Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce

Částka 15/1974
Platnost od 25.09.1974
Účinnost od 11.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. července 1974

o Smlouvě o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce


Dne 12. dubna 1973 byla v Moskvě podepsána Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce.

President republiky Smlouvu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře Smlouvy, dne 5. února 1974.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dnem 11. července 1973. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 6. května 1974.


Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Republiky Kuba, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky vedeny přáním napomáhat rozvoji hospodářské a vědeckotechnické spolupráce úpravou otázek právní ochrany vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek, které vznikají při uskutečňování spolupráce, a také poskytováním vzájemné pomoci při řešení těchto otázek, rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu a dohodly se takto:

Článek 1

1. Tato Smlouva se vztahuje:

a) na vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory, které byly vytvořeny občany smluvních zemí při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce těchto zemí:

při společném provádění výzkumných, vývojových, technologických a pokusných prací v mezinárodních výzkumných ústavech, vývojových organizacích, společných laboratořích a odděleních, v mezinárodních vědeckovýrobních sdruženích a jiných mezinárodních organizacích a kolektivech zřizovaných na základě dvoustranných nebo mnohostranných smluv;

při provádění výzkumných, vývojových, technologických a pokusných prací spolupracujícími organizacemi smluvních zemí cestou kooperace, na základě dělby práce zakotvené v příslušných dohodách;

při provádění koordinovaných výzkumných, vývojových, technologických a pokusných prací spolupracujícími organizacemi smluvních zemí podle společně dohodnutého plánu s cílem dosáhnout společného výsledku cestou samostatného rozpracování jednotlivých témat (provedení jednotlivých etap práce) se vzájemnou povinností následného předání výsledků prací k jejich využití v národním hospodářství zemí;

b) na ochranné známky používané k označování výrobků vyrobených při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce smluvních zemí.

Ustanovení této Smlouvy se použijí i pro vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory vytvořené v důsledku uskutečňování kooperace a specializace výroby podniky smluvních zemí, jakož i při jiných formách hospodářské a vědeckotechnické spolupráce těchto zemí v souladu se smlouvami a dohodami o takové spolupráci.

2. Ustanovení článků 3, 7, 12, 13, 14 (bod 2), 15, 17 této Smlouvy se vztahují i na vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory, které nejsou výsledkem činnosti prováděné v rámci hospodářské a vědeckotechnické spolupráce smluvních zemí, a to v těch případech, kdy jsou součástí technické dokumentace, kterou předávají organizace jedné země (několika zemí) organizacím druhé země (druhých zemí).

Ustanovení článků 3, 7, 16 a 17 této Smlouvy se vztahují i na ochranné známky zapsané dříve smluvními zeměmi samostatně, a to i v těch případech, kdy se takové známky používají k označení výrobků vyrobených v důsledku uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce těchto zemí.

Článek 2

1. Vynálezy, průmyslovými vzory a užitnými vzory podle bodu 1 článku 1 této Smlouvy se rozumějí společné vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, jakož i vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory, vytvořené samostatně občany jedné ze smluvních zemí.

2. Společnými jsou:

a) vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory vytvořené ve spoluautorství občany smluvních zemí nezávisle na tom, na území které z těchto zemí byly vytvořeny. Práva na takové vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory přísluší smluvním zemím, jejichž občany jsou jejich autoři, nebo příslušným organizacím těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství;

b) vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory vytvořené v mezinárodních výzkumných ústavech, vývojových organizacích, společných laboratořích a odděleních, v mezinárodních vědeckovýrobních sdruženích i jiných mezinárodních organizacích a kolektivech nezávisle na tom, zda tyto vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory byly vytvořeny občany jedné nebo několika smluvních zemí, pokud není ve smlouvách o vytvoření takových organizací a kolektivů stanoveno jinak. Práva na tyto vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory příslušejí zemím zúčastněným v uvedených organizacích a kolektivech nebo příslušným organizacím těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství;

c) vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory vytvořené při provádění prací společně financovaných smluvními zeměmi, pokud tak stanoví smlouvy a dohody o provádění takových prací. Práva na takové vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory přísluší zemím zúčastněným na těchto pracích nebo příslušným organizacím těchto zemí, pokud to připouští národní zákonodárství.

3. Právy na společné vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory se rozumějí:

a) právo zajišťovat právní ochranu a využívat těchto vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů na území své země v souladu s národním zákonodárstvím;

b) právo zajišťovat právní ochranu těchto vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory;

c) právo vyvážet výrobky vyrobené s využitím těchto vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů;

d) právo předávat tyto vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory zemím, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory. Takové předání může být provedeno bezplatně, nebo za úhradu určité části nákladů na rozpracování, anebo na komerčním základě licenčními smlouvami.

Práva uvedená pod písmeny b), c) a d) tohoto bodu mohou být využita pouze po vzájemné dohodě mezi příslušnými organizacemi smluvních zemí, které mají právo na společné vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory, nebo způsobem stanoveným v listinách upravujících činnost příslušných mezinárodních organizací a kolektivů.

4. Samostatně vytvořené vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory podle bodu 1 tohoto článku jsou vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory vytvořené v důsledku uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce občany jedné ze smluvních zemí s výjimkou vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů, které jsou považovány za společné podle písm. b) a c) bodu 2 tohoto článku. Práva na takové vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory přísluší zemi, jejímž občanem je vynálezce, nebo příslušné organizaci této země, pokud to dovoluje národní zákonodárství.

Dalším smluvním zemím může být poskytnuto právo na využití takových vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů za podmínek sjednaných mezi příslušnými organizacemi zainteresovaných zemí.

Článek 3

Spolupracující organizace smluvních zemí činí opatření nutná k zajištění právní ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů.

Spolupracující organizace činí opatření, aby nedošlo k rozšíření údajů o vynálezech, průmyslových vzorech a užitných vzorech do té doby, dokud nebude zajištěna jejich právní ochrana.

Článek 4

Přihlášky společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů k ochraně se podávají v co nejkratší době ve všech smluvních zemích, kterým přísluší právo na takové vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory, v souladu s národním zákonodárstvím těchto zemí. První přihláška se podává zpravidla v zemi, na jejímž území byl vynález nebo vzor vytvořen. V těch případech, kdy podle zákonodárství této země nemůže být poskytnuta na vynález nebo vzor právní ochrana, je možné podat první přihlášku v jedné z uvedených zemí, kde může být právní ochrana poskytnuta. V jiných smluvních zemích se podávají přihlášky ve lhůtě nepřesahující čtyři měsíce od doby podání první přihlášky při zachování unijní priority.

Článek 5

Při vzájemném podávání přihlášek společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů k ochraně ve smluvních zemích, jejichž organizace se účastní spolupráce, žádá se o poskytnutí ochrany formou, která poskytuje státu nebo příslušné organizaci právo využívat vynálezu, průmyslového vzoru a užitného vzoru, pokud to dovoluje národní zákonodárství země, ve které se žádá o ochranu.

V jednotlivých smlouvách, uzavíraných mezi spolupracujícími organizacemi, může být ustanovena i jiná forma ochrany těchto vynálezů a vzorů. Tyto smlouvy musí být schvalovány příslušnými státními orgány.

Článek 6

Úřad pro vynálezy, u kterého byla podána přihláška společného vynálezu, průmyslového vzoru a užitného vzoru k ochraně, provádí průzkum novosti této přihlášky. Výsledky průzkumu, které mohou být využity při projednávání přihlášky tohoto vynálezu a vzoru k ochraně v ostatních smluvních zemích, se sdělují bez prodlení úřadům pro vynálezy těchto zemí.

Úřady pro vynálezy organizují v případě potřeby vzájemné konzultace během provádění průzkumu.

Článek 7

Spolupracující organizace smluvních zemí se vzájemně informují o podaných přihláškách, o získání právní ochrany a o všech úkonech a změnách, které se týkají právní ochrany vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů.

Článek 8

Příslušné organizace spolupracujících smluvních zemí projednávají společné návrhy na zajištění právní ochrany společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory, sjednají seznam zemí, v nichž je nutno zajistit právní ochranu těchto vynálezů a vzorů, a určí, která ze spolupracujících organizací bude vystupovat v případě potřeby jako přihlašovatel.

Při podání přihlášek společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů v zemích, kterým nepřísluší právo na tyto vynálezy a vzory, vystupuje jako přihlašovatel, pokud to dovoluje zákonodárství země, ve které se přihláška podává, jedna nebo několik spolupracujících organizací s uvedením autorů. V zemích, kde se vyžaduje, aby přihlášku podal autor (autoři), vystupuje jako přihlašovatel autor (autoři).

Mezinárodní organizace a kolektivy vytvořené smluvními zeměmi projednají otázky spojené s právní ochranou společných vynálezů nebo vzorů způsobem stanoveným v listinách, které upravují činnost takových organizací nebo kolektivů.

Jestliže příslušná organizace jedné ze smluvních zemí, kterým patří právo na společné vynálezy a vzory, prohlásí, že nemá zájem na zajištění právní ochrany těchto vynálezů a vzorů, v zemích, kterým nepřísluší právo na tyto vynálezy a vzory, mohou ostatní spolupracující země samostatně učinit opatření k právní ochraně takových vynálezů a vzorů.

V tomto případě otázky spojené s rozdělením příjmů získaných z předávání společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů, z vývozu výrobků vyrobených s využitím těchto vynálezů nebo vzorů, se způsobem výplaty odměny autorům vynálezů nebo vzorů a další otázky využívání práv na tyto vynálezy a vzory se řídí zvláštní smlouvou mezi příslušnými organizacemi všech zemí, kterým přísluší právo na tyto společné vynálezy a vzory.

Článek 9

Náklady spojené s právní ochranou společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů se rozdělují mezi spolupracující organizace smluvních zemí takto:

a) Každá spolupracující organizace hradí náklady spojené s právní ochranou vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů ve své zemi nezávisle na způsobu financování prací, jejichž důsledkem bylo vytvoření vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů.

b) Náklady spojené s právní ochranou vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů v zemích, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory, hradí spolupracující organizace, kterým patří právo na tyto vynálezy a vzory, poměrně podle podílu své účasti na financování prací, jejichž důsledkem bylo vytvoření vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů, nebo jiným způsobem na základě dohody mezi příslušnými organizacemi spolupracujících zemí.

Článek 10

Příjmy získané z předání společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů zemím, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory, na komerčním základě nebo za podmínek částečné úhrady nákladů na rozpracování, se rozdělují mezi příslušnými organizacemi zemí, které mají právo na tyto vynálezy a vzory, a to poměrně podle podílu jejich účasti na financování prací, jejichž důsledkem bylo vytvoření vynálezů a vzorů. Na základě dohody příslušných organizací spolupracujících zemí, které jsou oprávněny vést zahraničně obchodní jednání, může se rozdělení uvedených příjmů provést i jiným způsobem.

Článek 11

Náklady uvedené v čl. 9 písm. b) této Smlouvy se rozdělují v té měně, ve které byly vynaloženy.

Příjmy podle čl. 10 této Smlouvy se rozdělují v té měně, ve které byly získány.

Příslušné organizace spolupracujících smluvních zemí se v jednotlivých případech mohou dohodnout o převodu odpovídajících částek v jiné měně.

Článek 12

Autorům vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů přísluší právo na odměnu za využití vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů v zemích, kterým patří právo na tyto vynálezy a vzory, jakož i při předávání vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů jiným zemím.

Článek 13

Při využití společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů na území jedné nebo několika smluvních zemí, kterým přísluší právo na tyto vynálezy a vzory, stanoví odměnu autoru (autorům) příslušné organizace zemí, které vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory využívají. Výše odměny se stanoví podle zákonodárství země, ve které se vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory využívají.

Odměna, která náleží autorům - občanům druhých zemí, se převádí příslušným organizacím zemí trvalého pobytu autorů a ty pak v souladu s národním zákonodárstvím své země provedou výplatu odměny autorům.

Převod autorské odměny mezi zeměmi se provádí v souladu s platnými dohodami o zúčtování neobchodních plateb.

Článek 14

1. Při bezplatném předání společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů zemím, kterým nepatří právo na tyto vynálezy a vzory, upravují se otázky výplaty autorské odměny na základě dohody mezi příslušnými organizacemi země (zemí), která vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory předává, a organizacemi země (zemí), která tyto vynálezy a vzory přejímá.

2. Při předání společných vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů zemím, kterým nepřísluší právo na tyto vynálezy a vzory za podmínek úhrady určité části nákladů na rozpracování, jakož i podle licenčních smluv na komerčním základě vyplácejí příslušné organizace země (zemí), které předaly tyto vynálezy a vzory, odměnu autorům těchto vynálezů a vzorů ze svého podílu příjmů podle svého národního zákonodárství.

Článek 15

Při předání samostatně vytvořených vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů z jedné smluvní země do druhé za podmínek úhrady určité části nákladů na rozpracování, jakož i podle licenčních smluv na komerčním základě, vyplácí se odměna autorům způsobem stanoveným v článku 14 bod 2 této Smlouvy.

Při bezplatném předání technické dokumentace, jejíž součástí jsou vynálezy, průmyslové vzory a užitné vzory, z jedné smluvní země do druhé, stanoví a vyplácí se odměna autorům podle článku 13 této Smlouvy. Existuje-li právní ochrana vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů pouze v předávající zemi, vyplácí se odměna autorům těchto vynálezů a vzorů na základě dohody mezi předávající a přejímající organizací.

Článek 16

Otázky výběru, využití a právní ochrany ochranné známky pro označení výrobků, které byly vyrobeny v důsledku uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce smluvních zemí, upravují dohody o provádění výzkumných, vývojových, technologických a pokusných prací, jakož i smlouvy a dohody o specializaci a kooperaci výroby.

Článek 17

Otázky spojené s realizací této Smlouvy a s dalším zdokonalováním spolupráce v rámci Smlouvy projednávají příslušné orgány smluvních zemí.

Spory mezi spolupracujícími organizacemi vznikající v souvislosti s právní ochranou a využíváním vynálezů, průmyslových vzorů a užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se řeší v souladu se Smlouvou o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsanou 26. května 1972. Smluvní země, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, mohou řešit uvedené spory jiným způsobem podle dohody mezi zúčastněnými zeměmi.

Spory, jejichž projednání patří podle národního zákonodárství platného v době podepsání této Smlouvy nebo podle mezinárodních smluv do výlučné pravomoci příslušných orgánů smluvních zemí, řeší tyto orgány.

Článek 18

Tato Smlouva je otevřena k podpisu z pověření vlád zemí uvedených v preambuli této Smlouvy do 1. června 1973.

Článek 19

Při podepsání této Smlouvy může kterákoliv země učinit výhradu týkající se jejího dodatečného schválení v souladu se svým národním zákonodárstvím.

Vyrozumění o schválení této Smlouvy se zasílají sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který je depozitářem této Smlouvy.

Článek 20

Tato Smlouva nabývá platnosti mezi smluvními zeměmi, které ji podepíší bez výhrady dodatečného schválení, po uplynutí 90 dnů od jejího podpisu.

Pro smluvní země, které podepíší tuto Smlouvu s výhradou dodatečného schválení, nabývá Smlouva platnosti 90 dnů poté, co depozitář obdržel jejich vyrozumění o schválení Smlouvy.

Článek 21

Po nabytí platnosti této Smlouvy mohou k ní přistoupit se souhlasem smluvních zemí jiné země, a to tak, že předají listiny o přístupu depozitáři. Přístup nabývá platnosti po uplynutí devadesáti dnů ode dne, kdy depozitář obdržel poslední vyrozumění o souhlasu s přístupem.

Článek 22

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 5 let od okamžiku vstupu v platnost. Po uplynutí této doby se platnost Smlouvy automaticky prodlužuje vždy na nové pětileté období. Kterákoliv smluvní země může tuto Smlouvu vypovědět do šesti měsíců před uplynutím řádné doby platnosti Smlouvy písemným vyrozuměním zaslaným depozitáři.

Článek 23

Tato Smlouva může být změněna jen se souhlasem všech smluvních zemí. Návrhy na změnu Smlouvy může podat kterákoliv smluvní země. Tyto návrhy se zasílají depozitáři.

Článek 24

Depozitář této Smlouvy učiní příslušná opatření k registraci této Smlouvy v sekretariátu Organizace spojených národů v souladu s její Chartou.

Článek 25

Depozitář zašle ověřené opisy této Smlouvy všem smluvním zemím, informuje je o dni, kdy Smlouva vstoupí v platnost, o došlých vyrozuměních o schválení, o přístupu k ní, o výpovědi, jakož i o všech jiných obdržených sděleních.

Vyhotoveno v Moskvě 12. dubna 1973 v jednom výtisku v ruském jazyce.

Přesunout nahoru