Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců

Částka 34/1975
Platnost od 15.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.11.1991 (413/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 4. prosince 1975,

o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Zajištění plánovitého řízení zdrojů a výroby krmiv a jejich účelového využití vyžaduje důsledné hospodaření s nimi. K zabezpečení tohoto cíle a ke zvýšení kontroly jakosti krmiv, krmných směsí a krmných doplňků se zavádí jejich evidence a evidence jejich výrobců.

(2) Krmiva, krmné směsi a krmné doplňky jsou podle této vyhlášky všechny organické a anorganické látky určené ke krmení zvířat.

ODDÍL I

Centrální fond krmiv a hospodaření s krmivy z tohoto fondu

§ 2

(1) Do centrálního fondu krmiv patří krmiva, krmné směsi a krmné doplňky určené federálním ministerstvem zemědělství a výživy v rámci bilancí centrálního fondu krmiv. 1)

(2) Centrální fond krmiv obhospodařuje ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo") podle zásad stanovených federálním ministerstvem zemědělství a výživy.

(3) Organizace, které pro centrální fond krmiv nakupují a skladují krmiva z tuzemské výroby nebo z dovozu, jakož i organizace, které pro centrální fond krmiv vyrábějí krmné směsi a krmné doplňky a dále organizace, u nichž se krmiva vyskytují jako vedlejší výrobky nebo odpady, nakládají s nimi podle zvláštního předpisu.

§ 3

Receptury krmných směsí a krmných doplňků

(1) Pro výrobu krmných směsí a krmných doplňků určuje ministerstvo organizacím je vyrábějícím limitní receptury, ve kterých stanoví základní ukazatele obsahu a zastoupení hlavních komponentů (nositelů živin) pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat a dále suroviny, které mohou být k výrobě krmných směsí a krmných doplňků použity.

(2) Návrhy receptur krmných směsí a krmných doplňků a návrhy na změny těchto receptur předkládají jejich výrobci ministerstvu; současně s těmito návrhy předkládají i návrh fyzikálních a chemických znaků jakosti a podmínek určujících jejich zdravotní nezávadnost. Návrhy receptur krmných směsí a krmných doplňků (jejich změny) schvaluje ministerstvo.

ODDÍL II

Evidence krmiv, krmných směsí a krmných doplňků a evidence jejich výrobců

§ 4

Evidence, výroba a uvádění krmiv, krmných směsí a krmných doplňků do oběhu

(1) Evidenci krmiv, krmných směsí a krmných doplňků s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, a evidenci výrobců evidovaných krmiv, krmných směsí a krmných doplňků (dále jen "evidence") vede ministerstvo. Zápisy prováděné v evidenci se uveřejňují ve Věstníku ministerstva.

(2) Krmiva, krmné směsi a krmné doplňky musí být zapsány v evidenci s výjimkou

a) olejnin, luštěnin, úsušků pícnin a surovin z dovozu,

b) krmných směsí a krmných doplňků, které jsou vyráběny pro účely biologických testací výzkumných úkolů v rámci schválených metodik,

c) krmných směsí , které vyrábí organizace ve svém zařízení pro vlastní potřebu nebo společný zemědělský podnik pro vlastní potřebu nebo pro potřebu členských organizací,

d) statkových jadrných a objemných krmiv (např. zrniny, seno, sláma, siláž, senáž) a brambor,

e) mokrých průmyslových krmiv (řepné řízky, melasa, bramborové zdrtky apod.).

(3) Krmiva, krmné směsi a krmné doplňky, podléhající zápisu do evidence, mohou vyrábět a uvádět do oběhu jen organizace, které jsou jako jejich výrobci zapsány v evidenci.

(4) Krmné směsi a krmné doplňky, které odpovídají limitním recepturám (§ 3 odst. 1), a suroviny, které jsou určeny k výrobě krmných směsí a krmných doplňků a podléhají zápisu do evidence (dále jen "suroviny"), se zapisují do evidence po provedeném ohlašovacím postupu (§ 5). Krmiva, jakož i ostatní krmné směsi a krmné doplňky, které uvedenou podmínku nesplňují, se zapisují do evidence po provedeném schvalovacím postupu (§ 6).

§ 5

Ohlašovací postup

(1) Žádost o zápis krmné směsi, krmného doplňku nebo suroviny do evidence na základě ohlašovacího postupu předkládá organizace na předepsaných tiskopisech ve trojím vyhotovení ministerstvu, a to prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze (dále jen "kontrolní ústav"); žádost o zápis suroviny do evidence může podat též organizace (orgán) nadřízená organizaci, která suroviny vyrábí. K žádosti se připojuje vzorek krmné směsi, krmného doplňku nebo suroviny.

(2) Žádost o zápis krmné směsi a krmného doplňku do evidence musí obsahovat:

a) název krmné směsi a krmného doplňku, popřípadě zkratku v souladu s ustanovením technických norem,

b) obchodní název, bude-li používán, popřípadě slovní a obrazové vyjádření ochranné známky,

c) obsah hlavních živin (u krmných doplňků biologická účinnost),

d) zastoupení jednotlivých složek v hmotnostních minimech a maximech,

e) fyzikální a chemické znaky jakosti v rozsahu určeném ČSN 46 7006,

f) údaje o obsahu a biologické účinnosti doplněných biofaktorů, popřípadě dalších přidávaných látek,

g) krmný návod (u krmného doplňku návod na jeho použití),

h) technický popis obalů (pokud se užívají výlučně normalizované obaly, stačí sdělení technické normy; u krmné směsi a krmného doplňku, který je dodáván jako volně ložený, nutno vyznačit způsob přepravy),

i) vzor nálepky (štítku, visačky), popřípadě jiného způsobu označení v souladu s ustanovením technické normy,

j) seznam výroben, které se navrhují pro výrobu krmných směsí a krmných doplňků.

(3) K žádosti musí být připojena kompletní analýza výživné hodnoty (Weendenská analýza) 2) a analyticky ověřené hodnoty jakostních ukazatelů podle technické normy jakosti.

(4) Obsahuje-li krmná směs nebo krmný doplněk nové složky, je výrobce povinen současně předložit návrh metodiky na analytické ověřování jejich obsahu, popřípadě biologické účinnosti.

(5) Ministerstvo může v odůvodněných případech upustit od požadování některých náležitostí uvedených v odstavcích 2 až 4.

(6) Žádost přezkoumá kontrolní ústav a Státní veterinární správa ministerstva; v případě potřeby si mohou vyžádat od výrobce další údaje, vzorky surovin nebo hotových výrobků a výrobce je povinen požadavku vyhovět.

§ 6

Schvalovací postup

(1) Žádost o zápis krmiva, krmné směsi a krmného doplňku do evidence na základě schvalovacího postupu se předkládá způsobem stanoveným v § 5 odst. 1 a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 5 odst. 2 až 4; od požadování některých z uvedených náležitostí žádosti může ministerstvo v odůvodněných případech upustit.

(2) Žádost o zapsání do evidence přezkoumá

a) kontrolní ústav na základě vlastní analýzy a biologické testace,

b) Státní veterinární správa ministerstva z hlediska veterinární péče, v souladu s vyjádřením hlavního hygienika České socialistické republiky.

(3) K provedení biologické testace je výrobce povinen dodat kontrolnímu ústavu a Státní veterinární správě ministerstva požadované množství krmiva, krmné směsi a krmného doplňku, popřípadě potřebné komponenty.

(4) Jestliže výrobce předloží k žádosti dostatečnou dokumentaci o provedení biologických zkoušek podle stanovené metodiky, může kontrolní ústav a Státní veterinární správa ministerstva upustit od další biologické testace a doporučit ministerstvu zápis do evidence.

(5) Kontrolní ústav a Státní veterinární správa ministerstva si mohou vyžádat speciální expertizy, vyžaduje-li to povaha ověřovaného krmiva, krmné směsi a krmného doplňku.

§ 7

Zápis do evidence

(1) Kontrolní ústav a Státní veterinární správa ministerstva sdělí výsledek přezkoumání v rámci ohlašovacího nebo schvalovacího postupu (§ 5 a 6) se svým stanoviskem ministerstvu. Náklady spojené s prováděním ohlašovacího nebo schvalovacího postupu hradí navrhovatel; v odůvodněných případech může ministerstvo rozhodnout, že tyto náklady nehradí.

(2) Ministerstvo rozhodne o zapsání krmiva, krmné směsi a krmného doplňku do evidence a zpraví o tom výrobce.

(3) V evidenci se pod evidenčním číslem uvádí:

a) obchodní označení krmiva, krmné směsi a krmného doplňku (přesný název, zkratka a číslo jednotné klasifikace výrobku),

b) krmný návod (u krmného doplňku návod na jeho použití),

c) název a adresa výrobce (podle jednotlivých výroben),

d) surovinové složení krmiva a krmné směsi ve váhových procentech, u krmného doplňku ve váhových jednotkách a mezinárodních jednotkách účinnosti,

e) jakostní ukazatele - technická norma jakosti,

f) datum podání žádosti,

g) číslo a datum rozhodnutí,

h) datum zapsání do evidence.

(4) Zápis v evidenci může ministerstvo zrušit, zjistí-li se, že výrobce nedodržuje podmínky stanovené pro výrobu krmiva, krmné směsi nebo krmného doplňku, popřípadě není-li výroba některých krmiv žádoucí; o svém rozhodnutí bezodkladně zpraví výrobce.

§ 8

Kontrola jakosti evidovaného krmiva, krmných směsí a krmných doplňků

(1) Kontrolní ústav provádí soustavnou kontrolu jakosti evidovaných krmiv, krmných směsí a krmných doplňků.

(2) Zjistí-li kontrolní ústav při soustavné kontrole jakosti (odstavec 1), že vyráběné krmivo, krmná směs a krmný doplněk neodpovídá závazným jakostním ukazatelům, označí je za krmivo se sníženou jakostí; 3) současně stanoví, kdy bude toto krmivo znovu podrobeno soustavné kontrole. Označení za krmivo se sníženou jakostí platí až do doby, kdy bude další soustavnou kontrolou zjištěno, že krmivo vyhovuje stanoveným ukazatelům; náklady spojené s touto další kontrolou hradí výrobce.

(3) Jestliže výrobce požádá kontrolní ústav o provedení nové soustavné kontroly před dobou stanovenou ústavem podle odstavce 2, kontrolní ústav provede odběr vzorků krmiva, krmné směsi nebo krmného doplňku a výsledek kontroly sdělí výrobci; náklady spojené s touto novou kontrolou hradí výrobce.

(4) Kontrolu zdravotní nezávadnosti krmiva, krmné směsi a krmného doplňku provádí Státní veterinární správa ministerstva podle příslušných předpisů. 4)


ODDÍL III

Ustanovení společná a závěrečná

§ 9

Ministerstvo si k posuzování návrhů receptur krmných směsí a krmných doplňků a k posuzování stanovisek orgánů uvedených v § 7 odst. 1 zřizuje odborné komise.

§ 10

(1) Organizace, které podle dosavadních předpisů byly oprávněny vyrábět a uvádět do oběhu krmiva, krmné směsi a krmné doplňky do 31. prosince 1975, mohou tak činit jen do tohoto data.

(2) Organizace, které podle dosavadních předpisů jsou oprávněny vyrábět a uvádět do oběhu krmiva, krmné směsi a krmné doplňky bez časového omezení, mohou je vyrábět a uvádět do oběhu i po 31. prosinci 1975, pokud nejpozději do 31. března 1976 podají žádost o zápis do evidence (§ 4 odst. 1).

(3) Organizace vyrábějící a uvádějící do oběhu krmiva, která do 30. 6. 1983 nebyla evidována a po tomto datu evidenci podléhají, mohou je vyrábět a uvádět do oběhu až do 31. 8. 1983; po tomto datu je mohou vyrábět jen, jestliže nejpozději do 31. 8. 1983 podají žádost o zápis do evidence.

(4) Oprávnění organizací podle odstavce 2 končí doručením oznámení o vyřízení žádosti.

§ 11

Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství č. 199/1959 Ú. l., o hospodaření s krmivy.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Ministr:

Ing. Nágr CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 69 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb.

2) Nepředkládá se u krmných doplňků .

3) § 13 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen, § 30 odst. 6 písm. b), § 35 odst. 4 a § 115 odst. 1 vyhlášky č. 137/1973 Sb., o cenách.

4) Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči.

Přesunout nahoru