Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy

Částka 37/1975
Platnost od 27.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 26. listopadu 1975

o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 a § 376 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., a podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení dodávek výrobků, prací, výkonů a služeb (dále jen "dodávky"), uskutečněných socialistickými organizacemi (dále jen "dodavatelé") a placených, pokud je odběratelem socialistická organizace, z provozních nebo z rozpočtových neinvestičních prostředků. 1)

(2) Vyhláška se nevztahuje:

a) na obchodní styk s dodavateli a odběrateli v cizině;

b) na přepravní výkony dopravních organizací, pokud se dopravní organizace dohodnou s přepravcem na placení přepravného výběrkou přepravného 2) a dále na přepravní výkony a služby Čechofrachtu, podniku pro námořní dopravu a mezinárodní zasilatelství a Československé námořní plavby, mezinárodní akciové společnosti;

c) na práce a služby prováděné orgány federálního ministerstva spojů (poštovními úřady) v poštovním, telekomunikačním a radiokomunikačním provozu, na služby, jejichž úhrada se provádí soustředěným inkasem organizace spojů a na předplatné novin a časopisů a dále obrazového zpravodajství Československé tiskové kanceláře;

d) na dodávky výrobků a prací jednotných zemědělských družstev jejich vlastním členům a u společných zemědělských podniků a státních statků jejich vlastním pracovníkům; 3)

e) na služby poskytované advokátními organizacemi;

f) na užívání bytových a nebytových prostor a na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor;

g) na dodávky elektřiny, topných plynů, ústředního (dálkového) vytápění a teplé vody občanům, placené jak v rámci soustředěného inkasa organizace spojů, tak mimo jeho rámec; 4)

h) na převody správy případně vlastnictví národního majetku za úplatu mimo obvyklé hospodaření.

§ 2

Způsoby fakturování

(1) Dodávky se fakturují:

a) fakturou za uskutečněné dodávky (§ 3 a následující);

b) etapovou fakturou za část (etapu) dodávky (§ 9);

c) sběrnou fakturou za opakující se dodávky uskutečněné ve stanoveném nebo dohodnutém období (§ 14 až 18).

(2) Dokladem nahrazujícím fakturu

a) za zemědělské výrobky dodávané nákupním organizacím je nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky sběrný nákupní lístek nebo souhrnný nákupní lístek (§ 19 až 22),

b) za některé dodávky pro vývoz, dodávané za běžné kupní ceny, je "výpočet kupní ceny", pokud se o tom organizace dohodnou (§ 23).

(3) Ustanovení části druhé platí pro všechny způsoby fakturování, pokud další části neobsahují zvláštní úpravu.

ČÁST DRUHÁ

Fakturace a placení dodávek

§ 3

Vyhotovování faktury

Fakturu, 5) etapovou fakturu a sběrnou fakturu je dodavatel povinen vyhotovit a odeslat ve dvou vyhotoveních; při dodávkách občanům se zasílá jen jedno vyhotovení. Druhé vyhotovení musí být výrazně označeno jako kopie. Dohodnou-li se dodavatel s odběratelem na zasílání více vyhotovení, musí být i tato další vyhotovení výrazně označena jako druhá a další kopie. Jestliže strojní zpracování fakturace neumožňuje vyhotovovat současně zvýšený počet vyhotovení, nemusí být třetí a další vyhotovení zasíláno společně s fakturou.

Obsah faktury

§ 4

(1) Faktura, etapová faktura a sběrná faktura (dále jen "faktura") musí být výrazně označena podle druhu.

(2) Pokud nejsou dále stanoveny odchylky, musí faktura obsahovat:

a) číslo faktury;

b) názvy a adresy dodavatele a odběratele, dodavatelovo spojení s peněžním ústavem, číslo jeho účtu u peněžního ústavu a dále jeho číselný kód dle sloupce A i B Jednotného číselníku organizací;

c) doložku "Splatno inkasním příkazem číslo ...", uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem;

d) číslo (označení) smlouvy (objednávky, dodávkového příkazu) podle označování odběratele, u dodávek z dovozu podle označení dodavatele. Zasílá-li se faktura jiné organizaci (např. příjemci zboží), než smluvnímu odběrateli, uvede se též název a adresa smluvního odběratele;

e) den vzniku práva a povinnosti fakturovat;

f) den odeslání (odevzdání) faktury; tento den se musí shodovat - při doručení faktury poslem na potvrzení - se dnem převzetí faktury odběratelem;

g) den splatnosti úhrnné částky faktury a je-li splatnost zkrácena, také důvod zkrácení. Uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem bez splatnosti, uvede se místo dne splatnosti doložka "bez splatnosti";

h) údaj o tom, který závod nebo sklad dodávku uskutečnil (je-li jeho místo odlišné od místa fakturujícího dodávku);

ch) údaj o tom, které jiné organizační jednotce odběratele byla dodávka odeslána (liší-li se od adresy odběratele), v případě traťové dodávky název (jméno) a adresu příjemce výrobků;

i) označení dodávky, druh (jakost) a množství výrobků, nebo druh a doba trvání práce, je-li její cena stanovena podle doby trvání. Cena materiálu se uvádí jen pokud není zahrnuta do ceny prací nebo výkonů; v tom případě uvede dodavatel též druh a množství spotřebovaného materiálu, jakož i cenu za jednotku jeho množství. Vyhotovuje-li dodavatel faktury na strojích a zařízeních výpočetní techniky, mohou být tyto údaje v číslicových znacích; v tom případě je dodavatel povinen odběrateli vysvětlit význam použitých číslicových znaků;

j) cenu za jednotku množství dodávky, jakož i úhrnnou cenu; u dodávek pro vývoz a z dovozu mimoto i cenu za dodávku v rozsahu zbožových specifikací a cenu fco čs. hranice - v rozsahu zbožových specifikací - i úhrnnou částku faktury; u dodávek pro vývoz kromě toho také velkoobchodní cenu - v rozsahu zbožových specifikací - i úhrnnou částku faktury; dále přirážky nebo srážky za odchylky od podstatných kvalitativních a dodacích podmínek dodávky, odbytové nebo obchodní přirážky či srážky, slevy, dopravné, obaly apod. Přitom se uvede o jakou cenu jde (např. maloobchodní, velkoobchodní, kupní, prozatímní). Na faktuře je nutno též vyznačit číslo (označení) příslušného ceníku a číslo výrobku v tomto ceníku, a není-li ceník dosud vydán, číslo rozhodnutí o ceně. Fakturuje-li se zvýhodněná velkoobchodní cena technicky pokrokového výrobku nebo znevýhodněná velkoobchodní cena technicky zastaralého výrobku, 6) uvádí se na faktuře evidenčně také základní cena. Fakturuje-li se odbytové, zásobovací nebo jiné organizaci velkoobchodní cena výrobku, který se dále prodává občanům, uvede se ve faktuře evidenčně i stanovená maloobchodní cena a číslo ceníku, popř. rozhodnutí o této ceně;

k) náležitosti pro účely daně z obratu popřípadě rozdílu vnitřního trhu u dovozu (§ 6);

l) číselné označení výrobků nebo výkonů podle jednotných klasifikací výrobků, výkonů a oborových číselníků průmyslových výrobků; 7)

m) jiné údaje předepsané zvláštními předpisy (např. o obalech) nebo dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem;

n) úhrnnou částku faktury; jestliže se fakturují výrobky odeslané různým odběrním místům téhož odběratele, je dodavatel povinen na faktuře uvést odděleně množství výrobků a jim odpovídající fakturovanou částku podle jednotlivých odběrních míst;

o) razítko (předtisk) dodavatele a podpis osoby oprávněné podepisovat fakturu; faktury vyhotovené na strojích a zařízení výpočetní techniky nemusí být podepisovány.

(3) Údaje podle odstavce 2 písm. d), ch), i), j), k) a l), s výjimkou souhrnných údajů jednotlivých náležitostí faktury (např. cena celkem, úhrnná částka faktury), mohou být uvedeny ve zvláštní příloze k faktuře, což musí být ve faktuře poznamenáno a zajištěna návaznost přílohy na fakturu. Příloha musí být připojena k faktuře alespoň v jednom vyhotovení.

§ 5

Vystavuje-li dodavatel fakturu při placení v hotovosti, musí faktura obsahovat alespoň tyto náležitosti:

a) názvy a adresy dodavatele a odběratele;

b) datum a místo vyhotovení faktury a její číslo;

c) označení dodávky, druh (jakost) a množství výrobků nebo druh a dobu trvání práce, je-li cena stanovena podle doby jejího trvání. Cena materiálu se uvádí jen pokud není zahrnuta do ceny práce; v tom případě uvede dodavatel též druh a množství spotřebovaného materiálu, jakož i cenu za jednotku jeho množství;

d) cenu za jednotku množství, jakož i úhrnnou cenu, přirážky nebo srážky, slevy, jakož i úhrnnou částku faktury. Přitom se uvede o jakou cenu jde (např. maloobchodní cena). Ve faktuře je nutno vyznačit též číslo (označení) příslušného ceníku nebo cenového výměru a u každé položky číslo výrobku v ceníku;

e) poznámku o tom, že se platí v hotovosti;

f) náležitosti pro účely daně z obratu (§ 6);

g) razítko (předtisk) dodavatele a podpis osoby oprávněné podepisovat fakturu.

§ 6

Náležitosti faktury pro účely daně z obratu a rozdílu vnitřního trhu

(1) Na faktuře musí být uvedeno, zda fakturované ceny obsahují daň z obratu nebo rozdíl vnitřního trhu či nikoliv.

(2) Je-li dodávka fakturována za ceny včetně daně z obratu, u dodávek z dovozu včetně rozdílu vnitřního trhu, je dodavatel jako plátce daně nebo rozdílu vnitřního trhu povinen vyznačit na faktuře a jejích kopiích, popřípadě přílohách, příslušnou položku sazebníku daně z obratu, sazbu daně z obratu, případně rozdílu vnitřního trhu, cenu, z níž se daň počítá (např. velkoobchodní cenu, obchodní cenu) a příslušnou částku daně z obratu, případně rozdílu vnitřního trhu. Dodavatel vyznačuje na faktuře odděleně částku daně z obratu, popřípadě rozdílu vnitřního trhu pouze socialistickým organizacím.

§ 7

Ceny ve faktuře

(1) Fakturuje-li dodavatel za prozatímní nebo za podnikovou cenu, je povinen tuto skutečnost uvést ve faktuře. Dodavatel je povinen rozdíl mezi prozatímní a definitivní cenou vypořádat (tj. odběrateli částku odpovídající rozdílu vrátit nebo dofakturovat) do 20 dnů po vyhlášení ceny a u podnikové ceny do 20 dnů po stanovení definitivní ceny. Nevrátí-li dodavatel v uvedené lhůtě přeplatek, je povinen zaplatit odběrateli poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (přeplatku) za každý den prodlení; neodešle-li v této lhůtě fakturu na nedoplatek, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále za opožděné vystavení faktury na nedoplatek. 8)

(2) Konečnou částku faktury může dodavatel zaokrouhlit u dodávek socialistickým organizacím na celé koruny, a to při částce do 49 haléřů dolů a od 50 haléřů nahoru.

§ 8

Právo a povinnost fakturovat při splnění dodávky

(1) Právo a povinnost fakturovat vzniká s výjimkami stanovenými v § 9 a 10 dnem splnění dodávky.

(2) Je-li odběratelem občan nebo jiný odběratel než socialistická organizace, rozumí se splněním dodávky splnění služby; 9) pro účely fakturace se za splnění služby považuje den, kdy občan službu převzal. Jestliže je povaha služby taková, že se k jejímu převzetí musí občan dostavit do provozovny dodavatele a ve smluvený den se nedostaví, považuje se za den splnění nová lhůta, kterou podle podmínek sjednaných při objednávce stanovil dodavatel doporučeným dopisem s upozorněním na připravenost služby k převzetí. Po marném uplynutí takto stanovené nové lhůty je dodavatel oprávněn a povinen fakturovat.

§ 9

Právo a povinnost fakturovat před splněním dodávky (etapová fakturace)

(1) Před splněním dodávky (etapová fakturace) mohou být fakturovány etapy:

a) dodávek strojů a zařízení pro vývoz, dodávaných samostatně nebo jako součást vývozních investičních celků;

b) projektových prací a technické pomoci pro vývoz, dodávaných samostatně i jako součást vývozních investičních celků;

c) zřizování výstav, veletrhů a stálých muzeí v tuzemsku i cizině;

d) výzkumných, vývojových, studijních, typizačních, normalizačních prací a přípravných prací k nim;

e) investorské (přímé) inženýrské činnosti v tuzemsku;

f) stavebních a montážních prací neinvestiční povahy pro tuzemsko i pro vývoz;

g) prací a služeb prováděných organizacemi výpočetní techniky.

(2) Etapy dodávek uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) mohou být věcné, etapy dodávek v odstavci 1 písm. f) a g) mohou být časové. Podmínkou etapové fakturace dodávek uvedených v odstavci 1 pod písm. a) až d) je, že se organizace předem písemně dohodnou; další podmínkou je, aby etapy bylo možno věcně stanovit a určit k nim náležející cenu. Dodávky uvedené v odstavci 1 písm. e) se fakturují podle etap stanovených ve zvláštním předpise. 10) Dodávky uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) se fakturují měsíčně; u dodávek uvedených v odstavci 1 písm. g) se však organizace mohou dohodnout na fakturaci podle jiných časových hledisek (např. dekádně).

(3) Právo a povinnost fakturovat etapy dodávek vzniká:

a) u dodávek uvedených v odstavci 1 pod písm. a) a b) dnem odevzdání smluvené etapy odběrateli, popřípadě jejím předáním prvnímu veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení;

b) u tuzemských dodávek uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) dnem dokončení smluvené etapy; dokončení etapy těchto dodávek musí odběratel před fakturací písemně potvrdit; u výstav a veletrhů provedených tuzemským dodavatelem v cizině, po obdržení všech podkladů z ciziny;

c) u dodávek uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) uplynutím posledního dne měsíce, popřípadě u dodávek podle písm. g) uplynutím posledního dne sjednané časové etapy;

d) u dodávek uvedených v odstavci 1 písm. e) dnem dokončení etapy stanovené zvláštním předpisem. 11)

§ 10

Právo a povinnost fakturovat po splnění dodávky

(1) Po splnění mohou být fakturovány dodávky:

a) u nichž je fakturováno sběrnými fakturami;

b) při nichž v okamžiku splnění nemůže dodavatel ještě znát jejich cenu proto, že její stanovení je odvislé od údajů, které má sdělit odběratel nebo od údajů zasílaných z ciziny do tuzemska.

(2) Právo a povinnost fakturovat vzniká:

a) u dodávek uvedených v odstavci 1 písm. a) uplynutím posledního dne stanoveného nebo sjednaného období;

b) u dodávek uvedených v odstavci 1 písm. b):

1. - dnem, kdy dodavatel obdržel od odběratele výsledek rozboru;

2. - dnem, kdy odběratel při traťových dodávkách obdržel od dodavatele fakturu za výrobky odeslané příjemci;

3. - dnem, kdy dodavatel obdržel od své montážní složky v zahraničí podklady pro fakturování (např. pracovní výkazy), nejpozději však 10 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny;

4. - dnem, kdy organizace zahraničního obchodu obdržela fakturu za výrobky od svého zahraničního dodavatele, nejpozději však 6 pracovních dnů po dni splnění; v případech, kdy organizace zahraničního obchodu obdrží podklady potřebné pro fakturaci (kupř. specifikace dodávky v hlášence o přechodu hranic) již ku dni splnění, vzniká právo a povinnost fakturovat již tímto dnem. U nehmotných dovozů vzniká právo a povinnost fakturovat dnem doručení faktury zahraničního dodavatele;

5. - dnem, kdy dodavatel u dodávek z dovozu obdržel od odběratele oznámení o převzetí výrobků v případech, kdy se pro tento způsob fakturace rozhodne dodavatel proto, že množství výrobků nebo jiné skutečnosti, které jsou podkladem pro fakturaci, se zjišťují až po převzetí dodávky a kdy dodavatel toto své rozhodnutí vyznačí ve smlouvě o dodávce.

(3) Jestliže je vystavení faktury závislé na provedení rozboru (nebo rozboru průměrného vzorku ze všech dodávek uskutečněných za příslušné období sběrné faktury) a tento rozbor má provádět podle zvláštních předpisů odběratel, musí odběratel provést rozbor ve lhůtě sjednané s dodavatelem. Výsledek rozboru je pak povinen oznámit dodavateli doporučeným dopisem nejpozději příští pracovní den po dokončení rozboru. To platí obdobně i pro traťové dodávky výrobků, provádí-li dle zvláštních předpisů nebo smlouvy rozbor příjemce výrobků; příjemce však musí lhůtu k provedení rozboru dohodnout jak s dodavatelem, tak s odběratelem (svým dodavatelem) a výsledek rozboru zaslat oběma organizacím.

(4) Jestliže je vystavení faktury závislé od odběratelova oznámení o převzetí výrobků, musí být náležitosti oznámení, pokud nejsou stanoveny v základních podmínkách dodávky, dohodnuty ve smlouvě. Oznámení o převzetí je povinen zaslat odběratel dodavateli doporučeným dopisem nejpozději příští pracovní den po převzetí.

(5) Organizace se mohou dohodnout o jiném způsobu zasílání výsledků rozborů nebo oznámení o převzetí výrobků.

§ 11

Zasílání faktur

(1) Dodavatel je povinen odeslat fakturu po vzniku práva a povinnosti fakturovat v těchto lhůtách:

a) u tuzemských dodávek výrobků do 5 pracovních dnů;

b) u ostatních tuzemských dodávek, včetně dodávek tepla, elektřiny a topných plynů do 7 pracovních dnů;

c) u dodávek ze zahraničí a do zahraničí, pokud jsou dodavateli nebo odběrateli podniky a organizace zahraničního obchodu, do 15 pracovních dnů.

(2) Lhůta k odeslání faktury počíná dnem, který následuje po vzniku práva a povinnosti fakturovat. Sobota, je-li dnem pracovního volna, se nepovažuje z hlediska fakturačních lhůt za pracovní den.

(3) U traťových dodávek počíná lhůta k odeslání faktury stejným dnem jako počíná lhůta pro fakturování ostatním dodavatelům. Dalším dodavatelům traťové dodávky počíná fakturační lhůta prvním dnem po obdržení faktury od předcházejícího dodavatele. Za traťové dodávky se pro účely fakturace považují dodávky výrobků bez ohledu na způsob dopravy, jestliže se jich účastní nejméně tři tuzemské organizace (dodavatel - odesílatel, jeho odběratel a příjemce).

(4) Jestliže odběratel neobdržel včas fakturu, je povinen vyžádat si ji doporučeným dopisem od dodavatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy mohl zjistit, že faktura za dodané výrobky nebo práce ještě nedošla. Dodavatel nemůže odmítnout placení penále za opožděné vystavení faktury, jestliže odběratel uvedenou povinnost nesplnil.

§ 12

Vrácení faktury

(1) Odběratel je povinen vrátit bez zaplacení doporučeným dopisem nebo poslem na potvrzení fakturu, jestliže byla fakturována dodávka dříve než stanoví § 8 až 10 této vyhlášky. V takovém případě je odběratel povinen vyznačit ve vracené faktuře důvod vrácení. Dodavatel je povinen vrácenou fakturu zrušit a vystavit novou po vzniku práva a povinnosti fakturovat.

(2) Odběratel může vrátit doporučeným dopisem nebo poslem na potvrzení fakturu, má-li závady v obsahu anebo neobsahuje-li správně všechny náležitosti, které má faktura podle této vyhlášky obsahovat; v takovém případě je však povinen vyznačit ve vracené faktuře nesprávné údaje nebo chybějící náležitosti. Vrátí-li odběratel oprávněně fakturu nejpozději předposlední pracovní den před její splatností, není povinen při splatnosti provést její úhradu. Má-li být faktura uhrazena inkasním příkazem, musí odběratel odmítnout placení podle zvláštních předpisů. 12) Platí-li se faktura jiným způsobem, je odběratel povinen na vracené faktuře poznamenat, že ji při splatnosti nezaplatí.

(3) Podle povahy nesprávnosti faktury musí dodavatel fakturu buď opravit, případně doplnit nebo i zcela nově vyhotovit a odběrateli odeslat nejpozději třetí pracovní den po doručení nesprávné faktury. Současně je dodavatel povinen opravit (nově stanovit) datum splatnosti faktury. Na opravené, doplněné nebo nově vyhotovené faktuře je dodavatel povinen vyznačit den, kdy nesprávnou fakturu obdržel. Neodešle-li dodavatel novou správně vyhotovenou fakturu včas, je povinen zaplatit penále podle § 24.

§ 13

Placení

(1) Odběratel je povinen zaplatit fakturu do 14 kalendářních dnů po jejím odeslání (odevzdání), pokud není ve zvláštních předpisech stanoveno jinak. 13) Dohodou dodavatele s odběratelem může být platební lhůta zkrácena. 14)

(2) Vrátí-li odběratel fakturu ve stanovené lhůtě a uplatní-li včas zákaz placení v případě placení inkasním příkazem (§ 12), běží stanovená platební lhůta po odeslání správně vyhotovené faktury.

(3) Pokud není v této vyhlášce stanoveno jinak, nemohou si organizace sjednat poskytování záloh; 15) podnikům a organizacím zahraničního obchodu však mohou být při dovozu uhrazovány zálohy (tzv. akontace), vyplývá-li to z povahy dodávky a jsou-li mezi podniky, případně organizacemi zahraničního obchodu, se zahraničním dodavatelem písemně ve smlouvě sjednány. Placení dodávek organizacemi na dobírku je dovoleno jen nepřesahuje-li cena dobírky částku 500 Kčs a pokud se na tom dohodnou.

(4) Den odeslání (odevzdání), případně den doručení faktury u služeb poskytovaných občanům, se do lhůty splatnosti nepočítá.

ČÁST TŘETÍ

Fakturování některých dodávek sběrnými fakturami

§ 14

Sběrná faktura

(1) Dodávky elektřiny, topného plynu, tepla, vody a za odvedení odpadní vody veřejnými kanalizacemi (stočné) se fakturují sběrnými fakturami; dohodnou-li se dodavatel s odběratelem, mohou být i jiné opakující se dodávky fakturovány sběrnou fakturou. Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, jsou organizace povinny dohodnout období pro sběrnou fakturu v trvání od dvou dnů do jednoho kalendářního měsíce; přitom nesmí sjednané období počínat v jednom a končit v následujícím kalendářním měsíci.

(2) Sběrná faktura za dodávky elektřiny, topných plynů, tepla, vody a za odvedení odpadní vody veřejnými kanalizacemi musí obsahovat:

a) číslo faktury;

b) názvy a adresy dodavatele a odběratele, dodavatelovo spojení s peněžním ústavem, číslo jeho účtu u peněžního ústavu a dále jeho číselný kód dle sloupce A i B Jednotného číselníku organizací;

c) datum předcházejícího a konečného odečtu dodávky a stavy měřicího zařízení; vyhotovují-li se faktury na strojích a zařízení výpočetní techniky, je možno místo těchto údajů uvádět zúčtovací období s tím, že data odečtů jsou uvedena v evidenci odběratelů;

d) konstantu měřicího zařízení, je-li jiná než 1;

e) množství dodávky elektřiny, topných plynů, tepla nebo vody;

f) značku sazby, jakož i úhrnnou cenu;

g) náhradu za užívání měřicího zařízení, pokud není zahrnuta ve stálém platu;

h) doložku "Splatno inkasním příkazem číslo ...", uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem;

i) den odeslání faktury; tento den se musí shodovat - při doručení faktury poslem na potvrzení - se dnem převzetí faktury odběratelem;

j) den splatnosti úhrnné částky faktury, a je-li splatnost zkrácena, také důvod zkrácení. Uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem bez splatnosti, uvede se místo splatnosti doložka "bez splatnosti";

k) jiné údaje předepsané zvláštními předpisy nebo dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem;

l) razítko (předtisk) dodavatele a podpis osoby oprávněné podepisovat fakturu; faktury vyhotovené na strojích a zařízení výpočetní techniky nemusí být podepisovány.

§ 15

Dodávky elektřiny

(1) Dodávky elektřiny velkoodběratelům a středním odběratelům 16) se fakturují měsíčními sběrnými fakturami. U odběratelů, jejichž plánovaná hodnota měsíčního odběru činí nejméně 4000 Kčs, je závaznou formou placení plánované zúčtování. 17)

(2) Dodávky elektřiny maloodběratelům se fakturují sběrnými fakturami nejdéle za období 12 měsíců. Sběrnou fakturu vystavuje dodavatel za všechna odběrná místa maloodběratele na území okresu, v nichž byl v průběhu měsíce proveden odečet elektroměrů. Nedílnou součástí sběrné faktury je vyčíslení spotřeby elektřiny v kWh i v Kčs jednotlivých odběrných míst. Na sběrných fakturách za elektřinu vystavovaných na samočinném počítači nemusí být uváděno datum předchozího a konečného odečtu za předpokladu, že přesná data odečtů a stav elektroměrů budou uvedena v evidenci odběratelů.

(3) Na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturované elektřiny je maloodběratel povinen platit dodavateli v průběhu fakturačního období podle písemné dohody:

a) měsíční nebo čtvrtletní splátky odpovídající výši průměrné nebo u nových odběrů výši předpokládané spotřeby, a to vždy nejpozději 8. den měsíce, za který se poskytuje splátka, nebo

b) jednu splátku ve výši 60 % předpokládané spotřeby za fakturační období, a to ve sjednaném termínu. Splátky podle písmene a) se odečítají ve sběrné faktuře. Splátky podle písmene b) se zúčtují jednou ročně, zpravidla ke konci roku zvláštním zúčtovacím dokladem. Vznikne-li přeplatek, je dodavatel povinen jej vrátit odběrateli do 10 dnů po odeslání sběrné faktury. Organizace se mohou dohodnout, že se o přeplatek sníží nejbližší splátka.

(4) Nemůže-li být u maloodběratele z důvodů na jeho straně proveden odpočet, vystaví dodavatel sběrnou fakturu podle výše odběru v předchozím období a rozdíly zúčtuje při nejbližším odečtu.

§ 16

Dodávky tepla

(1) Dodávky tepla se fakturují měsíčními sběrnými fakturami, přičemž fakturační období u sběrných faktur vystavovaných na samočinném počítači nemusí být shodné s kalendářním měsícem; v tomto případě je dodavatel povinen předem oznámit odběrateli, kdy začíná a končí fakturační období.

(2) U odběratelů, jejichž plánovaná hodnota měsíčního odběru činí nejméně 4000 Kčs, je závaznou formou placení plánované zúčtování. 18)

§ 17

Dodávky topných plynů

(1) Dodávky topných plynů velkoodběratelům 19) z plynovodní sítě a dodávky topných plynů do plynovodní sítě se fakturují měsíčními sběrnými fakturami, a to v přepočtených objemových jednotkách; 20) činí-li plánovaná měsíční dodávka alespoň 100 000 m3 topného plynu, je závaznou formou placení plánované zúčtování.

(2) Dodávky topných plynů maloodběratelům z plynovodní sítě se fakturují sběrnými fakturami nejdéle za období 12 měsíců. Sběrnou fakturu vystavuje dodavatel za všechna odběrní místa maloodběratele, v nichž byl v průběhu měsíce proveden odečet plynoměru. Nedílnou součástí faktury je vyčíslení spotřeby plynu v množství (m3) i v penězích (Kčs) za jednotlivá odběrní místa.

(3) Pokud je maloodběratelům dodané množství plynů měřeno před regulátorem tlaku plynu (při přímém odběru z vysokotlaké a středotlaké sítě), fakturuje se odběr měsíčními sběrnými fakturami v přepočtených objemových jednotkách.

(4) Na úhradu odebraného a dosud nevyfakturovaného plynu podle odstavce 2 je maloodběratel povinen zaplatit dodavateli v průběhu fakturačního období dle písemné dohody:

a) měsíční, čtvrtletní, nebo pololetní splátky, odpovídající výši průměrné nebo u nových odběratelů předpokládané spotřeby, a to vždy nejpozději 8. den období, za který se splátka poskytuje, nebo

b) jednu splátku ve výši 60 % předpokládané spotřeby za fakturační období, a to ve sjednaném termínu. Splátky podle písmene a) nebo b) se odečítají ve sběrné faktuře. Vznikne-li přeplatek, je dodavatel povinen vrátit jej odběrateli do 10 dnů po odeslání příslušné sběrné faktury. Organizace se mohou dohodnout, že se o přeplatky sníží nejbližší splátka.

(5) Nemůže-li být u maloodběratele z důvodů na jeho straně proveden odečet, vystaví dodavatel sběrnou fakturu podle výše odběru v předchozím období a rozdíly zúčtuje při nejbližším odečtu.

§ 18

Dodávky vody a vybraných služeb

(1) Dodávky vody (pitné i užitkové), odvádění vody veřejnými kanalizacemi, odvoz pevných domovních odpadů a podobných hmot a práce kominické se fakturují sběrnými fakturami za období až 3 měsíce.

(2) Je-li cena za dodávku vody nebo vybraných služeb uvedených v odstavci 1 stanovena paušálem, může činit období sběrné faktury až 1 rok. Dodavatel je povinen odběrateli předem oznámit, kdy začíná a kdy končí období pro sběrnou fakturu. Socialistickým organizacím, spravujícím bytový majetek většího rozsahu (např. obvodním podnikům bytového hospodářství) lze uvedené dodávky takto fakturovat i podle dohodnutých místních úseků. Sběrnou fakturu za práce oceněné paušálem lze vystavit za celé období najednou i během zvoleného období.

(3) Jestliže by dodavatel neprovedl některé dodávky (práce, odvoz), s nimiž bylo při stanovení paušálu počítáno, je povinen vrátit odběrateli částku odpovídající neprovedeným dodávkám do 10 pracovních dnů po skončení období sběrné faktury; může se však s odběratelem dohodnout, že částku odpovídající neprovedeným pracím odečte v nejblíže příští sběrné faktuře.

ČÁST ČTVRTÁ

Fakturování některých dodávek doklady nahrazujícími fakturu 21)

Fakturování a placení dodávek zemědělských výrobků

§ 19

(1) U dodávek zemědělských výrobků dodávaných nákupním organizacím je dokladem nahrazujícím fakturu nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky, sběrný nákupní lístek nebo souhrnný nákupní list; tyto doklady vystavuje odběratel a odevzdává (odesílá) je dodavateli v jednom vyhotovení.

(2) Nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky se používá pro fakturování a placení dodávek zemědělských výrobků, pokud se podle odstavce 3 a 4 nepoužívá sběrného nákupního lístku nebo souhrnného nákupního listu.

(3) Sběrný nákupní lístek se používá pro fakturování a placení dodávek mléka, cukrovky a čekanky, a dohodnou-li se o tom organizace, i u opakujících se dodávek jiných zemědělských výrobků téhož druhu. Období pro sběrný nákupní lístek nesmí být delší než jeden kalendářní měsíc; přitom nesmí počínat v jednom a končit v dalším měsíci. U dodávek cukrovky a čekanky se vystavuje sběrný nákupní lístek na celé množství dodávky v příslušném sklizňovém období.

(4) Souhrnný nákupní list se používá při automatizovaném zpracování ekonomických informací pro fakturování a placení dodávek zemědělských výrobků téhož nebo různých druhů, uskutečněných mezi týmž dodavatelem a odběratelem v dekádním období; organizace se mohou dohodnout na kratším období.

(5) Pro účely fakturování a placení musí nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky, sběrný nákupní lístek a souhrnný nákupní list obsahovat obdobně náležitosti stanovené v § 4 odst. 2 písm. a), e), f), i), j), l), m), n) a o), 22) dále název a adresy dodavatele a odběratele a provedení odpočtu poskytnutých splátek. Kromě těchto náležitostí musí

a) nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky obsahovat také údaj o místu, ze kterého jsou dodávky uskutečněny, a údaj, která provozovna odběratele dodávku převzala;

b) sběrný nákupní lístek obsahovat soupis lístků o převzetí dodávek a označení období, na které se vztahuje. U dodávek mléka též průměrnou třídu jakosti, průměrnou měsíční tučnost, množství mléka nakupovaného celkem a z toho množství, které podle zvláštních předpisů se započítává na plnění smlouvy;

c) souhrnný nákupní list obsahovat soupis nákupních lístků bez úhrnné ceny 23) s těmito údaji: datum dodávky, číslo nákupního lístku bez úhrnné ceny, číselný znak srážky nebo přirážky a celkovou cenu jednotlivých dodávek.

§ 20

(1) Právo a povinnost vystavit nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky vzniká:

a) dnem, ve kterém je nákupní organizace seznámena se zjištěním jakosti a množství podle zvláštních předpisů;

b) u traťových dodávek zemědělských výrobků dnem, v němž byly nákupní organizaci předány zemědělskou organizací doklady o splnění dodávky.

(2) Právo a povinnost vystavit sběrný nákupní lístek vzniká uplynutím posledního dne stanoveného nebo dohodnutého období, u cukrovky a čekanky vzniká dnem, v němž byl vystaven lístek o převzetí poslední dílčí dodávky.

(3) Právo a povinnost vystavit souhrnný nákupní list vzniká uplynutím posledního dne období, pro něž bylo používání souhrnného nákupního listu stanoveno nebo dohodnuto.

(4) Lhůta pro odevzdání (odeslání) nákupního lístku s úhrnnou cenou dodávky počíná běžet dnem následujícím po dni stanoveném v odstavci 1 a činí 2 pracovní dny; u dodávek osiva a sadby k úpravě a nákupu činí 3 pracovní dny, u dodávek léčivých rostlin činí 3 pracovní dny, jestliže dodávka byla plněna odevzdáním veřejnému dopravci, a 10 pracovních dnů u dodávek ze školního sběru.

(5) Lhůta pro odevzdání (odeslání) sběrného nákupního lístku nebo souhrnného nákupního listu počíná běžet dnem následujícím po dni stanoveném v odstavci 2 popř. 3 a činí 4 pracovní dny; u dodávek mléka činí 5 pracovních dnů; u dodávky cukrovky nebo čekanky činí 6 pracovních dnů.

(6) Lhůty uvedené v odstavci 4 a 5 se prodlužují, kromě lhůt dodávek mléka, cukrovky a čekanky, o 3 pracovní dny, jestliže dodávky byly splněny v jiném místě než je místo, kde se vystavuje nákupní lístek s úhrnnou cenou dodávky, sběrný nákupní lístek nebo souhrnný nákupní list.

§ 21

(1) Za přírodní osivo a sadbu dodávané k úpravě a nákupu je odběratel povinen poskytnout zemědělské organizaci na její požádání jednu splátku nejvýše v hodnotě tržního zboží; u druhů, které nemají povahu tržního zboží, jednu splátku odpovídající posouzení jakosti dodaného osiva a sadby odběratelem, nejméně však polovinu předpokládané hodnoty osiva a sadby. Při dodávkách osiva a sadby podléhajících skleníkovým zkouškám je odběratel povinen poskytnout zemědělské organizaci splátku v ceně platné pro stupeň uznaný při poslední přehlídce porostu; dojde-li podle výsledku skleníkové zkoušky k sestupnění 24) nebo zamítnutí partie, je zemědělská organizace povinna vrátit odběrateli nejpozději do 5 dnů cenový rozdíl.

(2) U dodávek cukrovky a čekanky je odběratel povinen buď na požádání zemědělské organizace nebo v dohodnutých lhůtách poskytnout splátku odpovídající množství dodané cukrovky a čekanky.

(3) U dodávek mléka je odběratel povinen vyplatit zemědělské organizaci do 20. dne běžného kalendářního měsíce splátku ve výši 2/3 předpokládané částky za celoměsíční dodávku.

§ 22

Dodávky zemědělských výrobků je odběratel povinen zaplatit do 3 pracovních dnů ode dne odevzdání (odeslání) nákupního lístku s úhrnnou cenou dodávky, sběrného nákupního lístku nebo souhrnného nákupního listu. Jsou-li tyto doklady vystaveny v jiném místě než které dává příkaz k úhradě, prodlužuje se lhůta o 3 pracovní dny. Den odevzdání (odeslání) se do lhůty splatnosti nepočítá.

Fakturování a placení některých dodávek pro vývoz

§ 23

(1) U dodávek pro vývoz dodávaných za běžné kupní ceny se mohou organizace dohodnout, že dokladem nahrazujícím fakturu bude "výpočet kupní ceny" a že jej bude vystavovat odběratel v případech, kdy jde o dodávky, které jsou splněny

a) přechodem čs. hranice při přepravě po železnici, říční lodí nebo silničním dopravním prostředkem, nebo

b) odevzdáním výrobků veřejnému dopravci při přepravě letadlem nebo odevzdáním poště k přepravě do místa určení.

(2) Pro účely fakturování a placení musí výpočet kupní ceny obsahovat alespoň tyto náležitosti:

kupní cenu - za jednotku množství dodávky, za dodávku v rozsahu zbožových specifikací, jakož i úhrnnou částku faktury, cenu fco čs. hranice - v rozsahu zbožových specifikací - i úhrnnou částku faktury, velkoobchodní cenu - v rozsahu zbožových specifikací - i úhrnnou částku faktury, dodavatelský závod, číslo zakázky, číslo přepravní dispozice, název a adresu zahraničního příjemce, datum splnění dodávky, datum, kdy byl odběratel o datu splnění dodávky vyrozuměn, a datum odeslání, razítko a podpis odpovědné osoby. S výjimkou cen lze tyto údaje uvádět v kódech, vzájemně mezi dodavatelem a odběratelem dohodnutých. Při strojním zpracování nemusí být doklad podepisován.

(3) Odběratel je povinen odeslat dodavateli výpočet kupní ceny do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží dodavatelovo oznámení o odeslání dodávky s podklady pro fakturaci zboží zahraničnímu odběrateli a hlášení o splnění takové dodávky.

(4) Vypočtenou kupní cenu je odběratel povinen uhradit dodavateli do 14 kalendářních dnů po odeslání výpočtu kupní ceny.

ČÁST PÁTÁ

Majetkové sankce a výjimky

§ 24

Penále a poplatek z prodlení

(1) Penále za opožděné odeslání faktury (dokladu ji nahrazujícího) činí 1 % z fakturované částky za každý započatý měsíc prodlení. Poplatek z prodlení za opožděné zaplacení faktury (dokladu ji nahrazujícího), jakož i poplatek z prodlení za opožděné zaslání podkladu pro fakturaci činí - pokud dodavatel a odběratel jsou socialistickými organizacemi - 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) Nezaplatí-li občan správně fakturovanou cenu za službu, na kterou se vztahuje povinnost organizace k fakturování, je povinen zaplatit poplatek z prodlení dle zvláštního předpisu. 25)

(3) Poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení zaplatí

a) jiná než socialistická organizace za opožděné zaplacení faktury;

b) odběratel, jestliže při plánovaném zúčtování 26) neuhradí splátku ve stanoveném nebo sjednaném termínu.

(4) Penále za opožděné odeslání faktury (dokladu ji nahrazujícího) a poplatek z prodlení mohou požadovat jen socialistické organizace.

(5) Dodavatel nemusí účtovat ani vymáhat poplatek z prodlení, který v jednotlivém případě nepřesáhne částku 200 Kčs. Jestliže by částka vypočteného penále nebo poplatku z prodlení činila méně než 10 Kčs, účtuje se 10 Kčs.

§ 25

Omezení fakturační povinnosti

(1) Dodávky, jejichž úhrnná cena nepřevyšuje 500 Kčs, nemusí být fakturovány a dodavatel může požadovat zaplacení v hotovosti.

(2) Maloobchodní prodejny, závody veřejného stravování a ubytování a cestovní kanceláře nemusí fakturovat občanům, prodávají-li za hotové. Pokud zvláštní předpisy 27) nestanoví jinak, nemusí maloobchodní prodejny fakturovat socialistickým organizacím, prodávají-li za hotové.

§ 26

Výjimky

Federální ministerstvo financí může v odůvodněných případech na žádost příslušného ústředního orgánu povolit pro jednotlivé organizace výjimky z ustanovení § 1 odst. 2, § 3, § 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 - 10, § 11 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3, § 18 - 23, § 24 odst. 5 a § 25 odst. 1. Pro organizace řízené orgány republiky povoluje výjimky z ustanovení uvedených v předcházející větě příslušné ministerstvo financí republiky v dohodě s federálním ministerstvem financí.


ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 27

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy; všechny výjimky udělené z této vyhlášky pozbývají platnosti.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Fakturování a placení dodávek hrazených z investičních prostředků, vyjmenovaných druhů poddodávek investiční povahy a fakturování a placení dodávek geologických prací upravuje vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 136/1970 Sb.

2) § 33 vyhlášky generálního ředitele Státní banky československé č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

3) Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou ve znění vyhlášky č. 17/1969 Sb.

4) Vyhláška Ústřední správy energetiky č. 107/1965 Sb., o dodávce elektřiny pro obyvatelstvo; vyhláška ministerstva paliv č. 108/1965 Sb., o dodávce topných plynů pro obyvatelstvo a vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 197/1957 Ú. l., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody.

5) Formulář faktury upravuje zvláštní předpis Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí.

6) § 31 až 33 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 137/1973 Sb., o cenách.

7) § 1 odst. 3 a § 9 vyhlášky Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví a § 4 odst. 2 vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.

8) § 377 hospodářského zákoníku.

9) § 232 občanského zákona č. 40/1964 Sb.

10) Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 ze dne 30. 8. 1971, kterým se schvaluje a vyhlašuje ceník inženýrských činností.

11) Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 30. 8. 1971, kterým se schvaluje a vyhlašuje ceník inženýrských činností.

12) § 30 vyhlášky č. 85/1966 Sb.

13) Vyhláška č. 85/1966 Sb.

14) Podle § 232 odst. 2 občanského zákoníku je občan povinen zaplatit fakturu do 7 dnů po jejím doručení, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak. V pochybnostech se má za to, že občanovi byla faktura doručena třetího dne po jejím odeslání. Na splatnost musí být občan ve faktuře upozorněn.

15) Podle § 232 odst. 1 občanského zákoníku může dodavatel (organizace) požadovat od občana zálohu nebo zaplacení ceny předem, jestliže je to odůvodněno povahou služby nebo stanoveno zvláštními předpisy.

16) § 3 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla.

17) Vyhláška č. 85/1966 Sb.

18) Vyhláška č. 85/1966 Sb.

19) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 176/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu.

20) ČSN 38 5510.

21) § 378 hospodářského zákoníku.

22) Rozumí se podpis odběratele.

23) Nákupní lístek bez úhrnné ceny není dokladem nahrazujícím fakturu.

24) ČSN 46 0311.

25) § 232 občanského zákoníku. Podle § 10 vyhlášky č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, činí poplatek z prodlení za každý den prodlení 1/2 promile dlužné částky.

26) Vyhláška č. 85/1966 Sb.

27) Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 10/1966 Sb., o nákupu zboží socialistickými organizacemi ve vnitřním obchodě.

Přesunout nahoru