Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c7/1974 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1974
Platnost od 08.05.1974
Účinnost od 01.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí vydalo v dohodě s Federálním statistickým úřadem a pokud jde o předpisy uvedené v bodech 1, 2, 3, 4, 5 a 7, též v dohodě s Federálním cenovým úřadem

1. Oborový kalkulační vzorec pro sestavování kalkulací ceny vývozních a dovozních výkonů v odvětví zahraničního obchodu

(čj. XV/3-1156/1973 ze dne 15. ledna 1973).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci kupní ceny vyváženého a dováženého zboží, prací a služeb (vývozních a dovozních výkonů) v odvětví zahraničního obchodu. V pokynech k tomuto kalkulačnímu vzorci se stanoví náplň jeho jednotlivých kalkulačních položek, dále se v nich zejména vymezuje kalkulační jednice a určuje se způsob zjišťování kalkulačních položek na kalkulační jednici, způsob sestavování kalkulace a její návaznost na rozpočetnictví a na účetnictví.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu platí od 1. ledna 1973 a byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 8/1973;

2. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny stavebních prací a pokyny k němu

(čj. XV/2-9552/1973 ze dne 27. dubna 1973).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec závazný pro kalkulaci nákladů na stavební práce prováděné dodavatelskými organizacemi, které jsou zahrnuty do odvětví 21 - stavebnictví a 22 - přidružená stavební výroba Jednotného číselníku organizací v ČSSR. V pokynech k tomuto kalkulačnímu vzorci se stanoví náplň jeho jednotlivých položek, dále se v nich vymezují kalkulační jednice, kalkulační povinnost a stanoví se oceňování v kalkulacích, jakož i návaznost kalkulace na rozpočetnictví a na účetnictví.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu platí od 1. ledna 1974. Nadřízené organizace mohly stanovit povinnost používat jej již od 1. ledna 1973. Pro tvorbu velkoobchodních cen stavebních prací platí tento kalkulační vzorec počínaje obdobím a v rozsahu, který stanoví Federální cenový úřad.

Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci ceny stavebních prací a pokyny k němu byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 10/1973;

3. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci cen výrobků, prací a služeb v hospodářských organizacích v oblasti kultury a pokyny k němu

(čj. XV/3-8800/1973 ze dne 21. května 1973).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci cen výrobků, prací a služeb v hospodářských organizacích v oblasti kultury. V pokynech k tomuto kalkulačnímu vzorci se stanoví náplň jeho jednotlivých položek, dále se v nich zejména vymezují nekalkulovatelné náklady, kalkulační jednice a určují se způsoby stanovení kalkulačních položek na kalkulační jednici, jakož i vztah kalkulace k oceňování a její návaznost na rozpočetnictví a na účetnictví.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu platí od 1. ledna 1974 a byly zaslány ministerstvu kultury ČSR a ministerstvu kultury SSR;

4. Závaznost oborových kalkulačních vzorců při předkládání údajů pro cenovou přestavbu

(čj. XV/1-11 395/1973 ze dne 23. května 1973).

Tímto předpisem se zajišťuje závaznost schválených oborových kalkulačních vzorců pro všechny hospodářské organizace, které se podílejí na výrobě příslušného oboru rozsahem rozhodným pro stanovení nových velkoobchodních cen. Při zjišťování nákladů pro přípravu podkladů pro stanovení nových velkoobchodních cen při komplexní cenové přestavbě k 1. 1. 1976 se použije položek oborových kalkulačních vzorců, schválených organizacím, které jsou gestory cenové přestavby pro dané výrobky.

Tento předpis byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji, částka 8/1973;

5. Oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci cen výrobků, prací a služeb, s výjimkou ubytování, v podnicích vnitřního obchodu a organizacích spotřebního družstevnictví a pokyny k němu

(čj. XV/3-9240/1973 ze dne 28. května 1973).

Tímto předpisem se stanoví oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci cen výrobků, prací a služeb (s výjimkou ubytování) v podnicích vnitřního obchodu a v organizacích spotřebního družstevnictví. V pokynech k tomuto kalkulačnímu vzorci se stanoví náplň jeho jednotlivých položek, dále se v nich zejména vymezuje kalkulační jednice a určují se způsoby stanovení kalkulačních položek na kalkulační jednici, vztahy kalkulace k oceňování a ke stanovení cen a návaznost kalkulace na rozpočetnictví a na účetnictví.

Tento oborový kalkulační vzorec a pokyny k němu platí od 1. ledna 1974 a byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva obchodu ČSR, částka 8/1973;

6. Pokyny pro vedení účetnictví v zálohovaných organizacích

(čj. XV/31-9249/1973 ze dne 28. května 1973).

Tímto předpisem se vydávají pokyny pro vedení evidence o peněžním hospodaření, materiálu, drobných a krátkodobých předmětech, základních prostředcích, pohledávkách, závazcích a ceninách v zálohovaných organizacích. V příloze k těmto pokynům je připojen vzor peněžního deníku s vysvětlivkami k jeho vedení.

Tyto pokyny nabývají platnosti od 1. července 1973 a byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 9/1973;

7. Zásady pro používání oborových kalkulačních vzorců v hospodářských organizacích řízených národními výbory

(čj. XV/2-11 748/1973 ze dne 28. května 1973).

V předpisu se uvádějí oborové kalkulační vzorce, které v zásadě platí pro vyjmenované organizace řízené národními výbory. V předpisu výslovně neuvedené organizace výrobní i nevýrobní, mající povinnost kalkulovat, používají oborových kalkulačních vzorců, pokud je pro potřebu příslušných oborů vydal některý ústřední orgán. V předpisu se dále stanoví, jakých kalkulačních vzorců použijí uvedené organizace, není-li pro jejich činnost vydán v národním hospodářství oborový kalkulační vzorec.

Zásady pro používání oborových kalkulačních vzorců v hospodářských organizacích řízených národními výbory byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 9/1973;

10. Republikace jednotné účtové osnovy a směrnic k ní podle stavu k 1. lednu 1974

(čj. XV/1, 3-17 825/1973 ze dne 14. srpna 1973).

Tímto předpisem se vydává jednotná účtová osnova v národním hospodářství a směrnice k ní ve znění platném k 1. lednu 1974. Vydáním jednotné účtové osnovy a směrnic k ní se současně zrušily všechny předpisy, kterými se stanovila, měnila a doplňovala tato účtová osnova se směrnicemi od roku 1966 do roku 1972.

Jednotnou účtovou osnovu v národním hospodářství a směrnice k ní platné k 1. lednu 1974 vydalo federální ministerstvo financí jako samostatnou publikaci v n. p. SEVT, Praha;

11. Směrnice o prověřování a schvalováni ročních účetních závěrek hospodářských organizací bytového družstevnictví

(čj. XV/3-20 033/1973 ze dne 27. září 1973).

Těmito směrnicemi se stanoví rozsah prověřování správnosti roční účetní závěrky hospodářských organizací bytového družstevnictví, tj. okresních výstavbových bytových družstev, bytových údržbářských družstev a podniků Drupos. Dále se v těchto směrnicích určuje zaměření ročního rozboru hospodářské činnosti uvedených družstevních organizací, způsob závěrečného hodnocení jejich celoroční činnosti a schválení jejich roční účetní závěrky.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1974 a byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 11/1973;

Do předpisů uvedených v bodech 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13 tohoto oznámení lze nahlédnout v ministerstvech financí, u krajských finančních správ a u finančních odborů krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru