Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1974
Platnost od 10.06.1974
Účinnost od 10.06.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

A. oznámilo, že vydalo

1. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce výnos č. 3 ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v organizacích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby se sídlem na území České socialistické republiky, které jsou v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR, ve kterých se na základě rozhodnuti tohoto ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 ke zhodnocení ověřování a dalšímu postupu racionalizace práce a mzdových soustav.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 26 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot a dílců podniků stavební výroby (reg. v částce 8/1967 Sb.) a jej měnící a doplňující výnosy téhož ministerstva ze dne 20. září 1967 č. 7 (reg. v částce 10/1968 Sb.) a ze dne 15. listopadu 1968 č. 9 (reg. v částce 49/1968 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 27 o používání tarifních kvalifikačních katalogů a přiznávání kvalifikačních tříd (reg. v částce 8/1967 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 1. prosince 1971 SZ. 340/161/OEP-1/71 o odměňování dělníků v organizacích výroby stavebních hmot a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd a jej měnící a doplňující výnos téhož ministerstva ze dne 27. dubna 1972 SZ. 340/82/OEP-1/72

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 30 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. v částce 8/1967 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 27. prosince 1968 SZ. 344.2/19-EP 1-1968 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. v částce 1/1969 Sb.)

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2.

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.)

— výnos ministerstva výstavby ze dne 1. září 1962 č. 82, kterým se vyhlašuje platnost Odvětvové ekonomiky normování výkonu ve stavebnictví.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 14-17/1973); oprava výnosu byla provedena v částce 24/1973 téhož Zpravodaje;

Výnos č. 3/1974 zejména rozšiřuje platnost výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 (reg. v částce 9/1974 Sb.) na dělníky ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby řízených národními výbory v České socialistické republice. Z tohoto důvodu se upravuje patřičně i nadpis posléze uvedeného výnosu, jehož přílohy č. 1 (Stupnice mzdových tarifů) a č. 2 (Používání kvalifikačních katalogů dělnických povolání a přiznávání osobních tříd) se nahrazují novými přílohami. Výnos č. 3/1974 nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR; v organizacích, kterým byl již udělen souhlas k uplatnění výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975. Výnos č. 3/1974 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 23/1974);

Výnos č. 3/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 9/1974 Sb.). ve znění výnosu č. 3/1974 téhož ministerstva ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.). Výnos č. 3/1976 nabývá účinnosti dnem 1. září 1976 v organizacích, pro něž platí výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosu č. 3/1974 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 3/1976 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976);

Ministerstvo stavebnictví vydalo výnos č. 3/1976 ze dne 22. července 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích průmyslné výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 3/1974 ze dne 22. listopadu 1974. Výnos č. 3/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 9/1974 Sb.). ve znění výnosu č. 3/1974 téhož ministerstva ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.). Výnos č. 3/1976 nabývá účinnosti dnem 1. září 1976 v organizacích, pro něž platí výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosu č. 3/1974 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 3/1976 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976).

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 2/1978 ze dne 3. března 1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 3/1974 ze dne 22. listopadu 1974 a č. 3/1976 ze dne 22. července 1976. Výnos č. 2/1978 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 9/1974 Sb.), ve zněni výnosů téhož ministerstva č. 3/1974 ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.) a č. 3/1976 ze dne 22. 7. 1976 (reg. v částce 16/1977 Sb.); současně se vypouští příloha č. 3 výnosu č. 3 ze dne 27. 6. 1973. Výnos č. 2/1978 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978 v organizacích, pro něž platí výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosů č. 3/1974 a č. 3/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinností dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR, a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice dnem, který určí příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 2/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 6/1978).

2. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice č. 2 ze dne 27. června 1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích stavební a průmyslové výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a v podnicích stavební výroby řízených národními výbory.

Směrnice nabývají účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR.

Směrnice byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 14-17/1973);

3. v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací,

c) směrnice č. 3 ze dne 14. listopadu 1973 pro vnitropodnikové účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace ve stavebních organizacích.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1974 a vztahují se na všechny organizace stavební výroby řízené ministerstvem stavebnictví ČSR a na organizace stavební výroby řízené národními výbory v České socialistické republice.

Směrnice zrušují výnos ministerstva stavebnictví č. 34/1965 (Věstník ministerstva stavebnictví, částka 34-35/1965), kterým se stanoví pravidla pro vedení vnitropodnikového účetnictví ve stavebních organizacích, a všechny dodatky k těmto pravidlům.

Směrnice byly rozeslány prostřednictvím generálních ředitelství stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví ČSR, finančních odborů krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy dopisem ze dne 12. 11: 1973 SZ. OPIA/3226/73.

Vydání směrnic bylo oznámeno ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 24/1973).

Do shora uvedených předpisů je možno nahlédnout u organizací, jichž se týkají, a u orgánů jim nadřízených.

B. oznámilo, že

1. směrnice ministerstva stavebnictví o vymezení druhů hmotného národního majetku ze dne 1. prosince 1966 SZ. OÚSR 421/Ing. M/J, které byly podle vyhlášky předsedy vlády č. 129/1967 Sb. ponechány v platnosti (odd. VIII bod 3 oznámení v částce 47/1967 Sb.), pozbyly platnosti zrušením vyhlášky ministerstva financí a Státní banky československé č. 102/1966 Sb., o financování reprodukce základních prostředků;

2. výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 29 o odměňování při zaškolování dělníků a při individuálním výcviku učňů, žáků a studentů (reg. v částce 8/1967 Sb.) byl zrušen výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. v částce 13/ 1971 Sb.);

3. výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 29. března 1970 o úpravě hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací (reg. v částce 15/1970 Sb.) byl zrušen výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. února 1971 č. II/3-262/71-7313/Ko o hmotné zainteresovanosti vedoucích hospodářských pracovníků (reg. v částce 6 1971 Sb.).

Přesunout nahoru