Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií

Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 30.11.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. července 1974

o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií


Dne 30. května 1973 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií, která podle svého článku 8 vstoupila v platnost dnem 30. listopadu 1973.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií

Vláda Československé socialistické republiky

a vláda Republiky Indie

vedeny přáním rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci a průmyslovou kooperaci,

přesvědčeny o užitečnosti takové spolupráce pro posílení přátelských vztahů mezi oběma zeměmi,

se dohodly podepsat tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany učiní nezbytná opatření pro podporu rozvoje vědeckotechnické spolupráce a průmyslové kooperace mezi příslušnými organizacemi jednotlivých odvětví národního hospodářství obou smluvních stran.

Článek 2

K dosažení cílů, uvedených v článku 1, budou smluvní strany podle svých nejlepších sil podporovat zejména:

a) Spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a technického rozvoje mezi orgány příslušnými pro řízení vědy a techniky v obou zemích, případně mezi výzkumnými institucemi, projekčními a konstrukčními kancelářemi a průmyslovými organizacemi, které budou uvedenými řídícími orgány obou smluvních stran ke spolupráci zmocněny.

Spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu a technického rozvoje se bude uskutečňovat:

aa) společným studiem problémů v oblasti aplikovaného výzkumu včetně zavádění výsledků tohoto výzkumu do výroby;

ab) výměnou odborníků jedné země na studijní pobyt ve výzkumných ústavech a průmyslových podnicích druhé země, na provádění výzkumných prací podle dohodnutého programu, na organizaci přednášek a seminářů;

ac) usnadňováním organizování konzultací odborníků k různým problémům aplikovaného výzkumu a technického rozvoje;

ad) zvaním odborníků k účasti na celostátních vědeckotechnických konferencích pořádaných v obou zemích;

ae) výměnou vědeckotechnických informací a publikací v oblasti aplikovaného výzkumu a technického rozvoje a technických filmů podle zájmu obou stran;

af) a jinými formami vědeckotechnické spolupráce, na nichž se obě strany dohodnou.

b) Výrobní kooperace se bude uskutečňovat:

ba) spoluprací mezi průmyslovými organizacemi za účelem plného využití jejich výrobní kapacity, rozdělení výroby součástí a uzlů strojů a zařízení a společné výroby těchto strojů a uzlů, jak to bude vyžadovat ověření výsledků výzkumu a vývoje.

Předpokladem pro takovou spolupráci je, že se bude uskutečňovat mezi průmyslovými organizacemi obou smluvních stran, které nemají zahraniční spolupráci s třetími zeměmi v dané oblasti. Dalším předpokladem je, že tato spolupráce se bude uskutečňovat na základě vyzvání přijímající strany;

bb) spoluprací v přípravě projektů včetně výkresů, návrhů a provedení projektů s dodáním zařízení a poskytnutím služeb v zemích obou smluvních stran nebo v třetích zemích, pokud se o tom obě smluvní strany dohodnou, a

bc) opatřeními zabezpečujícími výměnu informací o patentech a výrobních licencích a jejich využití v souladu s oboustranně dohodnutými podmínkami.

Článek 3

Provádění této Dohody budou smluvní strany pravidelně kontrolovat.

Článek 4

Ujednání a smlouvy mezi organizacemi smluvních stran podle této Dohody se předkládají Čs.-indickému výboru pro hospodářskou, obchodní a technickou spolupráci a budou uzavírány ve shodě se zákony a předpisy platnými na území příslušné smluvní strany. Uvedená ujednání a smlouvy budou mimo jiné určovat povinnosti spolupracujících partnerů.

Článek 5

Platby vznikající z ujednání a kontraktů podle článku 4 této Dohody se budou provádět podle obchodní a platební dohody platné mezi smluvními stranami.

Článek 6

Podmínky a finanční ustanovení týkající se provádění vědeckotechnické spolupráce budou pro každý jednotlivý projekt nebo skupinu projektů dohodnuty institucemi určenými pro spolupráci oběma smluvními stranami ve smyslu této dohody.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat provádění dohody o spolupráci podepsané mezi Čs. akademií věd a Radou pro vědecký a průmyslový rozvoj Indie dne 26. dubna 1966 a budou podporovat tyto instituce při rozvíjení styků v oblasti základního výzkumu v souladu s hlavními směry vědeckotechnické spolupráce mezi smluvními stranami.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla oběma smluvními stranami schválena podle jejich ústavních předpisů. Zůstane v platnosti, dokud některá ze smluvních stran ji nevypoví písemně ve lhůtě šesti měsíců, za předpokladu, že vypovězení této dohody neovlivní platnost ujednání a smluv již uzavřených mezi organizacemi a podniky podle této dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 30. května 1973 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu

Republiky Indie:

Sarda Swaran Singh v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru