Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka

Částka 25/1975
Platnost od 30.09.1975
Účinnost od 01.07.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. července 1975

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka


Dne 1. července 1975 byla v Kolombu podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka, která podle svého článku II vstoupila v platnost dnem podpisu.


Slovenský překlad Dohody se vyhlašuje současně.*)


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Srí Lanka

vedeny přáním usnadnit a rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, umění a zdravotnictví,

přesvědčeny, že takováto spolupráce účinně napomůže posílení přátelských vztahů mezi národy obou zemí,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví, sdělovacích prostředků a sportu na zásadách porozumění a přátelství a při respektování zákonů druhé země.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a společenskými organizacemi obou zemí včetně výměny vědců, školských a pedagogických pracovníků, umělců a pracovníků v oblasti kultury a společenských organizací.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních, divadelních, filmových děl a výstav a vydávání překladů vědeckých a uměleckých děl druhé země.

Článek 4

Obě smluvní strany budou podporovat výměnu knih, kulturních, vědeckých a uměleckých časopisů a filmů mezi knihovnami a jinými institucemi obou zemí.

Článek 5

Smluvní strany budou poskytovat občanům druhého státu stipendia ke studiu na svých školách, ve vědeckých a kulturních institucích .

Článek 6

Smluvní strany prostudují otázku uznávání diplomů a vědeckých hodností, a pokud to budou považovat za nezbytné, uzavřou za tímto účelem zvláštní dohodu.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti filmu , rozhlasu, televize a tisku.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovními organizacemi a sportovci obou zemí a pořádání sportovních utkání.

Článek 9

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce na poli lékařství, lékařské vědy a zdravotnictví.

Článek 10

K provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat na určité časové období prováděcí plány nebo se diplomatickou cestou dohodnou o akcích, které mají v úmyslu pořádat v budoucím období.

Článek 11

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, dokud ji jedna ze smluvních stran v roční výpovědní lhůtě písemně nevypoví.

Dáno v Kolombu dne 1. července 1975 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Fr. Malík v. r.

Za vládu

Republiky Srí Lanka:

H. Premawardane v . r.

Přesunout nahoru