Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/1975 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé o poskytování úvěrů

Částka 38/1975
Platnost od 28.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1986 (103/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní banky československé

ze dne 28. listopadu 1975

o poskytování úvěrů

Předseda Státní banky československé stanoví podle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Státní banka československá (dále jen "banka") organizuje a provádí úvěrovou činnost v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a měnovým plánem Československé socialistické republiky tak, aby pomocí úvěru aktivně napomáhala k realizaci záměrů a cílů státní hospodářské politiky a k upevňování měnové stability. Spolu s organizacemi a jim nadřízenými orgány kontroluje, zda úvěr přispívá k zabezpečení celospolečenských zájmů.

§ 2

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování úvěrů státním hospodářským organizacím, organizacím zahraničního obchodu, družstevním organizacím, koncernovým podnikům (koncernovým účelovým organizacím) a mezinárodním hospodářským organizacím, majícím sídlo na území Československé socialistické republiky 1) (dále jen "organizace").

(2) Část první, třetí a čtvrtá této vyhlášky se vztahuje též na národní výbory, peněžní ústavy, hospodářská zařízení společenských organizací a příspěvkové organizace.

§ 3

(1) Zásadní otázky poskytování úvěrů, formy spolupráce a rozsah odpovědnosti při zajišťování efektivního využívání úvěru projednává banka s orgány hospodářského řízení; tyto orgány jsou povinny spolupůsobit k efektivnímu využívání úvěrů a vytvářet k tomuto cíli ve své řídící činnosti potřebné předpoklady.

(2) Organizace jsou povinny používat úvěry v souladu s platnými právními předpisy a stanovenými podmínkami úvěrování a upozorňovat banku na každou změnu v úvěrovaných objektech; orgány hospodářského řízení a organizace spolupracují s bankou při prověřování zajištění úvěru a odstraňování zjištěných nedostatků.

§ 4

(1) Banka poskytuje úvěry v souladu s měnovým plánem Československé socialistické republiky (dále jen "měnový plán"), schváleným vládou Československé socialistické republiky.

(2) Organizace, orgány středního článku řízení a jiné orgány, určené bankou, předkládají bance potřebné podklady pro plánování úvěrů a projednávají s ní své návrhy. 2)

(3) Po schválení měnového plánu vládou Československé socialistické republiky provádí banka za spolupráce orgánů hospodářského řízení a peněžních ústavů jeho rozpis s cílem zabezpečit po linii banky úkoly a záměry státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu federace i republik v plánech organizací.

Podmínky poskytování úvěrů

§ 5

(1) Banka poskytuje organizacím úvěry za předpokladu , že

a) jde o financování potřeb nezbytných pro efektivní a hospodárné plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství a jeho rozpisem, jakož i dalších úkolů stanovených v hospodářských plánech,

b) využívají vlastní zdroje a zdroje od nadřízených orgánů v souladu s platnými právními předpisy,

c) mají vyrovnaný finanční plán, opírající s e o reálnou tvorbu vlastních zdrojů a zdroje od nadřízených orgánů, jehož přijatelnost z hlediska potřeb úvěrování banka potvrdila.

(2) Banka poskytuje organizacím úvěry i na žádoucí překračování plánovaných úkolů, jakož i na řešení dočasných odchylek od plánu organizace.

(3) Banka poskytuje organizacím úvěry až po prověření jejich návratnosti a efektivnosti.

(4) Banka poskytuje úvěry na účely stanovené touto vyhláškou a zásadami vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky (dále jen "zásady"). 3)

(5) Úvěry poskytuje banka organizacím, u nichž vznikla potřeba úvěru, a to v rozsahu zajištění úvěrů materiálovými nebo jinými úvěrovatelnými hodnotami, popř. jiným způsobem stanoveným touto vyhláškou.

(6) Banka je oprávněna požadovat jako jednu z podmínek úvěrování, aby materiálové hodnoty, vystavené zvýšenému nebezpečí živelních a jiných škod, byly v odpovídajícím rozsahu zajištěny pojištěním u příslušné státní pojišťovny.

(7) Na poskytnutí úvěru není právní nárok; banka před poskytnutím úvěru zvažuje, zda úvěr poskytne a za jakých podmínek.

§ 6

(1) Banka poskytuje organizacím:

a) investiční úvěry,

b) provozní úvěry,

c) devizové úvěry.

(2) Z úvěrů platí organizace bance, popř . jiným peněžním ústavům úrok ve výši stanovené v zásadách.

§ 7

(1) V případech stanovených bankou se poskytuje úvěr na základě úvěrové smlouvy uzavírané mezi bankou a organizacemi.

(2) Úvěrové smlouvy se uzavírají písemně.

(3) Úvěrová smlouva je uzavřena, dohodnou-li se banka a organizace o všech podmínkách úvěrové smlouvy.

(4) V úvěrové smlouvě dohodne banka s organizací zejména celkový objem úvěru, podmínky pro jeho poskytování, způsob a časový plán jeho čerpání a splácení, popř. záruky.

(5) V ostatních případech poskytuje banka úvěr podle podmínek, které na žádost organizace o poskytnutí úvěru písemně sdělí organizaci.

Úvěrové sankce a úrokové bonifikace

§ 8

(1) Za účelem odstranění zjištěných nedostatků a jejich předcházení je banka oprávněna uplatnit úvěrové sankce u organizací, které neplní závazné úkoly a závazné limity státního plánu rozvoje národního hospodářství, porušují celospolečenské zájmy, nedodržují podmínky úvěrové smlouvy, popř. písemně oznámené podmínky, jakož i v dalších případech stanovených v zásadách; přitom spolupracuje s jejich nadřízenými orgány.

(2) V případech stanovených v odstavci 1 je banka oprávněna:

a) zvýšit úrokové sazby z úvěrů,

b) požadovat splacení úvěrů před lhůtou splatnosti,

c) vyloučit z úvěrování objekty, které nezajišťují návratnost úvěrů,

d) omezit objem poskytovaných úvěrů,

e) odmítnout poskytování úvěrů,

f) uplatnit další sankce podle zásad.

(3) V případě, že návratnost úvěru z prostředků úvěrované organizace není předem zaručena, požaduje banka od organizace záruku nadřízeného orgánu za finanční krytí úvěru.

(4) Výjimečně poskytuje banka úvěry, jejichž návratnost z prostředků úvěrovaných organizací není předem zaručena, se státní zárukou poskytovanou podle zvláštních předpisů.

(5) Ke zvýšení zájmu organizací o zvyšování efektivnosti a k podpoře dalších cílů stanovených v zásadách poskytuje banka organizacím úrokové bonifikace za podmínek stanovených v zásadách.

ČÁST DRUHÁ

Úvěrování organizací

Investiční úvěry

§ 9

Banka poskytuje organizacím:

a) účelový investiční úvěr,

b) překlenovací investiční úvěr.

§ 10

(1) Účelový investiční úvěr poskytuje banka organizacím na pořízení nových základních prostředků, na rekonstrukce, modernizace, nástavby a přístavby dosavadních základních prostředků, na nákup základních prostředků a na předměty získané po vyřešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky a zařazované do základních prostředků, popř. výjimečně i na další investice, projektové práce a další investiční potřeby.

(2) Na racionalizační a obdobné efektivní investice a na podnikovou bytovou výstavbu poskytuje banka účelový investiční úvěr při zvýhodněných úvěrových podmínkách.

§ 11

Účelový investiční úvěr poskytuje banka organizacím za předpokladu, že jsou dodrženy závazné úkoly a limity státního plánu investiční výstavby a jeho rozpisu, prokázána efektivnost investic, 4) splněny podmínky pro financování 5) a zajištěna návratnost tohoto úvěru.

§ 12

Bytovým družstvům poskytuje banka účelový investiční úvěr na bytovou výstavbu, popř. na další potřeby, nestačí-li členské podíly, popř. jiné zdroje podle zvláštních předpisů, a je-li zajištěna návratnost tohoto úvěru.

§ 13

Překlenovací investiční úvěr poskytuje banka organizacím k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou a tvorbou zdrojů na investice (ve fondu výstavby, popř. ve fondu drobných podnikových investic) v rámci kalendářního roku, popř. i na dobu přesahující kalendářní rok, nejdéle však na dobu dvanácti měsíců ode dne poskytnutí úvěru.

Provozní úvěry

§ 14

(1) Banka poskytuje organizacím:

a) úvěr na pohledávky za odběrateli v tuzemsku a v zahraničí,

b) úvěr na zásoby (sezónní a dočasné zásoby a jiné zásoby),

c) úvěr na nevyfakturované práce a dodávky,

d) úvěr na zařízení staveniště,

e) úvěr na sezónní náklady a náklady příštích období,

f) dlouhodobý úvěr na oběžné prostředky,

g) úvěrové výpomoci.

(2) Jiné provozní úvěry poskytuje banka organizacím v případech stanovených v zásadách, popř. se souhlasem předsedy banky.

(3) Organizace mohou získat provozní úvěr, pokud nejsou podle platných právních předpisů 6) povinny krýt příslušné potřeby z vlastních zdrojů, stálých pasív, popř. jiným způsobem.

§ 15

(1) Úvěr na pohledávky za odběrateli v tuzemsku poskytuje banka organizacím do dne, kdy má být úhrada pohledávky připsána na jejich účet v bance.

(2) Odděleně od úvěru na pohledávky za odběrateli v tuzemsku poskytuje banka organizacím úvěr na pohledávky za odběrateli v zahraničí.

§ 16

(1) Banka poskytuje organizacím úvěr na zásoby (sezónní a dočasné zásoby a trvale se obracející potřebné zásoby), pokud jsou potřebné k plnění plánovaných úkolů a organizace zajišťuje jejich efektivní využívání. Banka poskytuje tento úvěr na zaplacené zásoby, popř. na zaplacení dosud nezaplacených zásob.

(2) Ve výjimečných případech banka úvěruje žádoucí nadplánované zásoby se zajištěným odbytem, popř. nepotřebné zásoby po dobu potřebnou k jejich likvidaci podle likvidačního plánu, který s ní organizace dohodnou.

§ 17

(1) Banka poskytuje organizacím úvěr na nevyfakturované práce a dodávky na plánovanou měsíční hodnotu prací na dodávkách pro investiční výstavbu a dlouhodobou údržbu, popř. hodnotu geologických prací; odděleně poskytuje úvěr na práce nezahrnuté do měsíční splátky.

(2) Banka poskytuje organizacím úvěr na sezónní náklady a vybrané náklady příštích období uvedené v zásadách.

(3) Banka poskytuje organizacím úvěr na zařízení staveniště podle vývoje zůstatkové hodnoty zařízení staveniště s přihlédnutím k případným splátkám investorů.

§ 18

Dlouhodobý úvěr na oběžné prostředky poskytuje banka organizacím, pokud jim na trvale se obracející potřebné zásoby, vybrané náklady příštích období a zařízení staveniště neposkytuje úvěry podle § 16 a 17.

§ 19

(1) Banka poskytuje organizacím k překlenutí jejich dočasných finančních potíží tyto úvěrové výpomoci:

a) úvěr na pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti,

b) platební úvěr,

c) úvěr na mzdy,

d) překlenovací provozní úvěry.

(2) Nejzazší lhůta pro úvěrování pohledávek za odběrateli po lhůtě splatnosti se stanoví s přihlédnutím k vývoji platební situace v národním hospodářství.

(3) Platební úvěr poskytuje banka organizacím na přímou úhradu plateb dodavatelům.

(4) Úvěr na mzdy poskytuje banka organizacím na výplatu mezd; úvěr neposkytuje na daň ze mzdy a na podíly na hospodářských výsledcích.

(5) Překlenovací provozní úvěry poskytuje banka organizacím na překlenutí časového nesouladu v plánované tvorbě zdrojů ve fondech použitelných na krytí provozních potřeb, popř. při přechodném nedodržování plánovaných dotací do těchto fondů, pokud se nedostatek zdrojů odstraní nejpozději do konce roku, ve kterém byl tento úvěr poskytnut.

§ 20

Při poskytování provozních úvěrů banka používá zejména těchto metod:

a) úvěrování podle stavu na prostých úvěrových účtech,

b) úvěrování podle obratu na zvláštních úvěrových účtech,

c) kontokorentního úvěrování.

Devizové úvěry

§ 21

Na dovoz strojů a zařízení pro investiční výstavbu, popř. na další potřeby poskytuje banka organizacím devizový překlenovací úvěr, pokud jim nebylo uvolněno okamžitě použitelné devizové krytí a použití dodavatelského zahraničního úvěru je méně výhodné než devizový překlenovací úvěr.

Úvěrování koncernů, koncernových podniků a koncernových účelových organizací

§ 22

(1) Banka poskytuje úvěry na centralizovaně zajištěné potřeby a činnosti přímo koncernu; koncernovým podnikům a koncernovým účelovým organizacím poskytuje banka úvěry na potřeby a činnosti, při jejichž zajišťování vystupují v souladu se statutem koncernu vlastním jménem.

(2) Úvěrování koncernů, koncernových podniků a koncernových účelových organizací dohodne banka s koncernem.

ČÁST TŘETÍ

Úvěrování hospodářských zařízení společenských organizací, příspěvkových organizací, národních výborů a peněžních ústavů

§ 23

Pro poskytování úvěrů hospodářským zařízením společenských organizací a příspěvkovým organizacím platí ustanovení části druhé přiměřeně.

§ 24

Banka poskytuje národním výborům úvěr na stavby akce Z.

§ 25

(1) Banka poskytuje úvěry peněžním ústavům v souladu se schváleným měnovým plánem.

(2) Podmínky poskytování úvěrů a druhy úvěrů stanoví banka po projednání s příslušným peněžním ústavem.

(3) Banka poskytuje devizovým bankám úvěry na krytí potřeby finančních prostředků, vyplývající z poskytování úvěrů organizacím na pohledávky v zahraničí, popř. na další provozní potřeby.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 26

(1) Ustanovení o poskytování úvěrů bankou platí obdobně pro poskytování úvěrů organizacím jinými peněžními ústavy, organizacemi nebo orgány, pokud jsou k poskytování úvěrů podle platných právních předpisů nebo na základě pověření banky oprávněny, a to v rozsahu, stanoveném jim bankou.

(2) Při poskytování úvěrů organizacím výrobního, spotřebního a bytového družstevnictví z družstevních centrálních fondů k tomuto účelu zřízených 7) se postupuje podle podmínek, stanovených družstevními svazy a dohodnutých s bankou.

§ 27

Výjimky z této vyhlášky, zejména pokud jde o mezinárodní hospodářské organizace, povoluje předseda banky.

§ 28

(1) Zrušuje se vyhláška generálního ředitele Státní banky československé č. 105/1966 Sb., o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách.

(2) Pokud byly podle zrušované vyhlášky povoleny výjimky a budou podle příslušných ustanovení této vyhlášky podmínky pro jejich přiznání i nadále, je nutno o jejich povolení požádat nejpozději do 30. června 1976, jinak k tomuto dni pozbývají platnosti.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Předseda Státní banky československé: Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 389a hospodářského zákoníku.

2) Zákon o národohospodářském plánování .

3) § 4 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

4) Výnos č. 3 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj z 11. 3. 1975 o zásadách hodnocení efektivnosti investic.

5) § 11 a 12 vyhlášky č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

6) Směrnice federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
reg. v částce 35/1975 Sb.

7) Fondy dlouhodobého úvěru ve výrobním družstevnictví, sdružených prostředků bytových družstev a vzájemného financování rozvoje ve spotřebním družstevnictví.

Přesunout nahoru