Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1975 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti

Částka 3/1975
Platnost od 17.02.1975
Účinnost od 17.02.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 31. ledna 1975,

kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem kultury České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s Českým mysliveckým svazem stanoví podle § 26, § 30 odst. 2 a § 44 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (dále jen "zákon"):


Článek I

Vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Hájení

(1) Hájeny jsou po celý rok tyto druhy zvěře: kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los evropský, svišť horský, kočka divoká, lasice kolčava, lasice hranostaj (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1), medvěd brtník, rys ostrovid, veverka obecná, vydra říční, bekasina otavní, drop velký, roháč, holub doupňák, hrdlička divoká, jeřábek lesní, krocan divoký, kvíčala, všechny druhy kachen (kromě druhů uvedených v § 2 odst. 1 č. 17), slepice tetřeva hlušce a tetřívka obecného, kormorán velký, všechny druhy sov, volavka popelavá, orel, orlovec říční, jestřáb lesní (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1), krahujec obecný, poštolky, pochop, pilich, moták lužní, káně lesní (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1), káně rousná (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1), výr velký a racek chechtavý (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 a 2).

K ochraně těchto druhů zvěře jsou uživatelé honiteb a honebních pozemků povinni chránit jejich životní prostředí, zejména hnízdiště, tokaniště, říjiště apod.

(2) Hájeny nejsou tyto druhy zvěře:

prase divoké (kromě bachyně), liška obecná, mývalovec kuní, tchoř, vlk, vrána obecná (černá a šedá) a straka obecná.".

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Doba lovu se pro dále uvedené druhy zvěře stanoví takto:

1. jelen evropský, laň a kolouch jelena evropského od 1. srpna do 31. prosince,

2. jelen sika, laň a kolouch jelena sika od 1. září do 31. prosince,

3. jelenec viržinský, laň a kolouch jelence viržinského od 1. září do 31. prosince,

4. daněk skvrnitý, danělka a daňče od 1. září do 31. prosince,

5. muflon, muflonka a muflonče od 1. září do 31. prosince,

6. srnec obecný od 16. května do 30. září,

7. srna a srnče od 1. září do 31. prosince,

8. prase divoké - bachyně od 1. srpna do 15. ledna,

9. zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince,

10. králík divoký od 1. srpna do 31. prosince,

11. jezevec lesní od 1. srpna do 30. listopadu (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1),

12. kuna lesní a skalní od 1. listopadu do 31. ledna (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1),

13. ondatra pižmová od 1. října do 15. dubna (§ 10),

14. tetřev hlušec - kohout, tetřívek obecný - kohout od 1. dubna do 15. května,

15. bažant od 1. listopadu do 31. prosince,

16. koroptev polní od 1. září do 15. října (§ 4 odst. 5),

17. kachna divoká, čírka obecná, čírka modrá, lžičák pestrý, kopřivka obecná, polák velký, polák chocholačka, lyska černá od 16. srpna do 30. listopadu,

18. husy od 1. října do 31. prosince,

19. sluka lesní od 16. března do 15. dubna,

20. holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

21. hrdlička zahradní od 1. srpna do 31. prosince,

22. havran polní od 16. října do 31. března (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1); jeho mláďata od 1. května do 31. května,

23. kavka obecná od 1. srpna do 31. března (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1),

24. sojka obecná od 1. června do 31. března (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1).".

3. § 3 zní:

"§ 3

(1) Po celý rok je dovoleno lovit v samostatných a uznaných bažantnicích kunu lesní a skalní, jezevce lesního, lasici hranostaje, ježka, káni lesní a rousnou, jestřába lesního, havrana polního, kavku obecnou, sojku obecnou a racka chechtavého.

(2) Na rybnících s velkochovy kachen se smí lovit racek chechtavý po celý rok, pokud na těchto rybnících není zřízena přírodní rezervace.

(3) Okresní národní výbor může po projednání s Českým mysliveckým svazem a krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody povolit na žádost uživatele honitby vybrat po jednom mláděti z jednoho nebo několika hnízd výra obecného, jestřába lesního, krahujce obecného a poštolky obecné, pokud v těchto hnízdech je více mláďat než jedno. Uživatel honitby si smí z výrů vybraných z hnízd ponechat jen jednoho, jestliže dosud žádného nemá. Ostatní vybrané výry je uživatel honitby povinen nabídnout ke koupi organizaci pověřené zajišťováním odchytu zvěře, jejím nákupem, komorováním a odchytem. Uživatel honitby smí prodat mláďata vybraná z hnízd jestřába lesního, krahujce obecného a poštolky obecné pouze prostřednictvím uvedené organizace.".

4. V § 4 odst. 2 se slova "chov, odchyt a odstřel" nahrazují slovy "chov a lov".

5. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Spárkatou zvěř je dovoleno střílet pouze jednotnou střelou pro kulovnice. Prase divoké může být při lovu nadháňkou, naháňkou nebo nátlačkou stříleno jednotnou střelou pro brokovnice.".

6. § 4 odst. 5 a 6 znějí:

"(5) Odstřel koroptve polní je dovolen pouze v honitbách, ve kterých jsou dosaženy normované stavy koroptví, je zaveden krotký nebo polodivoký jejich chov a odchovaná kuřata jsou vypouštěna do honitby.

(6) Je zakázáno:

a) lovit zvěř z motorových vozidel,

b) střílet zvěř na hnízdech a vystřelování hnízd,

c) střílet zvěř na výrovkách,

d) lovit zvěř do želez a jestřábích košů,

e) lovit spárkatou zvěř, kromě prasat divokých, nadháňkou, naháňkou nebo nátlačkou.".

7. V § 5 odst. 1 ve větě prvé se za slovo "kachen" vkládají slova "jakož i koroptví (§ 4 odst. 5)" a poslední věta odstavce 1 zní: "V trvale a dokonale oplocených vinicích, zahradách, ovocných sadech a ovocnářských školkách může být po celý rok loven zajíc a králík divoký; odstřel na těchto plochách, pokud jsou jako honební pozemky součástí honitby, může provést pouze myslivecký hospodář a myslivecká stráž uživatele honitby.".

8. § 5 odst. 3 zní:

"(3) S výjimkou samostatných a uznaných bažantnic smí být odstřel bažantů prováděn na téže ploše nejvýše třikrát v roce. Odstřel bažantích slepic je dovolen pouze v honitbách, ve kterých je zaveden krotký nebo polodivoký chov bažantů, odchovaná kuřata jsou vypouštěna do honitby a pro něž je ve schváleném plánu mysliveckého hospodaření a lovu povolen lov (včetně odchytu) nejméně 100 kusů bažantí zvěře.".

9. § 5 odst. 4 poslední věta zní:

"Odstřel kachen na tahu je povolen jen jeden den v týdnu, a to v sobotu nebo v neděli.".

10. K § 6 odst. 2 se připojuje tato věta:

"Uvedená omezení se nevztahují na odstřel bažantů v samostatných a uznaných bažantnicích.".

11. § 7 odst. 3 druhá věta zní:

"Osoby mladší 15 let se nesmějí zúčastnit společných honů.".

12. § 10 první věta zní:

"Střílet ondatru pižmovou se zakazuje; v době lovu (§ 2 odst. 1 č. 13) lze ji jen chytat.".

13. V § 11 odst. 1 ve třetí větě se vypouštějí slova: "a jeleni starší 12 let".

14. V § 11 se vypouštějí odstavce 2 a 3.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2 a jeho třetí věta zní:

"U trofejí, které bylo povoleno vyvézt do zahraničí, se okresnímu výboru Českého mysliveckého svazu předkládají fotografie trofeje a bodovací tabulka.".

15. § 12 se vypouští.

16. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Lovečtí dravci a výři chovaní v zajetí

(1) Český myslivecký svaz vede evidenci jestřábů lesních, krahujců obecných, poštolek obecných i jiných dravců, pokud jejich použití k sokolnictví je povoleno (§ 14 odst. 1), a výrů chovaných v zajetí. Chovatelé uvedených loveckých dravců a výrů jsou povinni hlásit Českému mysliveckému svazu všechny lovecké dravce a výry, které chovají v zajetí. Český myslivecký svaz vydá jim pro ně evidenční list a kovové kroužky; bez těchto evidenčních listů a kovových kroužků není chov loveckých dravců a výrů v zajetí povolen.

(2) Uhynutí nebo jinou ztrátu loveckého dravce nebo výra chovaného v zajetí je chovatel povinen hlásit Českému mysliveckému svazu.

(3) Prodej a nákup loveckých dravců a výrů lze provádět jen prostřednictvím Českého mysliveckého svazu.".

17. § 14 zní:

"§ 14

Sokolnictví

(1) Sokolnictvím se rozumí držení loveckých dravců a lov zvěře těmito dravci. Loveckými dravci se rozumí jestřáb lesní, krahujec obecný a poštolka obecná, popřípadě jiní dravci, pokud jejich použití k sokolnictví povolí na doporučení Českého mysliveckého svazu ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo kultury.

(2) Český myslivecký svaz organizuje držitele loveckých dravců. Držitelé loveckých dravců musí být členy klubu sokolníků, který se ustavuje se souhlasem ústředního výboru Českého mysliveckého svazu.

(3) Při lovu zvěře loveckými dravci se vyžaduje lovecký lístek a povolenka k lovu."

Článek II

Vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti, se mění takto:

§ 19 zní:

"§ 19

Ochrana myslivosti

(k § 22, § 23 zákona)

K zabránění škod způsobovaných na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni:

a) uživatelé honebních pozemků oznámit alespoň 3 dny předem uživateli honitby zahájení senoseče, kosení pícnin, použití chemických přípravků na ochranu rostlin, dobu a místo, kde se budou provádět v noční době zemědělské práce (orba, smykování apod.),

b) uživatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře,

c) uživatelé silážních jam a krechtů spolu s uživateli honitby provádět přiměřená opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře.".


Článek III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Nágr CSc. v. r.

Přesunout nahoru