Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků

Částka 36/1975
Platnost od 23.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1981 (162/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé

ze dne 8. prosince 1975

o financování reprodukce základních prostředků

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem financí ČSR a ministerstvem financí SSR podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a předseda Státní banky československé (dále jen "banka") podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje způsob financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku státních organizací, organizací zahraničního obchodu, jednotných zemědělských družstev, společných zemědělských podniků a melioračních družstev (dále jen "organizace") prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii (popřípadě svépomocí u jednotných zemědělských družstev).

(2) Financování reprodukce základních prostředků ostatních socialistických organizací se řídí zásadami této vyhlášky s tím, že specifické zvláštnosti financování reprodukce základních prostředků upraví příslušné federální ústřední orgány pro organizace jimi řízené v dohodě s federálním ministerstvem financí a ústředím banky a příslušné ústřední orgány republik pro organizace jimi řízené v dohodě s ministerstvy financí republik a hlavními ústavy banky.

ČÁST PRVNÍ

Vymezení základních pojmů

§ 2

Základní prostředky

(1) Základními prostředky jsou samostatné předměty, popřípadě soubory předmětů nebo kombinované technologické a stavební celky, které mají jako celek samostatné technicko-ekonomické určení a které mají provozně technickou funkci delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena je nejméně tři tisíce Kčs. Základními prostředky jsou bez zřetele na pořizovací cenu pozemky, budovy, stavby, pokud nejsou nemovitými kulturními památkami určenými jako jiný hmotný majetek.

(2) Základními prostředky jsou též trvalé porosty (kromě lesních) s dobou plodnosti delší než tři roky, pokud tvoří ucelený komplex, který má nejméně sto stromů nebo dvě stě keřů. 1)

(3) Základní prostředky se rozdělují na

a) používané základní prostředky,

b) základní prostředky v rezervě,

c) základní prostředky v konzervaci.

(4) Základními prostředky v rezervě jsou

a) základní prostředky, které jsou určeny k výměně za základní prostředky vyřazené organizací z používání v důsledku poškození nebo opravy (provozní rezerva);

b) základní prostředky vyřazené dočasně z používání, které mají pro organizaci stálé určení (kapacitní a sortimentní rezerva).

(5) Základními prostředky v konzervaci jsou základní prostředky, které organizace nepoužívá z důvodů státního zájmu a byly do konzervace dány se souhlasem příslušného ministerstva financí, pokud nejde o konzervaci upravenou zvláštními předpisy; 2) tohoto souhlasu není zapotřebí u základních prostředků určených pro účely civilní obrany a pro účely branného charakteru.

(6) Základními prostředky nejsou:

a) zásoby,

b) jiný hmotný majetek,

c) investice.

§ 3

Zásoby

(1) Zásobami 3) jsou zejména materiál, předměty postupné spotřeby v používání, poddodávky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata a zboží.

(2) Předměty postupné spotřeby v používání 3) jsou zejména drobné a krátkodobé předměty v používání, speciální nástroje a přípravky v používání, zařízení staveniště, materiál v používání, předměty v půjčovnách, oběhové obaly v používání, stroje k opravě výměnným způsobem a předměty z drahých kovů.

(3) Drobnými a krátkodobými předměty jsou věci, které se použitím najednou nespotřebují a

a) jejichž cena je nižší než tři tisíce Kčs za jednu věc bez zřetele na dobu jejich upotřebitelnosti (drobné předměty);

b) jejichž doba upotřebitelnosti je kratší než jeden rok bez zřetele na jejich cenu (krátkodobé předměty);

c) jichž se použije jako pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranných předmětů a pomůcek a ložní výbavy bez zřetele na jejich cenu a dobu jejich upotřebitelnosti.

(4) Speciálními nástroji a přípravky jsou předměty, jichž se použije ke zhotovení jedné nebo více zakázek, sérií určitého druhu výrobku nebo při hromadné výrobě bez zřetele na jejich cenu a dobu jejich upotřebitelnosti.

§ 4

Jiný hmotný majetek

(1) Jiným hmotným majetkem jsou výtvarná a umělecká díla, pokud nejsou nedílnou součástí budovaných staveb, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě soubory takových věcí v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné sbírky.

(2) Jiným hmotným majetkem jsou též movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které zpravidla nelze ocenit podle obecně platných právních předpisů (např. cenových).

(3) Za jiný hmotný majetek se též považují povrchové a podzemní vody, ložiska nerostných surovin, jeskyně, značky bodů geodetických sítí, měřických zařízení a signálů na těchto bodech a mapové fondy.

Reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku

§ 5

Povinnosti organizací

(1) Organizace jsou povinny zajišťovat reprodukci základních prostředků a jiného hmotného majetku v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství a prostředky na ni vynakládat v souladu s příslušnými právními předpisy a s nejvyšší hospodárností.

(2) Reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku zahrnuje:

a) přípravu a zabezpečení výstavby (§ 6),

b) projektovou dokumentaci 4) a autorský dozor, 5)

c) investice (§ 7),

d) udržování a opravy (§ 8).

§ 6

Příprava a zabezpečení výstavby

(1) Příprava a zabezpečení výstavby zahrnuje náklady, popřípadě výdaje na:

a) organizační a přípravnou činnost investora, tj.:

- vypracování investičních záměrů,

- projektové úkoly a studie souborů staveb,

- činnost ředitelství budovaných podniků a závodů,

- technický dozor investora,

- odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí,

- přípravu a zahájení provozu včetně komplexního technologického vyzkoušení a zkušebního provozu,

- přípravu kádrů pro budované podniky,

- přesídlení obyvatel,

- souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

- závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení,

b) inženýrskou činnost a kompletační činnost dodavatele,

c) ložiskovou geologii, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

d) vybavení provozů a jiných budovaných zařízení zásobami,

e) správní a místní poplatky (rozhodnutí o přípustnosti stavby, povolení k trvalému užívání stavby), penále, poplatky z prodlení, veškeré úroky (tuzemské i zahraniční), devizové náklady spojené s obstaráním deviz u Československé obchodní banky, a.s., peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou a dále jiné nehmotné náklady a přirážky (zdržné, úhrada za užívání aj.),

f) rozvojové studie výstavby odvětví a oborů,

g) územní plány (včetně územně technických podkladů a urbanistických soutěží),

h) projekty typizace ve výstavbě,

i) projekty pro experimentální ověřování ve výstavbě (experimentální studie, projekty a podobné úkoly),

j) tvorbu technicko-hospodářských ukazatelů.

(2) Do přípravy a zabezpečení výstavby se též zahrnují náklady, popřípadě výdaje na:

a) projekty pro hospodářsko-technické úpravy pozemků,

b) projekty pro výstavy a veletrhy v zahraničí,

c) projektové soutěže a poptávkové řízení,

d) technickou pomoc poskytovanou projektovými organizacemi,

e) projekty pro vývoz,

f) licence pro budoucí výrobu nebo provoz,

g) archeologický průzkum, pokud investor na tento průzkum přispívá,

h) ostatní práce neinvestiční povahy.

§ 7

Investice

(1) Investicemi jsou hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nových základních prostředků, na rekonstrukce, modernizace, nástavby a přístavby dosavadních základních prostředků, popřípadě jiného hmotného majetku.

(2) Investicemi jsou též hmotné a finanční zdroje vynakládané na

a) nákup (úplatný převod) základních prostředků,

b) pořizování základních prostředků pro trvalou potřebu mimo území ČSSR,

c) pořizování výtvarných a uměleckých děl v ceně nejméně tři tisíce Kčs kromě děl, která jsou nedílnou součástí budovaných staveb,

d) pořizování muzejních předmětů bez zřetele na výši ceny,

e) předměty charakteru základních prostředků (prototypy, funkční modely) a dočasné objekty (poloprovozy, ověřovací provozy apod.), získané po vyřešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, které budou po ověření výsledků řešení zařazeny do základních prostředků, 6)

f) odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu, 7)

g) cenové přirážky při dovozu strojů, zařízení a investičních celků pro investiční výstavbu, 8)

h) modely nebo prototypy charakteru základních prostředků, které organizace v souvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru řádně převzala 9) (dále jen "jiné investice").

(3) Investicemi ve vlastní režii, popřípadě svépomocí jsou hmotné a finanční zdroje vynakládané na investiční výstavbu prováděnou a zajišťovanou převážně vlastními pracovníky investora.

(4) Rekonstrukce jsou zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního základního prostředku, které mají za následek zpravidla změnu technických parametrů, popřípadě změnu funkce a účelu základního prostředku.

(5) Modernizace jsou takové úpravy, při nichž se převážně uplatňují prvky technického pokroku, zpravidla se nahrazují části základního prostředku modernějšími, aby se odstranily následky opotřebení způsobené technickým rozvojem, zvyšuje se vybavenost základního prostředku, popřípadě se rozšiřuje jeho použitelnost.

(6) Nástavbou se rozumí rozšíření dosavadního stavebního objektu (základního prostředku), kterým se mění (zvyšuje) původní výška objektu v části nebo v celé půdorysné ploše.

(7) Přístavbou se rozumí rozšíření dosavadního stavebního objektu (základního prostředku), kterým se mění (zvětšuje) půdorysná plocha bez změny původní výšky objektu při bezprostředním technickém, prostorovém a zpravidla i provozním spojení přistavované části.

§ 8

Udržování a opravy základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Udržování je pravidelná péče o základní prostředky, popřípadě jiný hmotný majetek, kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení, předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jejich provozuschopný stav a bezpečný provoz, popřípadě se odstraňují drobné závady.

(2) Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení základního prostředku, popřípadě jiného hmotného majetku do provozuschopného stavu, obnovují se jeho technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky; u budov a staveb se obnovuje jejich provozní kvalita, užitkovost a bezpečnost. Při opravách se uplatňují poslední poznatky vědy a techniky, zejména při technologii jejich provádění, volbě materiálu a normalizaci součástí.

(3) Opravy strojů a zařízení lze provádět též výměnným způsobem. 10)

ČÁST DRUHÁ

Financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku

§ 9

Financování nákladů na přípravu a zabezpečení výstavby

Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby (§ 6) se financují z provozních (neinvestičních) prostředků s případným časovým rozlišením.

§ 10

Financování projektové dokumentace, autorského dozoru a investic

Projektovou dokumentaci, 11) autorský dozor 12) a investice (§ 7) financují:

a) státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu z vlastních prostředků, z prostředků centralizovaných u nadřízených orgánů, z prostředků státního rozpočtu, 13) popřípadě státních fondů, z prostředků rozpočtů národních výborů, z příspěvků a podílů od jiných organizací a z jiných prostředků soustředěných ve fondu výstavby, popřípadě ve fondu drobných podnikových investic 14) a z investičního úvěru;

b) rozpočtové organizace z prostředků státního rozpočtu (státních fondů), z prostředků rozpočtu národního výboru, z doplňkových zdrojů a z příspěvků a podílů od jiných organizací;

c) příspěvkové organizace z vlastních prostředků, z příspěvků ze státního rozpočtu (státních fondů), z prostředků rozpočtu národního výboru, z příspěvků a podílů od jiných organizací, popřípadě dalších prostředků soustředěných ve fondu výstavby a z investičního úvěru;

d) jednotná zemědělská družstva, společné zemědělské podniky a meliorační družstva z vlastních prostředků, z prostředků státního rozpočtu (státních fondů), z příspěvků a podílů od jiných organizací, popřípadě dalších prostředků soustředěných ve fondu výstavby a z investičního úvěru.

§ 11

Podklady pro financování projektové dokumentace a investic

(1) Organizace s výjimkou stanovenou v odstavcích 2 a 3 jsou povinny předložit financující pobočce banky:

a) plán investiční výstavby, 15)

b) plán financování investiční výstavby, 16)

c) jmenovitý seznam staveb. 15)

(2) Rozpočtové a příspěvkové organizace jsou povinny předložit financující pobočce banky:

a) plán investiční výstavby,

b) oznámení limitu výdajů na financování investiční výstavby,

c) jmenovitý seznam staveb.

(3) U komplexní bytové výstavby zahrnuté do plánu národních výborů je plán investiční výstavby a jmenovitý seznam staveb nahrazen režimem komplexní bytové výstavby. 17)

(4) Podklady předkládané podle odstavců 1 a 2 musí být v souladu s plánem a jeho ukazateli 18) a s výsledky postupu při zařazování staveb do návrhu prováděcího plánu. 19) Podklady předkládané rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi včetně změn musí být potvrzeny přímo nadřízeným, popřípadě jiným k tomu zmocněným orgánem.

(5) Organizace u všech staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů (hlava II-VIII souhrnného rozpočtu stavby) předkládají dále financující pobočce banky před zahájením financování:

a) registrační list projektového úkolu 20) (jako podklad pro financování projektových prací),

b) schválený souhrnný rozpočet stavby včetně rekapitulace nákladů k souhrnnému rozpočtu, 21)

c) stejnopisy hospodářských smluv na dodávky stavební části a rozhodující dodávky technologie na celou dobu trvání stavby,

d) registrační list stavby. 22)

(6) U staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů prováděných ve vlastní režii investora je organizace povinna prokázat financující pobočce banky zajištění stavby pracovními silami, materiálem, popřípadě smlouvami s přímými dodavateli.

(7) U staveb, na něž je poskytována dotace ze státního rozpočtu, popřípadě státních fondů nebo úvěr, předkládají organizace financující pobočce banky podklady uvedené v odst. 5 písm. b) a c) bez ohledu na výši rozpočtových nákladů a seznam staveb dotovaných ze státního rozpočtu (státních fondů).

(8) V případech, kdy je poskytována dotace ze státního rozpočtu (státních fondů) nebo úvěr na stroje nezahrnuté do rozpočtu staveb, předkládají organizace financující pobočce banky jejich seznam a doklad o smluvním zajištění.

(9) U bytových domů (objektů) řešených s použitím nových konstrukčních soustav předkládají organizace financující pobočce banky pasport bytového domu. 23)

(10) Při převádění předmětů a dočasných objektů do základních prostředků [§ 7 odst. 2 písm. e)] předkládají organizace financující pobočce banky plán rozvoje vědy a techniky, popřípadě výpis z tohoto plánu, v němž byl úkol v době zahájení zařazen.

(11) U trvalých porostů (§ 2 odst. 2) předkládají organizace financující pobočce banky rozpočet nákladů schválený příslušným orgánem. 24)

(12) Organizace u dokončených staveb nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů předkládají financující pobočce banky:

a) doklady o závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení stavby uvedené do provozu (užívání), 24)

b) registrační list dokončené stavby. 25)

(13) U dokončených staveb do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů dotovaných ze státního rozpočtu (státních fondů), popřípadě úvěrovaných, předkládají organizace financující pobočce banky doklady o závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení stavby uvedené do provozu (užívání), pokud nebyly dodrženy podmínky, za nichž byly dotace, popřípadě úvěr poskytnuty.

(14) V případě změn (dodatků) předložených podkladů pro financování projektové dokumentace a investic jsou organizace povinny včas informovat financující pobočku banky a neprodleně 26) doplnit předložené podklady.

(15) Kromě podkladů uvedených v předchozích odstavcích předkládají organizace financující pobočce banky na vyžádání další podklady nutné pro zajištění financování a kontroly investic. 27)

§ 12

Podmínky pro financování projektové dokumentace a investic

(1) Banka uvolňuje prostředky na financování projektové dokumentace a investic v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství a za předpokladu, že organizace má zajištěny finanční zdroje na celou dobu výstavby a vynakládá je s nejvyšší hospodárností.

(2) Financování provádí financující pobočka banky, v jejímž obvodu je sídlo organizace.

(3) Financující pobočka banky financuje projektovou dokumentaci a investice do výše prostředků převedených na investiční účty organizací podle obecně platných právních předpisů, 28) do výše povoleného investičního úvěru, popřípadě do výše oznámeného limitu výdajů na financování investic a doplňkových zdrojů.

(4) Financující pobočka banky uvolňuje prostředky na úhradu projektové dokumentace a investic po předložení podkladů podle § 11 odst. 1-12:

a) u staveb do výše souhrnného rozpočtu stavby, 29)

b) u projektové dokumentace do výše hlavy I souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě do výše částky na projektové práce uvedené v registračním listu projektového úkolu. 30)

(5) Financující pobočka banky financuje komplexní bytovou výstavbu podle objektů, popřípadě provozních souborů.

(6) Banka může v dohodě s příslušnými ústředními orgány určit další stavby, u nichž zavede financující pobočka podrobnější způsob financování (např. podle objektů a provozních souborů).

§ 13

Způsob financování projektové dokumentace, autorského dozoru a investic

(1) Z investičních prostředků (§ 10) se financují:

a) projektová dokumentace a autorský dozor, 31)

b) investice uvedené v § 7 odst. 1, tj.

1. dodávky stavebních prací a stavební části stavby včetně nákladů spojených s likvidací dosavadních základních prostředků, pokud jsou zahrnuty v souhrnném rozpočtu stavby,

2. stroje a zařízení, přístroje, dopravní prostředky a inventář, popřípadě soubory těchto předmětů, pokud odpovídají pojmu základních prostředků podle § 2, náklady na jejich dopravu a montáž,

3. náklady na první výsadbu trvalého porostu, tj. náklady na výsadbu a následnou kultivaci vynaložené do doby dospělosti trvalého porostu, po odečtení případných výnosů (s výjimkou nákladů na novou výsadbu za rostliny vymřelé, nevzešlé apod.),

4. výtvarná a umělecká díla a muzejní předměty, pokud jsou nedílnou součástí budovaných staveb,

5. dodávky materiálu, výrobků, polotovarů, prací, výkonů a výdaje zajišťované investorem pro zahraničního dodavatele na základě smlouvy se zahraničním dodavatelem. 32)

(2) Z investičních prostředků se financují též jiné investice (§ 7 odst. 2) a příspěvky a podíly jiným investorům.

§ 14

Zahrnování investic do pořizovací ceny základních prostředků

(1) Do pořizovací ceny základních prostředků se zahrnuje hodnota prací a dodávek uvedených v § 13 odst. 1 a rekonstrukcí a modernizací financovaných podle ustanovení § 18 odst. 2. 33)

(2) Do pořizovací ceny základních prostředků se dále zahrnují odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu, cenové přirážky a srážky při dovozu strojů, zařízení a investičních celků pro investiční výstavbu.

§ 15

Způsob financování investic prováděných ve vlastní režii

(1) Investice prováděné ve vlastní režii (§ 7 odst. 3) proplácejí organizace z provozních (neinvestičních) prostředků.

(2) Úhrada nákladů proplácených podle odstavce 1 se provádí z investičních prostředků na základě vnitropodnikových splátkových listů a vnitropodnikových faktur. 34)

(3) Rozpočtové organizace rozpočtují a proplácejí výdaje spojené s prováděním investic ve vlastní režii z příslušných neinvestičních položek. Po jejich dokončení odvede ústředně plánující rozpočtová organizace částku odpovídající rozpočtovým nákladům z investičního čerpacího účtu ve prospěch svého příjmového rozpočtového účtu; národní výbory, popřípadě jimi řízené rozpočtové organizace, odvedou tyto částky do příjmů rozpočtu národního výboru.

§ 16

Financování zastavených investic a projektové dokumentace

(1) Dojde-li k dočasnému nebo trvalému zastavení investice, proplácejí organizace z investičních prostředků:

a) již provedené a nezbytné dokončovací rozpočtované práce,

b) náklady na dodanou projektovou dokumentaci, popřípadě její rozpracovanou část (včetně nepoužitých alternativ projektů),

c) zabezpečovací a konzervační (popřípadě udržovací a dekonzervační) práce podle zvláštního rozpočtu,

d) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

e) stroje a zařízení (jednoúčelové a netypické) ve vysokém stupni rozpracovanosti,

f) další náklady spojené s trvale zastavenými investicemi.

(2) Po rozhodnutí o trvalém zastavení investic se náklady na ně vynaložené neprodleně odepíší na vrub fondu základních prostředků a investic.

(3) K odpisu nákladů na trvale zastavené investice (včetně nerealizované projektové dokumentace) financované zcela nebo zčásti z prostředků státního rozpočtu (státních fondů), které nelze hospodárně využít, je třeba schválení příslušného ministerstva financí (správce státních fondů).

(4) Příslušné ministerstvo financí (správce státních fondů) může uložit organizaci povinnost náhrady prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (státních fondů).

§ 17

Dobropisy u investic financovaných z prostředků státního rozpočtu (státních fondů)

Částky dobropisů pro investice financované z prostředků státního rozpočtu (státních fondů) došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných a placených do 31. prosince předchozího roku odvádí banka, s výjimkou období do 15. ledna běžného roku, do příslušného státního rozpočtu (státních fondů); při poskytnutí částečné dotace se odvod provádí poměrným dílem.

§ 18

Financování oprav a udržování základních prostředků a jiného hmotného majetku

(1) Náklady spojené s opravami (včetně projektové dokumentace) a udržováním základních prostředků a jiného hmotného majetku se financují z provozních (neinvestičních) prostředků s časovým rozlišením.

(2) Z provozních (neinvestičních) prostředků lze též financovat:

a) náklady vynaložené na rekonstrukce a modernizace (včetně projektové dokumentace) dosavadních základních prostředků prováděné na jednom místě (zpravidla objektu) a v souvislém čase (nepřerušovaně) za předpokladu, že jejich rozpočtový náklad je nižší než 10 % pořizovací ceny základního prostředku; rozpočtový náklad může činit nejvýše 5 mil. Kčs;

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené se zachováním a obnovou základních funkcí objektů kulturních památek zapsaných do státního seznamu nemovitých kulturních památek, pokud těmito pracemi nevznikne nový provozně technický celek s trvalým technicko-ekonomickým určením; přitom mohou být prováděny i zdravotně technické, topenářské, elektrotechnické a jiné technické a bezpečnostní úpravy zabezpečující funkci kulturních památek, nezávisle na jejich výši.

(3) Federální ministerstvo financí může stanovit na základě zdůvodněných návrhů ústředních orgánů pro specifické okruhy případů konkrétní pravidla pro provádění a financování efektivních modernizací v rámci plánovaných nákladů na opravy základních prostředků nad rámec stanovený v odst. 2 písm. a); pro organizace řízené orgány republik (včetně organizací řízených národními výbory) může stanovit tato pravidla po dohodě s federálním ministerstvem financí příslušné ministerstvo financí.

§ 19

Způsob financování některých výtvarných a uměleckých děl

Výtvarná a umělecká díla (§ 4) pořizovaná prostřednictvím organizací Českého fondu výtvarných umění a Slovenského fondu výtvarných umění, pokud nejsou nedílnou součástí budovaných staveb, se financují z provozních (neinvestičních) prostředků za předpokladu, že jejich pořizovací cena nedosáhne v jednotlivém případě tří tisíc Kčs.

§ 20

Sankce

(1) Financující pobočka banky

a) nezahájí financování investic a projektové dokumentace, pokud investor nepředloží včas podklady a nesplní podmínky pro financování stanovené v § 11 a 12;

b) přeruší financování investic a projektové dokumentace v případech, kdy investor neprovede řádně a včas změny v podkladech pro financování (§ 11), popřípadě nedodrží podmínky stanovené v § 12;

c) neuvolní prostředky u investic financovaných z prostředků státního rozpočtu (státních fondů), popřípadě odvede na příjmový účet státního rozpočtu (státních fondů) částky, které byly neodůvodněně zahrnuty do souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě čerpány ze státního rozpočtu (státních fondů), 35) a to po předchozím projednání s investorem.

(2) O uplatněných opatřeních uvedených v odst. 1 písm. a) a b) vyrozumí financující pobočka banky investora a svůj nadřízený útvar, popřípadě i správce státního fondu.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

Výjimky

§ 21

(1) Federální ministerstvo financí může povolit výjimky z ustanovení § 2 - 6, § 8, 14, 15, 16 a 19 pro organizace řízené orgány federace. Ministerstva financí republik mohou povolit výjimky z ustanovení uvedených v předchozí větě pro organizace řízené orgány republik; přitom postupují, s výjimkou organizací řízených národními výbory, v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Ústředí banky může povolit výjimky z ustanovení § 11, 12 a 20 odst. 1 pro organizace řízené orgány federace. Příslušné hlavní ústavy banky mohou povolit výjimky z ustanovení uvedených v předchozí větě pro organizace řízené orgány republik.

§ 22

Federální ministerstvo financí v dohodě s ústředím banky, pokud jde o organizace řízené orgány federace, příslušné ministerstvo financí republiky v dohodě s příslušným hlavním ústavem banky, pokud jde o organizace řízené orgány republik (i organizace řízené národními výbory), může na návrh příslušného ústředního orgánu

a) zvýšit, popřípadě snížit u jednotlivých předmětů hranici tří tisíc Kčs stanovenou pro základní prostředky, je-li účelné, aby předměty téhož druhu nebo téže skupiny byly vždy zahrnovány do základních prostředků nebo zásob;

b) stanovit, které soubory předmětů a kombinované technologické a stavební celky budou vždy považovány za jediný základní prostředek.

§ 23

Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

(2) Pokud byly podle zrušované vyhlášky povoleny výjimky nebo odchylky, pozbývají ke dni 30. června 1976 platnosti, nebude-li nejpozději do tohoto dne požádáno o jejich nové povolení. Platnosti však nepozbývá Opatření pro plánování a provádění velkých oprav pozemních komunikací. 36)

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Předseda Státní banky československé: Ing. Potáč v. r.

Ministr financí ČSSR: Ing. Lér, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Trvalé porosty vymezují zvláštní předpisy ministerstev zemědělství a výživy republik.

2) Např. vyhláška ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú.l., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon).

3) Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace a účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro rozpočtové organizace, vydané federálním ministerstvem financí.

4) § 25 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

5) § 67 a 68 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

6) Vyhláška č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

7) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a § 10 nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

8) Směrnice federálního ministerstva financí o uplatňování finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě.

9) § 115 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

10) Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků.

11) § 25 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

12) § 67 a 68 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

13) Poskytované podle rámcových zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na investiční výstavbu hospodářským organizacím (usnesení vlády ČSSR č. 191/1975) uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 8/1975 a zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na investiční výstavbu ústředně řízeným hospodářským organizacím výzkumné a vývojové základny (usnesení vlády ČSSR č. 327/1975).

14) § 14 a § 16 nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

15) Předkládá se v rozsahu Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhu pětiletého plánu na léta 1976-1980 a pokynů pro vypracování prováděcích plánů na jednotlivá léta (form. IV - 1 s přílohou a IV - 4 doplněný o stavby nad a do 2 mil. Kčs a o údaje měsíce zahájení a dokončení stavby).

(form) .

16) Pokyny federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů.

17) Pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2/1971 pro zpracování režimů komplexní bytové výstavby (Zpravodaj FMTIR částka 6/1971) a směrnice ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 (Zpravodaj FMTIR částka 6/1970).

18) Např. limity objemu prací a dodávek na stavbách do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů a strojů nezahrnutých do rozpočtu staveb, limity nově zahajovaných staveb.

19) Pokyny pro postup při zařazování staveb do návrhu prováděcího plánu investiční výstavby a využívání prostředků na stroje nezahrnuté do rozpočtu staveb - Jednotné metodické pokyny
SPK, příloha č. 1 k části XIX.

20) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1971 Sb., o registraci staveb.

21) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

22) Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb.

23) Pokyny č. 3 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj pro rozpočtování nákladů některých bytových stavebních objektů uveřejněné ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, částka 4-5/1974.

24) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

25) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1971 Sb., o registraci staveb.

26) V rozsahu a lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy (např. vyhláškou Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj č. 17/1970 Sb.).

27) Např. u sdružené investiční výstavby podklady stanovené vyhláškou federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

28) Např. nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

29) Hlava II-VIII souhrnného rozpočtu stavby.

30) Pokud není schválen souhrnný rozpočet stavby.

31) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

32) Příloha k usnesení vlády ČSSR č. 64/1974, o opatřeních ke zlepšení řízení a provádění dovozu stavebních prací.

33) Zvýšení pořizovací ceny se provede nepeněžně ve prospěch fondu základních prostředků a investic.

34) Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb. a vyhláška č. 166/1971 Sb.

35) Zákon č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu čs. federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

36) Věstník federálního ministerstva dopravy č. 13/1971.

Přesunout nahoru