Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 121/1975 Sb.Zákon o sociálním zabezpečení

Částka 28/1975
Platnost od 14.11.1975
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1993 (589/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1975

o sociálním zabezpečení

K provedení sociálního programu vytyčeného Komunistickou stranou Československa, směřujícího k dalšímu upevňování životních jistot občanů, se Federální shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


Úvodní ustanovenízrušeno

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 3 – § 14zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

Starobní důchodzrušeno

§ 15 – § 23zrušeno

Invalidní (částečný invalidní) důchodzrušeno

§ 24 – § 27zrušeno

Výše invalidního důchoduzrušeno

§ 28 – § 35zrušeno

Důchody pozůstalýchzrušeno

§ 36zrušeno

Vdovský důchodzrušeno

§ 37 – § 39zrušeno

Sirotčí důchodzrušeno

§ 40, § 41zrušeno

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmuzrušeno

§ 42zrušeno

Jiné důchody a dávkyzrušeno

§ 43 – § 47zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 48 – § 50zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 51 – § 60, § 60azrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

§ 61 – § 71zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 72zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 73 – § 76zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 77 – § 79zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 80zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 81, § 82zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 83zrušeno

§ 84

Pracovní rehabilitace

(2) Národní výbory vypracují plán úkolů potřebných k provádění pracovní rehabilitace.

§ 85

Pracovní uplatnění

(1) Občanům se změněnou pracovní schopností se umožňuje pracovní uplatnění na místech vhodných pro ně se zřetelem na jejich zdravotní stav, schopnosti a kvalifikaci. Organizace provádějí za součinnosti orgánů státní zdravotní správy a Revolučního odborového hnutí, popřípadě družstevních orgánů, a podle pokynů národních výborů výběr pracovních míst vhodných pro tyto občany a předkládají seznamy těchto míst s popisem pracovního postupu a pracovních podmínek národnímu výboru ke schválení.

(2) Národní výbory stanoví plán zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností. Organizace provádějí technická a organizační opatření, která umožní co nejširší pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností.

(3) Plán zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností a technická a organizační opatření organizace tvoří součást jejích hospodářských plánů. K plnění plánu zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností se hledí při hodnocení, jak organizace plní úkoly vyplývající ze státního plánu rozvoje národního hospodářství. Při závažném neplnění plánu zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností příslušný národní výbor může organizaci odejmout nebo omezit oprávnění k náboru pracovních sil z ostatních zdrojů.

§ 86

Zajištění pracovního poměru

(1) Organizace nesmí odmítnout sjednání pracovního poměru s občanem se změněnou pracovní schopností s poukazem na jeho zdravotní stav, jestliže národní výbor doporučil jeho přijetí na místo, které je v seznamu pracovních míst vhodných pro tyto občany. Doporučení národního výboru je pro organizaci závazné. Obdobně nesmí škola odmítnout přijetí občana se změněnou pracovní schopností ke studiu s poukazem na jeho zdravotní stav, jestliže národní výbor uznal takovouto přípravu pro pracovní uplatnění občana se změněnou pracovní schopností za vhodnou.

(2) Ochranu při rozvázání pracovního poměru výpovědí s občanem se změněnou pracovní schopností upravují zvláštní předpisy 22).

§ 87

Péče o mladistvé

Občanům se změněnou pracovní schopností mladším 18 let se po ukončení základní školy přednostně zabezpečuje příprava pro vhodné povolání ve středních školách, pokud možno spolu se zdravou mládeží, popřípadě ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči. Nemají-li mladiství předpoklady pro takovou přípravu, zabezpečí jim národní výbory po skončení povinné školní docházky možnost umístění ve vhodném zaměstnání v organizacích, které jim zajistí získání potřebné kvalifikace zaškolením.44) Národní výbory vyhradí každoročně v plánech rozmístění dorostu počet míst ve středních školách a zvláštních odborných učilištích potřebný pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností.

§ 88, § 89zrušeno

§ 90

Povinnosti organizací

(1) Organizace zabezpečují občanům se změněnou pracovní schopností vhodné pracovní uplatnění a jsou zejména povinny:

a) vytvářet vhodné pracovní příležitosti pro občany se změněnou pracovní schopností;

b) provádět výběr pracovních míst (§ 85 odst. 1) a informovat národní výbor o změnách či zavádění nových výrobních programů nebo technologie výroby;

c) plnit úkoly vyplývající pro ně z plánu úkolů potřebných k provádění pracovní rehabilitace (§ 84 odst. 2);

d) přednostně obsazovat místa uvedená v seznamu pracovních míst vhodných pro občany se změněnou pracovní schopností těmito občany, především pracovníky, jejichž pracovní schopnost se změnila v době zaměstnání v organizaci, a svými bývalými pracovníky, u nichž nastala změna pracovní schopnosti;

e) přednostně přijímat mladistvé občany se změněnou pracovní schopností na místa pro ně vyhrazená v plánu rozmístění dorostu;

f) provádět přípravu pro pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností a věnovat zvláštní péči zvyšování jejich kvalifikace;

g) upravovat občanům se změněnou pracovní schopností pracoviště, pomůcky, pracovní dobu a ostatní pracovní podmínky, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav; pro občany se změněnou pracovní schopností, kteří nejsou schopni pracovat ani za takto upravených pracovních podmínek, především pro občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (§ 88), zřizovat nebo vyhrazovat chráněné dílny (pracoviště);

h) vést evidenci občanů se změněnou pracovní schopností pracujících v organizaci a vyznačovat v této evidenci skutečnosti důležité pro provádění péče o tyto občany.

(2) Jednotná zemědělská družstva jsou též povinna oznámit předběžně příslušnému národnímu výboru zánik členství člena jednotného zemědělského družstva se změněnou pracovní schopností.

§ 91zrušeno

§ 92

Rozsah platnosti pro členy družstev

Ustanovení tohoto dílu platí též pro členy výrobních družstev a členy jednotných zemědělských družstev; pokud by z ustanovení tohoto dílu vyplynula povinnost k přijetí občana se změněnou pracovní schopností za člena družstva nebo omezení možnosti zrušit členství, provádějí se tato ustanovení v souladu se stanovami družstva.

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 93, § 94zrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

§ 95zrušeno

DÍL ŠESTÝzrušeno

§ 96zrušeno

§ 97

Péče o občany společensky nepřizpůsobené

(3) Organizace nesmí odmítnout sjednání pracovního (učebního) poměru s občanem společensky nepřizpůsobeným, jestliže národní výbor jej doporučil na místo, které je vhodné pro takového občana. Organizace jsou povinny věnovat společensky nepřizpůsobeným občanům u nich zaměstnaným zvýšenou pozornost a pomáhat při jejich zařazení do řádného občanského života.

DÍL SEDMÝzrušeno

§ 98, § 99zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 100zrušeno

§ 101

(1) Jednotná zemědělská družstva přispívají za své členy na částečnou úhradu nákladů jejich sociálního zabezpečení (včetně zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte).

(2) Příspěvek za člena jednotného zemědělského družstva se stanoví v rozpětí od 6 do 28 % jeho ročních příjmů započitatelných do průměrného měsíčního výdělku.

§ 102zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 103 – § 105zrušeno

Úkoly národních výborůzrušeno

§ 106 – § 109zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 110 – § 118zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 119zrušeno

Důchodové zabezpečenízrušeno

§ 120 – § 128zrušeno

Služby a dávky sociální péčezrušeno

§ 129zrušeno

Organizace a řízenízrušeno

§ 130zrušeno

Řízenízrušeno

§ 131 – § 134zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 135zrušeno

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 136 – § 143zrušeno

Společná ustanovení o zvyšování dávekzrušeno

§ 144, § 145zrušeno

ČÁST DEVÁTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 146 – § 150zrušeno

Starobní důchodzrušeno

§ 151 – § 161zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 162 – § 166zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 167 – § 172, § 168azrušeno


§ 173zrušeno


§ 174zrušeno

Poznámky pod čarou

22) § 50 zákoníku práce.

44) § 142 zákoníku práce.

Přesunout nahoru