Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě

Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 07.05.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. července 1974

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě


Dne 4. září 1973 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě, která podle svého článku XVIII vstoupila v platnost dnem 7. května 1974.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Španělska

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi oběma zeměmi

dohodly se takto:

Článek I

Pro provádění této Dohody a její Přílohy

a) výraz "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, a pokud jde o Španělsko, ministerstvo letectví (podsekretariát pro civilní letectví), nebo v obou případech každý orgán či osobu pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady,

b) výrazy "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" znamenají mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody,

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký dopravní podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně k provozování dohodnutých služeb.

Článek II

Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování pravidelných obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze (dále jen "dohodnuté služby" a "stanovené tratě"). Letecký podnik určený každou ze smluvních stran bude při provozování dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany,

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely,

c) nakládat a vykládat cestující, zboží a poštu v mezinárodní přepravě v určených bodech na stanovených tratích v souladu s ustanoveními této Dohody a její Přílohy.

Článek III

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně letecký dopravní podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po přijetí tohoto písemného určení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení článku IV této Dohody, určenému leteckému podniku bez odkladu příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago 1944).

4. Každá smluvní strana bude mít právo nevydat provozní oprávnění zmíněné v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit podmínky, které by považovala za nezbytné pro vykonávání práv stanovených v článku II leteckým podnikem, v případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

5. Poté, co byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může zahájit kdykoliv provozování dohodnutých služeb pokud pro takové služby budou platit tarifní podmínky stanovené v souladu s ustanoveními článku XI této Dohody.

Článek IV

1. Každá smluvní strana bude mít právo odvolat provozní oprávnění nebo zrušit vykonávání práv stanovených v článku II této Dohody leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou nebo uložit takové podmínky při vykonávání těchto práv, jaké považuje za nezbytné,

a) v případě, že se tento letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, která tato práva poskytla,

b) v případě, že není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům,

c) v případě, že letecký podnik nebude provozovat dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou.

2. Pokud okamžité odvolání provozního oprávnění, zrušení výkonu práv nebo uložení podmínek v provozním oprávnění podle odstavce 1 tohoto článku nebude nutné k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude toto právo uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek V

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat rovněž na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a budou dodržovány těmito letadly od vstupu na území první smluvní strany do výstupu z něho a při pobytu na tomto území.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup, pobyt a výstup z jejího území cestujících, posádky a nákladu, jako jsou formality týkající se vstupu a výstupu jakož i opatření výjezdová a příjezdová, celní a zdravotnická, budou se vztahovat na cestující, posádku a náklad přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud jsou na uvedeném území.

Článek VI

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem každé ze smluvních stran, jakož i jejich obvyklé vybavení, pohonné hmoty, mazací oleje a zásoby (včetně potravy, nápojů a tabáku) uložené na palubě takových letadel, budou osvobozeny ode všech celních poplatků, inspekčních nebo jiných poplatků a dávek při vstupu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. S výjimkou poplatků za poskytnuté služby budou rovněž osvobozeny od týchž poplatků a dávek

a) palubní zásoby naložené na území každé smluvní strany v rozsahu vymezeném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadla druhé smluvní strany provozujícího mezinárodní letecké služby,

b) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany za účelem údržby nebo oprav letadel používaných k provozu mezinárodních leteckých služeb určenými leteckými podniky druhé smluvní strany,

c) pohonné hmoty a mazací oleje určené k zásobování letadel používaných určenými leteckými podniky druhé smluvní strany k provozu mezinárodních leteckých služeb, i když tyto zásoby budou spotřebovány za letu nad územím smluvní strany, v němž byly přijaty na palubu.

Může být požadováno, aby materiál zmíněný v pododstavcích a) b) a c) byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

3. Obvyklé vybavení letadel, jakož i materiály a zásoby na palubě letadel jedné smluvní strany, mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních orgánů tohoto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem těchto orgánů až do doby, kdy budou znovu ze země vyvezeny nebo bude s nimi po předchozím schválení jinak naloženo.

4. Každá smluvní strana osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany ode všech celních poplatků, inspekčních nebo jiných poplatků a dávek, pokud jde o obchodní náborový materiál, který bude použit výhradně v souvislosti s provozem dohodnutých služeb určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek VII

Poplatky za užívání letišť a jiných zařízení na území každé smluvní strany se budou vybírat podle sazeb stanovených jejími příslušnými orgány.

Článek VIII

Cestující v přímém transitu přes území kterékoliv smluvní strany a neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni pouze jednoduché kontrole. Zavazadla a zboží v přímém transitu budou osvobozeny od celních poplatků a jiných podobných poplatků.

Článek IX

1. Každá ze smluvních stran poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany osvobození ode všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých služeb.

2. Převody přebytků z příjmů dosažených určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany se budou provádět podle devizových předpisů platných na území této smluvní strany ve volně směnitelných měnách.

3. Každá smluvní strana umožní převody takových prostředků do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek X

1. Kapacita nabízená určenými leteckými podniky obou smluvních stran při provozování dohodnutých služeb bude v úzké souvislosti především s odhadovanými požadavky přepravní poptávky mezi územími smluvních stran.

2. Letecký úřad každé smluvní strany bude dodávat leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání statistické údaje, které mohou být rozumně považovány za nezbytné pro účely posuzování kapacity potřebné při dohodnutých službách.

Článek XI

1. V dalších odstavcích výraz "tarif" znamená ceny, které je nutno zaplatit za přepravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky uplatňování těchto cen včetně cen a podmínek pro agentské a jiné pomocné služby, avšak nikoliv úplatu za přepravu pošty nebo podmínky její přepravy.

2. Tarify vybírané leteckými podniky jedné smluvní strany za přepravu směřující na území druhé smluvní strany nebo z tohoto území budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem potřebným činitelům včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku a tarifů jiných leteckých podniků.

3. Bude-li to možné, tarify zmíněné v odstavci 2 tohoto článku budou sjednány určenými leteckými podniky smluvních stran po poradě s jinými leteckými podniky, které provozují dopravu na zcela nebo zčásti shodné trati, a taková dohoda bude uzavřena, kde to bude možné, s použitím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců.

4. Takto sjednané tarify budou předloženy ke schválení leteckými úřady obou smluvních stran nejméně devadesát (90) dní před uvažovaným datem jejich zavedení. Ve zvláštních případech je možné tuto lhůtu zkrátit, pokud s tím letecké úřady vysloví souhlas.

5. Schválení tarifů může být dáno výslovně. V případě, že žádný z leteckých úřadů do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení žádosti podle odstavce 4 tohoto článku nevydá nesouhlasné rozhodnutí, tarify budou považovány za schválené. Byla-li předkládací lhůta zkrácena ve smyslu odstavce 4, mohou se letecké úřady dohodnout, že lhůta pro vydání nesouhlasného rozhodnutí bude kratší než čtyřicet (40) dnů.

6. Nemůže-li být tarif sjednán podle odstavce 3 tohoto článku nebo oznámí-li v průběhu lhůty podle odstavce 5 tohoto článku letecký úřad jedné smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany své nesouhlasné rozhodnutí pokud jde o tarify sjednané podle odstavce 3, letecké úřady smluvních stran se pokusí tarif určit vzájemnou dohodou.

7. Nemohou-li letecké úřady vyslovit souhlas s tarify, které jim byly předloženy podle odstavce 4 tohoto článku, nebo společně tarify určit podle odstavce 6 tohoto článku, spor bude urovnán v souladu s ustanoveními článku XVI této Dohody.

8. Tarify určené v souladu s ustanoveními tohoto článku budou platit do doby než budou určeny nové tarify. Platnost žádného tarifu však nemůže být v důsledku tohoto článku prodloužena na období delší než dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy platnost takového tarifu by již jinak skončila.

Článek XII

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném potřebám vykonávaných služeb.

Článek XIII

Tato Dohoda a každá její změna podle článku XV bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XIV

V duchu úzké spolupráce se budou letecké úřady smluvních stran čas od času radit, aby byl zajištěn výklad a uspokojivé provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek XV

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za vhodné změnit některé ustanovení této Dohody, může požádat druhou smluvní stranu o poradu; taková porada, která může být provedena mezi leteckými úřady jednáním nebo písemnou cestou, začne do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Všechny změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny Přílohy této Dohody mohou být předběžně prováděny ode dne dohodnutého leteckými úřady a vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

3. Jestliže obecná mnohostranná dohoda týkající se letecké dopravy vstoupí v platnost pro obě smluvní strany, tato Dohoda bude upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveními mnohostranné dohody.

Článek XVI

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek XVII

Každá ze smluvních stran může kdykoliv dát druhé smluvní straně písemnou výpověď, přeje-li si skončit platnost této Dohody. Tato výpověď bude zároveň sdělena Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková písemná výpověď dána, skončí platnost této Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá strana, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct (14) dní poté, co ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XVIII

Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem posledního z těchto písemných oznámení.

Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

Dáno v Praze dne 4. září 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Stanislav Krebs v. r.

Za vládu Španělska:

Trias de Bes v. r.

PŘÍLOHA

1. Dohodnuté služby a stanovené tratě zmíněné v článku II této Dohody se stanoví takto:

A. Španělské tratě (v obou směrech)

Body ve Španělsku - Mnichov a/ nebo Vídeň a/ nebo jiné mezilehlé body zatím neurčené - Praha a/ nebo Bratislava - body dále v Evropě a/nebo na Blízkém a Středním východě zatím neurčené.

B. Československé tratě (v obou směrech)

Body v Československu - Ženeva a/ nebo Marseille a/nebo jiné mezilehlé body zatím neurčené - Barcelona a/ nebo Madrid - Dakar a/ nebo Freetown a/ nebo jiné body zatím neurčené v západní Africe na sever od rovníku s výjimkou Nigérie, Kamerunu a Gabonu.

2. Nové mezilehlé a dále ležící body budou stanoveny později dohodou leteckých úřadů obou smluvních stran, které předtím doporučí svým určeným leteckým podnikům společně projednat výběr těchto nových bodů a hledat rovněž možnosti spolupráce k vzájemnému prospěchu.

3. Jestliže v budoucnu určený letecký podnik Španělska zahájí služby do bodů v Africe, kam by již létal určený letecký podnik Československé socialistické republiky na trati uvedené v odstavci 1. B této Přílohy, a jestliže by v této době určený letecký podnik Španělska dosud neprovozoval služby do bodů za Československou socialistickou republiku v rámci tratí uvedených v odstavci 1. A této Přílohy, situace bude projednána na poradě příslušných leteckých úřadů.

4. Určený letecký podnik může podle vlastního uvážení při všech nebo některých službách vynechávat přistání v jednom nebo více bodech na tratích uvedených v odstavci 1 této Přílohy, pokud výchozí bod tratě bude na území smluvní strany, která tento podnik určila.

5. Určený letecký podnik jedné smluvní strany může v rámci jedné služby létat pouze do jednoho bodu na území druhé smluvní strany.

6. Frekvence a letové řády služeb, které bude každý z určených leteckých podniků provozovat, budou dohodnuty mezi těmito podniky podle zásady rovných možností a budou podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

Přesunout nahoru