Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 141/1975 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976

Částka 35/1975
Platnost od 22.12.1975
Účinnost od 22.12.1975
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

141

ZÁKON

ze dne 16. prosince 1975

o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Cílem státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na rok 1976 (dále jen "státní plán") je vytvořit nezbytné podmínky pro pokračování hospodářské politiky směřující k zabezpečení dalšího růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva a upevňování jeho životních jistot. K dosažení tohoto cíle státní plán na rok 1976 usiluje o další růst tvorby zdrojů jako rozhodujícího předpokladu uspokojování rostoucích potřeb socialistické společnosti. Při náročnějších vnějších i některých vnitřních podmínkách rozvoje ekonomiky soustřeďuje pozornost v prvé řadě na zabezpečení struktury tvorby hmotných zdrojů v souladu s potřebami jejich konečného užití a na důsledné zajišťování efektivnosti rozvoje národního hospodářství.

§ 2

Hlavní úkoly státního plánu jsou:

a) dosáhnout růstu národního důchodu o cca 5% a převážnou část jeho přírůstku (zhruba 90%) krýt růstem společenské produktivity práce;

b) k zabezpečení plánovaného růstu národního důchodu zvýšit tvorbu společenského produktu o více než 5% a spolu s rozvojem průmyslu zajistit odpovídající růst ostatních odvětví národního hospodářství; zvláštní pozornost věnovat zajištění rozvoje zemědělství;

c) vytvářet podmínky pro rychlý rozvoj efektivního vývozu a zajišťovat maximální úspornost při dovozu; pokračovat v prohlubování socialistické ekonomické integrace s členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci;

d) zabezpečit maximální hospodárnost ve spotřebě surovin, paliv, energie, materiálů a pohonných hmot, jejich co nejvyšší zhodnocování ve výrobě a všestranné podmínky pro snížení energetické a materiálové náročnosti výroby;

e) zdroje investic v rozsahu zhruba 149 mld Kčs důsledně zaměřit na akce stanovené státním plánem, na dokončování staveb a uvádění kapacit do provozu;

f) vytvářet nezbytné podmínky pro důslednější zvyšování kvality, technické úrovně a provozní spolehlivosti vyráběné produkce, jako rozhodující předpoklad zvyšování efektivnosti národního hospodářství;

g) zabezpečit další posilování úlohy vědy a výzkumu a vytvářet podmínky k urychlenému uvádění výsledků vědy a výzkumu do praxe;

h) pokračovat v postupném zlepšování pracovních podmínek a v zajišťování dalšího růstu životní úrovně při důsledném odměňování podle výsledků práce; přitom dosáhnout růstu reálných příjmů obyvatelstva zhruba o 5% a vytvořit podmínky pro výstavbu zhruba 129 tisíc bytů.


§ 3

Ustanovení § 10 a 11 odst. 2 zákona č. 101/1971 Sb., o pátém pětiletém plánu, platí obdobně i pro státní plán na rok 1976.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru