Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

Částka 4/1975
Platnost od 26.02.1975
Účinnost od 17.10.1974
Zrušeno k 19.02.1996 (181/1996 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

12

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. prosince 1974

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

Dne 17. října 1974 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, která podle svého článku 8 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 17. října 1974.

Český text Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky vedeny přáním upravit podmínky provádění hlavy I a II Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách, podepsané v Praze dne 2. prosince 1967 (dále jen "Smlouva"), rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek 1

1. K provádění ustanovení obsažených v hlavě I a II Smlouvy se zřizuje Stálá československo-polská hraniční komise (dále jen "Hraniční komise").

2. Hraniční komise se skládá z 12 členů. Každá ze smluvních stran jmenuje předsedu své delegace v Hraniční komisi a jeho zástupce. Příslušné ústřední orgány každé smluvní strany jmenují 4 členy své delegace.

3. Oba předsedové a jejich zástupci jsou oprávněni udržovat spolu přímý styk.

4. Smluvní strany se do devadesáti dnů ode dne vstupu v platnost této Dohody diplomatickou cestou uvědomí o složení svých delegací. Toutéž cestou se budou informovat o změnách ve složení delegací.

5. Pro práci v Hraniční komisi může předseda každé delegace přizvat experty a pomocné síly.

Článek 2

1. Hraniční komisi přísluší zejména:

a) organizovat a provádět podle článku 7 odstavce 1 Smlouvy společné prohlídky průběhu hraniční čáry na hraničních vodních tocích;

b) organizovat a provádět podle článku 8 odstavce 2 Smlouvy společné přezkoušení stavu a rozmístění hraničních znaků;

c) zjišťovat a vytyčovat nový průběh hraniční čáry v případech a podle zásad uvedených v článcích 3 a 4 Smlouvy a vyhotovovat o tom potřebné dokumenty;

d) stanovit plán a způsob provádění prací ve smyslu ustanovení písmen a) až c) a tyto práce řídit a kontrolovat;

e) stanovit technické směrnice pro vyměřování a vyznačování průběhu státních hranic, jakož i vzory zápisů a jiných dokumentů o novém zaměření a vyznačení státních hranic ve smyslu článku 7 odstavce 2 a článku 11 odstavce 7 Smlouvy;

f) přezkušovat a ověřovat zápisy a jiné dokumenty o novém zaměření a vyznačení průběhu státních hranic vyhotovené podle článku 7 odstavce 2 a článku 11 odstavce 7 Smlouvy;

g) posuzovat návrhy na přemístění ohrožených nebo zničených hraničních znaků na jiné místo a osazení doplňkových hraničních znaků ve smyslu článku 11 odstavců 2 až 4 Smlouvy;

h) odstraňovat rozdíly mezi údaji vykázanými v hraničních dokumentech a výsledky společného měření v terénu ve smyslu článku 11 odstavce 6 Smlouvy;

i) projednávat návrhy změn vyznačení hraniční čáry podle článku 5 odstavce 6 Smlouvy.

2. Hraniční komise přihlíží při své činnosti rovněž k závěrům hlavních hraničních zmocněnců a hraničních zmocněnců, jakož i dalších příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 3

Hraniční komise v případě potřeby připravuje návrhy na změny průběhu nebo charakteru státních hranic.

Článek 4

1. Hraniční komise projednává jednotlivé otázky na základě dohody předsedů delegací nebo na návrh jedné ze smluvních stran předaný diplomatickou cestou.

2. Zasedání Hraniční komise se konají střídavě na území obou států, pokud se předsedové delegací nedohodnou jinak.

Článek 5

Zasedání Hraniční komise řídí předseda delegace smluvní strany, na jejímž území se zasedání koná. Společnou prohlídku státních hranic řídí předseda delegace smluvní strany, která kontrolovaný úsek státních hranic udržuje. Jednání se vedou v českém nebo slovenském a polském jazyce.

Článek 6

O každém zasedání Hraniční komise se sepíše protokol ve dvou vyhotoveních, každé v českém nebo slovenském a polském jazyce. Tento protokol podepíší předsedové delegací.

Článek 7

1. Každá delegace v Hraniční komisi je oprávněna používat pečetidlo a razítko se znakem svého státu, s názvem Hraniční komise a s označením delegace.

2. Každá smluvní strana hradí náklady spojené s činností své delegace v Hraniční komisi, včetně nákladů za své přizvané experty a pomocné síly. Jiné náklady vzniklé v souvislosti s činností Hraniční komise hradí smluvní strany, pokud není dohodnuto jinak, rovným dílem.

Článek 8

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tato Dohoda platí po dobu platnosti Smlouvy, pokud tuto Dohodu jedna ze smluvních stran nevypoví. V takovém případě pozbývá tato Dohoda platnosti šest měsíců ode dne výpovědi.

Dáno v Praze dne 17. října 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

genmjr. Karel Kropáček v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

brig. gen. doc. dr. Tadeusz Pietrzak v. r.

Přesunout nahoru