Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 30/1975
Platnost od 24.11.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 20. listopadu 1975,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 172 odst.1 až 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí a spravedlnosti republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů, a pokud jde o důchod za výsluhu let, též v dohodě s ministerstvy kultury republik a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

Doba zaměstnánízrušeno

§ 1 – § 5zrušeno

K § 10 odst. 5 písm. d) zákonazrušeno

§ 6, § 7zrušeno

Náhradní dobyzrušeno

§ 8 – § 10zrušeno

K § 12 a 13 odst. 4 zákonazrušeno

§ 11 – § 13zrušeno

K § 9 odst. 2 písm. c), § 14 a 52 zákonazrušeno

§ 14 – § 18zrušeno

Plná (částečná) invaliditazrušeno

§ 19 – § 30, § 22a – § 29azrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

K § 32 odst. 2, § 46, § 63 odst. 1, § 64 odst. 2 a § 172 odst. 1 písm. b) zákonazrušeno

§ 31, § 32, § 31a – § 31czrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

K § 72 zákonazrušeno

§ 33zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 34 – § 42, § 39azrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

Zvláštní ustanovení pro některé pracovníky v pracovním poměru a pro pracující s obdobnými právy a povinnostmi jako pracovnícizrušeno

Domáčtí pracovnícizrušeno

§ 43 – § 47zrušeno

Pracovníci v zahraničízrušeno

§ 48, § 49zrušeno

Experti v zahraničízrušeno

§ 50 – § 53zrušeno

Poslanci národních výborůzrušeno

§ 54 – § 59zrušeno

Žáci a studentizrušeno

§ 60 – § 62zrušeno

Dobrovolní pracovníci pečovatelské službyzrušeno

§ 63 – § 66, § 65azrušeno

K § 4 písm. c) zákonazrušeno

§ 67, § 68zrušeno

Brigádnícizrušeno

§ 69 – § 71, § 71azrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

Základní ustanovenízrušeno

§ 72 – § 76zrušeno

Zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítětezrušeno

§ 77 – § 81zrušeno

Důchodové zabezpečenízrušeno

§ 82 – § 84zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

Důchod za výsluhu let výkonných letcůzrušeno

§ 85 – § 87zrušeno

Důchod za výsluhu let umělcůzrušeno

§ 88 – § 90zrušeno

Společná ustanovenízrušeno

§ 91, § 92zrušeno

Důchod za výsluhu let vojáků z povolání a příslušníků Sboru národní bezpečnostizrušeno

§ 93zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

Pracující poskytující služby a opravy na základě povolení národního výboruzrušeno

§ 94 – § 96zrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

Základní ustanovenízrušeno

§ 97, § 97azrušeno

Zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítětezrušeno

§ 97bzrušeno

Nemocenskézrušeno

§ 97c – § 97hzrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 98 – § 116zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 117zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 118 – § 121zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 122zrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

§ 123, § 124zrušeno

DÍL ŠESTÝzrušeno

§ 125zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 126, § 127zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 128zrušeno

K § 84 zákonazrušeno

§ 129 – § 131zrušeno

§ 132

Pracovní uplatnění

K § 85 a 87 zákona

(1) Výběr vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností provádí kvalifikovaný pracovník, pověřený organizací, se závodním obvodním lékařem, popřípadě s územním obvodním lékařem nebo s jiným lékařem určeným ředitelem okresního ústavu národního zdraví, za účasti funkcionáře základní organizace Revolučního odborového hnutí, popřípadě obdobného orgánu členů výrobního družstva, a jde-li o jednotné zemědělské družstvo, za účasti člena sociální komise tohoto družstva; zástupce národního výboru se může vždy účastnit tohoto výběru.

(2) Plánem zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností stanoví každoročně příslušný národní výbor organizaci, kolik občanů se změněnou pracovní schopností je povinna celkem zaměstnávat na vhodných pracovních místech; přitom přihlíží k potřebám národního hospodářství a k místním podmínkám. Ústředním orgánům, národním výborům, soudům, prokuraturám, rozpočtovým organizacím federálních ministerstev národní obrany a vnitra, ministerstev vnitra a spravedlnosti republik a společenským organizacím se plán zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností nestanoví.

(3) Technickými a organizačními opatřeními zajišťují organizace na svůj náklad zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek (např. zaměstnávání na kratší pracovní dobu), úpravu pracovišť, zařízení chráněných dílen (pracovišť), přípravu pro pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností a zvyšování kvalifikace těchto občanů při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

(4) Národní výbory ve spolupráci s orgány výrobního družstevnictví dbají, aby složení členské základny v družstvech invalidů odpovídalo vzorovým stanovám; ve spolupráci s orgány svazů invalidů dbají, aby v jejich hospodářských zařízeních byli převážně zaměstnáváni občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (§ 88 zákona) a aby jiní pracující byli v těchto zařízeních zaměstnáváni, jen pokud je to k provozu nezbytně nutné.

§ 133

Zajištění pracovního poměru

K § 86 zákona

(1) Při rozhodování o návrhu organizace na udělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru výpovědí s občanem se změněnou pracovní schopností přihlíží okresní národní výbor 44) zejména,

a) zda lze převést pracujícího na jiné vhodné pracovní místo v organizaci a to popřípadě po předchozí přípravě pro pracovní uplatnění ,

b) zda lze opatřit pracujícímu vhodné zaměstnání v jiné organizaci,

c) k sociálním poměrům pracujícího.

Národní výbor může organizaci uložit, aby provedla vhodná opatření, která umožní setrvání občana se změněnou pracovní schopností v pracovním poměru.

(2) Organizace je povinna předběžně oznámit národnímu výboru, kdy se má skončit pracovní poměr s občanem se změněnou pracovní schopností jiným způsobem než výpovědí danou organizací, a sdělit důvody.

(3) Organizace, v níž je vhodné místo(§ 132), smí odmítnout sjednání pracovního poměru s občanem se změněnou pracovní schopností, kterého jí doporučil národní výbor, pouze tehdy, jestliže

a) občan nemá odbornou způsobilost vyžadovanou povahou pracovního místa a organizace mu nemůže poskytnout přípravu pro pracovní uplatnění, nebo

b) nesplňuje ostatní podmínky vyžadované povahou práce a pracoviště, anebo

c) jeho přijetí by bylo v rozporu s obecnými předpisy o vzniku pracovního poměru.

(4) Organizace je povinna sdělit národnímu výboru důvody, pro které odmítla sjednat pracovní poměr s občanem se změněnou pracovní schopností, jenž jí byl doporučen k přijetí. Nesouhlasí-li národní výbor s důvody odmítnutí, rozhodne o povinnosti organizace přijmout občana se změněnou pracovní schopností do zaměstnání. 45)

§ 134

Péče o mladistvé

K § 87 zákona

(1) Organizace jsou povinny přijímat na místa vyhrazená pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností přednostně tyto mladistvé. Školy přijímají přednostně mladistvé občany se změněnou pracovní schopností, v souladu s doporučením národního výboru, jestliže mladiství splňují i ostatní podmínky pro přijetí ke studiu.

(2) Mladistvým občanům se změněnou pracovní schopností se po dobu přípravy pro pracovní uplatnění ve výcvikových střediscích nebo zařízeních národních výborů poskytuje stravování, popřípadě bydlení, bezplatně.

§ 135zrušeno

K § 89 zákonazrušeno

§ 136 – § 138zrušeno

§ 139

Povinnosti organizací

K § 90 zákona

(1) Organizace doplňují stav svých kvalifikovaných pracovníků přednostně občany se změněnou pracovní schopností, kterým poskytly přípravu pro pracovní uplatnění.

(2) Organizace zadávají domáckou a příležitostnou práci přednostně občanům se změněnou pracovní schopností.

(3) Organizace je povinna do 3 dnů ohlásit příslušnému národnímu výboru sjednání a skončení pracovního (učebního) poměru s občanem se změněnou pracovní schopností; v téže lhůtě je povinna ohlásit uvolněná místa uvedená v seznamu vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností a do 8 dnů ode dne doručení ohlášení národnímu výboru nesmí tato místa obsadit bez souhlasu příslušného národního výboru.

(4) Evidence, kterou organizace vedou o svých pracujících, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností, obsahuje zejména osobní data, bydliště, označení rozhodnutí, podle něhož se pracující považuje za občana se změněnou pracovní schopností, a údaje o původní kvalifikaci, o poskytnuté přípravě pro pracovní uplatnění a o druhu vykonávané práce s označením pracoviště, popřípadě o druhu důchodu, který pracující pobírá.

DÍL TŘETÍzrušeno

K § 102 zákonazrušeno

§ 140 – § 145zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

K § 101 zákonazrušeno

§ 145a – § 145czrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

Opravné řízenízrušeno

§ 146zrušeno

K § 110 zákonazrušeno

§ 147 – § 150zrušeno

K § 111 zákonazrušeno

§ 151, § 152zrušeno

Vedení záznamů (evidence)zrušeno

§ 153 – § 155zrušeno

Evidenční list důchodového zabezpečenízrušeno

§ 156 – § 161zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

K § 117 zákonazrušeno

§ 162 – § 166zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 167 – § 171zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 172zrušeno


ČÁST OSMÁzrušeno

§ 173, § 174zrušeno

Poznámky pod čarou

44) § 50 zákoníku práce.

45) § 5 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly


Příloha č. 2

Tabulka pro výpočet příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev

Roční příjem v Kčs
přes - do
Příspěvek na sociální zabezpečení
v Kčs za kalendářní rok
- 2 400 6 % z ročních příjmů
2 400 - 2 640 144
2 640 - 2 880 156
2 880 - 3 120 168
3 120 - 3 360 180
3 360 - 3 600 312
3 600 - 3 840 336
3 840 - 4 080 360
4 080 - 4 320 372
4 320 - 4 560 396
4 560 - 4 800 432
4 800 - 5 040 456
5 040 - 5 280 480
5 280 - 5 520 504
5 520 - 5 760 528
5 760 - 6 000 564
6 000 - 6 240 594
6 240 - 6 480 642
6 480 - 6 720 690
6 720 - 6 960 744
6 960 - 7 200 798
7 200 - 7 440 858
7 440 - 7 680 912
7 680 - 7 920 954
7 920 - 8 160 984
8 160 - 8 400 1 026
8 400 - 8 640 1 056
8 640 - 8 880 1 104
8 880 - 9 120 1 140
9 120 - 9 360 1 176
9 360 - 9 600 1 218
9 600 - 9 840 1 260
9 840 - 10 080 1 302
10 080 - 10 320 1 338
10 320 - 10 560 1 380
10 560 - 10 800 1 432
10 800 - 11 040 1 464
11 040 - 11 280 1 512
11 280 - 11 520 1 554
11 520 - 11 760 1 596
11 760 - 12 000 1 638
12 000 - 12 240 1 686
12 240 - 12 480 1 728
12 480 - 12 720 1 770
12 720 - 12 960 1 818
12 960 - 13 200 1 866
13 200 - 13 440 1 914
13 440 - 13 680 1 956
13 680 - 13 920 2 010
13 920 - 14 160 2 058
14 160 - 14 400 2 100
14 400 - 14 640 2 148
14 640 - 14 880 2 202
14 880 - 15 120 2 256
15 120 - 15 360 2 310
15 360 - 15 600 2 358
15 600 - 15 840 2 412
15 840 - 16 080 2 460
16 080 - 16 320 2 514
16 320 - 16 560 2 562
16 560 - 16 800 2 616
16 800 - 17 040 2 676
17 040 - 17 280 2 730
17 280 - 17 520 2 790
17 520 - 17 760 2 844
17 760 - 18 000 2 904
18 000 - 18 240 2 952
18 240 - 18 480 3 012
18 480 - 18 720 3 066
18 720 - 18 960 3 131
18 960 - 19 200 3 192
19 200 - 19 440 3 252
19 440 - 19 680 3 312
19 680 - 19 920 3 372
19 920 - 20 160 3 432
20 160 - 20 400 3 492
20 400 - 20 640 3 552
20 640 - 20 880 3 618
20 880 - 21 120 3 690
21 120 - 21 360 3 756
21 360 - 21 600 3 822
21 600 - 21 840 3 882
21 840 - 22 080 3 948
22 080 - 22 320 4 014
22 320 - 22 560 4 080
22 560 - 22 800 4 140
22 800 - 23 040 4 212
23 040 - 23 280 4 272
23 280 - 23 520 4 338
23 520 - 23 760 4 404
23 760 - 24 000 4 464
24 000 - 24 240 4 536
24 240 - 24 480 4 596
24 480 - 24 720 4 668
24 720 - 24 960 4 728
24 960 - 25 200 4 836
25 200 - 25 440 4 908
25 440 - 25 680 4 986
25 680 - 25 920 5 058
25 920 - 26 160 5 130
26 160 - 26 400 5 208
26 400 - 26 640 5 280
26 640 - 26 880 5 358
26 880 - 27 120 5 430
27 120 - 27 360 5 502
27 360 - 27 600 5 580
27 600 - 27 840 5 652
27 840 - 28 080 5 730
28 080 - 28 320 5 802
28 320 - 28 560 5 874
28 560 - 28 800 5 952
28 800 - 29 040 6 024
29 040 - 29 280 6 102
29 280 - 29 520 6 174
29 520 - 29 760 6 246
29 760 - 30 000 6 324
30 000 - 30 240 6 396
30 240 - 30 480 6 474
30 480 - 30 720 6 546
30 720 - 30 960 6 618
30 960 - 31 200 6 696
31 200 - 31 440 6 768
31 440 - 31 680 6 846
31 680 - 31 920 6 918
31 920 - 32 160 6 990
32 160 - 32 400 7 068
32 400 - 32 640 7 140
32 640 - 32 880 7 218
32 880 - 33 120 7 290
33 120 - 33 360 7 362
33 360 - 33 600 7 440
33 600 - 33 840 7 512
33 840 - 34 080 7 590
34 080 - 34 320 7 662
34 320 - 34 560 7 734
34 560 - 34 800 7 812
34 800 - 35 040 7 884
35 040 - 35 280 7 962
35 280 - 35 520 8 032
35 520 - 35 760 8 106
35 760 - 36 000 8 184
36 000 - 36 240 8 256
36 240 - 36 480 8 328
36 480 - 36 720 8 406
36 720 - 36 960 8 478
36 960 - 37 200 8 556
37 200 - 37 440 8 628
37 440 - 37 680 8 700
37 680 - 37 920 8 778
37 920 - 38 160 8 850
38 160 - 38 400 8 928
38 400 - 38 640 9 000
38 640 - 38 880 9 072
38 880 - 39 120 9 150
39 120 - 39 360 9 222
39 360 - 39 600 9 300
39 600 - 39 840 9 372
39 840 - 40 080 9 444
40 080 - 40 320 9 522
40 320 - 40 560 9 594
40 560 - 40 800 9 672
40 800 - 41 040 9 744
41 040 - 41 280 9 816
41 280 - 41 520 9 894
41 520 - 41 760 9 966
41 760 - 42 000 10 044
42 000 - 42 240 10 116
42 240 - 42 480 10 188
42 480 - 42 720 10 266
42 720 - 42 960 10 338
42 960 - 43 200 10 416
43 200 - 43 440 10 488
43 440 - 43 680 10 560
43 680 - 43 920 10 638
43 920 - 44 160 10 710
44 160 - 44 400 10 788
44 400 - 44 640 10 860
44 640 - 44 880 10 932
44 880 - 45 120 11 010
45 120 - 45 360 11 082
45 360 - 45 600 11 160
45 600 - 45 840 11 232
45 840 - 46 080 11 304
46 080 - 46 320 11 382
46 320 - 46 560 11 454
46 560 - 46 800 11 532
46 800 - 47 040 11 604
47 040 - 47 280 11 676
47 280 - 47 520 11 754
47 520 - 47 760 11 826
47 760 - 48 000 11 904
48 000 - 48 240 11 976
48 240 - 48 480 12 048
48 480 - 48 720 12 126
48 720 - 48 960 12 198
48 960 - 49 200 12 276
49 200 - 49 440 12 348
49 440 - 49 680 12 420
49 680 - 49 920 12 498
49 920 - 50 160 12 570
50 160 - 50 400 12 648
50 400 - 50 640 12 720
50 640 - 50 880 12 792
50 880 - 51 120 12 870
51 120 - 51 360 12 942
51 360 - 51 600 13 020
51 600 - 51 840 13 092
51 840 - 52 080 13 164
52 080 - 52 320 13 242
52 320 - 52 560 13 314
52 560 - 52 800 13 392
52 800 - 53 040 13 464
53 040 - 53 280 13 536
53 280 - 53 520 13 614
53 520 - 53 760 13 686
53 760 - 54 000 13 758
54 000 - 54 240 13 836
54 240 - 54 480 13 908
54 480 - 54 720 13 986
54 720 - 54 960 14 058
54 960 - 55 200 14 130
55 200 - 55 440 14 208
55 440 - 55 680 14 280
55 680 - 55 920 14 358
55 920 - 56 160 14 430
56 160 - 56 400 14 502
56 400 - 56 640 14 580
56 640 - 56 880 14 652
56 880 - 57 120 14 730
57 120 - 57 360 14 802
57 360 - 57 600 14 874
57 600 - 57 840 14 952
57 840 - 58 080 15 024
58 080 - 58 320 15 102
58 320 - 58 560 15 174
58 560 - 58 800 15 246
58 800 - 59 040 15 324
59 040 - 59 280 15 396
59 280 - 59 520 15 474
59 520 - 59 760 15 546
59 760 - 60 000 15 618
60 000 - 60 240 15 696
60 240 - 60 480 15 768
60 480 - 60 720 15 846
60 720 - 60 960 15 918
60 960 - 61 200 15 990
61 200 - 61 440 16 068
61 440 - 61 680 16 140
61 680 - 61 920 16 218
61 920 - 62 160 16 290
62 160 - 62 400 16 362
62 400 - 62 640 16 440
62 640 - 62 880 16 512
62 880 - 63 120 16 590
63 120 - 63 360 16 662
63 360 - 63 600 16 734
63 600 - 63 840 16 812
63 840 - 64 080 16 884
64 080 - 64 320 16 962
64 320 - 64 560 17 034
64 560 - 64 800 17 106
64 800 - 65 040 17 184
65 040 - 65 280 17 256
65 280 - 65 520 17 334
65 520 - 65 760 17 406
65 760 - 66 000 17 478
66 000 - 66 240 17 556
66 240 - 66 480 17 628
66 480 - 66 720 17 706
66 720 - 66 960 17 778
66 960 - 67 200 17 850
67 200 - 67 440 17 928
67 440 - 67 680 18 000
67 680 - 67 920 18 078
67 920 - 68 160 18 150
68 160 - 68 400 18 222
68 400 - 68 640 18 300
68 640 - 68 880 18 372
68 880 - 69 120 18 450
69 120 - 69 360 18 522
69 360 - 69 600 18 594
69 600 - 69 840 18 672
69 840 - 70 080 18 744
70 080 - 70 320 18 822
70 320 - 70 560 18 894
70 560 - 70 800 18 966
70 800 - 71 040 19 044
71 040 - 71 280 19 116
71 280 - 71 520 19 188
71 520 - 71 760 19 266
71 760 - 72 000 19 338
72 000 - 72 240 19 416
72 240 - 72 480 19 488
72 480 - 72 720 19 560
72 720 - 72 960 19 638
72 960 - 73 200 19 710
73 200 - 73 440 19 788
73 440 - 73 680 19 860
73 680 - 73 920 19 932
73 920 - 74 160 20 010
74 160 - 74 400 20 082
74 400 - 74 640 20 160
74 640 - 74 880 20 232
74 880 - 75 120 20 304
75 120 - 75 360 20 382
75 360 - 75 600 20 454
75 600 - 75 840 20 532
75 840 - 76 080 20 604
76 080 - 76 320 20 676
76 320 - 76 560 20 754
76 560 - 76 800 20 826
76 800 - 77 040 20 904
77 040 - 77 280 20 976
77 280 - 77 520 21 048
77 520 - 77 760 21 126
77 760 - 78 000 21 198
78 000 - 78 240 21 276
78 240 - 78 480 21 348
78 480 - 78 720 21 420
78 720 - 78 960 21 498
78 960 - 79 200 21 570
79 200 - 79 440 21 648
79 440 - 79 680 21 720
79 680 - 79 920 21 792
79 920 - 80 160 21 870
80 160 - 80 400 21 942
80 400 - 80 640 22 020
80 640 - 80 880 22 092
80 880 - 81 120 22 164
81 120 - 81 360 22 242
81 360 - 81 600 22 314
81 600 - 81 840 22 392
81 840 - 82 080 22 464
82 080 - 82 320 22 536
82 320 - 82 560 22 614
82 560 - 82 800 22 686
82 800 - 83 040 22 764
83 040 - 83 280 22 836
83 280 - 83 520 22 908
83 520 - 83 760 22 986
83 760 - 84 000 23 058
84 000 - 84 240 23 136
84 240 - 84 480 23 208
84 480 - 84 720 23 280
84 720 - 84 960 23 358
84 960 - 85 200 23 430
85 200 - 85 440 23 508
85 440 - 85 680 23 580
85 680 - 85 920 23 652
85 920 - 86 160 23 730
86 160 - 86 400 23 802
86 400 - 86 640 23 880
86 640 - 86 880 23 952
86 880 - 87 120 24 024
87 120 - 87 360 24 102
87 360 - 87 600 24 174
87 600 - 87 840 24 252
87 840 - 88 080 24 324
88 080 - 88 320 24 396
88 320 - 88 560 24 474
88 560 - 88 800 24 546
88 800 - 89 040 24 618
89 040 - 89 280 24 696
89 280 - 89 520 24 768
89 520 - 89 760 24 846
89 760 - 90 000 24 918
90 000 - 90 240 24 990
90 240 - 90 480 25 068
90 480 - 90 720 25 140
90 720 - 90 960 25 218
90 960 - 91 200 25 290
91 200 - 91 440 25 362
91 440 - 91 680 25 440
91 680 - 91 920 25 512
91 920 - 92 160 25 590
92 160 - 92 400 25 662
92 400 - 92 640 25 734
92 640 - 92 880 25 812
92 880 - 93 120 25 884
93 120 - 93 360 25 962
93 360 - 93 600 26 034
93 600 - 93 840 26 106
93 840 - 94 080 26 184
94 080 - 94 320 26 256
94 320 - 94 560 26 334
94 560 - 94 800 26 406
94 800 - 95 040 26 478
95 040 - 95 280 26 556
95 280 - 95 520 26 628
95 520 - 95 760 26 706
95 760 - 96 000 26 778
96 000 - 96 240 26 850
96 240 - 96 480 26 928
96 480 - 96 720 27 000
96 720 - 96 960 27 078
96 960 - 97 200 27 150
97 200 - 97 440 27 222
97 440 - 97 680 27 300
97 680 - 97 920 27 372
97 920 - 98 160 27 450
98 160 - 98 400 27 522
98 400 - 98 640 27 594
98 640 - 98 880 27 672
98 880 - 99 120 27 744
99 120 - 99 360 27 822
99 360 - 99 600 27 894
99 600 - 99 840 27 966
99 840 -100 080 28 022
100 080 - 28 % z ročních příjmů"
Přesunout nahoru