Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 144/1975 Sb.Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1975,

jímž se doplňuje hospodářský zákoník

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 37/1971 Sb.), se doplňuje takto:

1. § 259 zní:

"(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, mohou zemědělské organizace dodávat vybrané zemědělské výrobky jen určeným nákupním organizacím, ostatní výrobky též dalším odběratelům.

(2) Jestliže nakupuje určitý druh (skupinu) zemědělských výrobků více určených nákupních organizací, stanoví se, která z nich, popřípadě které z nich budou jako hlavní nákupní organizace oprávněny tuto činnost koordinovat. Ostatní zúčastněné nákupní organizace jsou povinny poskytovat hlavní nákupní organizaci potřebnou součinnost.

(3) Nákupní organizace jsou povinny odebrat nabídnuté zemědělské výrobky zvláštního hospodářského významu, k jejichž nákupu jsou určeny, i když nabídnuté množství je vyšší než bylo smluveno nebo i když na dodávku nebyla smlouva vůbec uzavřena. Pro tyto dodávky platí ustanovení o závazcích z hospodářských smluv.

(4) Zemědělské výrobky, nákupní organizace, hlavní nákupní organizace, další odběratele (odst. 1 až 3), jakož i rozsah a náplň koordinace (odst. 2) určí prováděcí předpis."

2. Za § 389 se vkládá § 389a, který zní:

"(1) Účastníky hospodářskoprávních vztahů jsou i hospodářské organizace s mezinárodní účastí zřízené v souvislosti s rozvojem socialistické ekonomické integrace (mezinárodní hospodářské organizace) se sídlem v Československé socialistické republice a dále pobočky mezinárodních hospodářských organizací zřízené na území Československé socialistické republiky, pokud mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se (právnické osoby).

(2) Vláda Československé socialistické republiky může upravit zřizování, právní formu, jakož i způsob řízení, plánování, financování, kontroly a ostatní právní poměry organizací uvedených v předchozím odstavci."

3. Dosavadní ustanovení § 391 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s federálním ministerstvem financí vydá podle potřeby k § 69 odst. 3 tohoto zákona prováděcí předpis o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací se zemědělskou výrobou."


Čl. II

Zrušuje se § 11 odst. 1 zákona č. 101/1971 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu).

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru