Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou

Částka 25/1975
Platnost od 30.09.1975
Účinnost od 18.06.1975
Zrušeno k 01.04.2014 (30/2014 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. července 1975

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou


Dne 8. října 1974 byla v New Yorku podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, která podle svého článku 9 vstoupila v platnost dnem 18. června 1975.


Český text Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Filipínské republiky

vedeny přáním udržovat a posilovat vzájemně prospěšné přátelské vztahy existující mezi oběma zeměmi,

vedeny potřebou a všeobecným přáním podporovat a rozvíjet kulturní styky mezi svými národy a vzájemnou spolupráci v oblasti vědy, vzdělání a kultury,

rozhodly se uzavřít Dohodu o kulturní spolupráci a za tímto účelem jmenovaly své zplnomocněnce:

vláda Československé socialistické republiky Ing. Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničních věcí,

vláda Filipínské republiky generála Carlose P. Romula, ministra zahraničních věcí,

kteří, vyměnivše si vzájemně své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na následujícím:

Článek 1

Vysoké smluvní strany, majíce na paměti zájmy svých národů, se dohodly, že budou podporovat kulturní spolupráci mezi oběma zeměmi na základě vzájemného respektování svrchovanosti a dodržování zákonů a předpisů platných v každé z obou zemí.

Článek 2

Vysoké smluvní strany se budou snažit, v souladu se zákony a předpisy každé ze stran, poskytnout si vzájemně veškerou možnou pomoc k zajištění lepšího pochopení kultury druhé země výměnou:

1. knih a časopisů zabývajících se vědou, uměním a vzděláním,

2. nekomerčních filmů a programových záznamů pro televizní a rozhlasové vysílání z oblasti kultury, umění, vědy a vzdělání,

3. uměleckých a jiných kulturních výstav.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou v souladu se zákony a předpisy platnými v každé z obou zemí podporovat:

1. výměnu profesorů, vědců a členů vědeckých, kulturních a uměleckých institucí mezi svými zeměmi podle svých možností,

2. pořádání koncertů, tanečních, divadelních a hudebních představení v obou zemích umělci druhé země,

3. poskytování stipendií, umožňujících studentům jedné země studium v kulturních, vědeckých, průmyslových, technických a podobných oborech v druhé zemi.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou co nejvíce rozvíjet výměnu mezi oběma zeměmi na poli tělesné výchovy a sportu.

Článek 5

Vysoké smluvní strany se budou v případě potřeby vzájemně konzultovat o podrobnostech při provádění této dohody.

Článek 6

Vysoké smluvní strany podniknou na základě vzájemnosti příslušná opatření k ochraně duševních a uměleckých statků občanů druhého státu na svém území, včetně národních kulturních statků a pokladů národní kultury, pokud nepožívají ochranu podle mnohostranné mezinárodní smlouvy.

Článek 7

Vysoké smluvní strany budou napomáhat rozvoji turistiky mezi oběma zeměmi všemi vhodnými prostředky, jež mohou být dohodnuty výměnou nót.

Článek 8

K provádění ustanovení této dohody budou v případě realizace každého bodu sjednány potřebné doplňkové dohody výměnou nót mezi ministerstvy zahraničních věcí obou vysokých smluvních stran.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů vysokých smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny listin o schválení, k níž dojde v Manile.

Tato dohoda zůstane v platnosti pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví se šestiměsíční lhůtou.

Na důkaz toho výše uvedení zplnomocněnci tuto dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Sepsáno ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, filipínském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, avšak v případě rozdílného výkladu bude rozhodující anglické znění.

Dáno v New Yorku dne 8. října 1974.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu Filipínské republiky:

Carlos P. Romulo v. r.

Přesunout nahoru