Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 151/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací

Částka 36/1975
Platnost od 23.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1981 (161/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 4. prosince 1975

o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje k provedení hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 37/1971 Sb.), zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), a zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení:


Úvodní ustanovení

§ 1

Finanční hospodaření je součástí soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Zásady finančního hospodaření vycházejí z aktivní funkce finančního plánu, ovlivňují efektivnost rozvoje národního hospodářství v etapě tvorby a realizace plánu, vytvářejí podmínky pro soulad hmotných a finančních procesů a pro zvýšení hmotné zainteresovanosti na dobrých výsledcích hospodaření.

§ 2

(1) Toto nařízení upravuje finanční hospodaření státních hospodářských organizací, organizací zahraničního obchodu s výjimkou družstevních podniků zahraničního obchodu (dále jen "organizace zahraničního obchodu"), finanční hospodaření ústředních orgánů státní správy federace a republik (dále jen "ústřední orgány") a národních výborů jako orgánů hospodářského řízení.

(2) Ustanovení části první platí pro organizace a orgány uvedené v odstavci 1 s výjimkou organizací a orgánů, jejichž finanční hospodaření se řídí ustanoveními části druhé až čtvrté.

(3) Ustanovení části druhé platí pro státní hospodářské organizace, které jsou poplatníky zemědělské daně ze zisku. 1)

(4) Ustanovení části třetí platí pro státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem.

(5) Ustanovení části čtvrté platí pro státní hospodářské organizace řízené národními výbory jako orgány hospodářského řízení.

(6) Ustanovení části páté platí pro ústřední orgány jako orgány hospodářského řízení.

(7) Ustanovení části šesté platí pro organizace a orgány, uvedené v odstavci 1.

(8) Způsob finančního hospodaření organizace se řídí ustanoveními vztahujícími se na její hlavní činnost, pokud dále není stanoveno jinak. Ve sporných případech určí příslušné ministerstvo financí, která část se na příslušnou organizaci vztahuje.

§ 3

(1) Výrobní hospodářskou jednotkou se pro účely tohoto nařízení rozumí:

a) v průmyslu a stavebnictví oborový podnik s přidruženými národními podniky, popřípadě účelovými organizacemi a trust podniků, sestávající z generálního ředitelství trustu a jemu podřízených národních podniků a účelových organizací,

b) v ostatních odvětvích obdobné formy organizace ústředně řízené hospodářské činnosti. 2)

(2) Generálním ředitelstvím se pro účely tohoto nařízení rozumí generální ředitelství trustu podniků a obdobné orgány výrobní hospodářské jednotky ve smyslu odstavce 1 písm. b). Ustanovení o generálních ředitelstvích platí obdobně pro oborový podnik s přidruženými národními podniky a účelovými organizacemi, pokud jde o řídící činnost vůči nim.

(3) Podnikem se pro účely tohoto nařízení rozumí státní hospodářská organizace podřízená generálnímu ředitelství nebo přímo ústřednímu orgánu (s výjimkou koncernu) anebo národnímu výboru, dále státní hospodářská organizace přidružená oborovému podniku, jakož i organizace zahraničního obchodu. Ustanovení o podnicích se obdobně vztahují na generální ředitelství, pokud jde o jejich činnost podnikového charakteru.

(4) Finanční hospodaření koncernu, koncernových podniků a koncernových účelových organizací je upraveno v § 29 až 31.

ČÁST PRVNÍ

Průmysl, stavebnictví a obchod

HLAVA 1

Finanční hospodaření podniků

§ 4

Finanční zdroje podniků

(1) Podniky vytvářejí finanční zdroje, z nichž se část odvádí formou odvodů a daní pro potřeby společnosti, část se ponechává pro potřeby podniků.

(2) Základními finančními zdroji podniků jsou zisk 3) a odpisy základních prostředků. 4)

§ 5

Použití zisku

(1) Podniky jsou povinny použít zisku s výjimkami uvedenými v § 37 odst. 2 a 3 v tomto pořadí:

a) k úhradě odvodů a daní do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů;

b) k přídělům do fondů hmotné zainteresovanosti (§ 12 až 14);

c) k přídělům do ostatních fondů (§ 15 až 18 a § 11 odst. 3);

d) k odvodům nadřízenému orgánu;

e) se souhlasem nadřízeného orgánu k dalším účelům stanoveným podle právních předpisů.

(2) Nestačí-li vytvořený zisk k úhradě přídělů, odvodů nadřízeným orgánům popřípadě ke stanoveným účelům [odstavec 1 písm. b) až e)] v rámci jednotlivých skupin, 5) podniky pokryjí tyto potřeby v souladu s právními předpisy v rozsahu schváleném nadřízeným orgánem.

§ 6

Použití odpisů základních prostředků

Podniky používají odpisů základních prostředků (dále jen "odpisy") k přídělům do fondu výstavby a k odvodu pro přerozdělení prostředků.

Odvody podniků a způsob jejich provádění

§ 7

(1) Podniky provádějí

a) odvody a platby daní podle zvláštních předpisů, 6)

b) dodatkové odvody,

c) odvody generálnímu ředitelství, popřípadě ústřednímu orgánu [§ 8 odst. 1 písm. b)],

d) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě (§ 10).

(2) Podniky podřízené generálnímu ředitelství přispívají generálnímu ředitelství na úhradu nákladů jeho činnosti pevnou částkou stanovenou generálním ředitelstvím ve finančním plánu.

§ 8

(1) Nadřízený orgán může uložit přímo podřízeným podnikům tyto odvody:

b) odvody příspěvku do oborového (resortního) fondu technického rozvoje, do oborového fondu geologických prací, do oborového fondu škod a náhrad a popřípadě do dalších oborových (resortních) fondů (§ 23 odst. 2 a § 33 odst. 1). Odvody příspěvku do oborového (resortního) fondu technického rozvoje však nelze uložit organizacím výzkumné a vývojové základny.

(2) Dodatkové odvody k přerozdělení prostředků 7) provádějí

a) podniky podřízené generálnímu ředitelství ve výši a lhůtách stanovených generálním ředitelstvím,

b) podniky přímo podřízené ústřednímu orgánu ve výši a lhůtách

stanovených ústředním orgánem.

(3) Výši a lhůty odvodů příspěvků podle odstavce 1 písm. b) stanoví nadřízený orgán.

§ 9

(1) Dodatkové odvody

a) k odčerpání prostředků, které organizace získala porušením cenových předpisů anebo v souvislosti se změnami cen, 8)

b) k odčerpání části zisku, není-li instalováno nebo řádně provozováno zařízení na ochranu pracovníků nebo nevyhovuje-li zařízení organizace předpisům o bezpečnosti práce nebo předpisům zdravotnickým, 9)

c) k odčerpání zisku za výrobky s nedostatečnou jakostí nebo výrobky technicky zastaralé, 10)

d) za překročení závazného limitu mzdových prostředků uhrazované z fondu odměn, 11) se provádějí, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, na účty státního rozpočtu zřízené u Státní banky československé do 15 dnů od doručení výměru orgánu ukládajícího odvod.

(2) Stavební podniky provádějí dodatkový odvod z jednotné základny určené vládou 12) do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené příslušným ministerstvem financí.

(3) O výkonu rozhodnutí, které se týká dodatkových odvodů podle odstavců 1 a 2, platí obdobně předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. 13)

§ 10

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

(1) Při trvalém odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě se platí odvod z investičních prostředků do státních fondů pro zúrodnění půdy. 14)

(2) Za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě se odvádějí po dobu odnětí každoročně do státních fondů pro zúrodnění půdy částky podle zvláštních předpisů; 14) odvod se platí ze zisku podniku, popřípadě se souhlasem příslušného ministerstva financí z fondu škod a náhrad.

(3) Za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště platí odvod investor z investičních prostředků.

Fondy podniků

§ 11

(1) Fondy podniků soustřeďují účelové zdroje k financování podnikových potřeb.

(2) Podniky vytvářejí za podmínek dále uvedených

a) fondy hmotné zainteresovanosti:

1. fond kulturních a sociálních potřeb (§ 12),

2. fond odměn (§ 13),

3. fond drobných podnikových investic (§ 14);

b) ostatní fondy:

1. obratový fond (§ 15),

2. fond výstavby (§ 16),

3. rizikový fond (§ 17),

4. rezervní fond (§ 18).

Oborové podniky bez přidružených národních podniků vytvářejí též oborový fond technického rozvoje přídělem ze zisku.

(3) Podnik může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu, vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí, vytvářet další účelové fondy.

(4) Zůstatky fondů podniků ke konci roku se převádějí do roku následujícího.

§ 12

Fond kulturních a sociálních potřeb

(1) Fond kulturních a sociálních potřeb vytvářejí podniky za podmínek stanovených zvláštním předpisem 15) přídělem ze zisku podle normativu, popřípadě přídělem z redistribuce zisku od nadřízeného orgánu, popřípadě přídělem z oborového nebo resortního rezervního fondu.

(2) Způsob použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb upravuje zvláštní předpis. 16)

§ 13

Fond odměn

(1) Fond odměn vytvářejí podniky za podmínek stanovených zvláštním předpisem 17) přídělem ze zisku popřípadě přídělem z redistribuce zisku od nadřízeného orgánu. Fond odměn může být doplněn

a) z oborového rezervního fondu popřípadě resortního rezervního fondu,

b) z dalších zdrojů určených zvláštním předpisem. 17)

(2) Převody z jiných fondů, než které jsou uvedeny v odstavci 1, do fondu odměn a převody mezi fondy odměn podniků nejsou dovoleny, pokud zvláštní předpisy 18) nestanoví jinak. Z fondu odměn je možno po dohodě s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí převádět prostředky do jiných fondů.

(3) Způsob použití prostředků fondu odměn upravuje zvláštní předpis. 17)

§ 14

Fond drobných podnikových investic

(1) Fond drobných podnikových investic vytvářejí průmyslové a stavební podniky řízené ústředními orgány, které určí vláda Československé socialistické republiky.

(2) Fond drobných podnikových investic se vytváří přídělem ze zisku podle normativu; u podniků s plánovanou ztrátou nebo s relativně nízkou tvorbou zisku se vytváří pevnou částkou za podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(3) Normativ stanoví podniku nadřízený orgán určitým procentem z plánovaného zisku podniku, a to s přihlédnutím k celkové pořizovací ceně všech strojů a zařízení podniku a ke stupni jejich opotřebení. Polovina stanoveného procenta je závislá na ukazateli rentability k výrobním fondům, 19) druhá polovina na ukazateli, který určí nadřízený orgán ze seznamu ukazatelů stanovených ústředním orgánem v dohodě s příslušnou plánovací komisí a příslušným ministerstvem financí.

(4) Základ skutečného přídělu fondu se vypočte z bilančního zisku podle stanoveného normativu; část bilančního zisku připadající na nadplánový zisk (popřípadě snížení ztráty proti plánu) se však zahrne do základu jen ve výši 40 %. Z takto stanoveného základu se provede příděl do fondu podle plnění každého ukazatele (odstavec 3) s tím, že při splnění a překročení plánovaného ukazatele se sazba normativu nemění, při neplnění plánovaného ukazatele se sazba snižuje a při neplnění ve stanovené hranici zaniká. Podrobnosti pro podřízené výrobní hospodářské jednotky a podniky stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(5) Dalšími zdroji fondu drobných podnikových investic kromě přídělu podle normativu jsou:

a) 50 % z tržeb za prodané stroje a zařízení, které byly součástí základních prostředků a investic podniku,

b) 50 % ze zisku z likvidovaných strojů a zařízení,

c) 30 % z cenového zvýhodnění za technicky pokrokové výrobky a výrobky zařazené při hodnocení do 1. stupně jakosti.

Celková výše přídělů z těchto dalších zdrojů může však činit nejvýše 25 % celkového plánovaného přídělu do fondu drobných podnikových investic. Nadřízené ústřední orgány mohou procenta stanovená pod písmeny a) až c) snížit.

(6) Fond drobných podnikových investic se snižuje o 30 % z cenového znevýhodnění technicky zastaralých výrobků a výrobků zařazených při hodnocení do 3. stupně jakosti.

(7) Fondu drobných podnikových investic se používá k financování staveb do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladů a strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtu staveb, a to především na

a) investice realizující výsledky technického rozvoje a racionalizační investice s dobou návratnosti nejvýše 5 let,

b) stroje a zařízení modernizačního charakteru včetně jejich montáže a zabudování,

c) investice sloužící k ochraně zdraví pracujících a ke zvýšení bezpečnosti a hygieny práce.

(8) Peněžní prostředky fondu drobných podnikových investic se ukládají na samostatný účet zřízený u Státní banky československé.

(9) Převody z fondu drobných podnikových investic do jiných fondů (kromě fondu výstavby) nejsou dovoleny.

(10) V průběhu roku se provádějí zálohové příděly do fondu drobných podnikových investic čtvrtletně podle plnění příslušných ukazatelů za uplynulé období; příděl se provede ve lhůtě stanovené pro předložení účetních výkazů za sledované období.

§ 15

Obratový fond

(1) Obratový fond slouží ke krytí části zásob. Podniky jej vytvářejí v návaznosti na ukazatele přírůstku obratového fondu na přírůstku zásob nebo podílu obratového fondu na zásobách, a to příděly ze zisku, popřípadě příděly od nadřízeného orgánu nebo dotacemi ze státního rozpočtu.

(2) Obratový fond nevytvářejí organizace obchodní, odbytové a zásobovací a organizace výzkumné a vývojové základny, popřípadě další organizace, které určí příslušné ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou na návrh nadřízeného ústředního orgánu.

(3) Příděly do obratového fondu ze zisku se provádějí ve výši skutečné potřeby, maximálně však do výše plánu.

(4) Obratové fondy mohou být přerozdělovány; způsob a podmínky tohoto přerozdělování upravuje zvláštní předpis. 20)

(5) Převody z obratového fondu do jiných fondů nejsou dovoleny.

§ 16

Fond výstavby

(1) Fond výstavby vytvářejí podniky

a) přídělem z odpisů,

b) přídělem ze zisku,

c) z tržeb z prodeje základních prostředků a investic (u podniků, které tvoří fond drobných podnikových investic, z části těchto tržeb po přídělu do fondu drobných podnikových investic),

d) přídělem od nadřízeného orgánu,

e) z příspěvků a podílů od jiných organizací podle zvláštních předpisů, 21)

f) převodem z jiných fondů, pokud to dovoluje toto nařízení nebo zvláštní předpis, 22)

g) účelovými dotacemi ze státního rozpočtu nebo státních fondů.

(2) Příděly z odpisů do fondu výstavby provádějí podniky měsíčně ve výši skutečné tvorby odpisů, a to převodem zdrojů a prostředků nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení účetních výkazů za příslušný měsíc. Příděly ze zisku do fondu výstavby provádějí podniky ve výši skutečné potřeby, maximálně však do výše plánu.

(3) Fondu výstavby se používá

a) k financování investiční výstavby, jiných investic, projektové dokumentace a autorského dozoru,

b) k úhradě splátek investičních a racionalizačních úvěrů s výjimkou překlenovacích úvěrů,

c) k úhradě příspěvků a podílů jiným investorům,

d) k úhradě odvodů z odpisů k redistribuci,

e) k jiným účelům podle zvláštních předpisů. 23)

(4) Jestliže podnik financuje investici z fondu kulturních a sociálních potřeb, 24) převede před zahájením financování potřebné zdroje do fondu výstavby; k tomuto převodu je nutný souhlas příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí.

(5) Převody z fondu výstavby do jiných fondů nejsou dovoleny.

(6) Peněžní prostředky fondu výstavby se ukládají na samostatný účet zřízený u Státní banky československé.

§ 17

Rizikový fond

(1) Podniky mohou vytvářet rizikový fond se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu. Tento orgán může stanovit, v kterých podnicích musí být rizikový fond vytvářen.

(2) Způsob tvorby a použití rizikového fondu stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 18

Rezervní fond

(1) Rezervní fond slouží k pokrytí mimořádných hospodářských rizik plynoucích z výzkumné a vývojové činnosti. Vytvářejí jej organizace výzkumné a vývojové základny, a to přídělem ze zisku.

(2) Způsob tvorby a použití rezervního fondu stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj popřípadě s ministerstvem výstavby a techniky České socialistické republiky nebo ministerstvem výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky (dále jen "příslušný ústřední orgán pro technický a investiční rozvoj") a s příslušným ministerstvem financí.

Financování potřeb podniku

§ 19

Financování oběžných prostředků

(1) Zdrojem financování oběžných prostředků podniků jsou vlastní zdroje podniků, provozní úvěry a ostatní zdroje.

(2) Podrobnosti o financování oběžných prostředků upravuje zvláštní předpis. 25)

§ 20

Financování investiční výstavby

Zdrojem financování investiční výstavby jsou vlastní zdroje podniků, příděly z centralizovaných zdrojů od nadřízených orgánů, investiční úvěr, dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů národních výborů, popřípadě jiné zdroje stanovené zvláštními předpisy. 26) Způsob financování investiční výstavby upravuje zvláštní předpis. 27)

§ 21

Financování technického rozvoje

(1) Náklady na řešení úkolů a prací podnikových plánů rozvoje vědy a techniky zahrnují podniky do nákladů své činnosti prostřednictvím rezervy na technický rozvoj stanovené ve finančním plánu částkou, zabezpečující úkoly a práce podnikového plánu rozvoje vědy a techniky, schválenou nadřízeným orgánem. Nadřízený ústřední orgán si může ve výrobních hospodářských jednotkáchs činností ve vybraných oborech vyhradit toto schválení v dohoděs příslušným ústředním orgánem pro technický a investiční rozvoj.

(2) Podrobností o použití rezervy na technický rozvoj upravuje zvláštní předpis. 28)

§ 22

Hodnocení ročních výsledků

(1) V rámci roční účetní uzávěrky zjistí podnik hospodářský výsledek, dále zhodnotí výsledky hospodářské činnosti za uplynulý rok. Zisku je povinen použít podle tohoto nařízení.

(2) Roční účetní závěrku schvaluje nadřízený orgán. 29)

HLAVA 2

Finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek

§ 23

(1) Generální ředitelství hospodaří odděleně

a) s vlastními zdroji a prostředky podnikového charakteru obdobně jako podniky; tyto zdroje a prostředky vytváří jednak z tržeb a jiných výnosů vlastních a přidružených činností, jednak z příspěvků podniků k úhradě nákladů činnosti generálního ředitelství,

b) se zdroji a s prostředky výrobních hospodářských jednotek vytvářenými z dodatkových, popřípadě jiných odvodů podniků a se zdroji a prostředky z redistribuce mezi výrobními hospodářskými jednotkami; z těchto prostředků vytváří generální ředitelství oborové fondy,

c) s dalšími zdroji a prostředky podle zvláštních předpisů.

(2) Generální ředitelství vytváří oborový fond výstavby, oborový fond technického rozvoje a oborový rezervní fond a dále za podmínek stanovených v § 27 oborový fond geologických prací a za podmínek stanovených v § 28 oborový fond škod a náhrad; může též vytvářet (doplňovat) rizikový fond obdobně podle § 17 a další oborové účelové fondy obdobně podle § 11 odst. 3. Nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí může generálnímu ředitelství tvorbu určitého účelového oborového fondu uložit.

(3) Peněžní prostředky oborových fondů se ukládají na samostatné účty zřízené u Státní banky československé.

(4) Zůstatky oborových fondů ke konci roku se převádějí do roku následujícího.

§ 24

Oborový fond výstavby

(1) Oborový fond výstavby vytváří generální ředitelství

a) centralizací odpisů od podřízených podniků,

b) přídělem ze zisku výrobní hospodářské jednotky,

c) přídělem z centralizovaného zisku a centralizovaných odpisů ústředního orgánu,

d) z příspěvků a podílů od jiných organizací podle zvláštních předpisů, 30)

e) převodem z jiných fondů, pokud to dovoluje toto nařízení nebo zvláštní předpis. 31)

(2) Prostředků oborového fondu výstavby používá generální ředitelství

a) k úhradě odvodu z odpisů uloženého ústředním orgánem, který bude použit k redistribuci odpisů mezi výrobními hospodářskými jednotkami nebo k odvodu odpisů do státního rozpočtu,

b) k plánovaným přídělům do fondů výstavby podřízených podniků,

c) k financování plánovaných investic výrobní hospodářské jednotky, u nichž je investorem generální ředitelství, a k úhradě splátek investičních a racionalizačních úvěrů poskytnutých generálnímu ředitelství pro výrobní hospodářskou jednotku, a to převodem do fondu výstavby generálního ředitelství,

d) k poskytování příspěvků a podílů jiným investorům podle zvláštních předpisů, 32)

e) k ostatnímu použití podle zvláštních předpisů (např. k realizaci záruk za úvěry).

§ 25

Oborový fond technického rozvoje

(1) Oborový fond technického rozvoje vytváří generální ředitelství

a) z příspěvků od podřízených podniků kromě organizací výzkumné a vývojové základny,

b) z příjmů 33) získaných při řešení úkolů financovaných z tohoto fondu,

c) z účelových dotací od nadřízeného orgánu, popřípadě z jiných zdrojů podle zvláštního předpisu. 33)

(2) Výše tvorby oborového fondu technického rozvoje se stanoví ve finančním plánu výrobní hospodářské jednotky částkou zabezpečující úkoly a práce oborového plánu rozvoje vědy a techniky a podílové financování úkolů státních a resortních plánů rozvoje vědy a techniky. Tuto částku schvaluje nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ústředním orgánem pro technický a investiční rozvoj a s příslušným ministerstvem financí.

(3) Prostředků oborového fondu technického rozvoje používá generální ředitelství k financování úkolů oborového plánu rozvoje vědy a techniky, k dalším účelům stanoveným zvláštním předpisem, 34) popřípadě k dotacím podřízeným organizacím na financování technického rozvoje.

(4) Podrobnosti o použití oborového fondu technického rozvoje stanoví zvláštní předpis. 34)

(5) Oborový fond technického rozvoje nemusí zřizovat generální ředitelství řízená ministerstvem obchodu České socialistické republiky a ministerstvem obchodu Slovenské socialistické republiky, pokud tak určí tato ministerstva.

§ 26

Oborový rezervní fond

(1) Oborový rezervní fond vytváří generální ředitelství přídělem ze zisku centralizovaného od podřízených podniků v rámci redistribuce; dalším zdrojem mohou být též sankce podle § 82 odst. 3 a § 83 odst. 1 písm. a) č. 1.

(2) Nadřízený ústřední orgán stanoví v rámci svého finančního plánu výši přídělu do oborového rezervního fondu určitým procentem ze zisku za celou výrobní hospodářskou jednotku a limit jeho maximálního zůstatku. Ve výjimečných případech (například u výrobní hospodářské jednotky vykazující ztrátu) může nadřízený ústřední orgán v rámci svého finančního plánu určit příděl absolutní částkou. Částka převyšující limit maximálního zůstatku oborového rezervního fondu ke konci roku se převede do resortního rezervního fondu.

(3) Oborového rezervního fondu používá generální ředitelství

a) k dotacím podřízeným podnikům, zejména do fondů kulturních a sociálních potřeb podřízených podniků podle zvláštních předpisů 35) a k úhradě jejich neplánovaných ztrát,

b) k úhradě ztrát, popřípadě vyšších nákladů vzniklých podnikům z rozhodnutí generálního ředitelství,

c) k úhradě peněžních odměn v socialistickém soutěžení a k ostatním dotacím do fondů odměn podniků nad stanovený normativ nebo limit (do výše rezervy vytvořené při rozpisu normativů nebo limitů fondu odměn) a k poskytování příspěvků na výchovu učňů podle zvláštních předpisů, 36)

d) k jiným úhradám stanoveným zvláštními předpisy. 36)

(4) Prostředků oborového rezervního fondu používá generální ředitelství též k poskytnutí dočasné finanční výpomoci podřízeným podnikům k překlenutí výkyvů v jejich finančním hospodaření, nejdéle však do doby ročního zúčtování.

(5) Generální ředitelství v působnosti ministerstev zemědělství a výživy, která vytvářejí zvláštní rezervní fond ke krytí rozdílu v digesci cukrovky, dotují povinně příslušnými částkami tento fond v letech, kdy digesce nebo množství překročí plánovanou výši, ke krytí rozdílu pro případy, kdy digesce nebo množství poklesnou pod plánovanou výši.

§ 27

Oborový fond geologických prací

(1) Oborový fond geologických prací vytvářejí se souhlasem příslušného ministerstva financí generální ředitelství, v jejichž působnosti se těží nerostné suroviny, a to z příspěvků od podřízených podniků popřípadě z centralizovaných zdrojů.

(2) Oborového fondu geologických prací se používá především k financování předběžného a podrobného geologického průzkumu ložisek včetně převodů prozkoumaných zásob do vyšších kategorií nebo jejich přehodnocení.

(3) Podrobnosti o tvorbě a použití oborového fondu geologických prací upravuje zvláštní předpis. 37)

§ 28

Oborový fond škod a náhrad

(1) Oborový fond škod a náhrad mohou vytvářet se souhlasem příslušného ministerstva financí generální ředitelství, v jejichž působnosti se provádí vyhledávání a průzkum ložisek, výstavba nebo likvidace důlních děl a zařízení a dobývání a těžba nerostů, jakož i jejich úprava a zušlechťování v souvislosti s dobýváním. Fond se vytváří z příspěvků od podřízených podniků popřípadě z centralizovaných zdrojů.

(2) Fondu se používá především k financování škod vzniklých činností uvedenou v odstavci 1 na hmotném majetku jiných socialistických organizací a na majetku občanů.

(3) Prostředky tohoto fondu nelze převádět do jiných fondů a na jiné účely s výjimkou fondu výstavby.

HLAVA 3

Finanční hospodaření koncernů

§ 29

(1) Koncerny vytvářejí a používají finanční zdroje obdobně podle § 4, 5 a 6.

(2) Pro provádění odvodů, dodatkových odvodů a odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě koncernem platí obdobně § 7 odst. 1 písm. a), b) a d), § 8 odst. 2 písm. b), § 9 a § 10.

(3) Koncerny vytvářejí a používají tyto koncernové fondy:

a) fond kulturních a sociálních potřeb, fond odměn, fond drobných podnikových investic, obratový fond, fond výstavby, popřípadě i rizikový fond a jiné účelové fondy; pro tvorbu a použití těchto fondů platí obdobně § 11 odst. 3 a 4 a § 12 až 17,

b) fond technického rozvoje, fond rezervní, fond geologických prací, fond škod a náhrad a jiné účelové fondy; pro tvorbu a použití těchto fondů platí přiměřeně § 23 odst. 2 až 4 a § 25 až 28 s tím, že příděly do fondů odměn koncernových podniků a koncernových účelových organizací (dále jen "koncernové podniky") k úhradě peněžních odměn v socialistickém soutěžení a k ostatním dotacím nad stanovený normativ nebo limit se provádějí z koncernového fondu odměn.

(4) Koncerny mohou ze svých fondů v souladu se statutem koncernu poskytovat příděly, z fondu výstavby též půjčky, do příslušných fondů koncernových podniků.

(5) Ke dni svého zřízení mohou koncerny centralizovat zůstatky fondů podniků s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu odměn.

(6) Koncerny mohou zřídit koncernový účet redistribuce zisku.

§ 30

Koncernové podniky vytvářejí a používají fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn podle zvláštních předpisů. 38) Mohou vytvářet a používat i další podnikové fondy uvedené v tomto nařízení, stanoví-li tak statut koncernu, který může též upravit způsob vytváření finančních zdrojů koncernových podniků a provádění jejich redistribuce.

§ 31

Pro finanční hospodaření koncernů platí obdobně § 19, 20 a 22.

HLAVA 4

Součinnost ústředních orgánů při hospodaření státních hospodářských organizací, organizací zahraničního obchodu a výrobních hospodářských jednotek

§ 32

Ústřední orgány provádějí v rámci své řídící činnosti přerozdělení zdrojů mezi výrobními hospodářskými jednotkami, koncerny a přímo podřízenými podniky a zřizují resortní účelové fondy,

§ 33

(1) Ústřední orgány vytvářejí za podmínek dále uvedených tyto fondy:

a) resortní fond technického rozvoje,

b) resortní rezervní fond,

c) resortní fond výstavby,

d) další účelové fondy se souhlasem příslušného ministerstva financí.

(2) Peněžní prostředky resortních fondů se ukládají na samostatné účty zřízené u Státní banky československé.

(3) Zůstatky fondů ústředních orgánů ke konci roku se převádějí do roku následujícího.

§ 34

Resortní fond technického rozvoje

(1) Resortní fond technického rozvoje vytvářejí ústřední orgány, které sestavují resortní plán rozvoje vědy a techniky.

Fond se tvoří z těchto zdrojů:

a) z části zdrojů oborových a koncernových fondů technického rozvoje, jejíž výši stanoví ústřední orgán,

b) z příspěvků přímo podřízených organizací s výjimkou organizací výzkumné a vývojové základny; jejich výši stanoví ústřední orgán,

c) z příjmů 39) získaných při řešení úkolů financovaných z tohoto fondu,

d) z účelových dotací ze státního rozpočtu u některých odvětví, popřípadě z jiných zdrojů podle zvláštního předpisu. 39)

(2) Výše resortního fondu technického rozvoje se určí ve finančním plánu ústředního orgánu částkou zabezpečující úkoly a práce resortního plánu rozvoje vědy a techniky, popřípadě dotace výrobním hospodářským jednotkám a koncernům jakož i přímo podřízeným podnikům v dohodě s příslušným ústředním orgánem pro technický a investiční rozvoj.

(3) Resortního fondu technického rozvoje se používá k financování úkolů resortního plánu rozvoje vědy a techniky, k dalším účelům stanoveným zvláštním předpisem 39) a popřípadě k dotacím výrobním hospodářským jednotkám a koncernům jakož i přímo podřízeným podnikům na úkoly a vybrané činnosti v oblasti vědy a techniky.

(4) Podrobnosti o použití resortního fondu technického rozvoje stanoví zvláštní předpis. 40)

§ 35

Resortní rezervní fond

(1) Resortní rezervní fond vytvářejí ústřední orgány centralizací

a) části zisku výrobních hospodářských jednotek a koncernů ve výši určeného procenta z roční tvorby jejich oborových a koncernových rezervních fondů,

b) části zisku přímo podřízených podniků, která se stanoví ve finančním plánu určitým procentem nebo absolutní částkou,

c) nadlimitních zůstatků oborových a koncernových rezervních fondů podřízených výrobních hospodářských jednotek a koncernů.

Zdrojem tohoto fondu jsou též sankce podle § 82 odst. 2 a § 83 odst. 1 písm. a) č. 1.

(2) Ve finančním plánu ústředního orgánu se stanoví limit maximálního zůstatku resortního rezervního fondu ke konci roku, a to určitým procentem z plánovaného zisku za ústřední orgán nebo absolutní částkou. Nadlimitní zůstatek se použije pro financování plánovaných potřeb v následujícím roce.

(3) Resortního rezervního fondu se používá pro přímo podřízené podniky, výrobní hospodářské jednotky a koncerny obdobně podle § 26.

§ 36

Resortní fond výstavby

Resortní fond výstavby vytváří ústřední orgán, který řídí alespoň dva přímo podřízené podniky. Pro tvorbu a použití tohoto fondu platí obdobně § 24.

HLAVA 5

Redistribuce (přerozdělování) finančních zdrojů

§ 37

(1) Předmětem redistribuce jsou zisk a odpisy vytvářené podniky a centralizované výrobními hospodářskými jednotkami a ústředními orgány formou dodatkových odvodů, vedené na účtech redistribuce zisku a odpisů, popřípadě ve fondech výstavby.

(2) Ve finančním plánu se stanoví redistribuce zdrojů pevnou částkou na základě propočtu plánovaných zdrojů a potřeb; redistribuce musí být na úrovni ústředního orgánu vyrovnaná. Přerozděluje se zisk, který zůstane podniku, popřípadě výrobní hospodářské jednotce a koncernu, po úhradě odvodů a přídělů do fondů a po případném plánovaném ostatním použití zisku se souhlasem nadřízeného orgánu ke stanoveným účelům podle právních předpisů. Odpisy se přerozdělují s přihlédnutím k dalším zdrojům financování investic. Změny v redistribuci se provádějí jen současně se změnou finančního plánu.

(3) Jestliže se roční skutečná tvorba zisku odchyluje od plánované, přerozděluje se vytvořený zisk zbývající podniku, popřípadě výrobní hospodářské jednotce a koncernu po splnění odvodů a přídělů a po případném ostatním použití zisku se souhlasem nadřízeného orgánu ke stanoveným účelům podle právních předpisů. Jestliže se roční skutečná tvorba odpisů odchyluje od plánované, přerozdělují se odpisy podle jejich skutečné tvorby.

(4) Redistribucí zdrojů se nesmí zastírat rozdíly mezi dobře a špatně hospodařícími podniky a výrobními hospodářskými jednotkami popřípadě koncerny.

(5) Při redistribuci zdrojů uvnitř výrobních hospodářských jednotek řízených orgány republik s podniky na území České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky jsou orgány provádějící, popřípadě navrhující redistribuci povinny projednat provedení, popřípadě návrhy s ministerstvem financí druhé republiky. Pokud jde o výrobní hospodářské jednotky řízené federálními orgány, informují orgány provádějící popřípadě navrhující redistribuci o provedení, popřípadě o návrzích ministerstva financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 38

Redistribuce uvnitř výrobních hospodářských jednotek

Generální ředitelství přerozděluje zisk a odpisy tak, že centralizuje tyto zdroje od podřízených podniků a používá je k přídělům podřízeným podnikům, popřípadě k tvorbě oborových fondů.

§ 39

Redistribuce mezi výrobními hospodářskými jednotkami, koncerny a mezi podniky přímo podřízenými ústřednímu orgánu

Ústřední orgán přerozděluje zisk a odpisy mezi jemu podřízenými výrobními hospodářskými jednotkami, koncerny a podniky tak, že centralizuje tyto zdroje od výrobních hospodářských jednotek, koncernů a přímo podřízených podniků a používá je k přídělům těmto organizacím, k tvorbě resortních fondů, popřípadě k odvodu odpisů do státního rozpočtu.

§ 40

Dodatkové odvody k přerozdělení prostředků provádějí výrobní hospodářské jednotky a koncerny ve výši a lhůtách stanovených ústředním orgánem.

§ 41

V rámci redistribuce zdrojů poskytne nadřízený orgán podnikům, výrobním hospodářským jednotkám a koncernům, které plánují jako výsledek hospodaření ztrátu, dotaci v plánu k úhradě této ztráty. Do dotace se zahrnou také příděly do fondů hmotné zainteresovanosti podle normativů a pro ostatní účely.

§ 42

Podrobnosti o redistribuci zisku a odpisů včetně záloh na dodatkové odvody v průběhu roku upravuje zvláštní předpis. 41)

ČÁST DRUHÁ

Zemědělství

§ 43

Použití zisku

Podniky uvedené v § 2 odst. 3 vytvářejí a používají finanční zdroje 42) obdobně podle § 4 a 5 a zřizují fondy obdobně podle § 11 s těmito odchylkami:

a) nezřizují fond drobných podnikových investic,

b) zřizují fond bytové výstavby.

§ 44

Odvody podniků

Podniky provádějí odvody a platby daní obdobně podle § 7, § 9 odst. 1 a 3 a § 10 a platí příspěvky příslušným nadřízeným orgánům ve výši stanovené ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky. Jsou-li podniky podřízeny generálnímu ředitelství, provádějí též odvody obdobně podle § 8 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a).

§ 45

Použití odpisů

O použití odpisů platí obdobně § 6 s tím, že generální ředitelství při redistribuci prostředků postupuje obdobně podle § 38.

Fondy podniků

§ 46

Fond kulturních a sociálních potřeb

Pro tvorbu a použití fondu kulturních a sociálních potřeb platí obdobně § 12.

§ 47

Fond odměn

O fondu odměn platí obdobně § 13 s tím, že může být též doplňován z rezervního fondu podniku.

§ 48

Obratový fond

(1) Zdrojem krytí oběžných prostředků podniků je především obratový fond; doplňuje se příděly ze zisku podniku, popřípadě příděly od nadřízeného orgánu, nebo dotacemi ze státního rozpočtu. Pro financování oběžných prostředků platí přiměřeně § 19.

(2) Zásoby státních hmotných rezerv u zemědělských nákupních a zásobovacích podniků se kryjí obratovým fondem.

§ 49

Fond výstavby

O tvorbě a použití fondu výstavby platí obdobně § 16 s tím, že zdrojem fondu výstavby jsou celé tržby z prodeje základních prostředků a investic; fondu výstavby se používá též k úhradě příspěvků a členských podílů při pořizování společných investic podle zvláštních předpisů. 43)

§ 50

Rizikový fond

O tvorbě a použití rizikového fondu platí obdobně § 17.

§ 51

Rezervní fond

V rezervním fondu soustřeďují podniky zdroje nutné k překlenutí výkyvů svého hospodaření. Rezervní fond se vytváří a doplňuje příděly ze zisku popřípadě dalšími zdroji podle zvláštních předpisů; 44) používá se za podmínek stanovených ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky nebo ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky. Rezervního fondu lze použít k přídělům do ostatních fondů.

§ 52

Fond bytové výstavby

(1) Fond bytové výstavby vytvářejí podniky podle potřeby k zabezpečení stabilizace pracovních sil v zemědělství.

(2) Zdroji fondu bytové výstavby jsou

a) vlastní zdroje podniku na podnikovou bytovou výstavbu včetně splátek půjček,

b) dotace (subvence) na financování bytové výstavby.

(3) Podrobnosti o použití fondu bytové výstavby, zejména podmínky pro poskytování půjček pracovníkům na družstevní a individuální bytovou výstavbu, stanoví zvláštní předpisy. 45)

§ 53

Náklady na technický rozvoj

O financování nákladů na technický rozvoj platí obdobně § 21.

§ 54

Další finanční vztahy

(1) O finančním hospodaření generálních ředitelství platí obdobně § 23 až 28, § 37, 38, 41 a 42.

(2) V ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvu zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky se vytvářejí resortní fondy obdobně podle § 33 a provádí redistribuce obdobně podle § 37 a § 39 až 42.

(3) Státním zemědělským podnikům se poskytují ze státního rozpočtu podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky

a) diferenciální příplatky pro podniky hospodařící v horších podmínkách, než na základě kterých byly stanoveny základní nákupní ceny,

b) příplatky charakteru prémií a příplatky k cenám zemědělských výrobků,

c) účelové subvence k podpoře společensky významných opatření pro rozvoj zemědělské výroby, zejména k zajištění stabilizace a reprodukce pracovních sil, na částečnou úhradu výrobních a nevýrobních investic, na rozvoj koncentrace a specializace zemědělské výroby, na ozdravování skotu a prasat a na bytovou výstavbu,

d) účelové dotace pro ekonomicky neupevněné podniky ke zvýšení jejich hmotného zájmu na zabezpečení konsolidace v souladu s plněním úkolů státního plánu.

(4) O financování investiční výstavby a hodnocení výsledků platí přiměřeně § 20 a 22.

ČÁST TŘETÍ

Státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem

§ 55

(1) Ustanovení této části se vztahují

a) na státní hospodářské organizace

- železniční a vodní dopravy, včetně průmyslových, stavebních a ostatních státních hospodářských organizací železniční dopravy,

- spojů,

- státních lesů,

- vodního hospodářství (podniky povodí a investorské vodohospodářské organizace),

- státního a armádního filmu,

- geodézie a kartografie,

- vojenských lázeňských a rekreačních zařízení,

- peněžnictví a pojišťovnictví,

b) na výpočetní střediska, jsou-li státními hospodářskými organizacemi.

(2) Federální ministerstvo financí může na základě návrhu příslušného ústředního orgánu federace rozhodnout, že státní neprůmyslová hospodářská organizace tímto orgánem řízená, která není uvedena v odstavci 1 a nepodléhá odvodu ze zisku, důchodové dani, ani zemědělské dani ze zisku podle zvláštních předpisů, 46) se řídí ustanoveními části třetí. Ministerstvo financí České socialistické republiky nebo ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky může rozhodnout obdobně u státních neprůmyslových hospodářských organizací řízených ústředním orgánem republiky.

§ 56

Finanční vztah ke státnímu rozpočtu

(1) Způsob financování plánovaných potřeb podniků a jejich závazný finanční vztah ke státnímu rozpočtu se stanoví ve finančním plánu a státním rozpočtu podle ustanovení této části.

(2) Závazným finančním vztahem podniku ke státnímu rozpočtu se rozumí rozdíl mezi plánovanou tvorbou zdrojů a plánovanými potřebami, vyplývající ze schváleného finančního plánu podniku; tento rozdíl je vyjádřen odvodem volného zůstatku zisku nebo neinvestiční dotací, popřípadě též investiční dotací.

(3) Ve finančním plánu podniku se plánuje tvorba finančních zdrojů a jejich použití; zajišťují se všechny plánované potřeby na provoz i investice.

(4) Finanční plán podniku schvaluje jeho nadřízený orgán.

§ 57

Pro finanční hospodaření podniků a jejich hmotnou zainteresovanost platí obdobně § 4, 5, 6, 11 (s výjimkou fondu drobných podnikových investic), § 12, 13 a § 15 až 22.

§ 58

Odvody a příspěvek na sociální zabezpečení

Podniky provádějí odvody a platí příspěvek na sociální zabezpečení podle zvláštních předpisů 47) a dále, pokud jim byly uloženy, též

a) odvod z odpisů pro přerozdělení a odvody podle § 7 odst. 1 písm. b), c) a d) a § 8,

b) příspěvek podle § 7 odst. 2,

c) odvod volného zůstatku zisku do státního rozpočtu; ziskem se rozumí bilanční zisk.

§ 59

(1) Roční povinnost odvodu podle § 58 písm. c) je podniku stanovena ve finančním plánu.

(2) Při zúčtování odvodu volného zůstatku zisku se státním rozpočtem podnik

a) odvede veškerý zisk, který nebyl podle příslušných právních předpisů přidělen do fondů nebo použit na jiné účely,

b) upraví odvod volného zůstatku zisku stanovený finančním plánem o rozdíl mezi plánovanými a skutečnými ostatními odvody do státního rozpočtu nebo rozpočtu národního výboru a dále o rozdíl mezi plánovanými a skutečnými příděly do fondů hmotné zainteresovanosti podle normativů, jakož i do ostatních fondů, maximálně však do výše plánovaného přídělu ostatním fondům.

Způsob provádění odvodů

§ 60

Podniky provádějí

a) odvody generálnímu ředitelství podle § 8,

b) dodatkové odvody podle § 9,

c) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle § 10,

d) odvod volného zůstatku zisku do státního rozpočtu podle zvláštních předpisů. 48)

§ 61

Způsob provádění odvodu volného zůstatku zisku

Při neplnění plánované tvorby zisku podnik upraví odvod volného zůstatku zisku stanovený finančním plánem podle plnění plánu zisku. Tento odvod se provádí na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného ministerstva financí. Podniky železniční a vodní dopravy včetně průmyslových, stavebních a ostatních státních hospodářských organizací železniční dopravy provádějí odvod volného zůstatku zisku do státního rozpočtu prostřednictvím federálního ministerstva dopravy, podniky spojů prostřednictvím federálního ministerstva spojů a podniky státního filmu prostřednictvím svých ústředních ředitelství.

§ 62

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení podniků činí 20 % ze základu 49) s odchylkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.

(2) U podniků železniční a vodní dopravy včetně průmyslových, stavebních a ostatních státních hospodářských organizací železniční dopravy, u podniků spojů, geodézie a kartografie, výpočetních středisek a vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (§ 55 odst. 1) činí sazba příspěvku na sociální zabezpečení 10 % ze základu. 50)

(3) Státní hospodářské organizace peněžnictví a pojišťovnictví příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.

§ 63

Finanční hospodaření nadřízených orgánů

(1) Pro finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a součinnost ústředních orgánů při hospodaření státních hospodářských organizací platí obdobně ustanovení části první hlavy 2 až 5.

(2) Na úseku železniční dopravy přerozděluje federální ministerstvo dopravy zisk centralizovaný od státních hospodářských organizací železniční dopravy (§ 55 odst. 1) prostřednictvím oborového účtu redistribuce zisku.

§ 64

Fondy v jednotlivých odvětvích

(1) Ústřední orgány vytvářejí tyto další fondy:

a) federální ministerstvo dopravy vytváří v železniční dopravě oborové fondy a fond bonifikace,

b) ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky vytvářejí fond kalamitní a fond pěstební činnosti.

(2) Ústřední orgány mohou vytvářet další resortní účelové fondy, a to v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

ČÁST ČTVRTÁ

Státní hospodářské organizace řízené národními výbory jako orgány hospodářského řízení

HLAVA 1

Podniky podléhající odvodu ze zisku nebo důchodové dani

Finanční hospodaření podniků

§ 65

Pro podniky, které řídí národní výbory jako orgány hospodářského řízení a které podléhají odvodu ze zisku nebo důchodové dani, platí obdobně § 4, 5, 6, 7 odst. 1 písm. a), § 11 (s výjimkou fondu drobných podnikových investic a rezervního fondu), § 12, 13, 15, 16, 17 a § 19 až 22.

§ 66

Ustanoveními části druhé se řídí obdobně Státní statek hlavního města Prahy.

HLAVA 2

Podniky, jejichž vztah k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem

§ 67

(1) Vztah podniků vodního hospodářství řízených národními výbory, podniků městské hromadné dopravy a Dopravního podniku hlavního města Prahy, organizací bytového hospodářství, ústavů kosmetiky, teplárenských podniků a podniků výstavnictví k rozpočtu řídících národních výborů je určen finančními plány těchto podniků, které schvaluje řídící národní výbor.

(2) Pro stanovení finančního vztahu podniků uvedených v odstavci 1 k rozpočtu řídících národních výborů platí obdobně § 56.

(3) Neinvestiční dotace zlepšující hospodářský výsledek se neposkytují.

§ 68

Pro finanční hospodaření podniků platí obdobně § 4, 5, 11 (s výjimkou fondu drobných podnikových investic, rizikového a rezervního fondu), § 12, 13, 15, 16, 19 až 22.

§ 69

Použití odpisů

(1) Vytvořené odpisy odvádějí podniky uvedené v § 67 do rozpočtu řídícího národního výboru.

(2) Řídící národní výbor stanoví lhůty a způsob provádění odvodů odpisů. 51)

§ 70

Odvody a příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Podniky provádějí

a) odvody a platí příspěvek na sociální zabezpečení podle zákona o odvodech,

b) odvod odpisů (§ 69),

c) odvod volného zůstatku zisku do rozpočtu řídícího národního výboru.

(2) Odvod podle odstavce 1 písm. c) provádějí podniky podle zvláštních předpisů. 52)

(3) Odvody a zúčtování se provádějí obdobně podle § 59.

§ 71

Neinvestiční dotace

(1) Na úhradu plánovaného nedostatku zdrojů se podnikům poskytují dotace na úhradu plánované ztráty nebo k zisku, pokud tento nestačí ke krytí plánovaných potřeb. Poskytnutí dotací může být vázáno na splnění stanoveného ukazatele plánu.

(2) Při překročení plánované ztráty, popřípadě plánovaných potřeb může podnik obdržet úhradu zvýšené potřeby přídělu s přihlédnutím k tomu, zda překročení plánované ztráty, popřípadě plánovaných potřeb, ovlivnil výkon v souladu se zájmy společnosti.

(3) Zvláštní předpis stanoví, z jakých zdrojů a jakým způsobem řídící národní výbor poskytne dotaci nebo uhradí zvýšenou potřebu přídělu. 53)

§ 72

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení činí pro podniky vodního hospodářství řízené národními výbory, ústavy kosmetiky, podniky teplárenské a podniky výstavnictví 20 % ze základu. 54)

(2) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení činí u podniků městské hromadné dopravy a Dopravního podniku hlavního města Prahy 10 % ze základu. 54)

(3) Organizace bytového hospodářství příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.

HLAVA 3

Fondy národních výborů z centralizovaných prostředků

§ 73

(1) Prostředky z dodatkových odvodů podniků uvedených v § 65 se pro účely přerozdělování centralizují u řídících národních výborů ve fondu výstavby a v rezervním fondu (dále v této hlavě "fondy").

(2) Prostředky z dodatkových odvodů podniků řízených městskými, popřípadě obvodními a místními národními výbory mohou být v dohodě s těmito národními výbory centralizovány též ve fondech okresního národního výboru, popřípadě Národního výboru hlavního města Prahy a Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy.

(3) Zůstatky fondů vytvořených podle odstavce 1 a 2 mohou být v dohodě s okresními národními výbory centralizovány ve fondech krajského národního výboru.

(4) Prostředků fondů se používá účelově pro potřeby všech podniků, řízených národními výbory.

(5) Zůstatky fondů koncem roku nepropadají.

(6) Peněžní prostředky fondů se vedou na samostatných účtech zřízených u Státní banky československé.

§ 74

Fond výstavby národního výboru

(1) Fond výstavby národního výboru se vytváří odvodem části odpisů podniků uvedených v § 65 a centralizací podle § 73 odst. 3. Národní výbor může převést do tohoto fondu zdroje a prostředky ze svého rezervního fondu.

(2) Fondu výstavby národního výboru se používá k účelovým dotacím do fondů výstavby podřízených podniků, k financování jejich plánované investiční výstavby, splátek investičních úvěrů, popřípadě ke sdružování prostředků na investice a k převodům mezi fondy výstavby národních výborů.

(3) Podniky uvedené v § 65 odvádějí do fondu výstavby národního výboru část odpisů zbývajících po úhradě jejich plánovaných potřeb na investiční výstavbu. Odvod se stanoví ve finančním plánu absolutní částkou maximálně do výše skutečné tvorby odpisů.

§ 75

Rezervní fond národního výboru

(1) Rezervní fond národního výboru se tvoří z dodatkových odvodů ze zisku podřízených podniků k přerozdělení. Dalším zdrojem mohou být též prostředky centralizované podle § 73 odst. 3 a zdroje ze sankcí podle § 82 odst. 3 a § 83 odst. 1 písm. a) č. 1, popřípadě další zdroje podle zvláštních předpisů. 55)

(2) Rezervního fondu národního výboru se používá

a) k dotacím podřízeným podnikům, zejména do fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštních předpisů 56) a k úhradě ztrát,

b) k úhradě peněžních odměn v socialistickém soutěžení a k ostatním dotacím do fondů odměn podniků nad stanovený normativ nebo limit (do výše rezervy vytvořené při rozpisu normativu nebo limitu fondu odměn) a k poskytování příspěvků na výchovu učňů podle zvláštních předpisů, 57)

c) k doplnění obratových fondů podniků,

d) k převodům do fondu výstavby národního výboru,

e) k převodům mezi rezervními fondy národních výborů,

f) k poskytnutí dočasné finanční výpomoci podřízeným podnikům k překlenutí výkyvů v jejich finančním hospodaření, nejdéle však do doby ročního zúčtování,

g) k jiným úhradám stanoveným zvláštními předpisy. 57)

(3) Dodatkový odvod ze zisku k redistribuci se stanoví pevnou částkou ve finančním plánu na základě propočtu plánovaných zdrojů a potřeb podniků, hrazených ze zisku v pořadí podle § 5 odst. 1. V případě neplnění plánované tvorby zisku platí obdobně § 37 odst. 3.

§ 76

(1) Dodatkové odvody k redistribuci finančních zdrojů provádějí podniky ve lhůtách a způsobem stanoveným příslušným národním výborem.

(2) Přerozdělením zdrojů nesmějí být zastírány rozdíly mezi dobře a špatně hospodařícími podniky.

(3) Změny v dodatkových odvodech k přerozdělení prostředků se provádějí jen současně se změnou finančního plánu.

HLAVA 4

Společná ustanovení

§ 77

(1) Pro podniky uvedené v § 65 a v § 67 odst. 1 platí obdobně § 7 odst. 1 písm. b) a d) a § 9 odst. 1 a 3.

(2) Podniky uvedené v odstavci 1 provádějí odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě obdobně podle § 10.

§ 78

Řídící národní výbor určí organizacím se sloučenou hospodářskou a rozpočtovou činností způsob finančního hospodaření.

ČÁST PÁTÁ

Odvod z odpisů

§ 79

(1) Odvod z odpisů do státního rozpočtu provádějí ústřední orgány, přesahuje-li plánovaná tvorba odpisů (včetně zůstatkové ceny vyřazených základních prostředků) všech státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu jimi řízených, podíl z plánovaných investic stanovený ročně vládou Československé socialistické republiky, do jehož výše lze použít odpisů k financování investic a splácení investičních úvěrů v běžném roce. Odvod je stanoven státním rozpočtem na běžný rok pro jednotlivé ústřední orgány absolutní částkou, kterou tvoří rozdíl mezi plánovanou tvorbou odpisů podle věty prvé a podílem z plánovaných investic.

(2) Plánovanými investicemi podle odstavce 1 a 4 pro stanovení odvodu z odpisů se rozumí objem investiční výstavby plánovaný pro příslušný rok, zahrnující objem prací a dodávek pro investiční výstavbu s výjimkou investiční výstavby rozpočtového plánu a civilní obrany, jiné investice, náklady na projektovou dokumentaci a autorský dozor a objem plánovaných splátek bankovních investičních úvěrů.

(3) Plánovaná tvorba odpisů se pro potřebu stanovení odvodu z odpisů vypočítá podle průměrného stavu základních prostředků v plánovaném roce v souladu s finančním plánem.

(4) Výpočet výše odpisů, které ústřednímu orgánu zůstanou k použití, se stanoví součtem těchto hodnot:

a) za hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny odpisy ve výši plánovaných investic podle odstavce 2, které se vypočítají podle jednotlivých organizací výzkumné a vývojové základny;

b) za souhrn ostatních organizací stanovený podíl z plánovaných investic podle odstavce 2.

(5) Odvodová povinnost se v odvodovém období nemění, i když v průběhu tohoto období dojde ve skutečné tvorbě odpisů k odchylkám proti plánu.

§ 80

(1) Odvod z odpisů (§ 79 odst. 1) se provádí v měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději pátý den po uplynutí měsíce ve výši jedné dvanáctiny celoroční odvodové povinnosti stanovené ve státním rozpočtu.

(2) Odvod se provádí přímo na účet státního rozpočtu spravovaný příslušným ministerstvem financí.

§ 81

Výrobní hospodářské jednotky a koncerny provádějí odvody z odpisů na resortní účet redistribuce odpisů.

ČÁST ŠESTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

Sankce

§ 82

(1) Jestliže podnik, koncern, generální ředitelství nebo ústřední orgán neprovede včas odvod (zálohu na odvod) nebo dodatkový odvod do státního rozpočtu, rozpočtu národního výboru nebo do státního fondu, zaplatí penále ve výši podle zvláštních předpisů. 58)

(2) Jestliže koncern, generální ředitelství nebo podnik přímo podřízený ústřednímu orgánu neprovede včas odvod (zálohu na odvod) nebo dodatkový odvod na účet ústředního orgánu, může mu tento orgán uložit penále obdobně ve výši podle zvláštních předpisů. 58)

(3) Jestliže podnik podřízený generálnímu ředitelství nesplní své odvodové povinnosti vůči němu, může mu generální ředitelství uložit penále ve výši stanovené statutem výrobní hospodářské jednotky; toto penále nesmí být vyšší než penále podle zvláštních předpisů. 58)

§ 83

(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, platí pro případy nesprávné tvorby a nesprávného použití fondů státní hospodářské organizace nebo organizace zahraničního obchodu tyto sankce:

a) jestliže státní hospodářská organizace nebo organizace zahraničního obchodu poruší ustanovení o tvorbě a použití svých fondů hmotné zainteresovanosti, uvedená v tomto nařízení nebo ve zvláštních předpisech, je povinna zaplatit jednorázové penále

1. ve výši 5 % z částky neoprávněné tvorby nebo použití na vrub fondu, u něhož byl nedostatek zjištěn nadřízeným orgánem, a to do rezervního fondu tohoto orgánu, nebo

2. ve výši 10 % z částky neoprávněné tvorby nebo použití na

vrub fondu, u něhož byl nedostatek zjištěn státním

kontrolním orgánem, popřípadě finanční správou, a to do

příslušného státního rozpočtu;

b) jestliže státní hospodářská organizace nebo organizace zahraničního obchodu v rozporu s právním předpisem provede popřípadě neprovede příděl do některého ze svých fondů, na který se nevztahuje ustanovení písm. a), nebo použije tohoto fondu v rozporu s právním předpisem anebo poruší předpisy o provádění redistribuce zisku nebo odpisů prostřednictvím účtů redistribuce těchto finančních zdrojů, je povinna zaplatit do příslušného státního rozpočtu penále ve výši 10 % z částky neoprávněně přidělené, popřípadě nepřidělené nebo použité.

(2) Povinnost organizace uvést fond, popřípadě účet redistribuce do předepsaného stavu není dotčena zaplacením penále podle odstavce 1.

Výjimky a odchylky

§ 84

Výjimky z tohoto nařízení může povolit vláda Československé socialistické republiky, pro jednotlivé organizace též příslušné ministerstvo financí. Ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky přitom postupují v dohodě s federálním ministerstvem financí, pokud nejde o povolení výjimek pro organizace řízené národními výbory a o povolení výjimek z § 82 a 83 v případech, kdy penále bylo uloženo organizacím finančními správami na základě revizních zjištění.

§ 85

Odchylky ve způsobu finančního hospodaření pro oblast obrany a bezpečnosti státu, uranového průmyslu a státních hmotných rezerv stanoví zvláštní předpisy.


Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 86

Zjistí-li se po nabytí účinnosti tohoto nařízení, že organizace před jeho účinností porušila dříve platné předpisy o finančním hospodaření, použije se sankcí podle dříve platných předpisů.

§ 87

Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pozbývají platnosti výjimky povolené podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

§ 88

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

§ 89

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 písm. b) a c) zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, a článek 6 vyhlášky č. 106/1974 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani; netýká se organizací vzniklých na základě smlouvy o sdružení podle § 360a hospodářského zákoníku, které nejsou státními hospodářskými organizacemi.

2) 2) Funkci výrobních hospodářských jednotek plní např. v odvětví spojů Ústřední ředitelství spojů s podřízenými státními hospodářskými organizacemi spojů (§ 19 vl. nař. č. 91/1974 Sb.).

3) § 4 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "zákon o odvodech").

4) Vyhláška ministerstva financí č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků.

5) Skupinou se rozumí například použití zisku podle odstavce 1 písm. b), tj. k přídělům do fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu odměn a fondu drobných podnikových investic, mezi kterými odstavec 1 nestanoví žádné pořadí.

6) Zejména zákon o odvodech, zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a o příspěvku na sociální zabezpečení, zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani.

7) § 18 odst. 1 písm. c) zákona o odvodech.

8) § 18 odst. 1 písm. a) zákona o odvodech; § 11 a 12 nařízení vlády ČSSR č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen.

9) § 18 odst. 1 písm. b) zákona o odvodech.

10) § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odvodech; § 13 nařízení vlády ČSSR č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen.

11) § 18 odst. 1 písm. f) zákona o odvodech; vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

12) § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odvodech.

13) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

14) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; zákon ČNR č. 77/1969 Sb., o státním fondu pro zúrodnění půdy; zákon SNR č. 179/1969 Sb., o státním fondu pro zúrodnění půdy.

15) Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

16) Viz poznámku 15).

17) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

18) Zejména vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

19) Pokyny ministerstev financí pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů.

20) Směrnice federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků reg. v částce 35/1975 Sb.

21) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

22) Zejména vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

23) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

24) § 3 odst. 5 vyhlášky federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

25) Směrnice federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků reg. v částce 35/1975 Sb.

26) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

27) Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků; Rámcové zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na investiční výstavbu hospodářským organizacím schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky č. 191/1975 (Finanční zpravodaj č. 8/1975).

28) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

29) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 88/1972 Sb., o prověřování a schvalování ročních účetních závěrek státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

30) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

31) Např. vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

32) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení.

33) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

34) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

35) Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

36) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

37) Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

38) Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb; vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce.

39) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

40) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 153/1975 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

41) Směrnice federálního ministerstva financí o redistribuci zdrojů a prostředků, reg. v částce 35/75 Sb.

42) Zákon č. 103/74 Sb., o zemědělské dani; vyhláška ministerstva financí č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků.

43) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 119/1972 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení; vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, o vztazích při spolupráci v zemědělství a jejich formách.

44) Instrukce pro tvorbu a použití rezervních fondů ve státních hospodářských organizacích v odvětví zemědělství a výživy (Věstník ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, částka 5/1973) a směrnice pro tvorbu a použití rezervních fondů ve státních hospodářských organizacích v odvětví zemědělství Slovenské socialistické republiky (Věstník ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, částka 15/1974).

45) Pokyny ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o financování bytové výstavby (Věstník ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, částka 7/1969) a pokyny ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o financování bytové výstavby (Věstník ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, částka 8/1975).

46) Viz poznámku 6.

47) Zákon o odvodech.

48) § 26 zákona o odvodech.

49) § 16 zákona o odvodech.

50) § 16 zákona o odvodech.

51) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, v úplném znění vyhlášeném pod č. 28/1972 Sb. pro ČSR a pod č. 27/1972 Sb. pro SSR.

52) § 26 zákona o odvodech.

53) Zákon ČNR č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), zákon SNR č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) a prováděcí předpisy.

54) § 16 zákona o odvodech.

55) Např. směrnice federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků, reg. v částce 35/1975 Sb.

56) Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

57) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

58) § 27 zákona o odvodech.

Přesunout nahoru