Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 145/1975 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 22.12.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

145

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1975

o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Cílem státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1976 (dále jen "státní plán na rok 1976") je vytvořit nezbytné podmínky pro pokračování hospodářské politiky směřující k zabezpečení dalšího růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva a upevňování jeho životních jistot. K dosažení tohoto cíle státní plán na rok 1976 stanoví další růst tvorby zdrojů jako rozhodující předpoklad uspokojování rostoucích potřeb socialistické společnosti a soustřeďuje pozornost v prvé řadě na zabezpečení struktury tvorby hmotných zdrojů v souladu s potřebami jejich konečného užití a na důsledné zajišťování efektivnosti rozvoje národního hospodářství.

§ 2

Hlavní úkoly státního plánu na rok 1976 jsou:

a) dosáhnout na území České socialistické republiky růstu národního důchodu zhruba o 4,5% a převážnou část jeho přírůstku (zhruba 96%) krýt růstem společenské produktivity práce;

b) k zabezpečení plánovaného růstu národního důchodu zvýšit průmyslovou výrobu zhruba o 4,9% a zajistit odpovídající růst ostatních odvětví národního hospodářství; zvláštní pozornost věnovat zajištění rozvoje zemědělství;

c) vytvářet podmínky pro rychlý rozvoj efektivnosti vývozu a zajišťovat maximální úspornost při dovozu; zabezpečit aktivní účast orgánů České socialistické republiky na prohlubování socialistické ekonomické integrace s členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci;

d) zajistit maximální hospodárné využívání pracovních sil v jednotlivých odvětvích a jejich rozdělování v souladu se strukturou a potřebami národního hospodářství;

e) zabezpečit maximální hospodárnost ve spotřebě surovin, paliv, energie, materiálů a pohonných hmot, jejich co nejvyšší zhodnocování ve výrobě a všestranné podmínky pro snížení energetické a materiálové náročnosti výroby;

f) zdroje investic důsledně zaměřit na akce stanovené státním plánem na rok 1976, na dokončování staveb a uvádění kapacit do provozu;

g) rozvoj jednotlivých oblastí republiky zaměřit na další růst jejich ekonomické základny;

h) vytvářet nezbytné podmínky pro důslednější zvyšování kvality a technické úrovně vyráběné produkce a pro zabezpečení dodávek spotřebního zboží pro vnitřní trh v potřebném množství a sortimentní struktuře;

i) zabezpečit další posilování úlohy vědy a výzkumu a vytvářet podmínky k urychlenému uvádění výsledků vědy a výzkumu do praxe;

j) pokračovat v zajišťování dalšího růstu životní úrovně při důsledném odměňování podle výsledků práce; přitom dosáhnout růstu reálných příjmů obyvatelstva zhruba o 4,6% a vytvořit podmínky pro výstavbu zhruba 84 tisíc bytů.


§ 3

Ustanovení § 5 písm. l), § 7 odst. 2 a 3 a § 8 zákona č. 115/1971 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975, platí obdobně i pro státní plán na rok 1976.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru