Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 136/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Částka 33/1975
Platnost od 11.12.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.10.1988 (117/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 4. prosince 1975

o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení:


§ 1

Zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení pracujících zařazují do pracovních kategorií podle druhu vykonávaných prací v souladu s rozvojem vědy a techniky a se společenským významem práce. Do I. a II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, která se za současného stavu vědy a techniky dosud vykonávají za zvlášť obtížných pracovních podmínek, zejména zaměstnání, v nichž se vykonávají práce škodlivé zdraví nebo práce zvlášť nebezpečné. Ústřední orgány pečují v souladu s technickým pokrokem o neustálé omezování škodlivých vlivů pracovního prostředí a pracovních postupů na bezpečnost a zdraví pracujících a dbají, aby zařazení zaměstnání do pracovních kategorií bylo ve shodě s dosaženými výsledky této péče.

§ 2

Do I. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v dílu I připojeného seznamu.

§ 3

Do II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v dílu II připojeného seznamu.

§ 4

(1) Zaměstnání technicko-hospodářských pracovníků v důlních podnicích hlubinných dolů a povrchových dolů (lomů) na uhlí, radioaktivní suroviny, na rudy, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, na magnezit, osinek (azbest), tuhu, kaolín, žáruvzdorné jíly, keramické lupky, sádrovec, živec a na křemen a křemenec k chemicko-technologickému zpracování nebo ke zpracování tavením, jakož i zaměstnání technických pracovníků státní báňské správy patří do I. pracovní kategorie, je-li v pracovní náplni těchto zaměstnání stanovena povinnost vykonávat je aspoň po polovinu celkové pracovní doby na pracovištích, kde se vykonávají zaměstnání zařazená do I. pracovní kategorie.

(2) Zaměstnání technicko-hospodářských pracovníků uvedených v předchozím odstavci patří do I. pracovní kategorie také tehdy, jestliže tito pracovníci byli přeřazeni po nejméně 10letém výkonu zaměstnání, zařazeného do I. pracovní kategorie, do vybraných báňskotechnických funkcí v podnicích a nadřízených orgánech a je-li v pracovní náplni těchto funkcí stanovena povinnost navštěvovat pravidelně pracoviště v dolech pod zemí nebo pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na nerosty uvedené v předchozím odstavci; potřebný věk pro nárok na starobní důchod těchto pracovníků činí však nejméně 60 let.

(3) Zaměstnání ostatních technicko-hospodářských pracovníků a pracovníků orgánů hygienické a protiepidemické služby, konajících státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, patří do I. (II.) pracovní kategorie, jestliže se vykonávají aspoň ze tří čtvrtin celkové pracovní doby na pracovištích, kde více než polovina pracujících vykonává práce, pro něž je jejich zaměstnání zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie.

(4) Zaměstnání provozních údržbářů vykonávaná po celou pracovní dobu na pracovištích, kde více než polovina pracujících vykonává práce, pro něž je jejich zaměstnání zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie, patří do této pracovní kategorie. Vykonává-li provozní údržbář své zaměstnání též na jiných pracovištích, patří toto zaměstnání do I. (II.) pracovní kategorie, jen jestliže je vykonáváno průběhem měsíce převážně na pracovištích uvedených v předchozí větě.

§ 5

Resortní seznamy zaměstnání, zařazených do I. a II. pracovní kategorie, vydané ústředními orgány podle § 12 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení, mohou obsahovat jen zaměstnání, v nichž se v oborech působnosti těchto orgánů vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce uvedené v připojeném seznamu prací, a jsou-li splněny podmínky stanovené v § 4, též zaměstnání v něm uvedená. Ústřední orgány zjišťují pravidelnými revizemi, zda provedené zařazení zaměstnání je odůvodněno se zřetelem k dosaženému stavu pracovního prostředí a pracovních postupů. Změny a doplňky resortních seznamů lze provádět jen v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, a jde-li o resortní seznamy vydané ústředními orgány republik, též v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí republiky.


§ 6

Zrušuje se vládní vyhláška č. 107/1964 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 48/1985 Sb. Čl. II

Podle tohoto nařízení se postupuje též při přiznávání důchodů, na které vznikl nárok do 30. června 1985, jestliže pracující důchod ani jeho část nepobíral.


Dr. Štrougal v. r.


Příloha

SEZNAM DRUHŮ PRACÍ, které odůvodňují, aby zaměstnání, v nichž se tyto práce vykonávají,byla zařazena do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

Díl I

Do I. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně nebo aspoň převážně práce, při kterých za současného stavu vědy a techniky dochází k častým a trvalým poruchám zdraví pracujících vlivem působení škodlivých fyzikálních činitelů a chemických škodlivin.

Zařazení zaměstnání do I. pracovní kategorie odůvodňují práce vykonávané

1. v hornictví pod zemí v hlubinných dolech; při výstavbě důlních horizontálních a vertikálních děl, šachet, chodeb, štol, překopů, komínů a ostatních podzemních prostor; práce vykonávané pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na uhlí, radioaktivní suroviny, na rudy, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, na magnezit, osinek (azbest), tuhu, kaolin, žáruvzdorné jíly, keramické lupky, sádrovec, živec a na křemen a křemenec k chemicko-technologickému zpracování nebo ke zpracování tavením,

2. v geologickém průzkumu pod zemí v dolech a v báňských dílech,

3. při podzemních stavbách pro účely dopravní, vodohospodářské, energetické, telekomunikační a speciálních charakterů s využitím způsobu ražení hornického, štítového, popřípadě speciálního,

4. při ražení chodeb pro komorové odstřely spojené se střelnými pracemi,

5. členy leteckých posádek (leteckého personálu) a pracovníky soustavně činnými v letadle za letu,

6. s tekoucím kovem při vysokopecní výrobě surového železa a při výrobě surové ocele a ferroslitin v základní hutní prvovýrobě a v hutní výrobě neželezných kovů, antimonu, hliníku, mědi, olova a rtuti,

7. při vytloukání žhavých odlitků z pískových forem pneumatickými kladivy nebo jinými nástroji,

8. v hutním zednictví (tzv. bílí zedníci) při horkých pracích při opravách hutnických pecí,

9. v chemické výrobě benzidinů,

10. v chemické výrobě umělých vláken při zvlákňování v prostředí sirouhlíku,

11. v chemické výrobě chromových sloučenin, zejména dvojchromanů,

12. při karbonizaci hnědého uhlí, jde-li o zvlášť obtížné čistící práce,

13. při úpravě a konečném zpracování radioaktivních surovin v prostředí ohroženém ve významné míře ionizujícím zářením, jimiž jsou

- manipulace při skladování uranové rudy spojená s fyzikálními úpravami (drcením, mletím, tříděním, rozdružováním apod.),

- chemické zpracování uranových rud na chemický uranový koncentrát (dávkováním, rozkladem, loužením, promýváním, separací, sedimentací, filtrací, srážením, elucí, sorpcí, zahušťováním a sušením), plnění kontejnerů, vzorkování a expedice včetně čištění a údržby výrobních aparatur,

14. v jaderné elektrárně v kontrolovaném pásmu jaderného reaktoru za hygienickou smyčkou a při obsluze cyklotronu a výzkumného reaktoru,

15. při výrobě výbušnin, kde se ve velké míře používá nitroesterů, zejména dinitroglykolu a nitroglycerinu; v pyrotechnických provozech, zejména při výrobě třaskavin a při některých manipulacích s nimi;

16. ve stlačeném vzduchu v kesonech a potápěčských skafandrech,

17. členy posádek námořních lodí,

18. v těžbě a při opracování kamene, při mletí a drcení křemene, křemence a živce, při formování žáruvzdorných výrobků, při úpravě keramických surovin v prostředí vysoké koncentrace agresivního fibroplastického prachu, nadměrně ohrožujícím pracující silikózou, a při zpracování osinku (azbestu) převážně suchou cestou v prostředí vysoké koncentrace azbestového prachu, nadměrně ohrožujícím pracující azbestózou,

19. při výrobě fenyl-metylpyrazolonu,

20. při výrobě antiparazitních přípravků na bázi organických sloučenin fosforu,

21. při výrobě smolného koksu,

22. při výrobě anodové hmoty.

Díl II

A.

Do II. pracovní kategorie se zařazují zaměstnání, v nichž se soustavně nebo aspoň převážně vykonávají práce, při kterých pracující jsou velmi významně obtěžováni látkami, prostředím nebo pracovními postupy, takže po dlouholetém výkonu těchto prací vznikají trvalé škody na zdraví pracujících.

Zařazení zaměstnání do II. pracovní kategorie odůvodňují práce vykonávané

1. v prostředí škodlivého záření, zejména

- s izotopy a radioaktivními zářiči,

- se silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem,

- v jaderné fyzice a v jaderných elektrárnách, konané pod vlivem ionizujícího záření, pokud nejde o práce uvedené v dílu I č. 14,

- s radioaktivními surovinami, pokud nejde o práce uvedené v dílu I č. 13,

- na pracovištích radiologických a radiochemických,

- na rtg pracovištích zdravotnických zařízení; příprava a podávání radioaktivních koupelí,

- praní oděvů kontaminovaných radioaktivním prachem,

- mytí a dekontaminace laboratorního skla;

2. se rtutí, olovem, kadmiem, beryliem, arsenem a jinými neželeznými kovy, které působí nepříznivě na lidské zdraví, zejména

- v hutní výrobě olova a jiných neželezných kovů; některé práce při opracování olova a pokovování olovem a jeho slitinami nástřikem nebo máčením v tekutém kovu,

- při výrobě i opravách olověných, alkalických akumulátorů a suchých baterií,

- při výrobě kabelů s olověným pláštěm,

- se slinutými karbidy a tvrdokovy; práce v práškové metalurgii,

- nástřiky kovem uvnitř nádob,

- při výrobě olovnatých barev,

- při lití, přetavování a regeneraci písmoviny hutním způsobem,

- s tekutým olovem při výrobě hudebních nástrojů,

- při natírání olovnatými barvami a jejich nanášení v uzavřených prostorách,

- ve výrobě, opravách a údržbě (plnění) rtuťových ventilů, vývěv a měřících přístrojů; při výrobě a opravách neónů a jiných zářivkových svítidel a práce ve rtuťových měnírnách, včetně obsluhy a údržby,

- v ručních a strojních sazárnách a ve stereotypii;

3. v infekčním prostředí, zejména

- s vysoce patogenními zárodky a s toxickým biologickým materiálem; práce ve zdravotnických ústavech a zařízeních pro léčení infekčních chorob,

- na prosektuře a v pitevnách veterinárních zařízení,

- práce v kafilériích a ve sběrných surovinách,

- v sušárnách krve a při výrobě krmiv,

- v odpadních kanálech, kanalizacích, kalojemech, žumpách a stokách,

- v čistících stanicích odpadních vod,

- s infikovanými zvířaty v infikovaném stavu; zpracování peří,

- s látkami neznámých vlastností ve výzkumu jejich patogenity,

- v krematoriích za nejobtížnějších podmínek;

4. v prostředí agresivního, fibroplastického a leptajícího prachu, zejména

- při zpracování materiálů, nerostů a surovin s vysokým obsahem volného kysličníku křemičitého, pokud nejde o práce uvedené v dílu I č. 18,

- při výrobě pískových a skořepinových forem a velkých jader pro odlévání kovů (formování); při čištění a vytloukání kovových odlitků z pískových forem, při tryskání neočištěných odlitků ocelovou drtí uvnitř tryskacích komor, při přípravě slévárenských hmot a keramických směsí,

- při výrobě brusných prostředků,

- s dinasem, šamotem, dolomitem a azbestem, pokud nejde o práce uvedené v dílu I č. 18,

- při výrobě lupků, pokud nejde o práce uvedené v dílu I č. 18,

- při výrobě vápna, struskových cementů a Thomasovy moučky,

- při mletí vysokopecní strusky a manipulaci s ní,

- při čištění odlitků, tryskání sklářských výrobků a čedičových výrobků a sklářských forem křemičitým pískem,

- při obsluze vytřásacích strojů v tírnách lnu a při třídění východních vln;

5. se škodlivinami působícími jedovatě nebo leptavě, zejména

- při výrobě anorganických lučebnin, kyseliny sírové a sirných sloučenin, alkálií, elektrochemických sloučenin, kyseliny dusičné a sloučenin dusíku, organických lučebnin, čistých chemikálií a farmaceutických lučebnin, syntetických paliv, pigmentů a glazur, nátěrových hmot, fotografických materiálů a umělých vláken,

- při zpracování a výrobě aktivního a dřevěného uhlí, karborafinu, lisovaného a impregnovaného uhlí, ostakolu, kostního klihu, spodia, kyseliny citrónové a ricínového oleje,

- při výrobě hnojiv a zemědělských přípravků, včetně prací s chemickými přípravky při čištění osiv a při ochraně rostlin,

- při výrobě plastických hmot a jejich zpracování včetně prací s epoxydovými pryskyřicemi,

- při výrobě dehtových barviv a jejich polotovarů, včetně prací se zdraví škodlivými barvivy, a při výrobě barevných snímacích tuh,

- s bílým fosforem,

- vybrané výzkumné chemické práce, zejména práce charakteru poloprovozního výzkumu,

- při lepení podlahových krytin a práce s benzenem,

- při nanášení nátěrových hmot v uzavřených prostorách apod.,

- s kyselinou fluorovodíkovou v leštírnách a matovnách skla,

- v gumárenské výrobě,

- při výrobě celulózy a papíru, včetně výroby linolu a výroby střešních a izolačních lepenek,

- při výrobě léčiv a léků a některé práce při zpracování léčivých rostlin,

- při povrchové úpravě v galvanizovnách, mořírnách a kalírnách, včetně prací při zneškodňování lázní pro povrchovou úpravu,

- v koželužnách a jirchárnách (mokré dílny),

- při čištění oděvů trichloretylénem,

- při výrobě čistících prostředků, stearenu a technických olejů,

- některé práce v polygrafii, zejména v hlubotisku;

6. v prostředí zdraví škodlivých plynů

- při výrobě technických plynů, včetně prací při obsluze generátorů, retort, redukčních stanic, vyvíjecích acetylénových stanic, při čištění plynů a v debenzolizačních stanicích,

- při výrobě svítiplynu v plynárnách,

- při výrobě, opravách a plnění hasicích přístrojů tetrachlormetanem,

- při opravách chladniček na metylchlorid,

- v bělírnách a úpravnách textilu za použití plynného chlóru,

- v kotelnách průmyslových podniků a obdobných energetických zařízeních, zejména při vyvážení žhavé strusky, popelu a škváry a při čištění uvnitř kotlů,

- svařování v uzavřených nádobách;

- svařování plazmatem;

7. s dráždivými (karcinogenními) látkami

- při zpracování ropy a dehtů ve voskárnách (zemní vosk),

- při výrobě a zpracování asfaltu a při výrobě impregnačních a izolačních hmot,

- při izolaci a impregnaci s asfaltem v uzavřených nebo polouzavřených prostorách,

- při asfaltování komunikací, práce u autodistributorů, finišerů a obalovacích souprav,

- při výrobě izolací s asfaltovými pojidly v uzavřených nebo polouzavřených prostorách,

- při impregnaci dřeva impregnačními oleji, karbolineem, popřípadě sublimátem,

- při obsluze tavicích kotlů a přečerpávání kamenouhelných destilátů,

- při výrobě asfaltodehtových zalévacích směsí a při manipulaci s nimi,

- při zpracování zvlášť dráždivých druhů koření;

8. v extrémních teplotách (sálavý žár, mrazírenské prostředí) a práce v mokru, zejména

- u pecí v hutích, slévárnách, kovárnách, sklárnách, výrobnách porcelánu apod., včetně údržby těchto pecí za horka,

- se žhavým kovem a sklem; při výrobě skleněných čedičových a křemenných vláken,

- v mrazírnách a mrazících komorách,

- při mokrém zpracování konopí a lnu;

9. v prostředí nadměrně zatěžujícím cévní a svalový aparát otřesy (vibracemi) a nadměrným hlukem, zejména

- s vibrátory a vibračními nástroji, zejména práce výkopové, demoliční, dlaždičské a na vrchní stavbě železničních kolejí a městských drah, kde se pracuje s ručními pneumatickými a elektrickými kladivy, podbíječkami, dusadly a vibrátory,

- při obsluze vibračních zařízení při zhutňování směsí; temování a nýtování; pěchování pískových forem ve slévárnách pneumatickými pěchy,

- v hřebíkárnách,

- při cídění a vytloukání odlitků pneumatickými nástroji,

- při zkoušení leteckých proudových a turbovrtulových motorů a naftových motorů těžké řady,

- při broušení šatonů, tvarových kamenů a perel na válcových pískovcových brusech typu Jägger a podobných, pokud tyto práce vykonávají ženy,

- při řízení těžkých strojů pro provádění stavebních zemních prací a při řízení speciálních vozidel mimo silniční dopravu;

10. v prostředí nadměrně zatěžujícím nervový systém, zejména

- přihlašování a spojování mezinárodních a meziměstských telefonních hovorů ve vybraných ústřednách,

- při vytváření zvukových snímků,

- udržování stálého radiotelegrafního (radiotelefonního) spojení s letadly i s pozemními řídícími stanicemi,

- se zaměřovačem na letištích,

- při zpracovávání zeměměřičských fotogrammetrických snímků,

- při nadzvukovém proudění plynů,

- při obsluze těžního stroje,

- ošetřování a léčení duševně chorých v psychiatrických lůžkových zařízeních na určených zvlášť obtížných pracovištích.

B.

Do II. pracovní kategorie se zařazují též zaměstnání, v nichž se soustavně nebo aspoň převážně vykonávají práce, při kterých pracující jsou obtěžováni látkami, prostředím nebo pracovními postupy v míře, jež sama o sobě nestačí odůvodnit zařazení podle oddílu A (ježto i po dlouholetém výkonu prací vznikají trvalé škody na zdraví jen výjimečně), jestliže se tyto práce vyznačujíaspoň jedním z těchto znaků:

1. trvalým a mimořádným nebezpečím úrazu, které zpravidla nelze ovlivnit technickými opatřeními,

2. trvalou a nadměrnou namáhavostí.

Zařazení zaměstnání do II. pracovní kategorie odůvodňují proto též práce vykonávané

- na povrchu hlubinných dolů na vyhrazené nerosty,1) s výjimkou průběžných povolání,

- v úpravnách a třídírnách povrchových dolů (lomů) na vyhrazené nerosty, pokud práce vykonávané při jejich těžbě pod spodní úrovní nadloží a na skrývce odůvodňují zařazení do I. pracovní kategorie (díl I č. 1), v prádlech uhlí, v závodech na zpracování uhlí, v koksovnách a v briketárnách,

- pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v lomech na vápenec a dolomit,

- při výrobě třaskavin, výbušnin a trhavin a manipulaci s nimi, zejména při výrobě zápalek, munice, roznětek, rozbušek, bleskovic a zbraní, pokud nejde o práce patřící do I. pracovní kategorie,

- při válcování plechů a pasů a při tažení tyčí, trubek, profilů a drátu za studena v hutních válcovnách a tažírnách,

- ve výškách nad 10 m v závěsu za ztížených podmínek při pracích stavebních a montážních,

- při ražení tunelů, chodeb a štol, včetně zazdívání a vyzdívání; hloubení šachet a studní,

- při výzkumu a zpřístupňování jeskynních prostorů,

- při obsluze a údržbě vrtných souprav geologického průzkumu konaného za účelem zjištění uložení nerostů,

- při kladení náloží a odstřelech; ruční a mechanické lámání kamene v lomu, práce u drtičů a třídičů kamene; štípání, vrtání, broušení, leštění a osekávání kamene,

- v železniční dopravě, zejména při posunu, a ve vodní dopravě,

- při těžbě a přibližování dřeva,

- akrobaty a krotiteli zvířat; varietní a cirkusové produkce, krocení a drezúra divokých zvířat, práce ošetřovatelů dravé zvěře v zoologických zahradách,

- při ošetřování plemenných býků a koní a při vykládání hovězího dobytka a koní na jatkách,

- požárníky veřejných požárních útvarů a vybraných závodních útvarů určených pro likvidaci požárů, katastrof a živelních pohrom,

- členy Horské služby z povolání, kteří se zúčastňují záchranných akcí a zajišťují v terénu bezpečnost návštěvníků hor.

- řidiči autocisteren přepravujících propan-butan.

C.

Za zaměstnání II. pracovní kategorie se považuje též zaměstnání pracujících pověřených činností v zahraničí, pokud pracují v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech.

Za zaměstnání II. pracovní kategorie se považuje výkon práce v těchto oblastech:

a) Afrika, s výjimkou Alžírské republiky, Jihoafrické republiky, Tunisu, Maroka, a Libye,

b) Střední Amerika, včetně Karibské oblasti, s výjimkou Mexika a Kuby,

c) Jižní Amerika až po 30“ jižní šířky, s výjimkou měst Sao Paolo a Rio de Janeiro,

d) Asie, s výjimkou Japonska, Izraele, Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a asijské části Svazu sovětských socialistických republik a s výjimkou města Ankary,

e) Arktida a Antarktida,

f) Oceánie (celé území).

1) § 3 horního zákona (č. 41/1957 Sb.).

Přesunout nahoru