Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c8/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1974
Platnost od 31.05.1974
Účinnost od 19.03.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

oznámilo, že vydalo

1. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev,

a) výnos ze dne 19. března 1971, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 o mzdové preferenci pracovníků ve stavební výrobě.

Výnos nabyl účinnosti dnem 19. března 1971 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 7/1971);

b) výnos ze dne 17. června 1971, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1966 SZ: 344.5/200-EP 1-1966 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1971 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 13/1971);

c) výnos ze dne 15. července 1971, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1966 SZ: 344.5/200-EP 1-1966 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1971 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 15/1971); oprava výnosu byla provedena v částce 4/1974 téhož Zpravodaje;

d) výnos č. 2 ze dne 31. března 1972, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1966 SZ: 344.5/200-EP 1-1966 o úpravě platových poměru technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1972 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 9/1972);

2. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot

a) podle § 239 zákoníku práce výnos č. 1 ze dne 15. února 1972, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Výnos se vztahuje na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr organizacemi v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a organizacemi stavební výroby řízenými národními výbory na území České socialistické republiky a na udělování souhlasu pracovníkům těchto organizací k dohodám uzavíraným s jinými organizacemi.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1972 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 4-5/1972);

3. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce výnos č. 1 ze dne 27. června 1973 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a organizacích stavební výroby, řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích se sídlem na území České socialistické republiky, které jsou v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR, a na pracovníky v organizacích stavební výroby řízených národními výbory v České socialistické republice, ve kterých se na základě rozhodnutí ministerstva stavebnictví ČSR uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 ke zhodnocení ověřování a k dalšímu postupu racionalizace práce a mzdových soustav.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos ministerstva stavebnictví SZ. 344.5/200-EP 1-1966 ze dne 30 listopadu 1966, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory a v podnicích průmyslové výroby řízených ministerstvem stavebnictví (reg. v částce 8/1967 Sb.), a jej měnící a doplňující výnos ministerstva stavebnictví ze dne 9. září 1968 č. 6 (reg. v částce 49/1968 Sb.), výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 17. června 1971, výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 15. července 1971 a výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 31. března 1972

— výnos ministerstva stavebnictví SZ. 344.5/10-EP 1-1968 ze dne 8. ledna 1968 o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic (reg. v částce 10/1968 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 10. září 1968 č. 7 o úpravě mzdových podmínek pracovníků na výstavbě pražské podzemní dráhy (reg. v částce 49/1968 Sb.)

— opatření ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 4. května 1969 SZ. 344/2/OŘ 3/69 k provedení výnosu ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 20. března 1969 o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic

— výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 28. února 1969 SZ. 340.1/19-EP 1-1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující na komplexní bytové výstavbě (reg. v částce 15/1970 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ČSR SZ. 340/120/OEP-1/71 ze dne 1. prosince 1971, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd, a jej měnící a doplňující opatření téhož ministerstva SZ. 340/43/OEP-1/72 ze dne 2. března 1972

— ustanovení § 5 odst. 1 (věta druhá) vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního procesu

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatků za práci v nočních směnách

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 20. března 1969 (čj. V/l-7306/1-28. 2. 69) o změně platových tarifů pro technické pracovníky strojních početních stanic (reg. v částce 15/1969 Sb.).

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 12/1973) a tvoří včetně všech příloh obsah samostatné publikace, kterou vydal Ústav racionalizace ve stavebnictví - vydavatelství v Praze 9 - Vysočany, Novovysočanská ul. proviz. č. 85. Oprava výnosu byla provedena v částce 6/1974 téhož Zpravodaje;

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1976 ze dne 31. března 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a organizacích stavební výroby, řízených národními výbory v České socialistické republice. Výnosem č. 1/1976 se zejména mění a doplňují přílohy k výnosu č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. 6. 1973 (reg. v částce 8/1974). Výnos č. 1/1976 nabývá v organizacích, v nichž platí výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. 6. 1973, účinnosti dnem 1. dubna 1976; v ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky popř. u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Opatření učiněná v souladu s výnosem č. 1/1976 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky přede dnem jeho účinnosti se považují za opatření učiněná podle něho. Do výnosu č. 1/1976, který byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 8/1976), je možno nahlédnout u organizací, jichž se týká, a u orgánů jim nadřízených.

Výnos č. 4/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a příloh k němu (reg. v částce 8/1974 Sb.), ve znění výnosu č. 1/1976 téhož ministerstva ze dne 31. 3 1976 (reg. v částce 15/1976 Sb.). Výnos č. 4/1976 nabývá účinnosti dnem 1. září 1976 v organizacích, v nichž platí výnos č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6.1973, ve znění výnosu č. 1/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 4/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976).

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce u sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 3/1977 ze dne 15. října 1977, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a organizacích stavební výroby, řízených národními výbory v České socialistické republice, ve znění výnosů č. 1/1971 ze dne 31. března 1976 a č. 4/1976 ze dne 31. srpna 1976. Výnos č. 3/1977 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a příloh k němu (reg. v částce 8/1974 Sb.), ve znění výnosu č. 1/1976 ze dne 31. 3.1976 (reg. v částce 15/1976 Sb.) a výnosu č. 4/1976 ze dne 31. 8. 1976 (reg. v částce 16/1977 Sb.). Výnos č. 3/1977 nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1977 v organizacích, v nichž platí výnos č. 1 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosů č. 1/1976 a č. 4/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 3/1977 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 21/1977) a lze do něho nahlédnout u organizací, jichž se týká, a u orgánů jim nadřízených.

4. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce výnos č. 2 ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky.

Výnos se vztahuje na dělníky, řidiče a závozníky silničních motorových vozidel, hlídače, vrátné a členy závodních stráží v organizacích stavební výroby se sídlem na území České socialistické republiky, které jsou v působnosti ministerstva stavebnictví ČSR, ve kterých se na základě rozhodnutí tohoto ministerstva uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 ke zhodnocení ověřování a dalšímu postupu racionalizace práce a mzdových soustav.

Výnos nabývá účinnosti v jednotlivých organizacích dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR.

Pro dělníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 25 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích stavební výroby (reg. v částce 8/1967) včetně doplňujících výnosů k tomuto výnosu

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 27 o používání tarifních kvalifikačních katalogů a přiznávání kvalifikačních tříd (reg. v částce 8/1967 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 28. února 1969 SZ. 340.1/19-EP 1-1969 o úpravě mzdových tarifů pro pracovníky pracující na komplexní bytové výstavbě (reg. v částce 15/1970 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 1. prosince 1971 SZ: 340/160/OEP-1/71, o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd, ve znění výnosu téhož ministerstva ze dne 27. dubna 1972 SZ. 340/81/OEP-1/72

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 30 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. v částce 8/1967 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 27. prosince 1968 SZ. 344.2/19-EP 1-1968 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. v částce 1/1969 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. prosince 1966 č. 28 o odměňování dělníků vysílaných na práce do zahraničí (reg. v částce 8/1967 Sb.)

— výnos ministerstva stavebnictví ze dne 10. září 1968 č. 7 o úpravě mzdových podmínek pracovníků na výstavbě pražské podzemní dráhy (reg. v částce 49/1968 Sb.)

— vyhláška č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany, pokud se týká členů závodních stráží, hlídačů a vrátných

— vyhláška č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách

— vyhláška č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích

— výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy (č. 1 Věstníku ministerstva dopravy, reg. v částce 1/1969 Sb.) s výjimkou přílohy č. 2

— výnos ministerstva práce a sociálních věcí ČSR ze dne 19. února 1969 o odměňování řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů (reg. v částce 11/1969 Sb.)

— výnos ministerstva výstavby ze dne 1. září 1962 č. 82, kterým se vyhlašuje platnost Odvětvové metodiky normování výkonu ve stavebnictví

— směrnice ministerstva výstavby ze dne 6. června 1961 č. 61 o tvorbě a používání sdružených operativních norem v odvětví stavební výroby.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 14-17/1973); oprava výnosu byla provedena v částce 24/1973 téhož Zpravodaje.

Výnos č. 2/1974 zejména rozšiřuje platnost výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 (reg. v částce 8/1974 Sb.) na dělníky v organizacích stavební výroby řízených národními výbory v České socialistické republice. Z tohoto důvodu se upravuje patřičně i nadpis posléze uvedeného výnosu, jehož přílohy č. 1 (Stupnice mzdových tarifů) a č. 2 (Používání kvalifikačních katalogů dělnických povolání a přiznávání osobních tříd) se nahrazují novými přílohami. Výnos č. 2/1974 nabývá v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR; v organizacích, kterým byl již udělen souhlas k uplatnění výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975. Výnos č. 2/1974 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 23/1974);

Výnos č. 2/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 8 1974 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1974 téhož ministerstva ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.). Výnos č. 2/1976 nabývá účinností dnem 1. září 1976 v organizacích, pro než platí výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosu č. 2/1974 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 2/1976 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976).

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníku ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 2/1976 ze dne 22. července 1976, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosu č. 2/1974 ze dne 22. listopadu 1974. Výnos č. 2/1976 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 8 1974 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1974 téhož ministerstva ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.). Výnos č. 2/1976 nabývá účinností dnem 1. září 1976 v organizacích, pro než platí výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosu č. 2/1974 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR a u organizací řízených národními výbory v České socialistické republice příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 2/1976 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 16/1976).

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1978 ze dne 3. března 1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. 2 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 27. června 1973, o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ve znění výnosů č. 2/1974 ze dne 22. listopadu 1974 a č. 2/1976 ze dne 22. července 1976. Výnos č. 1/1978 mění a doplňuje některá ustanovení výnosu č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973 a přílohy č. 1 k němu (reg. v částce 8/1974 Sb.), ve znění výnosů téhož ministerstva č. 2/1974 ze dne 22. 11. 1974 (reg. v částce 4/1975 Sb.) a č. 2/1976 ze dne 22. 7. 1976 (reg. v částce 16/1977 Sb.); současně se příloha č. 3 k výnosu č. 2 ze dne 27. 6. 1973 nahrazuje novým zněním. Výnos č. 1/1978 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978 v organizacích, pro něž platí výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. 6. 1973, ve znění výnosů č. 2/1974 a č. 2/1976 téhož ministerstva. V ostatních organizacích nabývá účinnosti dnem, který určí ministerstvo stavebnictví ČSR, a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice dnem, který určí příslušný krajský národní výbor. Výnos č. 1/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 6/1978);

Přesunout nahoru