjimečně upustit od požadavku úplného středního vzdělání, jde-li o uchazeče, který projevil mimořádné umělecké nadání.

§ 2

Podání a zaslání přihlášek vysokým školám

(1) Přihlášky ke studiu na vysoké školy podávají žáci škol poskytujících úplné střední vzdělání na předepsaných tiskopisech ředitelům škol od zahájení školního roku do konce listopadu posledního studijního ročníku; přihlášky na vysoké školy uměleckého směru do 31. října. Ředitelé škol připojí k přihlášce komplexní hodnocení uchazeče, které vypracuje třídní učitel a podepisuje ředitel školy, třídní učitel a výchovný poradce. Komplexní hodnocení stručně a výstižně vyjadřuje předpoklady ke studiu na vysoké škole, vývoj žákovy osobnosti po dobu studia na střední škole, zejména jeho schopnosti, vědomosti, dovednosti a rodinné prostředí. S komplexním hodnocením seznámí ředitel školy žáka (v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce), který k němu může připojit své vyjádření. Přihlášky s přílohami zasílají ředitelé škol děkanátům nejpozději do 31. března, na vysoké školy uměleckého směru nejpozději do 31. prosince předcházejícího roku. Přihlášky na vysoké školy vychovávající učitele a na fakultu žurnalistiky University Karlovy zasílají ředitelé škol krajským národním výborům, a to nejpozději do 31. ledna. Krajské národní výbory zašlou tyto přihlášky děkanátům nejpozději do 31. března.

(2) Uchazeči, kteří nejsou žáky škol poskytujících úplné střední vzdělání, podávají přihlášky v termínech uvedených v předcházejícím odstavci prostřednictvím organizace, u které jsou v pracovním nebo obdobném poměru a která připojí k přihlášce komplexní hodnocení uchazeče podle ustanovení odstavce 1. Nejsou-li v pracovním nebo obdobném poměru, podávají přihlášky prostřednictvím místního (městského) národního výboru příslušného podle místa bydliště uchazeče.

(3) Součástí přihlášky uchazeče je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vysokoškolskému studiu s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům jednotlivých studijních oborů a k výkonu povolání, pro které získá kvalifikaci vysokoškolským studiem; uchazeč se změněnou pracovní schopností předloží potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané okresní posudkovou komisí sociálního zabezpečení.

(4) Děkanát si může vyžádat i další podklady a údaje o uchazeči svědčící o jeho schopnostech, nadání a zájmu o vysokoškolské studium.

(5) Má-li přihláška formální nedostatky, nebo nejsou-li některé údaje řádně doloženy, vyzve děkanát uchazeče, aby je v přiměřené lhůtě odstranil nebo přihlášku doplnil. Projde-li tato lhůta vinou uchazeče marně, nebo nevyhovuje-li přihláška ostatním podmínkám stanoveným v § 1 a 2 , může děkan přihlášku zamítnout. Proti rozhodnutí o zamítnutí se může uchazeč odvolat obdobně jak je uvedeno v § 5 odst. 4.

§ 3

Způsoby přijímání na vysoké školy

(1) Při přijímání uchazečů ke studiu se postupuje tak, že výsledky studia dosažené na škole poskytující úplné střední vzdělání se zhodnotí spolu s výsledky přijímací zkoušky, které se musí uchazeči podrobit.

(2) Děkan fakulty může určit, že bez přijímací zkoušky se přijmou uchazeči, kteří vyhovují přijímacím podmínkám.

(3) Bez přijímací zkoušky se vždy přijímají uchazeči v případech stanovených zvláštními předpisy. 1)

(4) Uchazeči, kteří jsou autory objevu, významného vynálezu, významného zlepšovacího návrhu nebo významného průmyslového vzoru, 2) uchazeči z oblastí vyžadujících zvýšenou potřebu kvalifikovaných kádrů se přijímají přednostně, pokud rovnocenně vyhovují všem ostatním přijímacím podmínkám.

(5) V případech, že přijímací zkouška nebude součástí přijímacího řízení (odst. 2 a 3), vyzve děkanát uchazeče, aby v určené lhůtě po maturitní zkoušce předložil v originále nebo v ověřeném opise maturitní vysvědčení a výroční vysvědčení z posledního ročníku střední školy.

§ 4

Přijímací zkouška

(1) Přijímací zkoušky na vysoké školy se konají nejdříve 14 dnů po skončení maturitních zkoušek. Na vysokých školách uměleckého směru se mohou přijímací zkoušky konat od 1. února. Termín konání zkoušek sdělí děkanát uchazečům nejméně 14 dnů předem.

(2) Úkolem přijímacích zkoušek je umožnění výběru nejschopnějších uchazečů na příslušný obor studia, posouzení celkových prokázaných schopností a vědomostí potřebných ke studiu zvoleného oboru, morálního profilu a celkové osobní vyspělosti k vysokoškolskému studiu.

(3) Přijímací zkouška je písemná a ústní nebo jen písemná nebo jen ústní. Písemnou přijímací zkoušku nekonají uchazeči-autoři objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů nebo průmyslových vzorů a podle rozhodnutí děkana dále ti, kteří se úspěšně umístili v soutěžích nebo olympiádách vyhlašovaných ministerstvy školství v předmětech rozhodujících pro zvolený obor. Písemná zkouška se koná nejvýše ze dvou předmětů. Předměty a tematické celky obsahu zkoušky určuje ministerstvo školství ČSR. Vyžaduje-li to povaha studijního oboru, koná se talentová nebo praktická zkouška. Tyto zkoušky lze konat i před vlastní přijímací zkouškou; pozvání k nim musí být odesláno alespoň 14 dní předem.

(4) Uchazeči předloží při přijímací zkoušce průkaz totožnosti, výroční vysvědčení z posledního ročníku studia a maturitní vysvědčení.

(5) Nemůže-li se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů dostavit, zejména pro nemoc, stanoví mu děkan na jeho žádost, kterou je třeba poslat nejpozději do 5 dnů od stanoveného dne zkoušky, náhradní termín.

(6) Přijímací zkoušky připravují a provádějí zkušební komise, které jsou nejméně tříčlenné; jejich předsedu a členy jmenuje děkan z učitelů fakulty.

(7) O přijímacích zkouškách vede zkušební komise protokol, ve kterém se zaznamenávají podstatné skutečnosti charakterizující, zda a v jaké míře projevil uchazeč při zkoušce předpoklady pro studium zvoleného oboru. Tento závěr slouží jako podklad pro rozhodnutí o přijetí.

§ 5

Rozhodnutí o přijetí

(1) O přijetí uchazečů ke studiu rozhoduje v rámci plánovaného počtu přijímacích studentů děkan fakulty, který si zřizuje přijímací komisi jako svůj poradní orgán. Při rozhodování o přijetí děkan fakulty přihlíží k výsledkům přijímací zkoušky, pokud ji uchazeč konal, a k jeho hodnocení. Rozhodnutí děkana oznámí děkanát uchazeči písemně do 8 dnů po skončení přijímacího řízení. Rozhodnutí o nepřijetí musí obsahovat odůvodnění a poučení o opravných prostředcích.

(2) Přihlášky uchazečů, kteří nebyli přijati ke studiu, postoupí děkanát na jejich žádost ihned té fakultě, kterou uchazeč v žádosti uvedl. Žádost uchazeče o převod přihlášky má účinky vzdání se odvolání. Děkan fakulty, který takovou přihlášku obdržel, postupuje podle § 3 této vyhlášky, pokud na fakultě jsou volná místa. Jinak přihlášku vrací zpět.

(3) Rozhodnutí o přijetí na vysoké školy uměleckého směru, pokud jde o uchazeče, kteří do dne vydání rozhodnutí nesložili maturitní zkoušku, je (s výjimkou uchazečů uvedených v § 1) podmíněné. Nepředloží-li uchazeč maturitní vysvědčení nejpozději do dne zápisu na příslušnou fakultu, nemůže být zapsán ke studiu.

(4) Proti rozhodnutí o nepřijetí se může uchazeč odvolat do 5 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkanátu. Pokud děkan odvolání nevyhoví, předloží je k rozhodnutí rektorovi, a jde-li o vysokou školu, která se nedělí na fakulty, nebo samostatnou fakultu, ministerstvu školství ČSR. Jejich rozhodnutí je konečné.

ODDÍL DRUHÝ

Studium při zaměstnání

§ 6

(1) Ke studiu při zaměstnání mohou být přijati jen uchazeči, kteří splnili základní vojenskou službu, pokud ji podléhají.

(2) Při rozhodování o přijetí se přihlíží též k praxi uchazeče, a to zejména k praxi odpovídající zvolenému oboru studia; její druh a požadovanou délku určí děkan, který přihlíží i k tomu, zda uchazeč již má jiné vysokoškolské vzdělání.

(3) Jinak platí pro přijímání uchazečů ke studiu při zaměstnání přiměřeně ustanovení § 1 až 5 této vyhlášky.

ČÁST II

Přijímání do mimořádného studia

§ 7

Uchazeči o mimořádné studium 3) musí splnit podmínky stanovené v § 1 této vyhlášky. Způsob podávání přihlášek a způsob rozhodování o přijetí stanoví děkan, vycházeje z ustanovení § 2 až 5 této vyhlášky.


ČÁST III

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 8

(1) Jde-li o přijetí uchazeče, který již na vysoké škole studoval, nebo o uchazeče, který úspěšně ukončil jiné vysokoškolské studium, může děkan fakulty přijmout přihlášku i mimo stanovené termíny a může uchazeči zcela nebo zčásti prominout přijímací zkoušku.

(2) Na vysokých školách, které se nedělí na fakulty, plní úkoly děkan podle této vyhlášky rektor; úkoly děkanátu rektorát.

§ 9

Tato vyhláška se vztahuje také na cizí státní příslušníky, kteří mají povoleny pobyt na území ČSSR a kteří mohou být přijati ke studiu na vysoké školy jen se souhlasem ministerstva školství ČSR, o který požádají při podávání přihlášky.

§ 10

(1) Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 15/1969 Sb., o přijímání ke studiu na vysoké školy.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice o zřizování a organizaci internátních středních škol pro pracující a studia na nich ze dne 13. června 1973 čj. 16 664/73-210, Věstník MŠ a
MK, roč. 1973, str. 126.

2) § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

3) § 7 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách.

Přesunout nahoru